torsdag, februari 26, 2015

Utred rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede

Demokrati innebär en rätt att driva sina uppfattningar och försöka övertyga andra om dem. Jag har sedan jag kom in i riksdagen (som jag nu lämnat) verkat för att Staten borde utreda frågan om en rätt för individen att få dö/somna in i förtid vid svåra lidanden i livets slutskede. Jag har motionerat och interpellerat i riksdagen, och till tidígare centerstämmor, utan framgång. Frågan blir allt aktuellare och jag motionerar nu ännu en gång till Centerpartiets stämmor i Östergötland och Sverige under 2015. Håller du med och är aktiv i något parti så gör gärna sammalunda!
 
Utred rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede
Förr ansågs självmord vara ett svek mot samhället och mot Gud. Den som tog sitt liv fick inte vila i vigd jord. Idag lever 7 miljarder människor här på jorden. Vi lever allt längre och kan bota allt fler sjukdomar.
Den som nalkas slutet av sitt liv och lider svårt och själv vill dö/somna in lite tidigare för att undslippa en svår dödskamp – ska detta under stränga regelverk kunna tillåtas eller ska det förbjudas och vara ett brott eller en synd?


Ska Staten kunna förbjuda att den enskilde individens uttalade vilja inte alls ska respekteras vid svåra lidande i livets slutskede, om människan inget annat vill än att få dö/somna in lite i förtid?
En människa i livets slutskede, med svåra plågor och där sjukvården tömt sina resurser, bör under strängt reglerade förutsättningar och egen uttalad vilja rimligen ha rätt till dödshjälp. Det är ovärdigt att samhället i sådana fall tvingar en döende människa kvar på plågans bädd eller hänvisar henne till egna desperata initiativ eller till att resa utomlands om man har råd.

Det är uppenbart att läkare idag regelmässigt tvingas till svåra beslut i dessa gränsland om hur länge livet kan eller ska upprätthållas, och även av den orsaken behöver staten bli tydligare i sina regelverk. Under de senaste decennierna har betydande förbättringar skett genom att den enskilde har rätt att besluta att respirator och liknande ska stängas av, och likaså att terminal sedering – att sätta in kraftig smärtlindring även om det kan påskynda döden – kan beslutas, dock inte av den enskilde utan endast av läkaren och där praxis varierar över landet.

Opinionsundersökningar visar regelbundet att tre av fyra tillfrågade svenskar är öppna för dödshjälp. Många läkare och sjukvårdspolitiker är det. En arbetsgrupp inom Statens medicinsk-etiska råd har föreslagit att en svårt sjuk patient under noggrant specificerade förutsättningar bör kunna erhålla dödshjälp.

Det är angeläget att dagens totala förbudslagstiftning i frågan ses över. Alltfler länder gör nu detta. En grundlig utredning behövs där bl.a. medicinska, juridiska, etiska och allmänmänskliga aspekter beaktas.

Jag föreslår att Centerpartiets distriktsstämma i Östergötland, och sedan riksstämman, ställer sig bakom att dessa viktiga frågor bör utredas.

 Staffan Danielsson, Linköping

söndag, februari 22, 2015

Ska Sverige inte bidra militärt utan bara få?

Jag vet att många hyllar alliansfriheten och att Sverige inte heller ska vara så frekventa i att skicka fredsbevarande trupp till oroshärdar. Det ska andra göra, kanske desamma som vi hoppas och räknar med ska komma till vår undsättning om det skulle behövas.
Jag tycker att Jasenko Selimovic, med erfarenheter från Bosnien, har något att säga. Till oss här i Sverige men också till USA, EU och Nato.
Just nu är det Ukraina som behöver vapen, och kurder som behöver det och fältsjukhus. Men EU, Nato och Sverige ska kanske inte lägga sig i. Ja, eller kanske då de andra men inte Sverige. Eller?
 

tisdag, februari 17, 2015

Centerpartiet, det mest öppna partiet!

Jag gillar Centerpartiet starkt bl a för att det nog är Sveriges mest öppna och välkomnande parti. När jag aktiverade mig ca 1980 kunde jag som medlem direkt få access till kommungruppens möten två gånger i månaden. Och så är det fortfarande. I andra partier ofta endast förtroendevalda välkomna.

Medlemmar kan också lägga motioner till kommunkrets, distriktsstämma och riksstämma. Antingen via krets- och distriktsstämma, eller direkt till riksstämman (senast den 30 april i år, tror jag, via Center-Centralen på nätet t ex).

Medlem kan därtill när som helst väcka ett medlemsinitiativ till riksdagsgruppen, som rätt omgående besvarar det.

