lördag, november 03, 2012

Invektiv från Naturskyddsföreningens ordförande

Jag har i inlägg här på bloggen och i debattartiklar kritiserat och även säkert provocerat SNF och MP för - som jag menar - deras hyckleri ifråga om det svenska jordbruket. Istället för att stå sida vid sida med Centerpartiet och stärka det svenska jordbruket i sin helhet mot lågprisimporten från länder med sämre miljö- och djurskyddshänsyn, så kallar man föraktfullt det dominerande miljövänliga svenska jordbruket för "giftjordbruket" (Mikael Karlsson) och lurar människor att tro att Sveriges och världens jordbruk kan mätta världen utan t ex mineralgödsel. Man förespråkar i praktiken import av ekokyckling från Thailand och ekokött från t ex Brasilien, Danmark och Österrike m fl länder istället för att sluta kretsloppen och stärka den biologiska mångfalden i Sverige genom att ge det världsledande svenska jordbruket bättre förutsättningar.

Ordföranden i Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) har i twitterbudskap till sina 1.000-tals följare raljerat på det mest extrema sätt mot mig och mot Centerpartiet.

Han har också på ett närmast statsmannalikt sätt (NOT) fördömt mig och Centerpartiet i följande debattinlägg i lantbrukstidningen ATL den 16 oktober.:

" Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C) har i en rad artiklar i dagspress redovisat Centerpartiets syn på olika jordbruksfrågor. Han slår ett slag för ett svenskt jordbruk med miljögifter, läckande handelsgödsel och genmodifierade organismer, samtidigt som han varnar för import av ekologiska produkter från bönder i utvecklingsländer.

Jag kan bara beklaga att Centerpartiet på detta sätt numera tror att landsbygden kan räddas med intensifiering och protektionism, som om det skulle stärka svenska bönder på marknaden eller hjälpa människor som lever i fattigdom. Omsvängningen går dock hand i hand med att Centerpartiet på senare tid förordar kalhyggen, tillåter förgiftad fisk till barnfamiljer, fördyrar naturvården, privatiserar allmänhetens stränder, driver fram storskalig jakt på utrotningshotade djur och sänker miljöbudgeten i sin helhet.

Danielsson kan känna sig fullständigt trygg i att Naturskyddsföreningen kommer att fortsätta debatten med Centerpartiet om detta.

Mikael Karlsson
Ordförande Naturskyddsföreningen"
 
Jag replikerar i ATL den 2 november:
"
"SNFs varumärke solkas
Jag har kritiserat Naturskyddsföreningen för att inte stå upp för det svenska miljövänliga jordbruket i sin helhet, när det sedan lång tid förlorat mark och importmaten väller in. Jag vill se SNF på barrikaderna tillsammans med Centerpartiet för att vända denna negativa utveckling.
Tyvärr har SNFs ordförande istället föraktfullt raljerat över det svenska ”giftjordbruket”, trots att det jordbruk som står för ca 95 procent av livsmedelsproduktionen i vårt land är världsledande på miljö och djurskydd genom våra stränga lagar, vårt kalla klimat och goda etik.
I sitt debattinlägg i ATL slår Mikael Karlsson nya rekord i osaklighet mot Centerpartiet, som tyvärr ytterligare kommer att stöta bort moderna miljövänner från föreningen, vilket jag starkt beklagar. Centerpartiet driver miljöfrågorna kraftfullt vilket för livsmedelsproduktionen innebär dels att stötta den viktiga nisch och spjutspets som ekojordbruket är, men också att ge det dominerande miljövänliga jordbruket bättre förutsättningar att konkurrera med den växande matimporten från länder med lägre miljö- och djurskyddskrav än i Sverige. Tyvärr bryr sig inte SNF om detta.
Jag begriper inte hur det kan vara bättre för kretslopp och biologisk mångfald i Sverige att importera nötkött från Brasilien och Österrike, samt kyckling från Thailand, vilket t ex Göteborgs kommun nu gör med SNFs goda minne. Och jag förstår inte hur Mikael Karlsson vill ersätta svensk mat med ekoimport från Afrika där ju maten inte räcker till.
Jag hoppas att Naturskyddsföreningen nyktrar till så att jag och många moderna miljövänner med mig åter kan känna oss välkomnade som medlemmar!
Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)"

