söndag, maj 25, 2008

SvD før førsvar-lægg ned FRA...

Læser på resa i norge om den svenska førsvarsdebatten. PJ Anders Linder i SvD glæds åt en debatt inom (m), argumenterar før ett starkare førsvar samtidigt som han av integritetsskæl vill minska dess møjligheter att førekomma allvarliga yttre hot mot Sverige.

Bilden blir lite splittrad. Linder har ju rætt i att frågan om att med underrættelseverksamhet och signalspaning førebygga angrepp i olika avseenden på Sverige och svensk trupp har svåra integritetsaspekter. Detta plågar SvD och det plågar sjælvfallet mig och centerpartiet.

Regeringen liksom en bred riksdagsmajoritet accepterar liksom andra lænder ændå att verksamheten tyværr behøvs. Det behøver regleras strikt vilket gørs med en rad åtgærder av kontroll- och tillståndskaraktær.

Skulle Sverige lyssna på SvD och inte bedriva signalspaning kan vi drabbas av t ex terrorangrepp som annars hade kunnat førhindras. Terrorister skulle också kunna utnyttja Sverige som en lugn tillflyktsort dær man kan planera attentat i andra lænder. Andra lænder beslutar kanske inte lika øppet som Sverige om hur spaning får bedrivas, men bedriver den likvæl.

Stærk førsvaret istællet, kræver SvD. Men det handlar inte om antingen eller utan snarare om både och. Ett bra førsvar blir bættre om det får førbereda sig och søka førebygga allvarliga hot som planeras mot landet.