torsdag, november 27, 2008

Endast Sverige svensk diesel har..!

Preem kommer nu på ett seminarium att bevisa att svensk miljödiesel (Mk 1) är EU- och världsbäst. De svenska kraven är unika i EU, och Preem har i praktiken nära nog ett monopol att tillverka denna för Sverige. Och dieseln kostar mer än annan diesel

EUs dieselnormer blir allt bättre och närmar sig den svenska. Preem argumenterar för fortsatt exklusivitet för sin svenska diesel. Begripligt.

Jag tvivlar ändå på att behålla svenska särnormer när miljöskillnaden mot EUs dieselnorm är så liten.

lördag, november 22, 2008

Internet och fildelning

Regeringen jobbar med hur EUs sanktionsdirektiv ska "implementeras" - det kanske heter så - i Sverige. Centerpartiet driver på för att det ska ske på ett så förnuftigt sätt som möjligt.

Vår justitieminister har nu klargjort att hur nu än den nya propositionen kommer att se ut, så kommer inte de som enligt den kan stämmas till domstol att få straff i efterhand för uppladdningar som skett de senaste åren.....

Och??

Det anmärkningsvärda är väl i så fall om tanken tidigare varit retroaktiva stämningar. Bra att det klaras ut men det påverkar självfallet inte debatten om hur de nya regelverken ska se ut.

Jag vill återigen hänvisa till min kollega Johan Linander, som i en utmärkt debattartikel på Newsmill hänvisar till ett antal tyska delstater, där åklagarna deklarerat att de ej kommer att åtala för privat nedladdning i omfattningen 3.000 låtar eller 200 filmer.

Den här frågan är principiellt viktig. Jag tror inte att det är rimligt att med dagens tekniska utveckling kunna hävda upphovsrätt i 70 år, och det finns ett intressant kraftfält i spänningen mellan "evig upphovsmannarätt" contra "medborgarrätt till vad som flyter omkring i mediahavet". Internets utveckling är fantastiskt och de möjligheter detta skapar för allas tillgänglighet till information och upplevelser är likaså fantastisk. Sedan måste rimliga förutsättningar för upphovsmannarätt och ersättningar för den tillgodoses, men med teknikens utveckling måste detta ske på ett sätt som inte kränker den personliga integriteten eller driver människor som lyssnar på musik till ekonomisk ruin.

torsdag, november 20, 2008

Dessa norrmän....köper inte svenskt...

Det känns mycket trist att Norges regering inte väljer att köpa JAS Gripen.

Man ska fortsätta med USA-plan och köper det nya inte färdiga stridsflygplanet JSF.

Och man motiverar med att JSF skulle vara bättre än Gripen på det mesta, och samtidigt billigare. Det låter helt enkelt konstigt, och det ska bli intressant att granska argumentationen.

Mycket tråkigt dock att våra båda länder inte kommer att ha Jas-systemet, utan fortsatt två olika flygplan. USA är starka påtryckare vid vapenupphandlingar, och är en supermakt som Norge vill ha bästa relationer med.

För Östergötland och Linköping är det självfallet också mycket trist, eftersom Gripen ju byggs och utvecklas där.

Låt oss hoppas att Indien m fl länder under flygupphandling kommer till en annan analys än våra grannar i väst.

OK till Lissabonfördraget!

Ca 23.30 efter en lång debatt godkände riksdagen med stor majoritet Lissabonfördraget. I och med det har 27 av EUs regeringar = alla = godkänt fördraget, samt 25 av 27 parlament. Tjeckien återstår och Irland har i en folkomröstning röstat nej.

Jag är glad över beslutet, EU behöver ett fördrag som utvecklar dagens Nice-fördrag, och möjliggör ett bättre beslutsfattande och att fler länder kan bli medlemmar. Jag hoppas att Irland i en dialog med unionen kan få klara ut några frågor och sedan också anta fördraget.

De som talade emot fördraget; vänsterpartister, miljöpartister och några enstaka borgerliga ledamöter, ville antingen fatta beslutet på ett annat sätt, eller var missnöjda med några regelverk i fördraget. Men att ändra några punkter nu i ett sedan länge framförhandlat fördrag där 27 regeringar enats, är självfallet orealistiskt. Antingen kan man acceptera fördraget eller också inte.

Utanför riksdagen fanns inga folkmassor, jag såg något tiotal Sverigedemokrater med partiledaren i spetsen och ungefär lika många vänsterpartister. På var sin sida om mynttorget.

