torsdag, juli 07, 2016

Bucht måste byta skogsutredare!
Flash! Miljöpartiets miljötalesperson Stina Bergström twittrar att den är " kul och modigt" att utredaren ifrågasätter privat ägande av skogsmark. Skrämmande!!!
Vänsterpartiet Miljöpartiet (K).


Hovrättslagman Charlotta Riberdahl har tidigare utrett rovdjursorganisationers talerätt...

Hon har nu uppdraget att utreda skogsvårdslagstiftningen rättsligt.

I Almedalen gör hon häpnadsväckande uttalanden som endast kan glädja en kommunist, typ.

Det är inget ogenomtänkt utan hon tycker så här:

"Man kan fundera på, och nu är jag mycket provokativ och det är jag medveten om, men jag tycker ändå det är intressant som en aspekt, att när man har en så viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt, och vi är beroende av den för att rena vårt vatten. Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt?"

Blir hennes nästa uppdrag att utreda jordbruket? Åkerjorden är ju en ännu viktigare naturresurs än skogsmarken, kan man verkligen tillåta ett stort privat ägande av en så viktig global naturresurs?

Landsbygdsminister Sven-Erik Busch har snabbt uttalat att regeringen inte avser att socialisera skogsmarken, typ, och ska kalla till sig utredaren.

DET RÄCKER DOCK INTE!

Hon har förverkat sitt förtroende. Skogsnäringen och icke kommunistiska partier kan omöjligen ha något förtroende för henne som utredare i dessa frågor.

Vänsterpartiet har det kanske. Men regeringen kan rimligen inte längre ha det.

Om man ger utredare Riberdahl en skarp reprimand men låter henne fortsätta som utredare förverkar även regeringen sitt redan begränsade förtroende hos skogsnäring och övriga partier frånsett kanske V och MP.

Regeringen måste alltså byta utredare, och göra en god bakgrundskoll av nästa. Så resonerar jag som medborgare, skogsbrukare och som enskild riksdagsledamot.

Robert Larsson, drivande regionchef på LRF i Västra Sverige gör denna mycket oroväckande analys i ett Facebooksinlägg;

"Robert Larsson Med tanke på att Riberdahl ifjol, på regeringens uppdrag, höstas kom fram till att dåvarande rättsordning kring beslut om jakt på rovdjur inte stred mot Århuskonventionen men ändå föreslog regeringen att besluten ska vara överklagningsbara till domstol börjar man ju fundera på vad som ska komma nu från ministärens favoritutredare med tanke på texten i direktivet till denna utredning om skogsvårdslagen:

"Identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen)"

Och detta trots att man också i direktivet konstaterar:

"Europeiska unionen och dess medlemsstater är parter till konventionen. Det saknas en övergripande EU-lagstiftning som genomför konventionens bestämmelser om tillgång till rättslig prövning. Det förslag till EU-direktiv om tillgång till rättslig prövning som presenterades 2003 har ännu inte lett till att någon unionsrättsakt antagits. Arbetet med att anta ett EU-direktiv om tillgång till rättslig prövning är dock inte avslutat.Tillämpningen av artikel 9.3 i Århuskonventionen har prövats av EU-domstolen i bl.a. mål nr C-240/09. Domstolen har funnit att artikel 9.3 inte har direkt effekt"

Avser Sverige som ett av EUs största skogsländer att nu springa före igen och ge allmänheten talerätt innan skogsbruksåtgärder?"