torsdag, januari 29, 2015

Migration, motionsmall till C-stämma 2015


Centerpartiet har sina kommundagar nu i Norrköping. Inga öppningar skönjs för att se över några asyl regler i EU-riktning, vilket jag anser nödvändigt.
Jag kommer därför naturligtvis att motionera till kommande centerstämman i Falun i september 2015, se min motion nedan.
Ju fler centermedlemmar som motionerar i samma riktning, ju bättre! Och det är mycket lätt att bli medlem, gör det enkelt här; http://www.centerpartiet.se/bli-medlem/
Ni som delar mina resonemang, ha gärna min motion som en grund när ni gärna lägger motioner till stämman. Ni kan motionera direkt på nätet som enskild medlem, se denna länk; http://centralen.centerpartiet.se/Organisationsstod/Motesplatser/Partistammor/Partistamma-2015-Falun/Motioner/
Ni kan också gärna lägga samma motion till er krets-eller distriktsstämma på vårvintern, med yrkande att den ska föras vidare till riksstämman. Bör i så fall nog göras snarast inom de närmaste veckorna.
Centerpartiet har också en bra möjlighet för sina medlemmar att när som helst kunna föreslå partistyrelsen medlemsinitiativ, som ska besvaras inom viss tid; här länk till detta;
Här några länkar till mina tidigare blogginlägg inom detta viktiga område;
 
Motion till Centerpartiets stämma 2015

En öppen och ansvarsfull asyl- och flyktingpolitik

En opinionsundersökning från DN/Ipsos den 29 januari ställer frågan vilket partis politik som är bäst i integrations- och invandringsfrågor. Centerpartiet sticker ut genom att ligga lägst med 2 %.

Ändå har inte Centerpartiets stämmobeslut 2013 att Sverige som enda land ska bevilja flyktingar i världen asyl på våra ambassader fått genomslag i media. Beslutet är oerhört radikalt och skulle flerdubbla, eller mer, flyktingströmmen till Sverige. Den är redan mycket hög i förhållande till övriga EU-länder.

Sverige har 2 % av EUs befolkning. Sverige beviljade 2013 fler människor asyl än något annat EU-land, över 20 % av alla som beviljades asyl i något EU-land fick asyl i Sverige. Av ensamkommande flyktingbarn till EU beviljades ca 35 % asyl i Sverige, ex extremt hög andel.

Detta gör att Sveriges mottagning av asylsökande är mycket ansträngd. Tyvärr ligger Sverige alltjämt dåligt till i EU vad gäller integration och få i arbete. I Östergötland är t ex 18.000 arbetslösa. Av dessa är 6.000 utlandsfödda, en ökning med 4.500 sedan 2008. Både andelen och ökningen är naturligtvis mycket oroande.

Centerpartiet har många goda förslag för bättre integration och att fler ska komma i arbete, t ex genom lägre trösklar på arbetsmarknaden. Det är bra. Däremot säger partiet ingenting om att några asylregler behöver anpassas i EU-riktning, eftersom de ligger långt före övriga EU-länders regelverk och därmed bidrar till att så hög andel av de som söker asyl i EU väljer att ta sig till det avlägsna Sverige.

Sverigedemokraternas mycket stora tillväxt beror i hög grad på att övriga partier inte diskuterat utmaningarna i migrationspolitiken tillräckligt öppet. Nu börjar detta ske, och KD och FP lägger förslag att anpassa några regelverk i EU-riktning.

Centerpartiet går aktivt emot dessa förslag och står istället sida vid sida med Miljöpartiet i dessa frågor. Miljöpartiet har här, liksom på andra områden, en radikal politik som inte skyr några kostnader.

Sverige bör enligt min mening, utöver kraftfulla insatser på bättre integration och fler i arbete, också anpassa några regelverk enligt nedan i riktning mot övriga EU-länder för att uthålligt kunna trygga en fortsatt generös politik i EU-tät. Sker inte detta är risken uppenbar att Sverige går in i väggen, opinionen svänger och politiken blir mycket restriktiv. I så fall vilar ansvaret tungt på de som inte gjorde rimliga förändringar i tid.

Jag yrkar därför att centerpartiets stämma beslutar att

·        Sverige inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder.

·        Sverige i likhet med övriga EU-länder ska ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder.

·        Sverige ska se över sina regler för anhöriginvandring till de med uppehållstillstånd i riktning mot praxis i övriga EU-länder. Mer generösa regler bör sedan införas tillsammans med övriga EU-länder.

·        Sverige ska anpassa sina regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn till EU-praxis. Många är betydligt över 18 år och ska då söka asyl som vuxna och inte som barn, klassas de ändå som barn är detta orättvist både mot de vuxna som söker asyl som vuxna och mot de barn som placeras tillsammans med betydligt äldre.

Sverige den

Staffan Danielsson