Jag hoppas att vi nu kan se framåt och tillsammans med övriga länder i EU arbeta vidare för t ex fred och välstånd, för miljön och trygghet.

tisdag, november 18, 2008

upphovsrätt contra medborgarrätt

Jag välkomnar den pågående diskussionen om EUs sanktionsdirektiv, som är principiellt viktig och intressant ur flera aspekter.

Min kollega Johan Linander har lagt ett bra förslag, tycker jag, att en ip-adress som någon upphovsman misstänker för uppladdning först ska varnas av operatören innan adressen sedan ev lämnas ut.

Emma på bloggen opassande redovisar hur ett kravbrev i Danmark kan se ut, med stora kravsummor och "erbjudande" att göra upp i godo...
I princip skulle väl väldigt många hushåll i Sverige kunna få sådana här brev i en framtid, vilket inte känns bra, tycker jag. Var går gränsen mellan upphovsrätt och medborgarrätt, som någon formulerade det på ett piratseminarium i Visby i somras.

Bloggdebatten i denna fråga är mycket livlig och intressant, och en surfning ger snabbt många intressanta infallsvinklingar. Jag väljer att länka också till en annan välkänd blogg, Oscar Swartz.

måndag, november 17, 2008

Framtidskonvent i Norrköping, och EU i fokus!

Vi var ca 500 centerpartister från hela landet som deltog i framtidskonventet i Norrköping i helgen. Inspirerande och framåtsyftande!

Söndag eftermiddag antog sedan vårt förtroenderåd vårt program inför Europaparlamentsvalet, ett starkt och bra program som jag tänker återkomma till. Och det finns ju på centerpartiets hemsida för den intresserade.

EU-listan för centerpartiet spikades också, med bra bredd och fem starka namn i toppen.

Lena Ek behöver egentligen ingen presentation, denna erfarna jurist och politiker med mera ifrån Valdemarsvik gör ett gediget arbete i Europaparlamentet och åtnjuter mycket stor respekt från alla läger. Hon har förtroende som rapportör i flera tunga utskott, och är nyvald i det liberala ELDR-partiets styrelse.

Den kunnige och folkrörelseförankrade Kent Johansson, regionråd i Västra Götaland, är ett nytt starkt namn på plats nr två.

Trea är Abir Al-Sahlani från Botkyrka och med ursprung i Bagdad. Abir känner jag väl som politiskt sakkunnig i centerpartiets riksdagskansli för utrikes- och försvarsfrågor. Hennes engagemang och insatser för Iraks demokratisering är modigt och imponerande, och med sina stora kunskaper och sitt engagemang skulle hon bli en utomordentlig EU-parlamentariker.

Marie Wickberg från Värmland och CUF har också ett stort kunnade och engagemang utifrån en starkt positiv syn på Europasamarbetets möjligheter, och den erfarne och folkrörelseförankrade Håkan Larsson har detsamma utifrån en mera EU-kritisk utgångspunkt.

Centerpartiets mål är att erhålla tre mandat av de 18 svenska, och det hoppas jag verkligen blir fallet! (Hade Lissabonfördraget trätt i kraft hade Sverige haft 20 representanater!)

lördag, november 15, 2008

Rätt till dödshjälp - Ja!

Först en länk till en artikel i Expressen idag, här.

Förr ansågs självmord vara ett svek mot samhället och mot Gud. Den som tog sitt liv fick inte vila i vigd jord. För några år sedan fick en oerhört svårt handikappad person i Italien, som bara kunde blinka med ögat, hjälp med att sluta sitt liv. Katolska kyrkan, för vilken ett för tidigt slut är en synd, tillät inte denne svårt sjuke person en kristen begravning efter hans bortgång.

Idag lever 6 miljarder människor här på jorden. Vi lever allt längre och kan bota allt fler sjukdomar.

Den som nalkas slutet av sitt liv och lider svårt, är svårt sjuk eller mycket gravt handikappad och själv vill somna in – ska detta under noggrann uppsikt kunna tillåtas eller ska det förbjudas och vara ett brott eller en synd?
Min mening är att en människa idag ska kunna erhålla dödshjälp om hennes situation är mycket svår, och om hon själv efter stor eftertanke har tagit ett självständigt beslut om detta. Ska verkligen staten i alla lägen förvägra en svårt sjuk människa med svåra plågor hennes yttersta vilja?

Jag har i en motion till riksdagen år 2007 givit konkreta exempel på situationer där svårt sjuka och plågade människor i Sverige och andra länder trots en egen stark önskan om att få slippa plågor och få erhålla dödshjälp förvägrats detta. Denna motion kommer under innevarande riksdagsår att behandlas av socialutskottet i december.

