onsdag, december 06, 2017

Brottsligheten bland svenskar och utlandsfödda - Interpellation

Min interpellation till justitieministern.

Jag gav våren 2016 riksdagens utredningstjänst (RUT) i uppdrag att ta fram uppgifter om brottsligheten i Sverige fördelad på nationalitet och födelseland, samt hur statistiken förs i andra nordiska länder. Jag kunde inte få fram någon svensk statistik om detta eftersom BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) 1994 slutade redovisa detta. I Danmark och Norge ingår detta i den statistik som förs.
BRÅ gjorde 1996 och 2005 rapporter om brottsligheten bland svenskar och invandrare. Deras motivering var denna, som jag helt instämmer i:
 "Brå har dock gjort bedömningen att en kunskapsbaserad bild av svenskars och invandrares brottslighet är bättre än en som är grundad på gissningar och personliga uppfattningar. Avsaknad av aktuella fakta om brottsligheten bland utrikes födda och deras barn underlättar att myter skapas och befästs."
BRÅ skrev också 2005: "Ett syfte är att få en bild av hur invandrare och svenskar skiljer sig åt i den registrerade brottsligheten i dag. Sedan den förra studien har Sverige genomgått en ekonomisk kris som bland annat resulterat i en ökad konkurrens på arbetsmarknaden. Parallellt har antalet invandrare från krigsdrabbade länder ökat kraftigt. De utrikes födda som bosatt sig i Sverige under 1990-talet har därför haft särskilt svårt att etablera sig i det svenska samhället. Det finns anledning att förmoda att bilden av brottsligheten bland svenskar och invandrare förändrats en del sedan förra studien."
Detta gäller naturligtvis i än högre grad idag efter ett decennium med mycket hög migration från många olika länder och världsdelar.

Orsaken till att verkligheten behöver beskrivas och analyseras även vad gäller brottslighet är naturligtvis att det ger en god grund till att sätta in bäst åtgärder för att förebygga och minska den. 
Jag skrev i augusti 2016 på SvD Debatt och krävde att regeringen och BRÅ ser till att brottsstatistik som på andra samhällsområden förs också vad gäller brottslighet och nationalitet, samt att aktuella rapporter tas fram om brottslighetens utveckling sedan 2005.
Jag har även bloggat och skrivit flera artiklar.

Expressens Anna Dahlberg kräver också detta liksom även Dagens Nyheter. (Här länk).
Både justitieminister Morgan Johansson och BRÅ har i ledande svensk etermedia förklarat att man varken avser att göra det ena eller det andra.
Jag anser detta vara ett brott mot svensk offentlighetsprincip och jag menar att det är tjänstefel av både minister och myndighet att mörka statistik och att vägra ta fram relevanta rapporter om brottslighetens utveckling.
När jag nu interpellerar justitieministern i dessa viktiga frågor inser jag att svaret kan bli detsamma som tidigare, en medborgare eller riksdagsledamot ska inte kunna få ut statistik om brott och nationalitet och BRÅ ska inte längre göra rapporter om brottslighetens utveckling bland svenskar och invandrare trots en unikt hög migration det senaste decenniet och med grov allvarlig brottslighet som växer på i varje fall enskilda delområden..
Jag vill ändå att justitieministern i Sveriges Riksdag ska svara på mina frågor, så att det i riksdagens protokoll inför framtiden är entydigt vilken uppfattning ministern har och varför han och regeringen inte vill kartlägga och analysera verkligheten.
Skulle justitieministerns besked stå fast anser jag att det är ett brott mot de öppenhetsprinciper som normalt präglar svensk samhällsförvaltning.
Jag frågar justitieminister Morgan Johansson:
Ska BRÅ, och/eller andra samhällsinstitutioner, föra statistik om brott och nationalitet på samma vis som på andra samhällsområden, och som andra länder gör, eller ej?
Ska BRÅ, och/eller andra samhällsinstitutioner, analysera brottslighetens utveckling som BRÅ gjorde 1996 och 2005, eller ej?
Om justitieministern skulle hålla fast vid att statistik inte ska redovisas om brott och nationalitet, och/eller att inga analyser längre ska göras om brottslighetens utveckling bland svenskar och invandrare trots en hög migration och en brottslighet som ökar på vissa områden, vill jag ha svar på frågan om varför detta inte ska tillåtas?