fredag, november 06, 2009

Gasledningen och säkerheten i Östersjön

Min värderade och mycket moderate kollega i försvarsutskottet ifrån Gotland - Rolf K Nilsson - har på sin blogg kommenterat min kommentar om Regeringens tillståndsbeslut angående Nordstream.

Han menar att försvarsberedningens omvärldsanalys vad gäller Östersjön och den ständigt ökande fartygstrafiken med väldiga volymer olja, på internationellt vatten och säkert ofta i Sveriges ekonomiska zon, och på vad en ev gasledning skulle tillföra i form av ökat skyddsbehov relativt ett läge med endast fortsatt ökande olje- och gastankertrafik ovanför vattenytan, inte är något sanningsdokument eftersom försvarsutskottet i riksdagen inte diskuterat försvarsberedningens rapporter.
(en rekordlång mening, jag vet...)

Självfallet står inte försvarsberedningen för Den Enda Sanningen i någon fråga, men däremot har beredningen bestående av en representant för varje parti i riksdagen och med tunga experter från regeringskansli, försvaret och andra myndigheter lagt tid och kraft på att analysera Sveriges säkerhet genom en omfattande omvärldsanalys.

Denna har sedan redovisats till regeringen, som har ställt sig bakom beredningens slutsatser i allt väsentligt och haft dem som en grund för sina propositioner till riksdagen, vilka sedan försvarsutskottet diskuterat och slutligen riksdagen beslutat om.

Försvarsberedningens bedömning av vad en gasledning tillför i ev ökat säkerhetshot mot Sverige relativt att istället olje- och gastankerstrafiken expanderar ännu mer på vattenytan, har jag redovisat i tidigare inlägg här på bloggen.

Jag är medveten om att Rolf K Nilsson målar upp en bild av ett aggressivt Ryssland som har en dold agenda just med gasledningen, och att den ökar spänningen i Östersjön.

Jag hoppas att Rolf K och jag är överens om att regeringen vid sin prövning av gasledningens tillåtlighet måste utgå ifrån och respektera FNs internationella Havsrättskonvention, som ju Sverige ratificerat. Och att den ger länder rätt att dra fram t ex gasledningar på internationellt vatten där ett annat land har en ekonomisk zon, förutsatt att detta kan accepteras efter en sträng miljöprövning. Konventionen och internationell rätt ger alltså inte möjlighet till att med föregivande av eventuella säkerhetshot kopplade till ledningen inlägga ett veto mot densamma.

Nåväl, givet detta, hur kan en gasledning i Östersjön på internationellt vatten öka det eventuella ryska hotet mot Sverige?

Rolf K Nilsson citerar gärna något uttalande av premiärminister Putin vid en teleutfrågning av soldater, där han sagt ungefär att den ryska marinens uppgift bl a är att skydda energitransporter t ex i form av gasledning.

Hade inte Putins uttalande varit mer anmärkningsvärt om han sagt att marinens uppgift inte är att bla skydda transporter på och under vattenytan av olja och gas och andra produkter, i den mån dessa utsätts för hot på internationellt vatten?

Om svenska fartyg på Östersjön skulle utsättas för hot på internationellt vatten utanför Sveriges eller andra länders kuster, skulle inte då den svenska marinen ha en uppgift i att avvärja dessa genom att skydda de svenska fartygen?

Rolf K Nilsson har rätt i att min slutsats efter långa diskussioner i försvarsberedningen var och är att det är svårt att se att en gasledning på havsbottnen på internationellt vatten genom Östersjön medför en väsentligt ändrad hotbild relativt den mycket omfattande och växande fartygstrafik med väldiga mängder fossila bränslen som redan sker på vattenytan.

