torsdag, januari 27, 2011

Bra om alla riksdagens partier hedrar förintelsens offer

Jag ingår i riksdagens nätverk för att hedra minnet av nazismens förintelse/massmord under vedervärdiga former på många miljoner människor, främst judar.
Mikael Oscarsson (KD) tog initiativ till och leder nätverket och gör en god insats för att ordna en värdig och fin minnesstund.

Alltfler sluter upp och deltar. Idag den 27 januari var minnesstunden mellan 11.30 och 12.00 mycket gripande. Mikael inledde, Talman Per Westerberg talade väl.

Flera som överlevde Förintelsen deltog, och Hedi Fried berättade om när hon som liten flicka i Karpaterna i Rumänien hörde alltmer rykten om kriget och nazisterna. "Men inte skulle de väl komma till vår lilla by"...

Ca 1940 drevs ekonomiska lagar igenom som tog ifrån dem deras företag och inkomstmöjligheter, de levde vidare i fattigdom.

Så kom 2 SS-officerare en dag till staden/byn. Alla judar tvingades bära gula judestjärnor fastsydda på kläderna.

Efter någon månad tvingades alla judar att med bara någon väska flytta ihop i en stadsdel (Ghetto) i staden, bort från sina hus och hem.

En morgon trumpeter, alla måste till tåget och packades in i boskapsvagnar, avsedda för 8 kreatur. 100 människor packades in, kunde bara stå, en hink vatten och en hink som toa..

Lång resa, inget mer vatten trots böner om det.

Auschwitz så. Männen tvingades åt ett håll, kvinnorna åt ett annat. Sedan skiljdes mamman från döttrarna. Föräldrarna drevs omedelbart in i gaskamrarna, mamman fick aldrig något mer vatten utan dog hungrig och törstig i plågor...

Hedi är nu en gammal kvinna, alla lyssnande och berördes djupt.

Christer Mattson från forum för levande historia berättade också med stort engagemang hur folkmord börjar och genomförs, genom att demonisera en folkgrupp, i detta fallet judar. De soldater som mördade judar som tvingades bygga vägar åt trupperna, eller bara sköts ändå, vittnade efteråt om att de inte mördat människor utan "judekvinnor och judemän"....

Hedi påminde om hur viktigt det är att ständigt minnas detta fruktansvärda outsägligt hemska som skedde under nazisterna, det har ju skett igen i modern tid i Rwanda, i Kongo, på Balkan ( t ex Srebreniza).


Expressen skriver idag ett helt uppslagg om minnesstunden i riksdagen.

Fast nyheten är främst att folkpartiets Fredrik Malm inte vill att Sverigedemokraterna ska få vara med och arrangera minnestunden om de skulle vilja detta. Jag håller inte med Fredrik och har därför tillskrivit Expressen följande budskap (som har citerats åtminstone på nätet):

"Nätverk för högtidlighållande av Förintelsens minnesdag i Sveriges riksdag arrangerade den 27 januari en mycket värdig och gripande minnesstund, med deltagande av riksdagsledamöter och överlevande med flera.

I Nätverket ingår representanter för alla riksdagens partier utom Sverigedemokraterna. Skulle de vilja ingå i nätverket är de välkomna. Flera Sverigedemokrater deltog vid minnesstunden.

Riksdagsledamot Fredrik Malm (FP) tycker inte att SD ska få ingå i Nätverket. Det är oklart om han också motsätter sig att de deltog i minnesstunden.

Jag har svårt att förstå hans resonemang. Visst har Sverigedemokraterna en tvivelaktig bakgrund på flera sätt, det är sant.

Men de är invalda i Sveriges riksdag och deras partiledare deltog i minnesstunden.

Jag menar att det är bra ju flera som deltar i högtidlighållandet av nazisternas fasansfulla massutrotning av oskyldiga människor, främst judar. Menar Fredrik Malm att det vore bättre om Sverigedemokraterna höll sig borta och inte ville hedra förintelsens offer?

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

onsdag, januari 26, 2011

Centerpartiets framtida vägval! Mina 8 recept!

