tisdag, februari 27, 2018

Svante Nycander: Ohelig allians mellan nyliberaler och asylopinion i migrationspolitiken

Det är rätt länge sedan Centerpartiet hade sin ideprogramsdebatt, där starka krafter förespråkade en friare invandring. Efter insatser från bl a mig och östgötacentern landade programmet väl, men i asyl- och migrationspolitiken är Centerpartiet alltjämt den mest "liberala partiet" tillsammans med, lite överraskande, Vänsterpartiet, Miljöpartiet (trots deras "svek" som regeringsparti) och Feministiskt initiativ.

Förre chefredaktören Svante Nycander skriver idag en intressant artikel på Dagens Industri Debatt, där han hävdar att

"Att det dröjde så länge innan migrationspolitiken lades om kan bero på att nyliberala krafter hade så stark makt över debatten. Det blev en ohelig allians mellan nyliberaler och den humanitära asylopinionen. Utan detta nyliberala inflytande hade Sverige troligen haft en försiktigare asylpolitik".

" Om ett halvår är det riksdagsval, och partierna tävlar om att ha de skarpaste förslagen mot skjutningar, droger, bränder, hedersvåld och antisemitism. Situationen är extremt olik vår erfarenhet av flyktingmottagning tidigare under efterkrigstiden.
Vad som hänt är bland annat att en nyliberal opinion för fri invandring och öppna gränser har vuxit sig stark, tidigast bland yngre moderater och snart också inom mittpartierna. Nyliberalismen under 1990-talet var en reaktion mot ”det galna kvartsseklet”, perioden från 1970: vänstervågen, inflationen, arbetskonflikterna, löntagarfonderna och 500 procents ränta. Migrationen skulle skaka och bryta ned skadliga strukturer.
Den idén var central inom ett nätverk med centrum i tankesmedjan Timbro. Inom den breda fronten mot populismen bildades en ohelig allians mellan nyliberalismen och den humanitära asylopinionen. Dess företrädare gled mellan asylrätt och öppna gränser, mellan flyktingar och självförsörjande arbetskraft som Sverige har behov av."
"På DN Debatt 14/12 2014 uppmanade 14 liberaler Anna Kinberg Batra att inte tveka i asylfrågan. De hyllade Fredrik Reinfeldt för parollen ”öppna era hjärtan”. Bland undertecknarna fanns ordförandena i Moderaternas, Centerpartiets och Folkpartiets ungdoms- och studentförbund. Där fanns också ledande företrädare för Liberala Nyhetsbyrån, Fores, Bertil Ohlin-institutet, Magasinet Neo och Migro. Två välkända personer i Timbro-kretsen fanns med, Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt.
Författarna gillade inte att en del opinionsbildare antytt att volymen asylsökande kunde vara ett problem. Faran de såg var att debatten skulle ”glida från att handla om integrationsproblem till att se människorna som problemet”. Debatt om volymer leder fel, ansåg författarna. Oron borde gälla integrationspolitiken:
”Våra bostads- och arbetsmarknader är inte avpassade för mångfald och rörlighet. Men det gäller att vara noga med vilka problemformuleringar man etablerar och farhågor man förstärker. Är det verkligen volymen människor som är problemet eller är det systemet?”
Att förändra systemet är komplicerat och kräver tid. Kunde man inte betrakta både volymen och systemet som problem? Nej, det gick inte, enligt de fjorton liberalerna: ”Om vi har en process som bygger på individuell prövning av asylskäl kan man inte politiskt besluta om en viss volymbegränsning.”
I dag vet alla att det gick att fatta ett sådant beslut. Vi måste inte handla på ett radikalt annat sätt än övriga EU-länder, bland dem Danmark, Finland och Norge. Asylrätt innebär inte öppna gränser.
De fjorton liberalerna drog en märklig parallell: ”Att tala om våra integrationsproblem som ’volymfrågan’ är som att tala om problemet med ungdomsarbetslöshet som att vi har för många ungdomar.”
"Idén om öppna gränser och fri global migration har bejakats inte bara av borgerliga ungdomsförbund, studentförbund och tankesmedjor. Den skrevs in i flera partiprogram 2013. Moderaterna: ”Vi tror på en värld utan gränser och med fri rörlighet.” Centern: ” Den ömsesidiga fria rörligheten inom EU bör utvidgas så att den omfattar hela världen.” Liberalerna: ”Vår vision är att fri rörlighet världen över erkänns som en mänsklig rättighet.”
De flesta som verkar för en generös asylpolitik resonerar humanitärt, men nyliberalerna har ett annat motiv. Deras mål är att montera ner välfärdsstaten och i synnerhet att lagstifta mot facket. De hoppas att invandringen ska lägga en hårdare press på politikerna än vad enbart saklig opinionsbildning förmår. Deras allians med den humanitära asylopinionen är ohelig."


lördag, februari 24, 2018

Carina Hägg och Johan Westerholm, S alltför nära M. Brödraskapet.