Mot bakgrund bl a av dessa konkreta exempel är min slutsats att Sverige idag – år 2008 - allvarligt bör överväga en rätt till dödshjälp under noggrant specificerade förutsättningar, och en rätt att skriva ett livstestamente. Genom att fortsätta att totalt förneka dessa möjligheter för människor i svåra situationer tar staten på sig ett stort ansvar. Jag är också fullt medveten om det stora ansvaret för staten/riksdagen/oss ledamöter om vi efter utredning landar i de förslag jag vill ha mycket allvarligt övervägda.

En människa i livets slutskede, eller med svåra plågor och där sjukvården tömt sina resurser, bör under specifika förutsättningar och egen uttalad vilja rimligen ha rätt till dödshjälp. Det är ovärdigt att samhället i sådana fall tvingar en döende människa kvar på plågans bädd eller hänvisar henne till egna initiativ eller till att resa utomlands.

En undersökning av Svenska Landstingsförbundet har visat att tre av fyra tillfrågade svenskar var öppna för dödshjälp. Det är angeläget att dagens totala förbudslagstiftning i frågan ses över. En grundlig utredning behövs där bl.a. medicinska, juridiska, etiska och allmänmänskliga aspekter beaktas.
En arbetsgrupp inom Statens medicinsk-etiska råd föreslog den 20 november i år att en svårt sjuk patient under noggrant specifierade förutsättningar bör kunna erhålla dödshjälp. Det är också uppenbart att läkare idag regelmässigt tvingas till svåra beslut i dessa gränsland om hur länge livet kan eller ska upprätthållas, och även av den orsaken behöver staten bli tydligare i sina regelverk.
Min fråga till socialministern är om han delar min bedömning att den mycket allvarliga frågan om rätt till dödshjälp under noga specifierade förutsättningar behöver utredas?

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

torsdag, november 13, 2008

Höjd A-kassa?

Finanskris och lågkonjunktur i världen slår även mot Sverige. Dock är vårt lands förutsättningar för att klara krisen hyggligt goda, eftersom regeringens politik för fler i arbete ökat sysselsättningen med flera hundra tusen människor. Statsbudgeten ger därtill utrymme för kraftfulla insatser för att möta krisen med offensiva åtgärder vartefter.

Jag ser att Fps gruppledare Johan Persson redan att igång det arbetet, och informerat media. Jag har fullt förtroende för det arbete som givetvis redan pågår i regeringen - inte minst i näringsdepartementet - och som fortlöpande kommer att diskuteras inom alliansen och resultera i väl avvägda regeringsbeslut och propositioner.

Självfallet behövs en bra arbetslöshetsförsäkring, A-kassa. Den nuvarande betalas till en mindre del av de som väljer att ansluta sig, men den dominerande insatsen står vårt lands alla skattebetalare för.

Det är mycket anmärkningsvärt att socialdemokraterna som i alla andra sammanhang predikar solidaritet och trygghet just på detta område kraftfullt motsätter sig en allmän arbetslöshetsförsäkring som faktiskt omfattar alla på arbetsmarknaden, dvs alla skattebatalare.

Allmän sjukförsäkring, javisst! Allmän pension, javisst!

Men allmän arbetslöshetsförsäkring, absolut inte. Socialdemokraterna säger blankt nej.

Jag tycker att det vore mycket naturligt - och solidariskt - att alla omfattades av en allmän arbetslöshetsförsäkring, som till 80-90 procent är finansierad av våra skattepengar. Det är inte givet att denna ska administreras av fackförbunden. Och det är intressanta förslag som t ex miljöpartiet lagt om en samordning av sjukförsäkring och A-kassa.

Hur mycket ska då kunna betalas ut i A-kassa. Sedan en del år är taket 80 procent av 18.700 kr. Detta är självfallet ingen evig nivå, utan inflationen gör t ex att en uppräkning vartefter bör ske.

Detta kommer att ytterligare öka statens kostnader för A-kassan, och en sådan uppräkning bör gärna kombineras med att försäkringen omfattar alla på arbetsmarknaden.

söndag, november 09, 2008

civilrättsligt giftermål - igen

9 moderata allianskollegor skrev denna artikel i lördags. Jag delar mycket av resonemanget.

Frågan har i hög grad förändrats genom att kd rört sig rejält och kompromissat genom att öppna för en civilrättslig lagstiftning lika för alla. Detta stöds av både kyrkor och humanister och tunga ledarsidor m fl. Detta torde vara en konstruktiv och framtidsinriktad linje.

