fredag, september 28, 2007

axplock mina motioner!

Kort om motioner som jag avser att lämna in under den allmänna motionstiden:

• Rätt till dödshjälp och livstestamente
” En människa i livets slutskede, eller med svåra plågor och där sjukvården tömt sina resurser, bör under specifika förutsättningar rimligen ha rätt till dödshjälp. Det är ovärdigt att samhället tvingar en döende människa kvar på plågans bädd, eller hänvisar henne till egna initiativ eller till att resa utomlands.”
• Äger föräldrar sina barns kroppar?
” Självfallet bör kulturella och religiösa sedvänjor bemötas med respekt, men det finns gränser för vad som ett modernt samhälle kan acceptera. Därför är den svenska lagstiftningen mot kvinnlig omskärelse mycket bra, liksom att Sverige driver frågan internationellt. Men det är också följdriktigt att förbudet mot omskärelse av omyndiga utsträcks till att omfatta även omskärelse av pojkar. ”
• Bygglov även vid buller och hästar
”Låt oss ta några exempel. I socknarna Bankekind, Vårdsberg, Askeby och Landeryd med omnejd utanför Linköping bor det några tusen människor i små tätorter och på landsbygden. Flygplanen från Saab-flygfältet går upp och ner över dessa bygder. Samhällets ”döda hand” över dessa områden kan rätt enkelt lyftas undan genom så kallade avtalsservitut, vilka förs in i fastighetsregistret och ålägger fastigheten och varje ny ägare vartefter att tåla de störningar som fanns vid byggtillfället. I ett slag undanröjs de risker som staten och den miljöstörande verksamheten vill förhindra, men utan att man behöver till varje pris förhindra själva byggnationen!”
• Mer augustisemester
”Det finns en del goda argument för att våra sommarsemestrar bör förskjutas i riktning mot augusti. ”
• Utvidgad rätt till gemensamt äldreboende
” Vi föreslår mot denna bakgrund att socialtjänstlagen och den kommande värdighetsgarantin utformas så att kommunerna får en vidgad skyldighet att erbjuda olika äldreboenden så att tillgången ska kunna möta de äldres efterfrågan.”
• Världsvid deklaration mot terrorvåld
” Ett sådant här initiativ befrämjar en internationell och nödvändig dialog om dagens fruktansvärda och ohållbara situation. Det är bra att länder, världsreligioner och organisationer uppfordras till att ta ställning till de terrordåd som fortlöpande sker, och detta kan göra avtryck i den internationella debatten.
• MoBil handsfree
” Med hänvisning till vårt sunda förnuft och till ett stort antal länders åsikt i vår omvärld så föreslår vi att riksdagen ger regeringen tillkänna att utreda och föreslå ett regelverk vid bilkörning som kräver att föraren vid telefonering inte använder händerna under samtalet.”
• Översyn av den svenska modellen”
” Vi har många ”heliga” svenska modeller i Sverige, varav en är vår långa tradition med påstått ”oberoende” myndigheter. Vi är rätt unika i världen med vårt system, men sannolikt har säkert vi mera rätt än andra länder som har fel. Ändå finns det anledning att ibland lyfta upp den här frågan till diskussion och för ev förändringar, vilket har skett regelbundet under förra seklet. Vi föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att se över den här frågan och återkomma till riksdagen med resultaten av denna analys.

tisdag, september 25, 2007

Mer augustisemester!

Ok, då, här är en annan intressant motion, som jag och Johan Linander tänker aktualisera!

Mer augustisemester!

Förslag till riksdagen

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att analysera utvecklingen mot allt senare sommarlov och semestrar och behovet av ev samordning och åtgärder

Motivering

Den gamla industrisemestern, då fabriken stängde 4 veckor i juli, ligger i dödsryckningar. Allt fler semestrar senare. Näringslivet vill ofta att vi ska ta ledigt i takt med Europa, och många tycker att det är riktigt bra.