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Hägg, från Värnamo, petades från valbar plats på riksdagslistan 2014, på grund av att hon varnade för konservativa muslimers (kopplade nära Muslimska Brödraskapet) växande inflytande inom socialdemokratin. 
Så rätt hon hade, inte minst Tro och Solidaritet (f.d Broderskap) med Ulf Bjereld i spetsen hade och har denna typ av kontakter.
Carina Hägg är rakryggad, hennes parti inte lika mycket, vilket inger oro.

Och här ger den socialdemokratiske fritänkaren Johan Westerholm med bloggen Ledarsidorna en initierad och oroande genomgång av socialdemokraternas nära kopplingar till konservativa muslimska företrädare.
fredag, februari 23, 2018

En djurskyddslag med rättssäkerhet! Interpellation!

Jag har länge drivit på för att djurskyddslagen måste bli mer rättssäker, och att lantbrukarens/djurägarens möjligheter att få sin sak prövad måste stärkas jämfört med det myndighets- och tjänstemannavälde som rått så länge.

Här en debattartikel i Land Lantbruk med Daniel Bäckström från 2017.

Här ett blogginlägg från 2013 om en tvångsomhändertagen kobesättning i Värmland och en i Skåne. Jag JO-anmälde också länsstyrelsen i Skåne.

Jag lämnar kanske riksdagen efter valet. Nu interpellerar jag landsbygdsministern och vill att två saker arbetas in i den kommande ändrade djurskyddslagen.

(Veterinären och professorn vid Lantbruksuniversitetet Ulf Magnusson instämmer i denna artikel mot
länsstyrelseinspektörernas ibland okunniga  och arroganta framfart gentemot djurägare).

"Regeringen ska under våren lägga en proposition till riksdagen om ny djurskyddslag, och enligt lagrådsremissen kommer vissa skevheter att rättas till, till exempel den orimligt hårda och fyrkantiga regeln att länsstyrelsen efter tre förelägganden kan, eller ska, tvångsomhänderta hela besättningen och, oftast, utfärda djurförbud. Detta ska tas bort och ersättas av en helhetsbedömning. Det är bra och i rätt riktning.  Mitt syfte med denna interpellation är att, i grevens tid, söka påverka regeringen och ansvariga statsråd på två centrala punkter.
En utredning ska tillsättas om straffen för brott mot djur, och kanske kan punkterna läggas till där.
Mitt syfte med denna interpellation är att, i grevens tid, söka påverka regeringen och ansvariga statsråd på två centrala punkter. En utredning ska tillsättas om straffen för brott mot djur, och kanske kan punkterna läggas till där.

Punkt nr 1: Jag anser att det inte är rimligt att länsstyrelsen kan tvångsomhänderta en hel djurbesättning utan lantbrukarens vetskap (förrän det sker) när det uppenbart inte handlar om ett akut djurskyddsläge utan ”enbart” om en längre tid med diskussioner och förelägganden mellan myndighet och djurägare. Lantbrukarens möjligheter att i efterhand, när ladugården är tom och djuren borta och försålda, få rätt genom att överklaga till förvaltningsdomstol är i praktiken nästan obefintliga. Domstolen prövar främst om beslutet gått rätt till enligt bland annat praxis om tre förelägganden, inte om länsstyrelsens bedömning varit riktig eller om konsekvenserna för lantbrukaren varit rimliga i förhållande till de brister som funnits i verksamheten.

Min uppfattning är att ett statligt myndighetsbeslutande om att utan förvarning tvångsomhänderta en hel djurbesättning är fullständigt omvälvande för lantbrukaren/djurägaren/människan. Straffet, eller konsekvenserna, är dramatiska när att verksamheten omedelbart upphör samtidigt som man drabbas av kostnader och värdeförluster på många hundra tusen kronor, eller miljonbelopp när besättningen är större.

Jag anser att ett rättssamhälle, med rättssäkerhet, rimligen måste låta ett tvångsomhändertagande av alla djur som länsstyrelsen vill göra i de situationer som jag har redovisat hänskjutas till domstol för avgörande om lantbrukaren motsätter sig länsstyrelsens beslut. Då kan djurhållningen bedömas på plats, och då kan domstolen avgöra vilka åtgärder eller vilka straff/kostnader/tvångsomhändertaganden som är rimliga i förhållande till de brister som finns.

