fredag, augusti 09, 2013

SLU-forskare (eko) vill bara ha ekojordbruk...

Eko(!)-forskaren på Sveriges Lantbruksuniversitet Kristina Belfrage vill att hela landsbygdsprogrammets pengar ska gå till att göra allt jordbruk i Sverige "ekologiskt", dvs att inte använda modern teknik som t ex mineralgödsel.

Detta fullständigt orealistiska mål har faktiskt också Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet, Vänsterpartiet nog också. Socialdemokraterna "nöjer sig med" att vilja fördubbla ekoproduktionen i Sverige till 30 %.

Jag har starkt kritiserat detta i blogginlägg och debattartiklar, där kärnan är denna:

"MP, SNF, V och delvis S drömmer om Sörgården och vill därför fördubbla eller mer den ekologiska maten, som helt avstår från modern teknik som till exempel tillförsel av mineralgödsel. Det gör dock maten 30-60 procent dyrare eftersom produktionen sjunker i samma storleksordning samtidigt som det riktade miljöstödet över statsbudgeten då uppgår till miljardbelopp. Ekologisk odling är en viktig nisch men kan inte bli något dominerande produktionsalternativ i ett läge när 800 miljoner människor redan hungrar och när betinget för världens bönder enligt FAO är att öka produktionen av mat med 70 (sjuttio) procent och mer redan till år 2050.
Visst ska de svenska miljö- och djurskyddsreglerna för jordbruket ligga i internationell tät. De kan dock inte isoleras från världen i övrigt och ligga alltför långt före. Sedan Astrid Lindgrens djurskyddslag 1988 har den svenska mjölk-, nötkött- och grisköttsproduktionen minskat i särklass mest i Europa med över 20 procent. Sverige är idag Europas mest importberoende land, där importmaten på några decennier gått från 25 till nära 50 procent av den svenska matmarknaden".

Jag har utvecklat min kritik här.

Jag har respekt för ekokonceptet som en viktig nisch och miljöalternativ som kan ge erfarenheter till gagn för hela jordbruket. Däremot skulle en storskalig övergång till ett jordbruk som ger kraftig lägre skördar och kraftigt högre matpriser (i båda fallen ca 30-40 %) samtidigt som stödet över statsbudgeten i så fall skulle eskalera till många miljarder vara, enligt min mening, orealistiskt och ansvarslöst.

Sverige har redan ett av världens mest generösa ekostöd och likaså ett av världens högsta ekoandelar i matproduktionen, ca 5 procent. Detta har uppnåtts tack vare statliga miljö- och andra ersättningar på ca 3/4 miljard kronor samtidigt som maten är 30-60 % dyrare.

Kristina Belfrages förslag är nu att det statliga landsbygdsstödet på ca 7 miljarder per år helt skulle koncentreras till ekologisk produktion, samtidigt som den svenskproducerade maten i sin helhet skulle fortsätta att vara 30-60 % dyrare eller mer än importmaten.

Resultatet av en sådan politik på global nivå skulle snabbt bli ökad matbrist och hunger i världen och en prisexplosion på mat. Och för Sveriges del, om de rödgröna skulle få möjlighet att genomdriva Kristina Belfrages förslag, skulle resultatet tvivelsutan bli en ytterligare starkt ökad matimport från länder med sämre miljö- och djuromsorg än Sverige.

Centerpartiet är det moderna miljöpartiet. Vi står upp för resurshushållning och för att sluta kretsloppen. Vi inser vad jordbruk och livsmedelsproduktion betyder globalt i världen och i Sverige, för att mätta världsmedborgarna och för miljö, kretslopp, levande landsbygd och biologisk mångfald. Vi är positiva till ekologisk odling som en viktig del av det svenska jordbruket, men vi står också helt bakom det moderna miljövänliga jordbruk som står för 95 % av den svenska produktionen och vars konkurrenskraft måste stärkas för att kunna ta tillbaka mark från importmaten.