torsdag, december 27, 2012

Nyckelmeningar i C:s idéprogram, min analys!

Centerpartiets idéprogramgrupp har verkligen satt fart på diskussionen inför partistyrelsens förslag till stämman i början av februari, och sedan stämman den 22-24 mars. Med så lite tid så måste man vara tydlig och gärna använda sociala medier för att kunna påverka partistyrelsen, och stämman. Ska vi vara Sveriges mest öppna parti så förpliktar det, och jag vill gärna bidra till det!

Jag har valt att vara tydlig i min kritik på den punkt som gruppens ordförande, Per Ankersjö, valt att i media lyfta fram som den viktigaste, i flera blogginlägg.

Nu har jag läst programmet som naturligtvis har många förtjänster, men dem går jag inte in på (98 procent av texten..?)!. Istället vill jag i detta inlägg rikta uppmärksamheten på några skrivningar som tål att övervägas noga, som kanske ska vara kvar eller förändras eller tas bort. Kanske någon medlem, krets eller distrikt kan ha nytta av någon synpunkt i sitt remissarbete.

Mikael Jonsson i Västmanland har gjort en liknande tänkvärd genomgång.

Sidan 3, Inledning:
Skrivningarna om frihet är flera och viktiga. Starkare skrivning behövs om rättvisa, fördelning och solidaritet.
"Centerpartiet är en öppen och sekulär folkrörelse", återkommer om det.

Sidan 4, Centerpartiet, Sverige och världen:
Gärna starkare skrivning om Centerpartiets kamp för och solidaritet med de svaga i samhället, de med lägst pension eller i störst behov av ett grundskydd av olika slag. Gärna också utvecklat i ett särskilt avsnitt i programmet, därockså begreppen frihet och rättvisa, solidaritet och trygghet kan utvecklas och balanseras samt även statens roll och storlek diskuteras.

Sidan 4-5, Från fattigdom till välstånd:
"Sverige är idag en centraliserad enhetsstat som saknar förmåga att hantera de skilda förutsättningar som gäller för städer och landsbygd". Nja. Visst är drivkrafterna starka för urbanisering och stadstillväxt, och avfolkning av landsbygden. men nog går det att utjämna förutsättningarna även inom dagens ramar, med t ex kommunalskatteutjämning, skattefördelar och stödinsatser.

"Den som vill begränsa utbytet med omvärlden vill därför också begränsa Sveriges och mänsklighetens möjligheter att utvecklas". Nja. Kan nog tolkas som att är man för fortsatta regelverk för att t ex komma till Sverige så begränsar jag mänskligheten. Lite pretentiöst skrivet.

Sidan 5, För globalitet och hållbarhet:
"Vi ser det därför som självklart att den fria rörligheten inom EU bör utvidgas till att omfatta hela världen". Som vision och på lång sikt, ja. Kan behöva förtydligas.

"Nationsgränser och nationer som begrepp minskar i värde. Centerpartiet välkomnar denna utveckling".  Jag är nog positiv, men ser fram mot diskussion. Tendens i världen är nog blandad.

"Möjligheten att producera mat och förnybar energi till fler ökar hela tiden". Nja. Det finns också gränser för ökad produktion, som ökenutbredning, vattenbrist, klimatförändringar och sinande fossila bränslen.

Sidan 6, Frihet:
"Centerpartiet anser att en människas frihet i grunden endast kan begränsas av hänsyn till andra människors lika rätt till frihet". Nja. Människans frihet begränsas ju också av hänsyn till t ex andra djur och levande organismer, till miljön och till kulturarvet mm.

Sidan 6-7, Rättigheter:
"Centerpartiet förhåller sig neutralt i förhållande till religioner så länge alla människors fri- och rättigheter respekteras". Kanske någon tidigare formulering om vårt ursprung i den kristna värdegrunden ändå borde vara med?

Sidan 7, Jämställdhet och jämlikhet:
"Éndast när kvinnor och män har samma möjligheter till påverkan över sina liv och sina samhällens utveckling är demokrati och frihet en realitet". Jag förstår och sympatiserar med poängen, men i så fall är alltså demokrati ingen realitet idag i många av världens demokratier?

Sidan 8, Miljö och grön tillväxt:
"Dagligen används kemikalier vars effekter på människan och djuren är skadliga eller okända. Det är inte acceptabelt och måste upphöra". Jag förstår och sympatiserar med poängen, men meningen kan nog tolkas mycket långt. Många mediciner har t ex också negativa effekter och det finns väl alltid en "okändhetsfaktor"? En sträng kemikaliekontroll måste ju alltid avväga nytta mot risker.

Sidan 9, Klimatet:
"Frånvaron av internationella bindande avtal får inte hindra nationer och regioner från att gå före och tillämpa skärpta krav". Denna formulering har koppling till frågan om olika rösträttsålder och olika beskattningsregler mm i olika svenska regioner, t ex Östergötland? Jag förstår decentraliseringstanken, men är ändå lite tveksam. Skulle Holmens pappersbruk kunna ha högre utsläppskrav på sig i Norrköping än i Iggesund? Skulle jordbruket i Östergötland kunna ha strängare djurskyddskrav än i Skaraborg? Eller lägre? Är våra regioner tillräckligt stora för detta?

