söndag, december 04, 2016

E22 förbi Söderköping får ej försenas mer


Förbifart Söderköping (E22) får inte försenas mer

Någon mil söder om Norrköping passerar Europaväg 22 genom Söderköping och över Göta Kanal.
Vägen är starkt trafikerad. På grund av många trafikljus genom staden och de många broöppningarna sommartid uppstår ofta mycket långa köer och trafikproblem, till stort förfång för alla trafikanter och lokalbefolkning och turister och butiksägare m fl.
Stora delar av östra Östergötland påverkas starkt negativt av den ohållbara trafiksituationen i Söderköping. E22 utan trafikstörningar kommer att gynna näringsliv och sysselsättning i regionen och göra Söderköpings och Valdemarsviks kommuner än mer attraktiva för pendlare och turister.
Samhällsnyttan för vägprojektet är stor. Den s k nettonuvärdeskvoten är +2,3 vilket är bra.
Redan för 20 år sedan började planeringen för att leda E22 förbi Söderköping. Efter många turer inbegripande ett båtlyft har projektet nu landat i en akvedukt under Göta Kanal.
I transportplanen för 2014-25 skulle byggstarten, med ett båtlyft, ske 2017 och vägen vara klar 2020.
Vid ett informationsmöte i Söderköping nyligen var bedömningen från de som projekterar från Trafikverket att byggstart kan bli 2021 och att vägen kan vara klar 2023/2024.
Med en viktig reservation. Att detta kommer att bekräftas i den nya transportplanen för åren 2018-29.
Förhoppningsvis kommer Trafikverket att ge Förbifart Söderköping hög prioritet så att det som faktiskt är möjligt också tas in i transportplanen.

I sista hand är det dock regeringen som äger frågan.
Det finns en oro i regionen för att konkurrensen med andra stora infrastrukturprojekt kan riskera att försena Förbifart Söderköping ytterligare. Detta skulle vara mycket olyckligt.
Därför ställer jag denna interpellation till trafikminister Anna Johansson, så att ministern förhoppningsvis kan stilla denna oro. Söderköpingsborna och regionen har redan väntat länge nog.
Är det trafikministerns bedömning att Trafikverket och sedan regeringen kommer att med hög prioritet ta in Förbifart Söderköping i transportplan 2018-29 så att den nu vid samrådsmöten presenterade tidsplanen kommer att kunna hållas?

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C

Jag har arbeteta för att ställa en interpellation en tid. Edvard Hollertz ledare i Norrköpings Tidningar  fick fart på mig

Söderköpingscentern med Magnus Berge i spetsen arbetade mycket hårt med denna fråga när man ledde kommunen. Grunden till min interpellation är löpande kontakter med Magnus. Även Jenny Ek (C) från Valdemarsvik har legat på m fl. 

Tillagt 13 dec; Edvard Hollertz skriver ytterligare en tänkvärd ledare i NT idag.