Volvo Construction Equipment med 4.500 anställda hade sin huvudsemester i år från den 16 juli till den 12 augusti, vilket är senare än förr i tiden.
Vi borde egentligen stänga senare, kunderna väger tyngst för oss, säger en representant för företaget.

SCB bekräftar utvecklingen. I fjol hade 1,2 miljoner människor semester i augusti, nästan en fördubbling mot för tio år sedan.

– Det är en naturlig följd av den ökade globaliseringen. Vi anpassar oss till övriga världen och i de flesta andra länder har man senare semester, säger Johanna Danielsson på analysföretaget Kairos Future.
Företag som arbetar internationellt måste hålla öppet i juli, och då skjuts semestern upp. Men det svenska samhället fortsätter att fokusera på industrisemestern – vilket ställer till problem när allt fler turister kommer hit. Ute i landet kan det vara svårt att hitta evenemang, öppna museer och kaféer i slutet av augusti.
Är utvecklingen mot senare semestrar bra eller inte? Bör staten befrämja den, motarbeta den eller inte bry sig.

Det finns en del goda argument för att våra sommarsemestrar bör förskjutas i riktning mot augusti.

Sveriges kontakter med övriga länder i Europa blir ständigt allt tätare. Det underlättar om sommarledigheten i både näringsliv och den offentliga sektorn sker mer som i övriga länder.
Klimatförändringarna gör successivt att augusti även i Sverige blir allt varmare. Redan idag är vattnet ofta varmare och vädret väl så stabilt som i juli.
Ett senare slut på sommarledigheten minskar tiden mellan semesterslut och novembermörker.

Naturligtvis finns det även motargument, t ex att det är mindre semesterkonkurrens på kontinenten i juli än i augusti.

En positiv utveckling är sannolikt att semestrarna sprids över en längre tid under sommaren, flexibelt från juni till och med augusti.

Vi menar att den här frågan är viktig och att staten har ett ansvar för att följa den och välja hur man ska agera. Självfallet är semesterns förläggning en fråga mellan arbetsmarknadens partner. Staten och dess myndigheter och bolag, och kommuner och landsting, kan dock ha anledning att överväga frågan om hur semestrarna bör spridas ut.

Skollagen stadgar att sommarlovet ska vara i juni, juli eller augusti. Kommunerna bestämmer lokalt de exakta tiderna, vilket är bra. Även här finns en tydlig tendens mot senare sommarlov. I Norge bestämmer staten sommarlovets början och slut, och man överväger att senarelägga det med några veckor.

Tendens är således rätt entydig, och vi anser den positiv. Vi föreslår att regeringen gör en samlad analys över dessa frågor och den utveckling som är på gång, i samråd med kommuner och landsting och arbetsmarknadens parter, och bedömer om staten bör agera för att underlätta eller påverka och i så fall hur.

Stockholm den 24 september 2007

Staffan Danielsson (c)

Johan Linander (c)

söndag, september 23, 2007

första motionen -rätt till dödshjälp och livstestamente!

Ni skriver vi motioner, ofta alldeles för många....i vart fall de andra...I opposition skrev jag några år nog runt 30 motioner, i majoritet förra året minskades det till dryga tio. I år får vi se, naturligen kan jag arbeta mera inifrån genom bättre kontakter med regeringen vilket minskar motionsbehovet mycket. Samtidigt är en motion en möjlighet att föra vidare tankar och förslag från mina väljare och mig, som sedan måste behandlas av utskottet och riksdagen (låt vara att de formellt sett regelmässigt avslås, dock kan de ändå göra avtryck).

Här är kärnan i min långa första motion till årets riksdag, en motion lagd med mycket stort allvar;

SvD 19 oktober 2005; artikel av Anna-Lena HaverdahI;
” sex år levde han som fånge i sin egen totalförlamade kropp. Nu är han död. I lördags fick 35-årige Joakim Alpgård hjälp att ta sitt liv på Dignitas självmordsklinik i Zürich."