Sidan 9, Klimatet:
"Urbaniseringen har skapat nya möjligheter till miljövänliga och klimatsmarta lösningar genom effektiva transporter och samutnyttjande av gemensamma ytor. Samtidigt är en levande landsbygd en förutsättning för förvaltandet av våra naturvärden". Nja. Jag tycker att man reducerar landsbygden till något som förvaltar naturvärden. Jag ser det tvärtom. Landsbygden är grunden och "alla städers moder"!

Sidan 9, Jobb, tillväxt och företagande:
"Det offentliga ska inte konkurrera med det privata näringslivet eftersom det offentligas roll inte är att utföra det som enskilda människor, föreningar eller företag kan göra". Nja. Kan tolkas som att t ex barn- och äldreomsorg inte ska ha offentliga utförare. Behöver förtydligas. Välskötta offentliga utförare bör vara en del av mångfalden.

Sidan 10, Jobb, tillväxt och företagande:
"Centerpartiet strävar efter ett plattare skattesystem, med låga marginalskatter, som gynnar drivkrafterna bakom samhällets välstånd". Ifrågasätts av en del, men jag är främst positiv. Sverige är ett litet exportberoende land och det finns ingen vetenskaplig sanning att en marginalskatt på 55 procent, bland de högsta i världen, bäst gagnar tillväxt och internationell konkurrenskraft. Och OBS att skrivningen kan inrymma en marginalskatt på 50 eller 40 procent också.

Sidan 10, Civilsamhälle och kulturliv:
"Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet". Jag förstår och sympatiserar med poängen, men är tveksam till "avgörande roll". Här behöver tillskjutas skrivningar om statens roll i samhällsbygget, som också är mycket viktig.

Sidan 11, Staten och det offentliga samhället:
"Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt". Nja. Den är för stor idag men den behövs på en rad samhällsområden t ex för att utföra uppgifter, garantera trygghet och fördela resurser. Ny formulering.

Sidan 12, Decentralisering och federalism:
"Centerpartiet har som mål att omvandla Sverige i enlighet med federalismens principer". Nja. Jag står bakom decentralisering, eller subsidiaritet som EU väl kallar det, men jag är nog tveksam till om regioner och kommuner ska ha egna skattebaser och egen lagstiftning i vårt ändå rätt lilla land. Riktningen är rätt, men "omvandla Sverige" låter lite som en revolution. Intressant diskussion, detta!

Sidan 12, Integritet:
"Därför motsätter sig i grunden Centerpartiet övervakning av medborgare". I princip är jag självfallet med, vi ska verkligen stå upp för människors rätt till integritet. Samtidigt behöver tyvärr polisen, SÄPO och försvaret under sträng kontroll kunna förebygga grova brott och militära hot genom förebyggande spaning. Meningen kanske inrymmer detta, och i så fall är den OK.

Sidan 13, Integritet:
"Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar". Nej, bör omarbetas och kortas ner! Det är möjligt att frågan om laglotten och dess storlek behöver diskuteras, vilket Anders W Jonsson ju öppnat för, men det bör ske på annat sätt än i ett nytt idéprogram.

Sidan 13, livskraft i hela landet:
"Genom decentraliserad lagstiftnings- och beskattningsrätt får varje del av Sverige redskap för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar". Som sagt, jag förstår och bejakar den goda intentionen men är lite tveksam. Ser fram mot en spännande diskussion!

Sidan 14, utbildning:
"Skolplikt bör förändras till läroplikt". Ser fram mot en spännade diskussion kring detta!

Sidan 15, En fri och fredlig värld:
"Tyvärr är det alltjämt motiverat med ett militärt försvar". Analogt fri invandring skulle denna mening kunnat formuleras "Centerpartiets vision är en värld utan gränser, försvar eller krig".  Men OK som det står!

Sidan 15, Migration och integration:
"För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring". "Därför bör inte heller nationsgränser utgöra ett hinder mot denna frihet". Som vision på lång sikt är ju detta ju närmast en självklarhet. Kanske borde det stå "fri migration", rätten att röra sig över gränserna ska ju gälla i båda riktningar, i alla fall så länge gränserna finns kvar. Men jag hänvisar till mina andra blogginlägg, fri migration är inte möjlig i överblickbar tid som världen ser ut med enorma klyftor, flyktingströmmar och arbetslöshet. Även detta bör framgå av programmet, kan jag tycka.

Sidan 16, Ett demokratiskt Europa:
"Istället för att styras indirekt av medlemsländernas regeringar bör rådet och Europaparlamentet ersättas av ett tvåkammarparlament." EUs framtida utveckling är en viktig diskussion som bör föras i unionens länder och i Bryssel. Även centerrörelsen bör fördjupa sin diskussion om detta, och gärna i rådslag över hela landet. Däremot menar jag att det är för tidigt att sätta ner foten redan i kommande idéprogram.

Tillagt 28 dec: Noterar också två reservationer, Per Ankersjö och Bosse Svensson vill inte att det ska finnas några betyg i framtidens skola, vilket överraskar mig storligen. Och Eva Nypelius och Ulrika Liljeberg vill stryka meningen om läroplikt istället för skolplikt, mindre överraskande.