lördag, april 09, 2016

Om Centerpartiets migrationspolitik, med mina kommentarer. Synpunkter?

Jag har länge drivit att Sverige uthålligt, med växande flyktingströmmar, inte kan ligga långt före övriga EU-länder i sina asylregler. 

Centerpartiet har delvis lagt om sin politik i min riktning. Men C är fortfarande tillsammans med Vänsterpartiet de två partier i riksdagen som  vill se en politik mycket mer inriktad på en friare rörlighet och invandring än idag. I veckan beslutade riksdagen om 3 betänkanden om migration. Jag röstade lojalt med centerpartiets reservationer. När jag i efterhand läste deras innehåll blir jag betänksam, eftersom jag på flera punkter inte håller med.

Jag ligger uppenbart närmre de flesta andra riksdagspartier i detta, vilket ju kan hända i olika frågor för väljare i alla (alliansens) partier.

Med tanke på kommande framtida beslut i dessa frågor vill jag lyfta fram vad centerpartiet driver och mina frågetecken. Jag gör det som vanligt på min blogg, som är en dagbok för mig och för att öppet och transparent diskutera detta med den som är intresserad.

Jag motionerade till distrikts- och partistämman 2015 om 4 att-satser i asylpolitiken. Distriktsstämman i Östergötland stödde mig med ca 2/3-dels majoritet. Men partistämman avslog med bedövande majoritet alla att-satserna.

Dock ställde sig centerpartiet 6 veckor senare bakom migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och alliansen vilket innebar, i huvudsak, att 3 av att-satserna i östgötamotionen nu faktiskt är Centerpartiets politik; att tillfälliga uppehållstillstånd tyvärr är nödvändiga, att reglerna för anhöriginvandringen ska EU-anpassas (dock ej vad gäller familjeåterförening) samt att en översyn ska göras varför så extremt många ensamkommande barn (40 % av alla till EU) söker sig till Sverige, vilket ju delvis beror på att Sverige knappt gör några åldersbedömningar.

Partiet och östgötadistriktet ligger alltså nu nära varandra på dessa 3 punkter.

Den fjärde att-satsen var att vi reagerade mot C:s linje att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader för asylsökande världen över. Där kvarstår oenigheten. Jag anser det vara fullständigt orealistiskt. Däremot är vi överens om att EU kan pröva att gemensamt göra detta.

Utöver migrationsöverenskommelsen införde regeringen (S/MP) med stöd av 3 allianspartier ID-krav och inre gränskontroller i december 2015, för att kraftigt minska antalet asylsökande från de upp till 10.000 per vecka som anlände i november. Centerpartiet och Vänsterpartiet motsatta sig detta. Jag ansåg att åtgärder måste vidtas, men var osäker på om ID-kraven var de rätta, jag avstod i omröstningen före jul. 

Nu har EU träffat avtal med Turkiet om långt värre åtgärder än de svenska id-kraven, som jag ser det. Alla flyktingar och migranter till Grekland ska nu förvisas ur EU till Turkiet. Jag är djupt tveksam till detta.

Min uppfattning är här densamma som vad gäller de svenska regelverken, åtgärder var nödvändiga, däremot inte alls säkert att de nu överenskomna är varken bra eller de minst dåliga. Jag hade naturligtvis föredragit att EU tillsammans hade mottagit alla asylsökande med asylskäl, en kontinent med 500 miljoner människor klarar rimligen att ta emot 5-10 miljoner. Sverige och Centerpartiet har också drivit på för detta men utan egentlig framgång.

Däremot klarar inte Sverige att ensamt ta emot fortsatt höga andelar av de som söker asyl i något EU-land eller att t ex ensamma erbjuda strandsatta flyktingar i Grekland och Turkiet att komma hit.

I det uppkomna läget menar jag att Centerpartiet gör rätt som ställer sig bakom det tvivelaktiga avtalet med Turkiet istället för att säja nej tillsammans med Vänsterpartiet. Det bästa alternativet är tyvärr stängt och att inget göra är heller inget alternativ. Däremot går vårt ställningstagande knappast ihop med vårt entydiga motstånd mot id-kraven mellan Sverige och Danmark och att asylrätten alltid ska värnas fullt ut. 