På 1970-talet var Centerpartiet det stora borgerliga partiet med 25 procent av rösterna, och med en socialliberal politik för hela Sverige där grundtrygghet och rättvisa var ledstjärnor.

Tyvärr fastnade Centerpartiet i kärnkraften. Hur rätt vi än hade i vår skepticism så gjorde Centerpartiets fixering vid frågan att man krympte till ett enfrågeparti.

Centerpartiet bottnade vid 5,1 procent i valet 1998. Maud Olofsson tog över och återknöt till framgångsreceptet från 1970-talet. Detta ledde till att Allians för Sverige formades som nu har vunnit två val, samt att Centerpartiet lämnade fixeringen vid kärnkraften till förmån för en mer resultatinriktad och framsynt energipolitik.

Som bränsle i en nödvändig framtidsdialog inom Centerpartiet, en del av den svenska borgerligheten, lyfter jag fram följande 7-punktsrecept:

1. Centerpartiet bör hålla fast vid sin politiska plattform; med ett starkt socialliberalt grundpatos, med miljö- och resursfrågorna i fokus tillsammans med en offensiv näringspolitik, med kamp för tillväxt i hela Sverige och med stor tyngd vid öppenhets- och integritetsfrågorna
.
2. Centerpartiet har liksom tidigare en samlad politik för alla samhällsområden och den får inte reduceras till enbart våra ministrars fögderier. Så har i betydande utsträckning skett och det är en farlig utveckling.

3. Partiledarens enorma arbetsbörda som både partiledare och minister gör det viktigt att aktivt söka bredda ledarskapet. Därför bör vi välja en vice partiledare med tyngd och befogenheter, som kan avlasta en erfaren eller eventuellt ny partiledare och tydligt föra fram Centerpartiets politik utifrån vår riksdagsplattform och våra stämmobeslut.

4. Det är utmärkt att Centerpartiet så starkt driver rättvisefrågor som ungas rätt till jobb, högre lägstapensioner och den grundtrygghet och solidaritet som en allmän A-kassa skulle innebära. Men vår röst måste ljuda mycket starkare och bredare. Vår gamla paroll om Grundtrygghet måste lyftas fram, vi måste ryta till om att människor inte får falla mellan ramarna. En allmän A-kassa koordinerad med sjukförsäkringen under en gemensam myndighet skulle ge en inkomsttrygghet utan det integritetsintrång som socialbidragsprövningen utgör, och skulle vara en befrielse för alla dem som idag orättmätigt knuffas ut ur systemen eller aldrig släpps in i dem.

5. Det finns ingen motsättning mellan Centerpartiets arbete för tillväxt i hela landet och att vi äntligen åter börjar tränga in i de större städerna, tvärtom. Orsaken till att vi gick tillbaka på landsbygden är inte svår att analysera Vår lojalitet med de kompromisser som träffats inom alliansen vad gäller landsbygdens utveckling gjorde att alliansen framstod som enad och moderaterna som lika goda pådrivare som Centerpartiet i frågorna.
Vi som sett det hela inifrån vet att det alltjämt är Centerpartiet som driver dessa frågor i regeringen, ofta i kamp med moderaterna och finansdepartementet. Exempel på detta kan vara skilda uppfattningar om behovet av mer resurser till järnvägsinvesteringar, och på moderat motstånd mot att likställa jordbrukets skatter med omvärldens.
Centerpartiet måste inom ramen för ett fortsatt framgångsrikt allianssamarbete våga bli mycket tydligare i vad vi vill genomdriva, vad vi får igenom men också var vi mött övermäktigt motstånd.

6. Centerpartiet måste också starkt fortsätta att driva de viktiga integritetsfrågorna. Vi fick ju kritik i frågan om signalspaning (FRA-lagen). Att ta regeringsansvar innebär dock att ha även de plågsamt svåra avvägningarna i knäet, t ex mellan att både hävda människors integritet men också landets säkerhet. Centerpartiet drev fram en rad viktiga åtgärder för att stärka integritetsskyddet med ledning av vårt öppenhetsprogram, i lyhördhet också med den engagerade kritik som framfördes. Att vi likt andra länder och en mycket bred majoritet i Sveriges riksdag - och säkert i befolkningen – tvingas acceptera signalspaning under sträng kontroll, det är tyvärr realiteter som dagens värld och hotbilder motiverar och som varje ansvarstagande regering måste förhålla sig till.