Och Rolf K Nilsson har ju också rätt i att Rolf K Nilssons slutsats i denna fråga hela tiden har varit att en gasledning innebär stora risker och hotbilder och därför borde ha stoppats alldeles oavsett vilka internationella förpliktelser som Sverige har genom FNs Havrättskonvention.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Hamilton (FP) på mycket tunn gasledningsis om Nordstream

Jag har stor respekt för Folkpartiets ekonomiske tungviktare Carl B Hamilton. Men även solen har ju sina fläckar och i gasledningsfrågan så har Hamilton gått i moln. Jag replikerar en debattartikel av honom på Newsmill. Jag befarar att orsaken till att Folkpartiets inflytelserika talesman enligt ovan ställer så fullständigt orimliga krav på sin egen regering helt enkelt har sitt ursprung i den sista punkten. Carl B Hamilton vill ha mer kärnkraft i Tyskland och på kontinenten, och då är det ju viktigt att strypa den gasimport som idag betyder så mycket för kontinentens energiförsörjning.

Det är mycket beklagligt att Folkpartiets talesperon i många frågor Carl B Hamilton ansluter sig till den rödgröna oppositionens populistiska kritik mot regeringens miljöprövning av gasledningen Nordstream, i enlighet med FNs Havsrättskonvention som Sverige förbundit sig att följa.

Alliansregeringen har enhälligt tagit ett riktigt miljöprövningsbeslut angående Nordstream, i enlighet med den havsrättskonvention som gäller och som Sverige förbundit sig att följa.

Att Socialdemokraterna och Mona Sahlin nu definitivt förlorar all trovärdighet som "statsbärande parti" när man ansluter sig till populismen hos mp och v och vill att Sverige ska bryta sina internationella avtal och istället närmast kalla ut marinen för att förhindra gasledningen, det är utomordentligt allvarligt och illa nog.

Men att Folkpartiets ekonomi-, energi- och (verkar det som) försvarspolitiske talesman nu ansluter sig till denna bedömning, och därmed riktar djupt allvarligt kritik mot sin egen partiledare och den alliansregering där Folkpartiet faktiskt ingår, är mycket anmärkningsvärt.

Jag befarar att orsaken till att Folkpartiets inflytelserika talesman enligt ovan ställer så fullständigt orimliga krav på sin egen regering helt enkelt har sitt ursprung i den sista punkten. Carl B Hamilton vill ha mer kärnkraft i Tyskland och på kontinenten, och då är det ju viktigt att strypa den gasimport som idag betyder så mycket för kontinentens energiförsörjning.

Den uppfattningen må Folkpartiet och Carl B Hamilton ha, men det är mycket beklagligt att FPs talesman i riksdagen blandar in denna uppfattning i en miljöprövning där Sveriges regering endast har att pröva gasledningens tillåtlighet enligt FNs Havsrättskonvention som Sverige har skrivit under och förbundit sig att följa.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Svd
SvD 2
DN
SvD 2

Bränna bilar = "vara "aktivist" enligt TT

Jag kritiserar ibland det språkbruk och de värderingar som ryms i medias val av begrepp och vad de står för.

Det internationella begreppet "självmordsbombare" snarast glorifierar "självmordet" och sätter offrens och deras anhörigas fruktansvärda lidande långt vid sidan. Jag har i motioner föreslagit begreppet "massmordsterrorist" istället, åtminstone i regeringens och riksdagens språkbruk, utan att ens ha lyckats där.

Nu senast är det mycket anmärkningsvärt - tycker jag, hur TT - var det säkert - betecknade den grova kriminalitet som tar sig uttryck i att AFA och andra extremea vänstergrupper uppviglar till att bränna 100-tals bilar över Sverige. De som gör detta menar TT bör kallas för "aktivister", ett klart positivt värdeladdat ord.

Det finns en rad andra exempel på hur dolda värderingar förmodligen styr massmedialogiken. Ett annat uttryck som slår mig är när hänsysnlösa terroristattacker mot civila betecknas som utförda av fundamentalistiska "krigare".

Ord är viktiga och bör granskas, så jag uppmanar politiker och media att vara varsamma med orden och använda begrepp som uttrycker vad det är som orden ska beskriva!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,