Jag begriper inte riktigt varför inte regeringen kunde enats om detta. Skälet är väl att man ser frågan med RFSL ögon som menar att full jämlikhet kräver att samkönade förhållanden utöver full civilrättslig likhet även måste benämnas exakt lika vid välsignelser i kyrkor.

Respekten för RFSLs uppfattning får ta över respekten för deras uppfattning som ser äktenskapsbegreppet per definition som förbindelsen mellan man och kvinna.

Jag hoppas på en fortsatt dialog med ömsesidigt respekt när frågan kommer till riksdagen.

lördag, november 08, 2008

Svar om Ipred1 - fildelning

Jag får många epost om fildelning, de allra flesta mycket oroade över det nya EU-direktivet och tycker att Sverige går för långt i att lämna it ip-adresser. Men flera upphovsmän mailar också med fullt stöd för just regeringens kommande förslag. Jag svarar samtliga så här:

Hej och tack för din epost angående fildelning

Frågan är komplicerad genom avvägningen mellan upphovsmannarätten till musik- och filmproduktioner contra den tekniska utvecklingen som gör det så oerhört lätt att kopiera dessa verk och contra de integritetsaspekter som ett utlämnande av IP-adresser innebär.

Upphovsmannarätten har av hävd en mycket stark ställning och är förknippad med enskilda artisters och författares rättigheter. Det finns ett mycket starkt internationellt tryck på att beivra kopiering och fildelning av musik och film. Jag delar uppfattningen att det är mycket tveksamt att lämna ut IP-adresser där privat nedladdning skett i begränsad omfattning, och ska agera för att de skrivningar som finns om "proportionerlig omfattning" ska bli så tydliga som möjligt.

Det borde vara möjligt att finna andra former för ersättning till upphovsmän så att fildelning till privat bruk inte kriminaliseras, och jag kommer att nära följa denna fråga och driva på i den riktningen.

med vänlig hälsning

Staffan Danielsson

torsdag, november 06, 2008

Äktenskap eller giftermål...

Jag har ju skrivit om detta här och i artiklar tidigare. Bilägger nedan en färsk artikel.

RFSL företräder ju skickligt sina ståndpunkter, och har fått fullt genomslag hos många människor och politiker för att äktenskapsfrågan handlar om alla människor lika rätt och värde, ingenting annat. Men så enkel är ju inte frågan.

Som om jag, som har respekt för den hävdvunna definitionen av begreppet äktenskap, inte skulle stå bakom alla människors lika rätt och värde.

Jag tycker att det förslag som kristdemokraterna presenterat innebär att de rört sig långt i frågan, och att det borde kunnat bli regeringens linje; att det juridiska giftermålet sker civilrättsligt lika för alla och att sedan religiösa välsignelser sker i resp kyrka eller religion. Denna linje har även fått stöd från många håll; frikyrkor, RFSU, humanister, debattörer m fl.

Istället ska nu äktenskapsbegreppet omdefinieras så att det i ett första steg omfattar även samkönade förhållanden. Några fler steg är det inte tal om, som socialdemokraternas talesperson försäkrade på 1990-talet då partnerskapslagen infördes.

Jag inser att det sannolikt är en bred majoritet för detta i riksdagen, eftersom oppositionen samlat också vill detta. Jag är dock övertygad om att det finns många även där som delar min syn i frågan. Kanske är detta en sådan fråga som lämpar sig för fri röstning?giftermål för alla!

På 1990-talet skedde ett mycket stort framsteg för att juridiskt likställa samkönade förhållanden med olikkönade sådana, partnerskapslagen infördes.
När riksdagen 1994 beslutade om detta var det endast två moderater som röstade för, varav en var Fredrik Reinfeldt.

Idag säger moderaterna ja inte endast till registrerade partnerskap utan också till samkönade äktenskap, vilket säger mycket om det stora opinonssvängning som fortsätter att ske i denna viktiga fråga.

När trenden är stark är det lätt att hamna i bakvatten, vilket har skett mig i denna fråga. Jag bejakar helt och fullt människors rätt att på samma juridiska fundament leva tillsammans oavsett kön.
Däremot har jag respekt för den mycket långa tradition som definierar ordet äktenskap som relationen mellan man och kvinna, och som än idag betyder mycket för många människor i Sverige och i världen. Även bland de homosexuella finns det många som accepterar ordet partnerskap eftersom det faktiskt finns skillnader i kön mellan sam- och särkönade förhållanden.

Detta enkla konstaterande leder ibland till upprördhet, vilket jag tycker är trist. Alla människor är lika mycket värda, kärlek är lika mycket värd men för den skull är inte alla människor och förhållanden identiska.