SvD; "Han berättar om sitt senaste besök hos neurologen:
– Läkaren sa, nu Mats har du ingen vanlig MS längre. Nu är den progressiv. För mig är nästa steg ryggläge och sedan blir det svårare och svårare att andas. Vem fan vill ligga så?
Han pratar stötvis. Muskulaturen i tungan är delvis förtvinad av sjukdomen, konsonanterna och vokalerna stockar sig i munnen. Jag får ofta be honom prova en gång till, litet långsammare, så att jag förstår.
Ett år har gått sedan Mats för första gången hörde talas om den schweiziska självmordskliniken Dignitas.
– Jag läste en artikel och kände direkt att jag ville dit. Ännu så länge är jag klar i huvudet och kan fatta mina egna beslut. Vem vet hur det är om ett år eller två."

SvD 4 nov 2003, ur en artikel av Gunilla von Hall;
” Den 19-årige Vincent Humbert totalförlamas och blir blind och stum efter en bilolycka. Ändå lyckas han med handtryckningar skriva en bok om att få dö i ett land där dödshjälp är strikt förbjuden - och till sist blir det som han vill. Förra veckan började rättvisans kvarnar mala i vad som blivit känt som "Humbert-affären", en tragedi som fängslar Frankrike.
På väg hem en septemberkväll 2000 kör 19-åriga Vincent Humbert av vägen. Kraschen är svår, och Vincent blir liggande i koma i nio månader.
När han vaknar upp går den fasansfulla sanningen upp för honom: han är totalförlamad, kan varken prata, se eller känna smaker och lukter. Hörseln är nästan borta. Det enda han har i behåll är en väl fungerande hjärna.

Elin Timander, uppsats på nätet;"Nästan 70 % av svenskarna anser att aktiv dödshjälp ska tillåtas för dem som själva önskar det. Det visar en Sifo-undersökning som Svenska Dagbladet låtit göra. Knappt 20 % säger nej och 13 % är tveksamma av de tusen svenskar i skilda åldrar som har tillfrågats. I politiken är dödshjälpfrågan verkligen tabulagd. Det är inget parti som förespråkar aktiv dödshjälp i sitt program. Det är heller inget parti som tar riktig ställning i frågan och man kan ju fråga sig varför. I Sifoundersökningen visar det dock att moderaterna är klart mer positivt inställda än de som röstar på centerpartiet.”

Citaten ovan tar plats men ger en bild av varför jag landar i slutsatsen att vi idag – år 2007 – mycket allvarligt bör överväga en rätt till dödshjälp under noggrant specificerade förutsättningar, och rätt att skriva ett livstestamente. Genom att fortsätta att förneka dessa möjligheter för dem som i specifika situationer vill ha möjlighet till detta tar staten på sig ett mycket stort ansvar. Jag är också fullt medveten om det stora ansvaret för staten/riksdagen/oss ledamöter om vi efter utredning landar i de förslag jag vill ha mycket allvarligt övervägda.

En människa i livets slutskede, eller med svåra plågor och där sjukvården tömt sina resurser, bör under specifika förutsättningar rimligen ha rätt till dödshjälp. Det är ovärdigt att samhället tvingar en döende människa kvar på plågans bädd, eller hänvisar henne till egna initiativ eller till att resa utomlands.
En undersökning av Svenska Landstingsförbundet har visat att tre av fyra tillfrågade var för dödshjälp. Det är angeläget att dagens totala förbudslagstiftning i frågan ses över. En grundlig utredning behövs där bl a medicinska, juridiska, etiska och allmänmänskliga aspekter beaktas.

Enligt gällande lag har en patient rätt att avstå från en föreslagen medicinsk behandling. Problem uppstår i livets slutskede då patienten inte längre är kontaktbar. I det läget bör en tidigare dokumenterad viljeyttring få föra patientens talan.
En sådan juridiskt bindande viljeyttring ska garantera rättstryggheten för både patient och läkare. Detta bör omgående utredas.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

torsdag, september 20, 2007

Tuff och modig regering

En stark, offensiv och bra statsbudget, tycker jag. Med en stark svensk ekonomi och en fortsatt offensiv för fler jobb och färre utanförskap.