Punkt nr 2: När en myndighet/länsstyrelse anser att en djurhållning med alltför stora brister måste upphöra, och när beslutet har fastställts även i domstol (när så eventuellt är gällande ordning), borde lantbrukaren, om inte bristerna är akuta med hänsyn  till djuren, få en viss tid på sig att själv försälja djuren. Under den tiden bör någon, vid behov, kunna uppdras att ha tillsynsansvar över att djuren har det tillräckligt bra, minst på den nivå som gällt under de månader eller år som föregått länsstyrelsens beslut.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht: Är statsrådet beredd att i kommande proposition till riksdagen arbeta in de två frågor som jag föreslår, rätt till domstolsprövning respektive att en djurägare själv när så är rimligt kan få sälja sina djur?"

tisdag, februari 20, 2018

Anpassa Sveriges körkortregler om synfältsbrister till Norges! Interpellation!

Jag har sedan ca 2006 gjort allt jag kunnat för att Sveriges närmast rigida stränga körkortsregler för de som ser bra men har viss brist i sitt synfält ska mildras och att Sverige istället ska anpassa sina regelverk till hur det fungerar i Norge, övriga EU-länder, USA mm.

Jag har motionerat, interpellerat och skrivit debattartiklar.

Lite har hänt i rätt riktning genom att en körsimulator nu finns i Linköping, Men Sverige borde likt Norge och andra länder tillåta praktiska uppkörningsprov med erfarna examinatorer.

Jag interpellerar nu infrastrukturminister Tomas Eneroth, kanske en sista gång ifall jag inte tar plats i nästa riksdag.

måndag, februari 19, 2018

Får invandrare samma garantipension som födda svenskar? Ja och Nej!

Ann Heberlein skrev ett facebooksinlägg kopplat till denna nyhetsartikel av Expressen, där hon kritiserade att garantipensionären kan få ett större netto än den genomsnittliga kvinnliga pensionären.

Min facebooksvän Helena Lind Trotzenfeldt kritiserade i sin tur Ann Heberlein, man får visst inte full garantipension efter bara 3 år i Sverige.

Det verkar stämma, garantipensionen reduceras ju färre år man har bott i Sverige. Tydligen undantaget om man flyttat hit från EU-länder (och några länder till) och om man får asyl.

Men! Istället kan man få äldreförsörjningsstöd istället, som är skattefritt och ger nästa samma netto som garantipensionen efter skatt, samt som ger rätt till ett högre bostadstillägg än den med garantipension har rätt till.

(Jag tror att max bostadstillägg idag är ca 5.500 för garantipensionären och ca 6.500 för den med äldreförsörjningsstöd. Varför det är högre om man har äldreförsörjningsstöd vet jag inte.)

Hur är verkligheten då, om man fyller 65 år och inte har några pensionspoäng genom arbete. Hur mycket får man i netto efter garantipension och bostadstillägg, skiljer det mellan de som bott hela livet i Sverige och de som flyttat hit rätt nära pensionsåldern eller några decennier innan?

Signaturen Gruelse gjorde ett en kommentar här på min blogg som kanske stämmer, och i så fall har en garantipensionär med full garantipension ca 5.750 kr efter skatt plus rätt till ca 5.500 kr i bostadstillägg.

Äldreförsörjningsstödet ger i så fall 300 kr lägre i månaden efter skatt samt rätt till samma bostadstillägg, dvs kanske 3-4 % i lägre netto. Slutsatsen är väl att villkoren efter pension för de med garantipension som levt sitt liv i Sverige är i nivå med de som blivit medborgare här och erhåller äldreförsörjningsstöd. Och vice versa.

Jag kandiderar ju till riksdagen trots nedflyttning till plats fyra på riksdagslistan för Östergötland. Jag driver på för bättre villkor för pensionärer och för fler äldre i riksdagen, bl a.
Fler länkar här och här och här.

Här skriver Pensionsmyndigheten.

Och här är min slutsummering av diskussionen:

Heberleins text var inte korrekt, reaktionen mot den var faktiskt inte heller korrekt..jag har lärt mig mycket om denna intressanta debatt. I sakfrågan är dagsläget, som jag uppfattar det, att garantipension eller äldreförsörjningsstöd tillsammans med bostadstillägg ger ungefär samma villkor för de över 65 oavsett om man varit svenska medborgare hela livet eller blivit det strax före pensionsåldern. 
Tyvärr finns det en trend i debatten att vara otydlig om detta faktum genom att t ex lyfta fram att garantipensionen visst reduceras mycket kraftigt med få år i Sverige. Heberlein hade fel i ord men egentligen rätt i sak, villkoren efter 65 är väldigt lika oavsett om man erhåller garantipension eller äldreförsörjningsstöd.söndag, februari 18, 2018

Politisk kamp för fortsatt tiggeri - en valvinnarfråga?

