torsdag, oktober 22, 2015

Min JO-anmälan mot migrationsverkets GD - igen

Jag har i flera år diskuterat asylregler - utifrån utgångspunkten att Sverige inte uthålligt kan ligga långt före övriga EU-länder i sina regelverk. Många, inte minst inom mitt eget parti, håller inte med.

Flyktingströmmen till EU och Sverige ökar nu extremt mycket. Invandrarverkets GD på 1990-talet, Christina Rogestam, skriver igår i Expressen och har samma uppfattning som jag.

Jag JO-anmälde i juni Migrationsverkets GD Anders Danielsson med följande motivering:


Migrationsverket fastställer regler som är långt mer generösa än övriga EU-länders. Effekten blir att en allt större andel av de som söker asyl i EU söker sig till Sverige. Med växande flyktingströmmar ökar antalet asylsökande till Sverige så mycket att vi får allt svårare att klara mottagning, bostäder, integration och arbete. Istället växer utanförskap och långtidsarbetslöshet.

Sverige utgör ca 2 % av EUs befolkning. De ensamkommande asylsökande under 18 år ökar som andel av flyktingströmmen till EU och andelen som söker sig till Sverige har bara de senaste åren  flerdubblats. Detta är extremt höga andelar som jag menar inte är långsiktigt uthålligt möjliga.

Migrationsverket agerar inte alls mot bakgrund av denna alarmerande utveckling, gör inga analyser av vad den beror på, anpassar inte sina beslutade asylregler i EU-riktning och lägger inte fram några förslag till regeringen med olika handlingsalternativ. 

Därför JO-anmäler jag nu migrationsverkets 2 senaste generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielsson. De brister allvarligt i sina tjänsteansvar. 

JO avskrev, som brukligt är, anmälan, efter bara några veckor.


Idag har GD Anders Danielsson på presskonferens lagt fram prognos på fördubbling och mer av antalet asylsökande till Sverige till över 160.000. Han fick då frågan om Sverige genom att EU-anpassa sina mer generösa asylregler skulle kunna minska andelen flyktingar som söker sig till Sverige. Han vägrade svara med hänvisning till att detta är politiska frågor som inte Migrationsverket har synpunkter på.

Jag vidhåller att det är tjänstefel av en myndighetschef att inte svara på allmänhetens och medias frågor, samt att inte själva ta initiativ och analysera vilka effekter olika svenska regelförändringar och andra åtgärder inom asylområdet skulle ge för effekter på t ex flyktingtillströmningen. 
Jag inser att JO inte håller med, men vill ändå redovisa min oförändrade uppfattning i detta blogginlägg.