Social-Per Nuder gjorde maximalt av att vi i högkonjunktur minskar deltidsstämplingen med A-kassa, trots att det är uppenbart att det är lätt att vara nöjd med halvtid och inkomst 90 procent av heltid ändå. Och nu finns ju verkligen goda möjligheter att söka heltid med hjälp av jobbtillväxten och de olika nystartsjobben.

S var inne på detta för några år sedan enligt miljöpartiet, trots att Per Nuder blånekar.

Dagens eko i P1 hade en lång intervju med en familj på Essingen, som kunde varit tagen ur en s-valfilm; med ledande frågor om det inte kändes trist att få mer i netto på de svagares bekostnad, och om de inte kunde tänka sig att avstå detta till förmån för de svaga i samhället. Något av regeringens helhetssyn i budgeten redovisades knappast, kanske mkt kort, men sedan flera minuters s-propaganda. Vi vet ju var många journalister har sina hjärterötter, och ibland märks det ovanligt oförblommerat.

Jag tror att regeringen gör helt rätt, utmanar den socialdemokratiska hegemonin på problemformuleringsområdet sedan så länge, genomför den helt nödvändiga nydaning av politiken som Sverige så väl behöver, och som redan börjar ge goda resultat. Visst naggas en del ersättningar och förmåner i kanten eller avskaffas, men Sverige har alltfort ett av världens mest generösa ersättningssystem vad gäller a-kassa och sjukförsäkring mm, vilket är bra.

Nu genomförs förändringarna, de får verka några år och så får valet handla om vad som har skett och hur Sverige ser ut år 2010. Jag är stor optimist, faktiskt.

Läs gärna Barbro Hedwalls krönika i dagens DN (web) om sin besvikelse och upprördhet över Per Nuders kamp för allas rätt att erhålla a-kassa med goda villkor, gärna så många som möjligt nästan, istället för att minska utanförskapet och skapa fler jobb. Här.

href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=694894">

tisdag, september 18, 2007

Iman al Haqq förtydligar sig

Jodå, riksdagens högtidliga öppnade var stilfullt som vanligt. Samlingen i Storkyrkan var välbesökt med kungafamiljen i spetsen, med predikan av domprost Åke Bonnier, sång på hebreiska av en judisk kantor och textläsning på arabiska ur koranen av Imam al Haqq.

Jag hade bestämt mig för att delta liksom tidigare, det är en bra början på riksdagsåret i linje med vår tradition och våra värderingar. Jag tänkte inte låta mig störas av imamens medverkan.

Imamen hade också i några media - Eskilstunakuriren bl a , han bor där - beklagat den "olycksaliga intervjun" i paraplyprojektet. Visserligen hade han sagt det som lades i hans mun, men han hade främst avsett att redovisa hur man i många muslimska länder tänker i dessa frågor. Muslimer i Sverige bör däremot anpassa sig mera till svenska synsätt i dessa frågor, menade imamen.

Ja, det är ju ett steg framåt, bra. Det finns dock anledning att fortsätta dialogen med imamen.

Det är viktigt att Sverige internationellt - och vi alla i vår egen debatt - av all kraft arbetar för att motverka medeltida fundamentalistiska strömningar; sharialagar, mannens överhöghet osv, och för att vi ska skilja mellan politik och religion.

söndag, september 16, 2007

Imam Abd al Haqq Kielan

Leif Karlsson heter nu imam Abd al Haqq Kielan och är ordförande i Svenska Islamiska Samfundet. Han ska medverka i Storkyrkan vid riksdagens öppnande på tisdag.

Jag är för en öppen och bra dialog mellan kristna och muslimer och andra religiösa riktningar.

