torsdag, november 09, 2006

Kort om Staffan Danielssons (c) riksdagsmotioner okt-nov 2206:

Antalet enskilda motioner under allmänna motionstiden har minskat från ca 4.000 till ca 2.500, ungefär. Det tar tid att hitta sina roller, eller också är det vad som faktiskt har skett. I regeringsställning har jag begränsat mina motioner till ca 20 mot ca 35 tidigare år. Det blir lite blandat med bäring på Östergötland, på engagemang i vissa frågor och på initiativ av några väljare. Varsågor:


Kort om Staffan Danielssons (c) riksdagsmotioner okt-nov 2206:

• Östergötlands infrastruktur
Flerpartimotion om vikten av mer resurser till Östergötlands vägar, järnvägar och hamnar. En kraftfullare järnvägsförbindelse mellan länet och Stockholm – Ostlänken – är trängande nödvändig liksom väginvesteringar vid Söderköping, Motala och Vadstena samt sammanbindningslederna (väg och järnväg) mellan Östergötland och Kalmar och norrut.

• Upprustning av vägar och järnvägar mellan Östergötlands och Kalmar län
(Motion tillsammans med Anders Åkesson, Kalmar.)
I statsbudgeten görs nu rejäla satsningar på infrastrukturinvesteringar samtidigt som man öppnar för nya sätt att finansiera den nödvändiga utbyggnaden. Samtidigt med detta måste det regionala inflytandet öka över var och hur investeringar görs. Våra respektive län är öppna för andra kompletterande sätt att finansiera transportinfrastruktur än enbart direkt över statsbudgeten. Resurstilldelningen har tidigare varit för njugg till denna del av Sverige, och nu måste Stångådals- och Tjustjärnvägarna mellan Linköping och Kalmar respektive Västervik rustas upp liksom t ex E 22 förbi Söderköping och väg 35 mellan Linköping och Västervik.

• Gräv ned Sydlänken!
Svenska Kraftnät överväger nu hur kraftledningen Sydlänken ska dras mellan Hallsberg och Hörby. Ett alternativ är öster om Vättern. Mot traditionell luftledning med stora intrång och jättelika stålskelett öppnas nu möjlighet till en elegant markkabellösning. Regeringen bör sträva efter att en markkabellösning kan förverkligas.

• Bort med TV-avgiften!
När alla har TV är det inte rimligt att inkassera en TV-avgift med stor byråkrati och med ett bortfall av 10-20 procent (flera hundra tusen hushåll) som inte betalar. Regeringen bör därför utreda en annan finansiering av public service, i första hand via skattsedeln eller genom en kortlicenslösning via digitalboxen.

• Utred förbud mot opinionsundersökningar dagarna före riksdagsvalet!
Egentligen borde ett ev förbud mot partpolitiska opinionsundersökningar vara otänkbart. Men det finns i andra länder, och uppenbarligen kan olika undersökningsresultat nära inpå valet faktiskt påverka valutgången. Frågan bör därför prövas av regeringen.

• Ge Afrikas bönder bättre förutsättningar!
Fantastiska framsteg har skett i jordbruket i t ex Asiens länder, mycket beroende på en nationell jordbrukspolitik som utvecklar landsbygden och jordbruket. I Afrikas länder styrs den nationella politiken oftast av urbaniserade krafter som istället håller tillbaka och suger ut jordbruket. Det är ett upprörande faktum att Afrikas fattiga bönder i flera länder inte ens erhåller halva eller tre fjärdedelar av världsmarknadspriset för sina produkter. Sverige bör därför i samband med sina biståndsinsatser agera för en rättfärdig nationell jordbrukspolitik, vilket egentligen är en förutsättning för att vårt bistånd ska få rimlig effekt.

• Miljöstöd även till Östergötlands åkrar!
Miljöersättning erhålles för åtgärder för minskat växtnäringsläckage – fånggröda och vårplöjning – i slättbygder i södra och mellersta Sverige undantaget Östergötland. Även jordar i Östergötland kan må väl av dessa åtgärder, och dessa miljöstöd bör även innefatta Östergötland.

• Tillåt miljövänlig ogräsbekämpning genom avslagning!
Jordbruksverket tillåter en del lantbrukare att slå av ogräsen på mark ur produktion (träda), men förbjuder nu denna urgamla metod för de flesta bönder. Härigenom ökar behovet av kemisk ogräsbekämpning. Att vilja främja biologisk mångfald på åkermark genom ökad kemisk bekämpning är ologiskt och förbudet mot miljövänlig ogräsbekämpning bör snarast tas bort. Stöd även den miljövänliga vedeldningen.

• Stöd även den moderna miljövänliga vedeldningen!
Det finns statliga investeringsstimulanser för att värma bostäder med vattenburna förnybara energialternativ istället för med olja och el. I stor omfattning växer nu användningen av träpellets, vilket är bra. Däremot är det obegripligt att stöd förvägras om man vill installera en modern miljövänlig vedeldning med vedträn och energilagringstankar, som varken kräver transporter i båda riktningar eller en industriell pelleteringsprocess. Modern vedeldning bör därför likställas med träpellets vad gäller investeringsstödet.

• Effektivare körkortsprov!
Allt färre tar allt dyrare körkort på allt färre provplatser över landet. Körkort och rätt att utnyttja vårt gemensamma vägnät får inte vara något som alltmer förbehålls dem som har god studievana och har ekonomiska resurser. Denna utveckling måste brytas utan att ge avkall på trafiksäkerheten. En översyn bör därför göras av regelverken för att ta körkort; t ex genom mindre tillkrånglade teoriprov och genom att certifierade trafikskolor tillåts utfärda ”prövokörkort” vilket också ger fler provplatser över landet. Trafikkunskap bör också ges större utrymme i våra skolor.

• Översyn av regelverket för hur synfältsbegränsningar kan diskvalificera till körkort!
Självfallet ska rimliga krav på bl a kunskaper, omdöme och fysiska förutsättningar ställas på den som vill erhålla körkortstillstånd. Därför krävs bl a godkänd synkontroll. I ett internationellt perspektiv är dock de svenska regelverken strängare, och samma synfel i andra länder som ger körkortstillstånd där kan förvägras i Sverige. Genom att körkortet erhålles på livstid utan omprövning i Sverige accepteras uppenbarligen en gradvis sämre syn i olika avseenden för de som har körkort, vilket anses kompenseras genom erfarenhet och omdöme. På samma vis bör en översyn göras av dagens stränga praxis för körkortstillstånd, där körkort kan förvägras trots godkänt synprov och körkortsprov.

• Ett rimligare hundägaransvar!
Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter från 1943 delar de båda hundägarna på ansvar och kostnader om en lösspringande hund attackerar en kopplad hund under god tillsyn. Även vårdkostnader för skador på den attackerande hunden delas lika, trots att ansvaret ligger på endast den ena hunden och hundägaren. Detta är inte rimligt och det ”strikta hundägaransvaret” i lagen bör därför luckras upp så att en oskyldig hund och hundägare inte straffas för misstag begånget av andra.

• Sänk skatten på öl och vin!
Väldiga mängder av framförallt öl väller in i landet i oordnade former och försäljs i likaledes oordnade former. Situationen är ohållbar; det väldiga inflödet göder framväxten av kriminella nätverk, gör tillgängligheten till alkohol mycket stor, försvagar systembolagets ställning, minskar skatteintäkterna och hotar de svenska bryggerierna. Regeringen bör därför allvarligt överväga att sänka skatten på öl och vin.