7. Integrationen för dem som invandrar eller flyr till Sverige har i stor utsträckning misslyckats, och här behövs krafttag. Självfallet ska Sverige ha en fortsatt öppen och generös politik på detta viktiga område. Det är rimligt att börja diskutera riktlinjer för hur många som Sverige årligen klarar av att ta emot och integrera. Idag sätter vi ett indirekt tak genom de regelverk vi har uppställt och den prövning som sker utifrån dem. Det är den naturliga grundprincipen, och det är ju uppenbart att med så oerhört många flyktingar i världen - tragik - klarar inte Sverige att ta emot alla som vill komma hit. Det är viktigt att sätta in stora biståndsinsatser i och kring konfliktområdena, och det är sannolikt att Sverige här kan göra mer.

8. Inför nästa försvarsbeslut år 2014 bör frågan om försvarets resurser noga analyseras. Min bedömning är att mycket talar för att försvarsbudgeten bör höjas. Det är också rimligt att Sverige likt andra länder som en naturlig del i en kommande omvärldsanalys också behandlar frågan om våra militära samarbeten. Centerpartiet öppnade vid sin senaste partistämma för att "finns en bred politisk samsyn är centerpartiet berett att delta i en bred politisk analys av hur Sveriges militära samarbeten fungerar och kan utvecklas med länderna i EU, Norden och Nato."
Centerpartiet känner en stor trygghet i det värde vi lägger vid Sveriges militära alliansfrihet. Men vi är samtidigt ett parti som vågar och vill analysera och diskutera utifrån hur verkligheten ser ut och utvecklas. Det har skett mycket stora förändringar i vår omvärld de senaste decennierna. Järnridån har fallit, många länder i Östra Europa är nu medlemmar i både EU och i Nato, och EUs försvars- och säkerhetspolitiska samarbete har utvecklats i hög grad. De nordiska länderna kommer att öka samarbetet på försvarsområdet, och var går gränserna för detta? Sverige har utsträckt sin deklarerade solidaritet om det värsta skulle hända till att utöver EU-länderna gälla även Norge och Island. Den tekniska utvecklingen på försvarsområdet gör länder alltmer beroende av ett nära och förtroendefullt samarbete med varandra.
Finland är liksom Sverige militärt alliansfritt, och har regelbundet utan någon dramatik analyserat verkligheten även vad gäller sina militära samarbeten, medan Sverige knappast gjort detta i modern tid.
Centerpartiets beslut ansluter också väl till det som en enig försvarsberedning konstaterade i december 2007; att Sveriges bi- och multilaterala militära samarbeten behöver analyseras och utvecklas.

Det är min övertygelse att Centerpartiets framtid är ljus. Vår politik utvecklar hela Sverige och är bra för både tätorter, städer och landsbygd.

Sverige behöver ett socialliberalt parti med Centerpartiets unika koppling till både stad och land, till både liberal utveckling och social rättvisa och till både ökad företagsamhet och ett starkt miljöengagemang.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Jag länkar till Robert Petersson, Linköpings C, tänkvärda synpunkter i eftervalsdebatten och hans ytterligare länkar där.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, januari 17, 2011

Analys av Sveriges militära samarbeten

Centerpartiets stämma beslutade 2009 att det är dags att Sverige, likt Finland, gör en analys över sina bi- och multilaterala samarbeten med EU, Nato och i Norden.

Jag har kommenterat aktuell debatt här på Folk och Försvar i Sälen med att hänvisa till detta.

Och jag har sagt att behovet framstår tydligt när vi diskuterar t ex hur nära vi kan utveckla försvarssamarbetet med de nordiska länderna, inom ramen för EUs gemensamma försvars- och säkerhetspolitik samt inom Partnerskap för fred med Nato.