För 6-8 år sedan, väl, fanns inte tiggare utanför nästan varje livsmedelsaffär i Sverige. Att så skulle vara fallet kändes otänkbart.
Det sitter bara en tiggare på varje plats. Men det är inte organiserat?

Anna Dahlberg skriver åter i Expressen. Och jag instämmer.

I de två livsmedelsaffärer som jag främst besöker sitter det sedan flera år en man i femtioåldern och en ung kvinna. Trots EUs så kallade tremånadersregel, som ingenting betyder.

Tiggeri medför tyvärr en del brottslighet och utnyttjande av människor. Man bor i bilar eller husvagnar eller på gatan.

Det kommer tyvärr uppenbart att ta många år eller flera decennier innan de bulgarer eller rumäner som tigger får arbete, eller väljer att prioritera arbete, i sina hemländer före att vara i Sverige och tigga.

Min uppfattning har länge varit att det är oacceptabelt att Sverige åter, efter 100 år, blivit ett land där inte försörjningsstödet garanter de utan resurser det nödvändigaste, utan istället reser människor hit för att tigga. Det måste vara bättre att Sverige gör allt för att stödja och pressa tiggarnas hemländer att   förbättra situationen där än att en del av de mycket fattiga där fortsätter att resa till Sverige för att tigga. Det är främst romer som reser hit av de många som lever dåligt i Bulgarien och Rumänien.

Jag tänker i samma banor som t ex förre statsminister Göran Persson m fl att fortsatt tiggeri i Sverige under kanske decennier framöver inte är acceptabelt. Vi vänjer oss vid att tiggeri finns och är etablerat.

Jag förespråkar att kommunerna ges rätt att reglera, och förbjuda om man så vill, tiggeri.

Jag motionerade till centerns partistämma om detta men stämman menade att nuvarande regelverk är bra och tillräckliga.

Den här frågan kommer att finnas med i valrörelsen där M och SD, och egentligen även S, driver på för att förbjuda tiggeri. Jag befarar att det inte kommer att gagna Centerpartiet att tillsammans med andra mindre partier försvara rätten att resa till Sverige för att tigga.
fredag, februari 16, 2018

Nyanlända i arbete, dubbelt fort?! Sant eller lite fake..?

Socialdemokraterna, här i Göteborg, gläds över att det för nyanlända år 2007 tog 9 år för hälften av dem att komma i arbete (minst en timme per vecka), medan det för de som anlände 2011 ”bara” tog 5 år. Och vem gör inte det.

Men går det verkligen nu nästan dubbelt så fort för nyanlända att komma i arbete, vilket S vill få det att framstå som. Att högkonjunkturen påverkar är ju obestridligt.

Jag är tyvärr skeptisk, t ex för att det tog 8 år från 2007 ( tror jag) samt eftersom S är mästare på att vidta åtgärder som främst påverkar statistiken. Hoppas att jag har fel, men statistiken behöver granskas och analyseras noga.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är ännu mer tendensiös på regeringens hemsida. "Det har tidigare tagit upp till tio år"...; "Bland nyanlända män var hälften i arbete efter 3 år"...

Sanning eller Fake News eller något mittimellan?

Corren redovisar andra siffror från arbetsförmedlingen som tyvärr inte pekar i samma riktning:

"

FAKTA

Arbetslösa i Östergötland
Öppet arbetslösa och i program: minskar med 2,6 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 10,6 procent
Arbetslösa från utomeuropeiska länder i länet: ökar med 3,6 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 25,8 procent
Linköping: arbetslösa från utomeuropeiska länder: ökar med 11,0 procent
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 29,7 procent.
Norrköping: arbetslösa från utomeuropeiska länder: ökar med 0,7 procent.
Därav utan arbete i mer än 12 månader: ökar med 29,2 procent
Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik jan 2018 jfr med jan 2017."

Jag beställde för några år sedan en rapport från riksdagens utredningstjänst (RUT) om tiden för nyanlända att komma i heltidsarbete utan lönebidrag eller andra statliga stöd.
Det gick inte att få fram uppgifter hur stor del av arbetena som hade statligt stöd, vilket är mycket anmärkningsvärt.

Det tog 15 år innan hälften av de nyanlända hade arbete på hel- eller deltid, inklusive arbeten med stöd från staten.

tisdag, februari 13, 2018

Klockklang över hustaken, samt religiös och politisk propaganda?

"Den självklara rätten till religionsfrihet är en sak. Det innebär per automatik ingen rätt att predika sin propaganda över hustak och nejder. Skulle religioner tillerkännas den rätten borde ju också politiska eller kommersiella budskap också få spridas på samma sätt. Jag är emot."