Men jag blir betänksam när jag läser en intervju med imamen på paraplyprojektets hemsida från den 20 april 2004. Uppenbarligen tyckte iman Abd al Hagg bl a detta vid den tiden:

"- Vad anser du om kvinnans rätt till ett eget socialt liv utanför hemmet?
- Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går det bra, men om mannen säger nej, så är det nej, svarar Abd al Haqq Kielan med en tydlig skärpa i rösten. "

"- Om ett äktenskapsbrott begås av en kvinna inom islam, hur ser du på det?
- Det är ett oerhört brott!
- Är det lika allvarligt om mannen är otrogen? undrar jag.
- Enligt Mose nedärvda lag är det dödsstraff genom stening för båda könen men det ska vara fyra vittnen som har sett allt och då är det verkligen alla detaljer man menar. De hårda straffen visar hur allvarligt vi muslimer ser på detta, men det är som sagt svårt att bevisa något med de villkor som finns i lagen, säger han och tillägger att det nästan aldrig inträffar att någon ertappas på detta sätt. "

Det är kanske inte sannolikt att imamen berör detta i Storkyrkan, men för mig känns det faktiskt märkligt att en person som anser att mannen inom äktenskapet ska bestämma vem som hustrun får umgås med bjuds in för att medverka vid riksdagens öppnande. Vi lever ändå år 2007 och i Sverige.

Är imamen missförstådd eller felciterad - vilket jag verkligen hoppas - så tar jag bort denna bloggkommentar. Låt höra, imam Abd al Hagg Kielan!

Ölskatten höjs - gatuförsäljningen ökar

Jag har på två centerstämmor argumenterat kraftigt för att Sverige måste anpassa sin ölskatt nedåt, mot EUs nivåer, för att minska det fullständigt ohämmade inflödet av öl över våra gränser. Vi vet alla att dagens unga - och äldre - lätt får tag på billigt öl på gator och torg, utan några ålderskontroller, samtidigt som kriminella nätverk gör pengar och tillväxer.

Det här är enligt min mening ett fullständigt ohållbart läge, och det är rätt bedrövligt att varken den förra eller den här regeringen vågar eller vill göra något verkningsfullt åt detta. Vackra ord om kampen mot den stora tillgängligheten finns det gott om i debatten, men försäljningen fortsätter obehindrat och mängder av våra unga vänjer sig vid fri tillgång och starkare öl med alkoholhalter uppåt 7-8 procent.

Jag tycker att de som - som ett axiom - endast kan tänka sig att fortsatt höja ölskatten tar på sig ett stort ansvar för att dagens fullständigt ohållbara läge tillåts fortsätta. Några procents ökad försäljning av öl på systembolaget framställs som en väldig framgång och att läget därför blivit bättre på den "fria försäljningsmarknaden". Självfallet finns där inget vetenskapligt samband utan inflödet kan mycket väl ha ökat ännu mer, där förs ju av naturliga skäl ingen exakt statistik. Det grundläggande ohållbara läget består faktiskt oförändrat.

Jag är besviken och det kommer att bli svårt att bejaka detta beslut. Min grundsyn är att alliansregeringen och vi i riksdagen måste hålla ihop och vinna voteringarna - för varje ev. förlust kommer ett ohållbart läge närmare vilket naturligtvis måste undvikas. I vissa frågor finns det dock en större öppenhet för en friare röstning, typ religion, jakt och alkoholfrågor....

Centerpartiets uppfattning i denna fråga är fastslagen på stämman 2005 och bekräftad återigen för några veckor sedan; vi ska arbeta för en sänkt ölskatt. Det finns starka strömningar för detta även hos andra allianspartier, men kd och ansvarig minister har uppenbarligen lyckats väl med förhandlingen i frågan.

Ett argument är att alliansen prioriterar inkomstskattesänkningar - jobbavdraget - före ev ölskattesänkning. Jag ställer fullt upp på den prioriteringen, men sannolikt ger ju en ölskattesänkning inget inkomstbortfall för staten eftersom en större andel av försäljningen styrs över från gatan till systembolaget.

torsdag, september 13, 2007

Etanol igen...

Brasilien är en stor producent av det förnybara drivmedlet etanol. Den egna bilparken körs i stor utsträckning på etanol, och man är den världsledande exportören.

USA och flera länder i EU har sedan något decennium sett till att få igång en betydande inhemsk etanoltillverkning. Eftersom världsmarknadspriset ligger en bit under produktionskostnaden har en förutsättning för de nya etanolfabrikerna varit ett tullskydd i storleksordningen 1-2 kr/liter etanol.