Jag har också lyft frågan om att det är dags att göra en omvärldsanalys inför nästa försvarspolitiska beslut år 2013/14. Centerpartiet har drivit på detta, och det är bra att regeringen i sin regeringsdeklaration slår fast att försvarsberedningen - en ledamot från riksdagens alla partiet - ska få detta uppdrag. Jag menar att det är dags att börja det arbetet nu under 2011.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, januari 14, 2011

Grundtrygghet och skatteprinciper, garantiersättning och allmän a-kassa

Det gjordes en bred uppgörelse om inkomstskatterna i början av 1990-talet. Begreppet "den underbara natten" myntades av Rolf Wirtén (fp).

Sedan dess har marginalskatten snabbt höjts över 50 procent genom att den s.k "värnskatten" på 5 procent infördes och snabbt cementerades.

CUF gillar tanken på ett enklare skattesystem och även tanken på en "platt skatt". Dvs tjänar du 200.000 per år betalar du 33 procent i skatt, säg 66.000 kr. Och tjänar du 400.000 betalar du 132.000 kr (jag bortser från grundavdragets effekter).

Idag betalar du alltså 55 procent av en inkomstökning i skatt vid höga inkomster, inte 33 procent.

Skattesystemet blir enklare och mer internationellt anpassat, men höginkomsttagarna får en skattesänkning.

Centerpartiet står liksom de flesta partier liksom de gamla EU-länderna för att en progressiv skatteskala bör behållas vilket också är min grundinställning. Jag är dock öppen för att diskutera olika alternativ för hur skattesystemet ska utvecklas framöver, gärna i en bred överenskommelse, och där marginalskatterna, fastighetsskatten, kapitalbeskattningen m.m. kan ingå.

Den f.d folkpartisten Camilla Lindberg samt ultraliberalen (?) Jan Rejdnell skriver på SvD Brännpunkt om detta, och Magnus Andersson, CUF, kommenterar.

Jag länkar till detta eftersom debatten är angelägen, artikeln är välskriven och framförallt för det principiellt intressanta de skriver om en grundtrygghet (garantiersättning) för alla.

Detta är ju en av Centerpartiets hörnpelare, vikten av grundtrygghet. Miljöpartiet har fört fram tanken om medborgarlön, vilket är i samma riktning.

Socialbidraget fungerar ju faktiskt som en grundtrygghet, en rättighet när man är illa ute. Den förutsätter dock en ingående prövning av ens ekonomiska resurser, som måste vara på upphällningen, och därmed ett djupt intrång i den enskildes integritet.

Kopplat till detta finns också frågan om allmän a-kassa eller ej. Centerpartiet och alliansen förespråkar ju detta, medan de rödgröna - som annars gärna talar vitt och brett om solidaritet och att "alla ska med" - här gör allt för att förhindra det och behålla en frivillighet, vilket gör att den som drabbas av arbetslöshet i sista hand hänvisas till socialbidrag.

Införandet av en allmän a-kassa är ett steg i rikning mot ett grundskydd som en svensk medborgare äger rätt till utan den integritetsintrång som socialbidragsprövningen innebär. Kanske en garantiersättning kan vara en väg för att införa en grundtrygghet för alla även innan man uttömt alla sina ekonomiska resurser?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag, januari 12, 2011

Är sexköpslagen godtycklig och Magnus Hedman oskyldigt dömd?

Juristen mm. Albin Ring Broman har skrivit en skarp och tankeväckande analys om att förre fotbollsstjärnan Magnus Hedman blivit tvivelaktigt dömd för brott mot sexköpslagen under rubriken "Rättsröta i hovrättens sexköpsdom".. Även Magnus Andersson har skrivit om detta.

Hedman hade ett nära umgänge med en kvinna vid en fest, och frågan är om det handlade om sexköp eller ej. Han friades i första instans och fälldes i hovrätten. Han betalade uppenbarligen inte själv, eller via någon annan, men fälls ändå för sexköp eftersom han bort inse att någon annan ändå ev. hade gjort detta.

Albin hoppas att hovrätten tar upp fallet och jag delar hans uppfattning.

