tisdag, augusti 07, 2012

Så kan utflyttningen av mjölkproduktionen hejdas!

Jag har i många debattartiklar och blogginlägg slagit larm om att världens bästa livsmedelsproduktion - den svenska - successivt minskar och istället ersätts av import från länder vars jordar läcker mer till Östersjön och med mindre ambitiösa  djursskyddsregler.

Sverige är nu det land i Europa som importerar mest mat, nära hälften av det vi konsumerar, samtidigt som vi i högstämda ordalag kräver ständigt dyrare särregler för just det svenska jordbruket som då får ännu sämre konkurrenskraft och fortsätter att minska.

Nu uppmärksammas mjölkproduktionens svåra lönsamhetsproblem, som i mycket beror på de allt högre världsmarknadspriserna på spannmål och andra fodergrödor.

Mitt recept på hur utvecklingen ska kunna vändas framgår av bl a detta blogginlägg, med länkar vidare.

Nya riksdagsmål är ett måste, liksom en parlamentarisk ("kris")kommitté och en bred kraftsamling för att vända utvecklingen.

"Fokus i jordbruksdebatten måste nu flyttas till hur den dominerande miljövänliga produktionen - den "konventionella" - ska kunna öka sin konkurrenskraft och vända utvecklingen.

För att detta ska kunna ske måste riksdagens mål för jordbruket omarbetas och fokus riktas på att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft i sin helhet. Mål styr och har betydelse!

Utöver detta är en bred kraftsamling från näringen, med stöd av politiker, konsumenter, industri och handel med flera helt nödvändig för att jordbruket åter ska börja växa. Sveriges växande sårbarhet vid allvarliga kriser måste också analyseras.

Jordbrukets konkurrenskraft måste ses över i ett EU-perspektiv vad gäller skatter, kontrollkostnader och ersättningssystem. Eftersom jordbruket krymper bör den beslutade dieselskattehöjningen på över 500 miljoner kronor ses över i en kontrollstation.

För att dessa genomgripande åtgärder ska kunna förverkligas i en samlad livsmedelsstrategi behöver enligt min uppfattning en parlamentarisk kommitté tillsättas.

Lägets allvar kräver detta, och utan en bred samsyn om nya mål och åtgärder torde den negativa utvecklingen vara mycket svår att vända för näringen."tillagt 3 sept, länk till senare inlägg på Newsmill.