Jag debuterar på Youtube med att uttala mig om kyrkklockor och böneutrop.

Jag diskuterade detta redan 2013 i Aktuellt med Anders Lindberg från Aftonbladet. Vi tycker oförändrat detsamma år 2018, fast olika.Vi gör ingen skillnad mellan böneutrop och glassbilen, säger . Det gör jag. Kyrkklockor och glasslåt är klanger. En mässande högtalarröst att det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet, mm, är typ religiös propaganda.

Religionsfrihet att utöva sin religion innebär inte per automatik en rätt att mässa ut religiös propaganda via högtalare över hustaken. Inte heller innebär demokrati en rätt att predika politisk propaganda över samma hustak. Bevare mig för detta.

Jag debatterade detta runt 2013, bl a i Aktuellt.

Och här på bloggen (lång och intressant diskussion), och här i SvD.

Tillagt 1 mars: Ann Heberlein skriver i SvD och jag tänker i samma banor.

Tomas Samuel skriver i Dagen.

Bloggaren Helena Lind Trotzenfeldt (M) vill helt likställa klockklang och högtalarutrop, jag håller inte alls med.

Jag tycker att biskop Fredrik Modeus landar fel när han kopllar rätten till böneutrop till religionsfrihet. Rätten till releigionsfrihet är vi självfallet överens om, men det innebär naturligtvis inte per automatik en rätt att sända högtalarpropaganda över hustak och nejder.

Moderaten Mozghan Jallali argumenterar väl i Dagens Samhälle för varför böneutrop bör tillåtas.

Spännande forskningsprojekt Open Care; Sanandaji/Laakoma!

Ekonomerna och forskarna Tino Sanandaji​ och Erik Laakoma deltar i ett spännande forskningsprojekt om självorganiserande eller kooperativ vård, frivilliga nätverk där t ex sjukvårdsexperter delar med sig av information, s.k Open Care.
De vill gärna ha in exempel på detta i och kring vården, som handlar om sammanslutningar och självorganisering.
Har du exempel på sådana case så skicka in dem till dem, länk finns i blogginlägget;

söndag, februari 11, 2018

Nolltolerans mot snatterier och butiksrån, Med Mera!

Mitt mantra som eventuellt (..!) ny justitieminister!

Grov brottslighet måste bekämpas och slås tillbaka, det är prio ett. Nolltolerans, straffsatser, fler poliser med starkare befogenheter. Men vardagsbrotten måste också stoppas. En särskild kampanj mot butikssnatterier och rån behövs, nolltolerans även här. New York-modellen!

Ett litet exempel på naiva, dumsnälla Sverige. Butiker får inte portförbjuda de som upprepade gånger stulit i butiken. Ofattbart. Jag ska interpellera.

Butikshandlare på många håll i landet rapporter samma sak som här i Kortelanda i Göteborg. Och här också.

Spånga Centrum, nära Tensta, protesterar mot eskalerade våld. 

Jenny Sonesson beskriver i GP den negativa utvecklingen, och kräver att butiker ska kunna portförbjuda de som upprepat stjäl. (Inte tillåtet idag?, obegripligt).

Gäng i Malmö tog över butik.

Två bröder tog makten över centrum i Ronneby.

Massiv stöldvåg i Kungsbacka. Man tar det man vill ha, liten risk, inga eller låga straff.

Butikerna polisanmäler allt mindre, lönlöst. Här exempel från Kalmar. Och man får inte portförbjuda de som upprepat stjäl (naiva, dumsnälla Sverige..).

Hot, trakasserier och en ständig otrygghet. Livsmedelshandlarna kräver en justitieberedning dör handeln.

Här väpnat rån i Åkersberga.

Konsum stänger butik i Husby.

lördag, februari 10, 2018

Personvalskamp (C) i Östergötland!

Personkryssannons.

Jag är glad att stå på plats 13 på Centerpartiets lista i Linköping.

Lars Vikinge fick störst stöd i medlemsomröstningen och toppar listan med kommunalrådet Muharrem Demirok på andra plats. Corren skriver här.

Muharrem är tvåa på riksdagslistan och personvalskampanjar för att få flest personkryss. Jag gör detsamma efter att ha flyttats ner till plats fyra.

Min kampanj är inriktad på röda kampanjpennor "Jag kryssar Staffan Danielsson 2018" och att överlämna dem vid hembesök. Jag lyfter i tidningsannonser fram både pennan och det som skiljer ut mig, och som nog gjorde att jag flyttades ned på stämman, ålder och migrationspolitik.

