söndag, september 10, 2017

Asylregler - Min motion till C-stämman 2017

Motion till Centerpartiets partistämma, och till distriktsstämman i Östergötland

Översyn av ståndpunkter om migration och asyl

Östgötacentern ställde sig 2015 bakom en motion till partistämman om att Sverige, och Centerpartiet, behövde anpassa flera asylregler i EU-riktning; temporära uppehållstillstånd, anhöriginvandring, ålderskontroll och asyl på svenska ambassader.

Motionen fick endast gehör för ålderskontroll, som bör ske enligt vad forskning och expertis säger. Sverige återgår nu till att åter bedöma ålder.

6 veckor senare, i november 2015, ingick Centerpartiet en migrationsöverenskommelse med 6 andra partier där förslagen från Östergötland i stor utsträckning tillgodosågs.

Senare skärpte regeringen förslagen ytterligare bl a så att temporära uppehållstillstånd även omfattade anhöriginvandring samt att  id-kontroller infördes, vilket ledde till att V och C röstade emot i riksdagen juni 2016.

EU beslutade samma vinter (2015/16) att nästan stänga sina gränser mot bl a Turkiet för flyktingar. Sverige, och även Centerpartiet, ställde sig bakom detta.

Detta gör att flyktingströmmen till Sverige är tillbaka på nivån innan hösten 2015.

Orsaken till att så många asylsökande och ekonomiska migranter sökt och söker sig till Sverige är i mycket vårt välstånd och våra mer generösa asylregler mm.

Centerpartiet har en rad förslag för att ytterligare förbättra möjligheterna att migrera till eller söka asyl i Sverige, vilket om de genomfördes skulle kraftigt öka drivkrafterna för att söka sig hit. (Se nedan).

Med tanke på att Sverige har mottagit många nyanlända på kort tid och att våra resurser är ansträngda, samt att det är väldigt många, flyktingar och ekonomiska migranter, som vill till EU och till Sverige, så föreslår jag;

Att centerpartiets stämma beslutar att ge partistyrelsen i uppdrag att se över våra positioner i ljuset av dagens verklighet.

Exempel på C-positioner

·      Öppna Sveriges ambassader för de flyktingar i världen som vill söka asyl i Sverige
·      Se över (minska eller ta bort) det operatörsansvar som flygbolag har för att passagerare till EU har giltiga pass.
·      Förbättra ytterligare möjligheterna till arbetskraftsinvandring för de utanför Europa som söker enkla jobb här.
·      Förkorta tiden i Sverige innan man får svenskt medborgarskap till 3 år (idag 5 år).
·      Utred att Sverige ska kunna bevilja medborgarskap enligt territorialprincipen, att alla som föds i Sverige ska kunna bli svenska medborgare.

Linköping den 20 februari 2017


Staffan Danielsson
..........................................................................

Handlingarna till Centerpartiets stämma i slutet av september har nu kommit. Partistyrelsens yttrande (förslag till stämmobeslut) är att motionen ska anses vara besvarad med denna text:

"Migrationspolitik – motion 4.54 7535 4.54 
Att Centerpartiets stämma beslutar att ge partistyrelsen i uppdrag att se över våra positioner i ljuset av dagens verklighet.

 Partistyrelsens yttrande: Centerpartiet ser kontinuerligt över sin politik i ljuset av förändringar som sker i vår omvärld och Partistyrelsen har i uppdrag att hålla politiken aktuell och relevant. Vi lägger fram grunderna för vår migrationspolitik i stämmoprogrammet En ansvarsfull internationell agenda. Där föreslår vi fler lagliga vägar, underlättad arbetskraftsinvandring och en värnad asylrätt, men också betydande begränsningar i rätten till välfärd för asylsökande. "