Rätt fantastiskt, faktiskt. Centerpartiet är nog svensk mästare i demokrati!

Jag kommer i år att utnyttja dessa möjligheter genom att lägga samma motion - om Centerpartiets politik vad gäller regelverken för att söka asyl - till kommunkretsen i Linköping, distriksstämman i Östergötland och till riksstämman i Falun i september. Jag har också lagt ut den på min blogg, med uppmaning till att meningsfränder gärna kan låna av den om de tänker motionera i sina kretsar eller distrikt.

Jag skickade också in den som medlemsinitiativ, för att få en uppfattning om hur partistyrelsen i nuläget bedömer dessa viktiga frågor.

Och jag fick just svar efter bara någon månad. Det uppskattar jag, tack så mycket, från Anders W Jonsson.

Att svaret är rätt försiktigt och formellt, det kan jag förstå, typ att arbetsgrupper nu tillsatts och att min förslag bör behandlas av kommande partistämma eftersom de vill ändra på gällande stämmobeslut. Jag ser det ändå som ett litet framsteg att man inte bara ställer sig bakom de alltför radikala, som jag tycker stämmobesluten, punkt.

Det ska bli intressant att se hur kommunkretsens styrelse och distriktstyrelsen, och till slut partistyrelsen, formulerar sig kring mina precisa förslag. Och även om liknande förslag kommer att väckas i andra distrikt, eller ej.
 

fredag, februari 13, 2015

ATL går på ekoskördpropaganda

Världen över satsas det resurser på att utveckla jordbruket i mer resurshushållande och miljövänlig riktning. Det är naturligtvis mycket bra, och allt jordbruk bör naturligtvis sträva i denna riktning, både det jordbruk som använder modern teknik som t ex mineralgödsel och det organiska som säger nej till detta.

Något "ekologiskt jordbruk" i begreppets betydelse finns ju inte eftersom allt jordbruk innebär stora ingrepp i naturen genom uppodling och plöjning osv. I Europa har det organiska jordbruket tillåtits ta monopol på begreppet ekologi - läran om samspelet i naturen. Detta är anmärkningsvärt. Än allvarligare blir det när anhängare av detta odlingskoncept nu stämplar allt annat jordbruk som "oekologiskt", t ex Naturskyddsföreningen, Krav och en och annan företrädare för livsmedelsverket. Detta förleder människor att tro att det bara finns ett miljövänligt odlingskoncept, vilket inte är sant. Därför är det bättre att använda t ex begreppet organiskt jordbruk, vilket är beteckningen i t ex USA.

Företrädare för det organiska jordbruket och forskare som är särskilt inriktade på detta vill gärna tolka forskning och statistik till det bästa, vilket innebär att resultaten ibland blir alltför positivt speglade till det organiska jordbrukets fördel och vice versa.

Ofta söker man att direkt eller indirekt mena att organisk mat ger bättre hälsa för stora och små. Man lyfter t ex fram lite skillnader i aminosyror som kan upptäckas beroende på skillnader i utfodring, t ex. En vetenskaplig studie från Stanford hittar inga sådana belägg.

Företrädare för det organiska jordbruket utgår nuförtiden ofta ifrån att det inte finns någon brist på mat i världen, trots att bevisligen ca 1.000 miljoner människor hungrar och många fler är väldigt fattiga. Beläggen för detta är att matsvinnet är stort och att maten fördelas ojämnt mellan rika och fattiga länder och att alltför många äter kött. Med det resonemanget har man trollat bort hungern, och förmodligen har den väl aldrig funnits trots att 100-tals och 1.000-tals miljoner människor bevisligen har hungrat och svultit på jorden det senaste halvseklet.

Detta argument tas också ofta fram för att försvara att det organiska jordbruket kan försörja världen om mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel och genteknik och gröna revolutionen och annat förbjöds. Det finns ju alldeles för mycket mat.

Jag tycker det är ansvarslöst och cyniskt att påstå att det inte finns någon matbrist i världen trots att så många hungrar och svälter. Matsvinnet och mindre köttkonsumtion kommer att ta många decennier att minska och förändra, och under den tiden måste människor ha mat.

Man påstår också gärna med olika förment vetenskapliga "studier" att det organiska jordbruket producerar nästan lika mycket mat som det moderna teknikjordbruket. Synar man "studierna" närmare finns det regelmässigt stora brister och betydande välvillighet i tolkningarna till det organiska jordbrukets fördel.