Sverige hade inte detta EU-givna tullskydd och utbyggnaden av mer etanotillverkning i Sverige krävde därför att Sverige tätade luckan och anslöt sig till EUs tullnivå. Regeringen Persson gjorde detta för några år sedan, och en större svensk tillverkning av förnybar etanol är i full gång, till gagn för att ersätta fossila bränslen med förnybara drivmedel från svenska åkrar.

Nu vill plötsligt alliansregeringen åter ensidigt ta bort detta tullskydd som EU och USA har. Jag är mycket förvånad och besviken.

Poängen med EUs inre marknad är väl gemensamma nivåer på tullar mot andra länder. Och när lönsamheten i vår inhemska tillverkning av förnybara drivmedel nu kraftigt sjunker p g av de kraftigt stigande spannmålspriserna kan ju en samtidigt prissänkning genom borttagna tullar mycket väl leda till att pågående investeringsplaner skrinläggs och befintliga fabriker läggs i malpåse.

Istället köper vi från Brasilien, men när världens länder börjar köa för att köpa in den etanolen är risken uppenbar att Sverige kommer över mindre volymer, liksom att etanolpriserna stiger. På sikt kan kanske priserna stiga så att malpåsen vecklas upp, men under tiden har flera års tillverkning av förnybara drivmedel för att ersätta bensin "kastats i sjön".

Jag ogillar ryckigheten i att först anpassa oss till EUs gemensamma regelverk för att främja en inhemsk etanoltillverkning, och sedan plötsligt vilja återgå till en alldeles egen linje utan tullar. Detta ger inte de som investerar stora belopp någon arbetsro.

Nu måste EU godkänna den svenska contraordern, och det är nog inte alls säkert att EU gör. Heja EU!

onsdag, september 12, 2007

ny försvarsminister

Långt borta i Japan nåddes vi av beskedet att försvarsministern avgår, nog så omskakande.
Mikael Odenberg har fungerat bra i rollen, tycker jag, och kontakterna mellan honom och hans medarbetare och oss borgerliga företrädare i försvarsutskottet har likaså blivit allt bättre utifrån en hygglig uppstart.

Ostridigt är att Odenberg haft en klar och tydlig linje i olika frågor, för vilket han prisats av bl a min utskottskollega Allan Widman.

Det känns utifrån beskådat lite märkligt att regeringen inte nådde en samsyn i försvarsfrågorna när man uppenbarligen var eniga om de tre närmaste budgetårens budgetramar. KGB(ergström) trodde i sin talkshow (heter det nuförtiden) att andra historiska omständigheter också kan ha spelat in, vilket inte är helt otroligt.

Alltnog, nu är Sten Tolgfors ny försvarsminister och det ska bli spännande att möta honom i den rollen och se hur regering och riksdag tillsammans kan mejsla ut bra försvarsbudgetar de närmaste åren. Det finns ett betydande utrymme för att effektivisera och spara i försvarsmaterielkostnaderna, efter att hela den försvarspolitiska bilden vartefter klarnat (försvarsberedningen, materielanalyserna, perspektivplaneringen m.m.). Besparingen på nära en miljard kronor år 2010 råder samstämdhet om i regeringen, hur mycket mer som går att åstadkomma får vi se, statsminister Reinfeldt har i någon intervju varken nämnt 3 eller 4 miljarder som ett lämpligt spann utan istället 2 till 5 miljarder... Det innebär alltså ett mycket betydande handlingsintervall att precisera årsbudgetarna inom vartefter.

Enighet råder självfallet också om alliansens vallöfte att rejält öka Sveriges internationella insatser.