Självfallet ska alla sexövergepp beivras och bestraffas. Lagar måste dock vara skrivna och tillämpas så att man inte dömer på osäkra grunder.

Tyvärr är t ex frågan om våldtäkter och om sexköp ofta svår att bedöma eftersom det ofta handlar om en situation med två människor berörda och där ord står emot ord. Domstolen ägnar sig ofta åt att bedöma trovärdigheten i de olika utsagorna, vilket är mycket grannlaga.

Den som blir utsatt för ett sexövergrepp är oerhört kränkt och den som bevisligen gjort detta ska självklart få sitt berättigade straff.
Men den som blir anklagad för ett sexbrott på, som det senare visar sig, oriktiga grunder, drabbas också mycket hårt. Sådant har tyvärr hänt om än sällan. Detta går inte helt att undvika, en polisanmälan måste ju utredas och grunden för detta är självfallet själva anmälan.

Vad gäller sexköp så är den lagstiftningen också rätt anmärkningsvärd och uppenbarligen svår att tillämpa, som i Hedmanfallet. Den som köper sex gör en kriminell handling, medan den som säljer sex inte gör det..Jag har svårt att förstå logiken i detta.

Teoretiskt skulle alltså någon man eller kvinna kunna ta betalt för sex och sedan polisanmäla och "sätta dit" den som betalade för detta genom att själv intyga vad som skett.

Det här är svåra frågor som man tar risker genom att uttala sig om. Jag borde kanske hålla tyst, men gör ändå detta blogginlägg. Och jag instämmer i Broman/Anderssons förhoppning att Högsta Domstolen bör pröva den tillämpning av sexköpslagen som hovrättens dom innebär.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, januari 07, 2011

Om Centerpartiets framtid, från min bloggs tankesmedja

Gott Nytt År tillönskas alla hängivna besökare till denna blogg. Så här lång bloggtorka har jag nog inte haft sedan 2005, jag borde vara nerringd och haft fullt med upprörda kommentarer. Det kanske är så, jag ger inga kommentarer.

Jag skissar på en debattartikel om Centerpartiets framtid till någon ledande rikstidning, kanske. Eller internt. Det kräver lite tid och eftertanke, och har skjutits upp.

Jag börjar därför - i Stefan Hannas efterföljd (?) - med ett fritt tänkande blogginlägg där jag sticker ut hakan och ser fram mot en givande dialog, får vi se var det landar.

* Centerpartiet fyllde nyligen ca 100 år, och partiet har givit ut en utmärkt exposé över partiets bakgrund och resa genom seklet betitlad "100 år av handlingskraft". Kan säkert beställas via t ex partiets hemsida, här är en del bilder.

* Centerpartiet växte fram på den svenska landsbygden men har vartefter breddat sig till ett liberalt/socialliberalt parti med fokus på miljö, företagsamhet, tillväxt i hela landet och mycket mera. På 1970-talet var partiet regeringsbärande med 25 proocent av rösterna, dvs hade den roll som moderaterna nu tagit över. Vi var ett brett borgerligt parti med fokus på företagsamhet och grundtrygghet bland annat. Sedan dess gick opinionen käpprätt nedåt till 1998 års val då vi hade 4,8 procent, vill jag minnas. Därefter steg partiet till 7,9 procent, nu 6,6 procent med ett snitt senaste 4 valen på ca 6 procent...

* Vad berodde fallet på? Otur eller ensidighet. Vann Centerpartiet på att kärnkraftsmotståndet - att säga nej - helt tog över partiets profil. Nej, tvärtom, är mitt svar, och jag välkomnar att vi nu säger ja till sol och vind i energiuppgörelsen!

* Jag länkar till några intressanta analyser; Annie Johansson och Anders W Jonsson (realism), Håkan Larsson (Classic), Emil Källström och Hanna Wagenius (öppna)liksom nog även Johan Hedin..

* Max antal politiska partier i Sverige med dagens 4 procentspärr är 25 stycken i riksdagen. Från 5 stycken har det nu ökat till 8. Och fler vill in. Jag är inte säker på att demokratin blir bättre ju fler partier det finns.