För några år sedan antog Centerpartiet ett nytt idéprogram. Det lanserades av en arbetsgrupp där ordföranden lade tonvikten på fri invandring. Efter intensiva diskussioner blev resultatet ett bra idéprogram med visioner om en värld utan krig och med fri rörlighet men där vägen dit var lång och där en realistiskt politik måste föras intill dess. 

Dock lever skilda åsikter kvar om hur starkt som Centerpartet idag kan flytta fram positionerna.

I veckan röstade jag lojalt med Centerpartiets reservationer i 3 utskottsbetänkanden om Migration- och asylpolitik, Anhörig- och arbetskraftsinvandring och Medborgarskap. Efteråt har jag granskat dem närmare, och de motioner som centerpartiet har lagt. Jag upptäcker då att de är mer långtgående än jag skulle vilja, och jag lyfter därför fram de centerkrav som jag ifrågasätter och har svårt att vara med på. Jag är glad för alla som har synpunkter på både det ena och det andra!

* Här är reservation 3 från C i migrationsbetänkandet:
"60 miljoner människor är på flykt i världen. Människor som flytt från krig och förföljelse har rätt till skydd enligt internationell rätt. rätten och möjligheten att söka asyl bör värnas. Invandringen bör vara reglerad, men det ska arbetas för aktivt för en human flykting- och migrationspolitik som strävar efter fri rörlighet för människor i hela världen".
Min undran gäller bara sista meningen där ideprogrammets mycket långsiktiga vision (50-100 år?) kopplas ihop med den politiska verkligheten i i närtid (typ 5-10 år). Sådan här formuleringar underbygger den spridda vanföreställningen att C är för fri invandring. Analogt borde vi i försvarsfrågor skriva typ att "försvarsbudgeten bör öka med 5 miljarder men det ska arbetas aktivt för att försvaret på sikt kan avvecklas i strävan efter evig fred i hela världen".  Och det gör vi inte.

* Reservation 10 från C och V:
"EUs gränsskydd måste upprätthållas med absolut respekt för asylrätten och mänskliga rättigheter."

Jovisst. Men hur stämmer det med EUs avtal med Turkiet om att alla asylsökande och ekonomiska migranter till Grekland ska förvisas till Turkiet? Det avtalet röstade endast V emot som enda riksdagsparti.

* Reservation 18 från C och V:
..."Transportörsansvaret bör också ses över då det försvårar för människor på flykt att ta sig in i Europa"...

Transportörsansvar finns vid flyg till EU, där transportören måste säkerställa att resenärerna har giltiga pass och visum för att komma in i EU. Om detta ses över så att asylsökande kan ta flyg in i EU torde väldigt många använda sig av den möjligheten, vilket t ex skulle göra EUs avtal med Turkiet överflödigt. Att vänsterpartiet driver detta, och mycket annat, är en sak. Man jag anser inte att C ensamma i alliansen ska göra det.

* Betänkandet anhörig- och arbetskraftsinvandring, reservation 2 från C och V:
"Humanitära viseringar för anhöriga bör därför införas. Anhöriga som befinner sig i konfliktområden och som har familj på plats i Sverige ska kunna få en sådan visering för snabb familjeåterförening och för att förhindra att de riskerar livet med människosmugglare för att handläggningen tar för lång tid".
Jovisst bör strävan vara denna, men i så fall gemensamt för EUs alla länder.

Men både migrationsöverenskommelsen (som inför tillfälliga uppehållstillstånd vilket försvårar anhöriginvandring) och EUs avtal med Turkiet (som förvisar alla asylsökande och ekonomiska migranter till Turkiet) går i motsatt riktning. V är inte med i migrationsöverenskommelsen och motsatte sig EUs avtal med Turkiet, i båda fallen till skillnad mot C.