Det ska för övrigt bli mycket intressant att se oppositionens trehövdade alternativa budgetar inom försvaret i sinom tid!

måndag, september 10, 2007

Kallt krig i Korea

Försvarsutskottets resa i Korea var givande. "Koreakriget" är ett begrepp för mig, men nu vet jag mer. Efter andra världskriget kontrollerade kommunisten Kim Il Sung med stöd av Sovjet och Kina Korea norr om 38:e breddgraden, medan demokraten Syngman Ree blev president i korea söder om 38:e. Midsommarafton 1950 anföll kommunisterna med full kraft det oförberedda Sydkorea och under ett mycket brutalt krig med oerhörda lidanden intog man på en månad nästan hela landet. Med stöd av USA och sedan FN lyckades dock Sydkorea stå emot ner i sydöst och kunde gå till motoffensiv. På tre månader drev man tillbaka kommunistarmén och intog nästan hela Nordkorea. Då kastade sig kommunist-Kina och Mao in i kriget och pressade tillbaka sydsidan till den 38:e breddgrad där allt började. Flera miljoner människor dog och landet låg i ruiner efter tre års krig fram och tillbaka.

Något fredsavtal har inte skrivits utan endast ett militärt eld upphör, Korea delas sedan över 50 år av en hermetiskt tillsliuten gräns på 24 mil genom landet, med dubbla taggtrådshinder, med två armeér som står mitt emot varandra på över 1 miljon man i norr och kanske trekvarts miljon i söder.

Den "demokratiska folkrepubliken Korea" tillåter ingen demokrati utan är en kommunistdiktatur som kört landet helt i botten, ingen yttrandefrihet, ingen insyn, mycket lite handel, en våldsam övervakning av folk som delas in i femfamiljsgrupper som ska övervakakar och ange varandra osv osv. Man kan inte försörja sin befolkning som får knappa matransoner och sannolikt har 10.000 eller 100.00-tals människor svultit ihjäl. Vi vet inte för Nordkorea "stänger" då några provinser. 25 procent av landets låga BNP satsas på den väldiga armén, och ideologin är precis som 1950 att "återförena Korea" genom anfallskrig så att hela Korea ska njuta kommunismens paradis, inte bara norra delen....

Kim Il Sung är död sedan mer än tio år men fortfarande landets evige president..., hans son Kim Jong Il leder kommunistdiktaturen idag. Man skaffar sig missiler med allt längre räckvidd och utvecklar kärnvapen...

Södra Korea är demokratiskt och liberalt och har genomgått en helt fantastisk utveckling, från att vara ett av världens fattigaste länder är det idag världens 10:e största ekonomi med ett sjudande näringsliv, med välstånd och en BNP som är 30 gånger Norra Koreas. Liberalismen-kommunismen 98-2 eller något liknande, för att tala fotbollsspråk.

Nu pågår sexpartssamtal om stora mat- och andra biståndsinsatser till Nordkorea mot att regimen backar om kärnvapen och missiler. Orsaken till att regimen trots de nära banden med Kina inte alls öppnat för marknadskrafterna är nog för att man fruktar att förlora makten med minsta uppluckring i det oerhörda förtrycket.

Det var en sällsam upplevelse att besöka gränsen och de uppbyggda förhandlingslokalerna där de neutrala nationerna Sverige och Schweiz varje vardag infinner sig för att medla mellan parterna, men där Nordkorea sedan 15 år bojkottar samtalen...

Korea är ett vacker land med grönska, kullar och berg men medan Sydkorea är skog och trädklätt är Nordkorea renrakat på träd i befolkningens vedjakt för att överleva kölden på vintern...

Lika väl som Sovjetunionen kollapsade när USA med sin överlägsna ekonomi pressade på kommer sannolikt även Nordkorea att göra det. Det kan mycket väl ligga i närtid men det har bedömare trott rätt länge. Kommer kollapsen att bli i någotsånär ordnade former - och med fullständigt enorma återuppbyggningsinsatser väntande - eller kommer det att ske med en kärnvapenförödelse?

Låt oss verkligen hoppas på det förstnämnda och inte på det ohyggliga andra scenariot. Vad som kommer att ske, och hur, kommer att påverka ostasien och skicka svallvågor över världen och världsekonomin.

Bloggen lever!