En studie från "Berkeley Food Institute" marknadsförs nu som "den största någonsin" och påstås visa att skillnaden i skörd mellan det organiska jordbruket och det moderna teknikjordbruket bara är 20 %. Dessutom, om det organiska jordbruket bara börjar odla fler grödor samtidigt på samma fält och börjar med växtföljder så skulle skördeskillnaderna minska med ytterligare 9 respektive 8 %, enligt studien. Är innebörden att man kan lägga ihop detta så att skillnaden bara skulle bli 3 %? Så verkar det.

Växtföljder är därtill redan den vanligaste odlingstekniken i stora delar av världen, och det torde dröja innan man i stor skala kommer att odla flera grödor (kaffe och vete t ex) på samma fält i syfte att höja skördarna.

Vad är då "Berkeley Food Institute". Det har uppenbarligen sin grund i att utveckla ett miljövänligare jordbruk och påminner lite om SLUs Epok som med riktade statliga forsknings- och informationspengar ska informera och utveckla det organiska/ekologiska  jordbruket.

Berkeleystudien väcker kraftiga varningssignaler och deras påstådda resultat, att en sammanvägning av forskningsresultat visar att det organiska konceptet uppnår skördar på 80 % av det moderna teknikjordbruket, med potential att bara ligga 3 % under om man börjar med flera grödor på samma fält och med växtföljder, måste tyvärr ligga mycket långt ifrån verkligheten. När denna verklighetsbild trummas ut över världen, att den växande världsbefolkningen kan försörjas även om mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel förbjuds, är det mycket allvarligt och riskabelt, eftersom politiker och länder kan dra farliga och felaktiga slutsatser vilket kan leda till hungerkatastrofer.

Min verklighetsbild överenstämmer väl med de 4 mycket respekterade forskare på Lantbruksuniversitet som belägger att skördarna i det organiska/ekologiska jordbruket ligger 30-60 lägre.

Allvaret i den desinformation som nu sprids över världen visas genom en redaktionell kommentar i lantbrukets affärstidning, ATL. ATL menar att "myter ska avslöjas" och ställer de 4 respekterade SLU-forskarnas uppfattning mot "den största jämförande studien från Berkeley".

ATL skriver: "Nyligen konstaterades i den största jämförande studien från Berkeley att ekobönder i snitt får 19 % lägre skördar än konventionella odlare. Att det skulle bli världssvält med ekoodling har hittills ingen kunnat leda i bevis".

Om ATL med hull och hår går på propagandan från Berkeley så gör ju Expressen och Svenska Dagbladet det i än högre grad. För att inte tala om regering och riksdag...

Min fråga till ATL blir alltså, är det er uppfattning att Berkeley-studien beskriver verkligheten och är det er uppfattning att ett jordbruk utan mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel skulle kunna försörja världens växande befolkning? Och hävdar ni alltså att de 4 respekterade SLU-forskarnas bild av skördeskillnaderna mellan olika odlingskoncept inte stämmer?

Och anser ATL att dessa summerande rader i Berkeley-studien är verklighetsbaserade och stämmer ?

"The researchers conducted a meta-analysis of 115 studies — a dataset three times greater than previously published work — comparing organic and conventional agriculture. They found that organic yields are about 19.2 percent lower than conventional ones, a smaller difference than in previous estimates..
The researchers pointed out that the available studies comparing farming methods were often biased in favor of conventional agriculture, so this estimate of the yield gap is likely overestimated. They also found that taking into account methods that optimize the productivity of organic agriculture could minimize the yield gap. They specifically highlighted two agricultural practices, multi-cropping (growing several crops together on the same field) and crop rotation, that would substantially reduce the organic-to-conventional yield gap to 9 percent and 8 percent, respectively." 

tisdag, februari 10, 2015

Klockrent av Mohamed Omar om islam!

Här ett kort blogginlägg från 2009, tre världsreligioner från samma träd. Och här om att världens stora religioner ska inrikta sig på fred. förlåtelse och kärlek.

"Min religiösa grund är som för så många andra kristendomen och den Svenska Kyrkan.

Jag har den djupaste respekt för den och för andra stora regioner som Islam och Judendomen. De härstammar ju från samma träd med rötter i Mellersta Östern.

Jag hoppas att i en framtid de kan närma sig varandra och se mera till det som förenar än som skiljer. Deras huvudström predikar fred och kärlek.

Sedan finns det tyvärr fundamentalistiska riktningar, varav några spårar ur totalt med att ändamålen helgar medlen och att "otrogna" människors död kvittar. Fruktansvärt. Självmordsbombningar, attacker mot oskyldiga civila. Fruktansvärt."

Mohamed Omar, poet och debattör, har varit extrem islamist men har tänkt om, och skriver nu ett modigt och klockrent, tycker jag, inlägg i Dagens Samhälle.

Jag instämmer rakt av, håller ni med?