* Thorbjörn Fälldin drev på för att C och Fp skulle förenas på 1970-talet. Ungdomsförbundet m fl satte stopp. Kanske det inte blivit något ändå. Nu diskuteras frågan igen. Jag tänker som vanligt ungt och fräscht..., och är öppen för förändring. Men det måste i så fall mogna fram, och lär väl därför ta tid.

* Som flera pekar på så visst skiljer sig partikulturerna åt. Samtidigt har partierna närmat sig varandra, t ex faktiskt i frågan om jordbrukspolitiken. (Även om skärmytslingar gubevars finns kvar). Folkpartiet är starkare i städerna och centerpartiet på landsbygden och mindre tätorter.

* Vi har frågan om Sveriges militära alliansfrihet. Fp som vanligt hårt profilerade, och Centerpartiet som garant för alliansfriheten. Här öppnade förra Centerstämmnan för att analysera frågan om Sveriges militära allianser givet en bred samsyn om behovet av detta. Det är i den änden man ska börja så får vi se var slutsatserna landar.

* I varje fall tror jag det är bra att Centerpartiet och Folkpartiet stärker sitt nära samarbete på olika sätt, centralt och lokalt, och hittar förtroendefulla och positiva former för detta.

* Vi får se vad Centerpartiets valanslysgrupp drar för slutsatser om Sverigedemokraternas framgångar. Det viktigaste är självfallet att förbättre integrationen som idag ofta fungerar dåligt. Jag tror också att det är rimligt att börja diskutera hur många som Sverige klarar av att ta emot och integrera. Idag prövar vi dem som kommer hit och har man skäl får man stanna. Det är den naturliga grundprincipen, men med så oerhört många flyktingar i världen - tragik - klarar inte Sverige att ta emot alla som vill komma hit. Det är viktigt att sätta in stora biståndsinsatser i och kring konfliktområdena, och det är möjligt att Sverige här kan göra mer. Gruppen "ensamkommande flyktingbarn" har ökat mångdubbelt de senaste åren och ställer stora krav på mottagning och insatser. Det handlar oftast om tonåringar, vad jag förstår, och om killar, som kommer hit ofta mycket långt ifrån. Även denna problematik behöver analyseras djupare.

* Centerpartiet stärktes glädjande nog i flera stora städer, men tappade kraftigt på landsbygden. Nu gäller det att fortsätta det intensiva arbetet i regeringen som drivande kraft för tillväxt i hela Sverige. Samtidigt måste vi bli mycket tydligare gentemot media och väljare om vilka våra framgångar är, men även var vi rönt motstånd och inte fått igenom våra krav. I tex landsbygdsfrågorna är det Centerpartiet som hela tiden är starkt pådrivande medan det stora partiet ibland bromsar. Om detta hade människor inte vetskap i valet. I nästa val är jag övertygad om att vi har goda möjligheter att vinna tillbaka många utanför de stora städerna, samtidigt som vi kan fortsätta att stärkas där. Framgångsreceptet för det moderna Centerpartiet är vår samlade politik utifrån en liberal/socialliberal grund utveckla hela Sverige och med starkt fokus på bl a miljö, företagande, trygghet och rättvisa, öppenhet och integritet.

* Men kan Centerpartiet stolt stå upp i t ex integritetsfrågorna? Vi fick ju kritik i frågan om signalspaning (FRA-lagen). Absolut, menar jag. Att ta regeringsansvar innebär att ha även de svåra avvägningarna i knäet, t ex mellan att hävda människors integritet men också landets säkerhet. De senaste tidens terrordåd och -hot visar tyvärr på att hot mot landets säkerhet måste kunna förebyggas bl a genom informationsinhämtning i strängt kontrollerade former. Centerpartiet drev fram en rad viktiga åtgärder för att stärka integritetsskyddet med ledning av vårt Öppenhetsmanifest. Att vi likt andra länder och en mycket bred majoritet i Sveriges riksdag - och säkert i befolkningen - accepterar signalspaning i kablar över landsgränsen mot hot från omvärlden mot vår säkerhet, det är tyvärr realiteter som dagens värld och hotbilder motiverar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,