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande - RFSL - har varit mycket engagerade och skickliga i sin opinionsbildning, och deras krav är att full likabehandling för de homosexuella kräver att deras samlevnad fullt ut ska benämnas med det urgamla begreppet äktenskap. Annars är det orättvist.

Det är på just denna punkt som jag inte fullt ut stödjer dem. Begreppet äktenskap ser jag per definition som ett förhållande mellan man och kvinna, med lång tradition bakom sig och med betydelse för många människor. Är det helt nödvändigt för full respekt för alla människors lika värde att definiera om ordet äktenskap så att det ändrar sin ursprungliga och hävdvunna mening? Jag tror och tycker inte det.

Nu finns det tankar om att i den civila lagstiftningen likställa sam- och särkönade förhållanden helt och fullt både juridiskt och ordmässigt genom en giftermålsbalk. Jag tycker att det är ett utmärkt förslag.

Sedan kan kyrkor och religioner - och de människor som vill - fortsätta att välsigna i religionsfrihetens namn.

RFSL och andra har i detta läge att välja mellan två saker; antingen kan man ta hem en stor seger efter decennier av kamp, den civilrättsliga lagstiftningen likställer äntligen helt och fullt sam- och särkönade förhållanden. Och man kan vara generös nog att acceptera att beteckningen äktenskap inte används i lagstiftningen, eftersom den per definition har begränsningar och av respekt för andra människors känslor i detta.

Begreppet giftermålsbalk skulle ju också innebära att de som föredragit benämningen äktenskapsbalk tillsammans med en likvärdig partnerskapslag gör en betydande kompromiss.

Men RFSL väljer nog inte denna väg, att ta hem en seger, utan man kommer sannolikt att välja fortsatt strid för att det inte bara ska vara rätt innehåll i den nya balken, utan framförallt (?) rätt ord.

Jag tycker man kunde vara lite mer storsint i den segerns stund som detta ändå innebär för alla som arbetat för likställdhet mellan olika förhållanden.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

söndag, november 02, 2008

Thage G punkt vill svika Afghanistan

Talibanrörelsen i Afghanistan är fundamentalistisk och hänsynslös. Man förvägrar t ex kvinnor utbildning och mänskliga rättigheter, och man mördar hänsynslöst oskyldiga människor och politiska motståndare i bestialiska terrordåd. Man kidnappar ledare och skär huvudet av dem, och man skickar massmordsterrorister in i folksamlingar för att spränga så många som möjligt till döds.

Med sådana hänsynslösa metoder är det svårt att hindra många dödsoffer i inbördeskrigets Afghanistan.

Förre talmannen Thage G. Petersson vill ge upp Afghanistan till talibanerna och låta deras illdåd leda till politiska framgångar. Det är svårt att tolka hans begäran om eld upphör och förhandlingar på något annat sätt.

Jag håller inte med, och våra svenska soldater i Afghanistan gör beundransvärda insatser för fred och säkerhet i ett plågat och sargat land sedan så länge.

mänskliga rättigheter contra Sharialagar...

Bland de grundläggande mänskliga rättigheterna är att fritt välja religion, och frihet till yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

Dessa rättigheter förvägras flera hundra miljoner människor i många muslimska länder, där olika varianter av medeltida eller äldre Sharialagar tillämpas. Dessa lagar var på sin tid kanske både upplysta och moderna, men nu är det år 2008!

Att då som Irans muslimskt fundamentalistiska styre överväga att tillämpa dödsstraff om någon vill tillämpa religionsfrihet och inte längre vara muslim är fruktansvärt och måste fördömas. Redan föreskrifterna om att hela landets befolkning måste tillämpa vissa religiösa rutiner och klädesätt, annars kommer polisen och utdömer hårda straff, strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Äv värre är extrema tillämpningar av sharialag som vid ett fall nu i Somalia, där en 13-årog flicka som anmält en våldtäkt istället blir dömd för äktenskapsbrott och stenad till döds av 50 män (var det visst). Vidrigt.

Här måste alla demokratiska krafter inom världssamfundet göra allt för att få till stånd en förändring, och Sverige måste vara mycket drivande i den kampen.

Det vilar också, menar jag, ett stort ansvar på moderna och moderata muslimer och deras företrädare inom Islam att kraftfullt ta svatånd ifrån och fördöma synsätt och händelser enligt ovan, samt även också de fruktansvärda massmordsterrordåden mot oskyldiga människor i Afghanistan och Irak m fl länder.