* Reservation 13 och 17 och 21 från C:
..."Kravet på att en arbetskraftsinvandrare ska ha samma arbetsgivare och samma yrke de två första åren bör tas bort."..."Den nuvarande lagstiftningen om arbetskraftsinvandring ska  värnas och utvecklas. Förslag om arbetsmarknadsprövning och krav på bindande arbetserbjudanden skulle göra det svårare att komma till Sverige och ställning måste tas mot alla former av arbetsmarknadsprövning"..."Förfarandet för tillståndsgivning vid arbetskraftsinvandring måste förenklas för att förkorta handläggningstiden"..."EUs blåkortssystem bör utvidgas så att det öppnar för arbetskraftsinvandring av mindre kvalificerad arbetskraft än idag. Det skulle bättre tillgodose behoven på arbetsmarknaden och fler skulle ges möjlighet att söka arbeta i Europa"...

C motsätter sig alltså blankt att arbetskraftsinvandrare ska prövas mot hur arbetslösheten är på området där man har fått ett jobb med t ex låga kvalifikationer (städare, taxichaufför, McDonalds osv). Ingen sådan prövning ska ske.
Jag bejakar naturligtvis arbetskraftsinvandring till bristyrken och där behov finnes. Men jag är djupt tveksam till att en arbetsgivare ska kunna avtala med vem som helst i hela världen att få ett enkelt jobb på områden där massor redan köar för jobb i Sverige.
Det finns redan exempel på att arbetsgivare anställer personer från andra länder som betalar för att få ett avtal och därigenom uppehållstillstånd och senare medborgarskap. Många som kommer till Sverige på det sätter söker också snart asyl, väl på plats här, jag har sett siffror på över hälften.

* Betänkandet medborgarskap, reservation 2 från C:
"Den tid som en person måste ha sin hemvist i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap bör generellt förkortas till 3 år. Vidare bör regeringen utreda möjligheterna att införa principen om medborgarskap efter födelseland, den s k territorialprincipen".

Idag är kravet för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap att man varit stadigvarande bosatt här i fem år.  Är man flykting räcker det med 4 år.
Frankrike och Storbrittanien har också krav på fem år. Norge och Tyskland har krav på 8 år. Finland kräver 10 år. osv.

Centerpartiets krav på att det ska räcka med endast 3 år för alla torde vara det bland de mest generösa i världen, gissar jag. Det kommer väldigt många nyanlända till Sverige, bl a för att Sverige är ett rikt land med väl utbyggda trygghetssystem som man snabbt får del av. Om Sverige är mer generöst än andra länder i både sina asyl- och arbetskraftsinvandringsregler och därtill också är det vad gäller snabbt medborgarskap osv innebär det självfallet ytterligare argument för många att söka sig just hit.

Sverige har redan den sannolikt kortaste tiden i EU till medborgarskap för flyktingar. Jag tror snarare att Sverige borde ha 5 år för alla typ Frankrike och Storbrittanien än att vi ska sänka till 3 år.

I ett betänkande från socialförsäkringsutskottet reserverar sig C och vill att man ska dels få medborgarskap efter bara 3 år i Sverige, kortast i världen sannolikt, samt att Sverige bör utreda att bevilja medborgarskap efter territorialprincipen.

Territorialprincipen innebär att alla barn som fötts i Sverige, av svenskar eller papperslösa eller EU-medborgare osv skulle per automatik ha rätt till svenskt medborgarskap. Den princip som gäller idag är härstammningsprincipen, att barn som föds av svenska medborgare får svenskt medborgarskap. Visserligen har några andra länder territorialprincipen men jag känner tveksamhet till att införa den. En utredning kan jag väl acceptera, för jag kan denna fråga dåligt, men intrycket är nog att C vill införa den nya principen samtidigt som den gamla är kvar? Det kan vara alltför radikalt men OK, låt oss se vad utredningen visar.

Jag har alltså röstat för dessa reservationer som jag nu reser frågetecken inför. Jag tycker det är bra att lyfta partilinjen och mina frågetecken och jag tar gärna emot era synpunkter.