"70 år, erfaren, med civilkurage.
• En röst för Hela Östergötland
och de äldre.
• En realistisk migrationspolitik.
Vill du ha min röda kampanjpenna, och höra vad jag vill?
Jag kommer gärna på fika, bjud gärna in några vänner.
Staffandan@gmail.com, mobil 0725-58 77 21"

(Tyvärr klarar jag inte att kopiera själva annonsen, har någon något tips..? Servern vill inte ta emot filen?).

Det som skiljer ut mig i kommunpolitiken är nog främst att jag liksom Göran Persson, Expressens och Dagens Industris ledarskribenter Anna Dahlberg och PM Nilsson samt många fler, förespråkar att kommunerna ska ges möjlighet att reglera, och om man vill förbjuda, tiggeri.

Jag har i några blogginlägg redovisat min plattform som riksdagskandidat, här och här och här.

Här min
personkryssannons.fredag, februari 09, 2018

Ledande internationell kriminolog tar Jerzy Sarnecki och Morgan Johansson i örat!

Underrubrik:

Jerzy Sarnecki vaknar! Och svänger! Larmsignal!


Jerzy Sarnecki har länge sagt att Sverige aldrig varit tryggare, och mycket liknande.

Nu är det plötsligt annat ljud i skällan. Jag citerar när Sarnecki den 8 feb 2018 intervjuas i Forskning och Framsteg.

Min bedömning är att verkligheten blivit så allvarlig att även Sarnecki måste låta "alarmistisk". Fullständigt borta är hans mantra sedan 10 år och mer att även den grova brottsligheten minskar.
(Se länkar till när jag interpellerar Morgan Johansson och när jag replikerar Sarnecki på DN Debatt).

Några citat, och hans omsvängning är fullständig och mycket anmärkningsvärd.

Jerzy Sarnecki:

"Läget är jävligt allvarligt".

"– Detta har tagit oss och polisen med total överraskning, fortsätter han. Det tar tid att lära sig att bekämpa detta. Det kräver gigantiska resurser. Och det ser faktiskt väldigt illa ut just nu."

"Han bekymrar sig även för att skjutandet har börjat sprida sig utanför de typiska utanförskapsområdena och han jämför med Chicago på 1920-talet.
– Inom kriminologin finns det omfattade kunskaper om den tidens gäng i USA. Våra problem är än så länge inte lika allvarliga, men mekanismerna bakom dem är i stor utsträckning desamma, säger han."
"– För svenska förhållanden är detta skjutande praktiskt taget totalt okänt, så på kort sikt ser det illa ut – polisen saknar på många håll än så länge kompetens och personal för att bekämpa det, säger Jerzy Sarnecki."
----------------------------------------------------------------------
Äntligen får också Sarnecki, med flera ( tex justitieminister Morgan Johansson), mothugg från ev högt kvalificerad expert som smular sönder Sarneckis och Johanssons ständiga mantra, "socioekonomiska faktorer förklarar allt".
Det gör det inte:
"Även om Jerzy Sarnecki är förvånad över utvecklingen, så finns det andra som inte är det, till exempel Per-Olof Wikström, som är professor i kriminologi vid Cambridge university. Han fick år 2016 som förste svensk det prestigefulla Stockholm criminology price för sin forskning om ungdomsbrottslighet. Han har tidigare arbetat på Stockholms universitet, varit forskningschef på Brå och jobbat på Polishögskolans forskningsenhet. Han har nu varit forskare i Cambridge i tjugo år, och följer utvecklingen i Sverige via medier. Han avstår i regel från att själv medverka i medier.
– Redan när jag jobbade på Brå på 1990-talet varnade vi för utvecklingen i vissa stadsdelar, säger han."

