fredag, juni 28, 2013

Etanolkombinat i världsklass i Norrköping - ge stabila förutsättningar!


Inför övergångsregler för etanolen!


  -För att klara kommande klimatmål måste produktionen av klimateffektiva biodrivmedel underlättas. Vi kräver övergångsregler baserade på klimatprestanda som ska gälla fram till dess att de tuffare EU-kraven för växthusgasreduktion träder i kraft 2017. Intill dess bör nuvarande regler för etanol kvarstå för att etanoltillverkningen i Norrköping ska kunna finnas kvar och utvecklas. Det säger Karin Jonsson, ordförande för Centerpartiet i Östergötland.

Regeringen kommer i höst att föreslå ett kvotpliktssystem för biodrivmedel som på sikt syftar till att 7 % biodrivmedel ska ingå i all bensin. En ökad användning av biodrivmedel är positivt och ett krav som Centerpartiet haft sedan länge. Däremot så finns det förslag om att också ta bort gällande krav på användning av odenaturerad (ren) etanol. Risken är därmed uppenbar att etanol med betydligt sämre klimatprestanda kommer att ta över den svenska marknaden och därmed också radikalt försämra förutsättningarna för produktionen i Norrköping. År 2017 kommer EU att fastställa nya tuffare krav på biodrivmedel, baserade på klimatprestanda. Det kommer försvåra för den importerade s k fuletanolen med minimal klimatprestanda. Högre krav premierar och underlättar för den mest effektiva framställningen av etanol, exempelvis den som Lantmännen Agroetanol bedriver i Norrköping.

-  Centerpartiet driver på med all kraft i regeringen för rimliga regelverk som möjliggör övergång till förnybara drivmedel, t ex etanol. Det vore orimligt att slå undan benen på de företag som nu har investerat miljardbelopp i olika satsningar på klimateffektivitet i världsklass, säger riksdagsman Staffan Danielsson (C).

Etanolfabriken i Norrköping är unik och har under en följd av år utvecklats till ett av världens främsta energikombinat tillsammans med E.ON, Svensk Biogas och Norrköpings kommun. Lokalt betyder satsningarna mycket både vad gäller arbetstillfällen och möjlighet att ställa om till mer hållbara drivmedel. Trafiknämnden i Östergötland har bl a beslutat om att hela fordonsflottan ska drivas med icke fossila bränslen fr om halvåret 2016.

- Vi är givetvis mycket bekymrade över att delar av regeringen inte verkar lyssna på vad Centerpartiet anser i den här frågan. Ska vi klara av att ställa om till en hållbar och fossiloberoende trafik i Östergötland så måste vi producera biodrivmedel. Att producera dessa drivmedel lokalt inom länet är naturligtvis en stor fördel även för företagande och jobb, säger landstingsrådet Göran Gunnarsson (C) som också är ordf i Landstingets trafiknämnd i Östergötland.

.....................................................................................................................

Östgötacenterns ledning besökte den 27 juni etanolkombinatet i Norrköping och imponerades över den framsynta industrisatsning som vuxit fram med Agroetanols fabrik, Svensk Biogas, Eons fjärrvärmeanläggning och den nya CO2-fabriken mm.

600.000 ton spannmål per år processas till 225.000 m3 etanol med mycket höga klimatprestanda (hälften av den etanol som används som drivmedel i Sverige), 200.000 ton proteinfoder erhålls och snart kommer importen till Sverige av CO2 (kolsyra) för t ex läsk och processindustri att ersättas av  den nya kolsyrafabriken vid kombinatet. Om proteinfodret kan förädlas ytterligare , vilket planeras, kommer ca 1/3 av Sverige foderimport av sojaprotein från andra sidan atlanten att kunna ersättas!

Norrköpingsetanolen är Sveriges särklassigt största fabrik för förnybara drivmedel och har höga klimatprestanda på 70 procent bättre än fossila bränslen. När kolsyrafabriken tagits i bruk ökar det till 95 procent, världsklass. USa-etanolen ligger på bara 35 procent.

Det vore naturligtvis fruktansvärt om etanol med låga klimatprestanda skulle slå ut den framtidsanläggning i Norrköping som Lantmännen m fl gjort mycket stora investeringar i. Vad skulle då signalen bli till andra som nu överväger stora investeringar i förnybar energi av olika slag, om staten skulle rycka undan de förutsättningar som gjorde att kombinatet kunde förverkligas?

Centerpartiet driver på för övergångsregler till 2017 som möjliggör fortsatt utveckling av världens kanske främsta etanolkombinat. Östgötacenterns opinionsbildning syftar till att få regering och riksdag att besluta i den riktningen! 

Rätten till vår död vid svåra lidanden i livets slutskede

Jag har sedan länge engagerat mig i den mycket viktiga och känsliga frågan om "dödshjälp", dvs om , vid svåra lidanden i livets slutskede, staten och sjukvården/läkaren är de enda som bestämmer över människans liv eller om den svårt sjukes - individens - vilja också ska kunna spela in.

Jag har skrivit motioner och flera gånger interpellerat socialminister Göran Hägglund om denna fråga, där jag anser att en utredning bör tillsättas. Jag har skrivit och medverkat i debattartiklar, och haft flera blogginlägg.

Här ur ett blogginlägg den 18 aug 2012:

"Några framgångar har nåtts, t ex accepteras det idag att maskiner som behövs för att upprätthålla livet får stängas av om det är den enskildes uttryckliga vilja. Likaså accepteras idag smärtlindring genom stark medicinering, även om det skulle korta livet och påskynda döden.

Däremot finns tyvärr ingen öppning ännu för att den enskildes vilja vid svåra lidanden ska kunna respekteras, självfallet under sträng kontroll och noga reglerat. Jagh fortsätter att kämpa för att en sådan utredning ska tillsättas, och jag tycker att den riksdagsmajoritet som förhindrar detta tar poå sig ett mycket stort ansvar.

Det finns en förening som driver på i dessa frågor, Rätten till vår död. Jag sympatiserar i mycket med deras budskap men har inte ännu blivit medlem, det får var och en ju avgöra."

Idag är jag medlem i RTVD och ingår sedan några månader också i föreningens styrelse.

Radio Värmland sände igår den 27 juni en debatt mellan mig och KDs ordförande i Värmland Charlie Weimers.

Smålandsposten kritiserar rätt aggressivt på ledarplats min uppfattning. Jag håller alltså inte med och anser att det vore naturligt att dessa svåra frågor kunde utredas ordentligt i syfte att ge den enskilde individen en möjlighet att - självklart efter noga preciserade regelverk - kunna få inflytande över sitt liv vid svåra lidanden i livets sjutskede.