Åter i Sverige efter mycket givande dagar i Sydkorea (Republic of Korea) och Japan. En stor upplevelse var givetvis gränsen mellan Koreanska Republiken och Nordkorea (Demokratic Peoples Republic of Korea) där kalla kriget fortgår oförhindrat sedan Koreakrigets slut 1953.

Självfallet följdes med stort intresse bytet av försvarsminister - plötsligt och oväntat - i Sverige. Jag återkommer.

lördag, september 01, 2007

förändrad värnplikt, för både män och kvinnor!

Regeringen tillsätter inom kort en utredning om hur värnplikten ska kunna anpassas till dagens förändrade situation, där allt färre gör värnplikten och där det inte är rimligt att straffa de som vill avstå.
Centerpartiet har alltid stått bakom den allmänna värnplikten och gör det alltfort. Men det är möjligt att plikten t ex kan göras vilande i fredstid, att straffen tas bort och att rekryteringen då sker med frivilligheten som grund.

Centerpartiet beslutade också i bred enighet på sin partistämma att ett förändrat pliktsystem bör omfatta både män och kvinnor. Den närmare utformingen av detta får prövas i utredningen.

centerstämma med kraft och mod!

Åter hemma efter två fina dagar på centerstämman i Kalmar.

Bara positiva vibbar, Maud en kraftfull ledare med energi och visioner, ett parti som vågar utmana och tänka nytt, ett tydligt och trovärdigt parti....jovisst är jag lite partisk, men i alla fall, det kändes mycket bra!

Lång debatt torsdag kväll om EU-fördraget, ska Sveriges Riksdag behandla och godkänna det komplicerade nya fördraget, eller ska centerpartiet ändra sig och likt nej-partierna mp och v förorda folkomröstning.

Några engagerade "EU-rävar" med rötter i en krtisk syn på EU använde demokratiargumentet med stor energi. En del andra inklusive mig argumenterade för att hålla fast vid partiets linje som vi redovisat rätt länge. Stämman beslutade med mycket bred majoritet att frågan väl lämpar sig för att avgöras av de folkvalda i vårt parlament.

Fredag förmiddag var det en livlig debatt om centerpartiet skulle hålla fast vid sin linje från stämman 2005, då stämman på partistyrelsens förslag efter en lång och utförlig debatt med bred majoritet beslutade att skatten på öl behöver sänkas, för att stoppa det ohämmade införseleländet som ger våra ungdomar i hela landet "fri" tillgång till billigt starköl utan någon ålderskontroll på gator och parkeringsplatser .
Partistyrelsen hade fått något märkligt återfall i ett vacklande beslutsfattande genom att föreslå att ölskatten "möjligen skulle sänkas". Trots denna betydande framgång för "ölskattefundamentalisterna" (sänk aldrig en svensk alkoholskatt) nöjde man sig inte med det utan lyckade få stämmokommittén att med 13-8 föreslå att stämman borde byta uppfattning och inte sänka skatten.

Debatten var även här lång och bra, med god argumentering från båda sidor. Votreingen blev lite jämnare än 2005, tycke jag nog, men ändå med en klar majoritet för oss som menar att en skattesänkning behövs för att minska tillgängligheten och styra försäljningen till ordnade former på systembolaget, minskar lönsamheten vid ölinförseln så minskar den.

Försvarsdebatten fredag kväll gav en framgång för CUF som ville att både kvinnor och män skulle omfattas av värnpliktssystemet. Grundförslaget var att utreda detta i en positiv anda, men stämman beslutade i bred enighet att anta CUFs förslag.

Vi är ju också positiva till att också utreda ändå mer frivillighet i värnplikten, ta bort straffen för vägran och överväga om plikten kan t ex vara vilande i fredstid.

Likaså är det mycket intressant och positivt med ÖBs konstruktiva förslag om ökat samarbete på försvarsområdet med Norge (och även fler nordiska länder vartefter, hoppas jag).

Jag återkommer med nästa inlägg om någon vecka, när försvarsutskottet återkommit från sin säkert mycket givande studieresa till bortre Asien (Sydkorea/Japan).