Och Wikström fortsätter:
"– Socioekonomiska faktorer är inte så viktiga som många tror. Att försöka förutsäga någons brottslighet utifrån föräldrarnas utbildning och ekonomi och så vidare är svårt, då sambandet är mycket svagt. Men eftersom polis och socialtjänst oftast kommer i kontakt med personer med sådan bakgrund, så tror många att det finns ett starkt samband. Men merparten blir ju inte kriminella, trots dessa faktorer, säger han."
Och: "I de socialt utsatta områdena handlar det snarare om att det finns många dysfunktionella familjer och dysfunktionella skolor. Enligt hans och hans kollegers senaste systematiska forskningsgenomgång i frågan, så förklarar social utsatthet oftast runt 3–4 procent av variationen i befolkningens brottslighet. Men däremot kan moraluppfattning och självkontroll, i kombination med de moraliska sammanhang som man vistas i, förklara uppåt 60 procent av variationen bland ungdomar. Dessa resultat är bland annat presenterade i boken Breaking rules, som publicerades 2012."
Wikström pekar istället på segrationen, och han är liksom jag - och DNs ledarsida m fl - kritisk till att BRÅ valt att sluta publicera statistuik över invandring och brottslighet...Hear! Hear!
"Han ser även segregationen som ett stort bidragande problem.
– Att koncentrera många människor med många problem – allt ifrån drogproblem och problem förknippade med att man är ny i landet – är mycket tveksamt och troligen de främsta orsakerna till att vi har vissa bostadsområden med en hög kriminalitet bland de boende.
Per-Olof Wikström är apropå denna fråga dessutom kritisk till att Brå valt att sluta publicera statistik över invandring och brottslighet. Senast detta skedde var år 2005.
– Det har troligen motsatt effekt jämfört med vad man önskar. När det gäller en så komplicerad fråga som invandring och brottslighet behöver vi mer – inte mindre – kunskap."
Mikael Rying, som är kriminolog vid NOA hos polisen och Sveriges ledande expert på denna fråga, avslutar (se de två sista meningarna):
"Men segregationen ökar i Sverige och antalet utsatta områden växer, samtidigt som allt färre klarar den svenska grundskolan. I höstas rapporterade Skolverket att 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs nio under våren 2017 saknade gymnasiebehörighet. Det är den största andelen någonsin, och den har ökat kraftigt de senaste åren. För bara fem år sedan var andelen drygt 12 procent. De som inte klarar grundskolan är framför allt pojkar och framför allt elever med utländsk bakgrund.
– Det är en tickande bomb, säger Mikael Rying. Många frågar sig hur det har kunnat gå så här långt."torsdag, februari 08, 2018

Uppmärksammad av Egor Putilov.

"Egor Putilov" är ett känt varumärke sedan uppståndelsen kring hans rysslandskontakter och hans anställning på SDs riksdagskansli. Fokus gör en summering, och Alexander Fridback (Egor Putilov) svarar.
(Tillagt 19 februari: Jag upptäckte just att journalisten mm Jens Ganman intervjuar Egor Putilov på bloggen Det goda samhället för något år sedan.)

Putilov fick sluta hos SD, idag är han journalist på nättidningen Samhällsnytt, efterföljare till den SD närstående Avpixlat. (Han blev inte åtalad för något).

Jag har lärt mig de senaste dagarna om både SD-tidningar och vänsterrörelser (twitter leder ibland till det), jag länkade till en artikel som jag trodde gick till SDs nättidning Samtiden men som var Samhällsnytt.

Anledningen till denna uppräkning är att Putilov skriver i Samhällsnytt om "Vem är Staffan Danielsson". Det visar sig att vi har haft kontakt.

Här är min minnesbild. Jag söker ju alltid vara en öppen och transparent politiker.

1. Han skriver att vi träffades en halvtimme i riksdagscaféet 2013, och att han tog kontakt, han var asylhandläggare på Migrationsverket i Flen.
Jag har en lite dunkel minnesbild av att jag träffade någon om detta, det var säkert Putilov, men jag mindes inte hans namn när det senare blev känt.  Hans minnesbild är att jag inte lyssnade så mycket, jag har ingen vidare minnesbild men hoppas att jag lyssnade som jag brukar göra.

2. Putilov skriver att jag inte hälsade på honom i "riksdagens korridorer". Jag hälsar på de som jag har träffat och känner. Men mellan 2013 och 2016 är det tre år, jag träffar många ständigt och jag har uppenbarligen inte känt igen Putilov. Han kunde ju hälsat själv så hade vi inte behövt diskutera den frågan idag.

3. Däremot minns jag när namnet Putilov dök upp för mig, det var som han skriver när han började skriva om sina erfarenheter som asylhandläggare. Jag tyckte att det var intressant och fick kontakt med honom på Facebook.
När sedan "Putilovaffären" briserade så valde jag att avsluta kontakten på Facebook, en rätt naturlig reaktion.söndag, februari 04, 2018

Får man läsa eller retweeta artiklar i "obskyra nättidningar"?

Jag är människa, medborgare, demokrat, socialliberal och en varm humanist.

Jag brinner för att följa samhällsutvecklingen och påverka den i "rätt riktning", jag uppskattar att lyssna och diskutera och är mycket aktiv på sociala medier, främst blogg, facebook och twitter.

Jag modererar, med andra, flera forum på Facebook; bl a Politisk Centerdebatt, öppen för alla på socialliberal grund, och Politisk Allmändebatt, för debatt över parti- och blockgränser. (Välkomna!). Min uppfattning är att det är viktigt att diskutera inte bara med partivänner utan också att ta del av och bryta åsikter med meningsmotståndare i skilda politiska läger. Det fördjupar bl a den egna analysen och ståndpunkten.