Jag menar verkligen den sista meningen. Jag begriper inte hur den anrika Naturskyddsföreningen utvecklats i så radikal riktning att moderna miljövänner allt oftare känner sig utestängda och inte välkomnade som medlemmar. Tror SNFs ordförande verkligen att han rekryterar nya medlemmar genom att utmåla över 90 procent av de svenska bönderna som miljömarodörer, och genom att förespråka import av mat från andra kontinenter  istället för att stötta det miljövänliga jordbruket i Sverige som ligger i täten tack vare de stränga regelverken, vårt kalla klimat och goda etik.

Jag vill rikta en vädjan till SNF att nyansera sitt språkbruk och bredda sitt arbete så att fler vänner av natur och miljö åter kan överväga att ansluta sig, inklusive mig!

Låt mig slutligen kort bemöta Mikael Karlssons sanslösa påståenden och invektiv:

* "Det svenska giftjordbruket". Allt jordbruk innebär plöjning och bekämpning av ogräs, skadeinsekter och svampsjukdomar på olika sätt. Självklart ska kemiska bekämpningsmedel utvecklas så att de blir allt skonsammare och självklart är det bra om andra metoder successivt kan ersätta dem. Det svenska jordbruket ligger väl framme i det arbetet.

* Jag accepterar handel med livsmedel, självklart. Och jag har aldrig diskuterat förbud mot import av ekomat från "fattiga kvinnor i Afrika", som Mikael Karlsson påstår. Däremot har jag starkt kritiserat SNFs och MPs påståenden att Afrikas (och världens) jordbruk kan mätta världen utan att någon mineralgödsel, några kemiska bekämpningsmedel eller några växtsorter som förädlats med hjälp av genteknik används. Jordbruket i Afrika producerar nästan lika lite per hektar idag som för 50 år sedan, och Afrikas magra jordar behöver oftast tillförsel av mineralgödsel för att kunna flerdubbla sin avkastning. Jag är självklart positiv till att växtnäringstillförsel med mineralgödsel sker så resurseffektivt som möjligt, liksom att odlingen sker med resurseffektiva odlingsmetoder vad gäller växtföljder, baljväxter och bekämpning av ogräs, skadeinsekter och svampsjukdomar. Men därifrån till att säga blankt nej till varje kg mineralgödsel, till alla kemiska bekämpningsmedel och till varje växtsort som förädlats med hjälp av genteknik är vägen lång. Det gör SNF och MP och det gör deras linje så verklighetsfrånvänd och extremt radikal. Ett blankt nej till modern teknik i jordbruket enligt ovan skulle öka världssvälten och att intala människor att det är fullt möjligt inom överskådlig tid är ansvarslöst, anser jag.

* Mikael Karlsson påstår att "handelsgödsel läcker". Allt jordbruk innebär självfallet visst läckage nedströms, det är oundvikligt. I detta avseeende är inte ekojordbruket bättre, snarare kan det läcka mer, i varje fall per ton producerad mat, genom att jorden laddas med kväve från kvävefixerande grödor utan att det finns en etablerad gröda redo att ta upp näringen. Därtill bygger ofta ekojordbruket på djurhållning och tillförsel av stallgödsel. också det med läckagerisker. Mineralgödsel tillförs etablerade grödor som i hög grad tar upp den tillförda växtnäringen.

* Mikael Karlsson lägger också Centerpartiet till last att timmerskogar huggs ned, att strömming får fiskas och säljas längs norrlandskusten, att strandskyddslagen mjukats upp i glesbygder med mera. Centerpartiet är ett modernt miljöparti som ständigt kämpar för resurshushållning och miljö, och för en levande och livskraftig landsbygd. Detta innebär självfallet ständiga avvägningar, där SNF driver på utifrån en renodlad "naturskyddsprofil". All respekt för det, men ett politiskt miljöparti som Centerpartiet måste också väga in en helhet där t ex ekonomi och sysselsättning beaktas, och kanske lite mer än vad SNF skulle vilja.

* Slutligen, vad gäller svensk och global livsmedelsförsörjning, jag upprepar att jag gärna diskuterar detta med SNF och andra var och när som helst i hela Sverige!