Jag tar del av många intressanta debattinlägg och länkar ibland till dem och till relevanta artiklar i frågor som diskuteras.

Jag har länge hävdat att Sverige som ett till folkmängden litet land i norra Europa inte uthålligt kan ha betydligt mer generösa migrationsregler än t ex övriga EU-länder, när det finns många tiotals miljoner flyktingar och än mer ekonomiska migranter i världen och när det är fri rörlighet mellan schengenländerna.
Detta ståndpunkt betecknade många som typ "främlingsfientlig", eller värre, när åsiktskorridoren var stark. Befängt, javisst, men så var debattklimatet då.

Idag, när de två stora partierna har skärpt migrationspolitiken mer än jag föreslagit, är tonläget från de politiker, journalister och debattörer som då svärtade ner mig mycket lägre eller har de tystnat. Några ursäkter har dock knappast uttryckts till mig och många andra, ett starkt undantag är Fredrik Reinfeldts förre statssekreterare Mikael Sandström.

Så är villkoren i politiken och debatten, jag får nöja mig med att själv vara fortsatt trygg i min uppfattning och att "ha fått rätt". Verkligheten avgör i längden brukar jag säga och att den som bäst kan analysera verkligheten står i längden stark.

Är man trygg i sig själv kan man också lyssna till och diskutera med andra.

Jag tycker det är viktigt att, som ovan sagt, söka vara orienterad om hur även ytterkantskrafter resonerar i den svenska samhällsdebatten. Och kanske att något diskutera med "sansade" företrädare för dem, granska deras argument och kritisera deras felsyn.

Är detta fel? Borde man istället helt negligera dessa krafter?

På t ex twitter ramlar man ibland över artiklar från media och nättidningar närstående  t ex vänsterkrafter eller nationalismkrafter, typ Flamman, Proletären, Nyheter Idag och Samtiden. Jag läser ett och annat.

Är det fel? Borde man inte alls läsa?

Någon gång ibland när de skriver något som är relevant, uppseendeväckande eller balanserat, i en artikel händer det att jag på twitter retweetar med en kommentar.

Regelmässigt kommer då några tweets som totalsågar mig som röd eller brun, typ.

Jag bidrar med min tweet att marknadsföra extremism, menar man.

Som om inte dessa rörelser och deras nättidningar vore kända, i något fall bevisligen av typ 15 % av väljarkåren. (Och som media bidrar till att "marknadsföra dem" när man undanhåller relevant information...)

Är det fel? Borde man varken läsa eller någon gång retweeta artiklar i dessa nättidningar?

Ett exempel. Jag har länge hävdat att det är kontraproduktivt, och fel, när media, och ibland polis, undanhåller relevant information vid brottslighet. Jag har motionerat, interpellerat och skrivit debattartiklar. Tystlåtenheten, låt vara i de bästa avsikter, driver medborgare till ryktessajter på sociala medier, och till nättidningar, som frossar i detta, vilket jag alltså anser vara helt kontraproduktivt.

Ständigt aktuella exempel finns när media, och polis, ibland t ex rapporterar att "olika grupperingar" varit i stora knivslagsmål och liknande. Senast i Skara för någon vecka sedan.

Skulle det varit ett sådant storbråk i min hembygd skulle naturligtvis "alla" veta vad det handlade om genom muntillmun-metoden. Jag menar att det är en relevant information att polis, och media, informerar medborgare och läsare vilka grupperingar som "bråkade", vilket ju skulle hejda tillflödet till ryktessajterna.

Är det motorcykelgäng, nazister, knarkuppgörelser? Är det kopplat till tiggeri eller till motsättningar mellan olika invandrarungdomar? Eller handlar det om annat?

Jag såg en twitterlänk där en SD närstående nättidning hade en saklig artikel som ställde relevanta  frågor till polisen, som jag retweetade. (Polisen var mycket tystlåten). Jag trodde att det var tidningen Samtiden men den hette, visade det sig, Samhällsnytt. Jag blandade ihop namnen.

Den hette tidigare Avpixlat, har jag nu lärt mig, med en uppenbart främlingsfientlig agenda.

Jag har tagit bort tweeten.

Dock illustrerar detta mitt resonemang ovan. Kan kan läsa, eller retweeta, en relevant artikel i en "obskyr nättidning"? Kan man göra det från Nyheter Idag, Proletären, Flamman eller Samtiden? Från "Samhällsnytt"?

Jag lutar som ni förstår åt att det bör vara OK att någon gång kunna läsa artiklar i även ytterkantsmedia, och även kunna kommentera dem. Utan att det utlöser befängda anklagelser.

Jag är öppen för Era synpunkter!

(lite vid sidan om, men ändå intressant. En miljöpartist som tänker lite som jag.