torsdag, juli 14, 2016

Ög-C kräver kraftfulla åtgärder mot mjölkkrisen!

Östgötacenterns styrelse kräver kraftfulla åtgärder mot det dramatiskt allvarliga läget i östgötsk och svensk mjölkproduktion..

Igår träffade vi mjölkbönder samt företrädare för LRF och Arla hos Håkan Skog i Åsvittinge på Vikbolandet.
Folkbladet var som så ofta på bettet och Widar Andersson skriver här.

Även Edvard Hollertz i NT (Norrköpings Tidningar) var med och skriver tänkvärt på ledarplats.

Vimmerbytidning och Linköpings tidning skriver också.
Pressmeddelande
KRAFTFULLA ÅTGÄRDER KRÄVS MOT MJÖLKKRISEN!
Länets och landets mjölkbönder är i en dramatisk allvarlig situation. Regeringen är tyvärr mycket passiv.  Därför agerar nu östgötacenterns styrelse genom att ta fram konkreta mål och åtgärder som bör genomföras snarast och som bör prägla den kommande, tyvärr ständigt försenade, livsmedelsstrategin. Vi kommer att föra fram detta av all kraft inom Centerpartiet och i länet.
Vi har idag träffat mjölkbönder i östra Östergötland hos familjen Skog på Åsvittinge gård på Vikbolandet. Med var även representanter för LRF och Arla.
Vi var tillsammans överens om lägets allvar och att skyndsamma åtgärder snarast måste genomföras i den riktning som Centerpartiet och LRF driver. (Se mera nedan).
Tydliga mål måste uppsättas att livsmedelsproduktionen ska öka rejält och att mjölkproduktionen måste stöttas extra.
Fördyrande regelverk och högt kostnadsläge måste angripas genom fortsatt intensivt förenklingsarbete och sänkta skatter och avgifter. Regering och riksdag ska lägga fast gemensamma visioner och mål, samt genomföra en bred översyn över skatter och avgifter och fördyrande regelverk så att kostnader sänks rejält i EU-riktning och gärna mer och byråkratin likaså.
Jordbrukets dieselskatt måste sänkas till EUs medel- eller lägsta nivå. Landsbygdsprogrammet måste behållas och en miljöersättning bör införas på ca 1.000 kr per ko. Offentlig upphandling av mat ska till 80 % bestå av mat med svenskt ursprung.
Det behövs en bred nationell kampanj för att stötta svensk miljövänlig mjölkproduktion genom att rekommendera medborgarna/konsumenterna att prioritera mjölk, ost och fil som är producerad i Sverige under goda miljö- och djurskyddsbetingelser. Inget torde så stödja Sveriges mjölkbönder som att alltfler prioriterar ursprungsmärkt svensk ost, fil och andra mjölkprodukter!
Sverige bör pröva frivilliga produktionsbegränsningar i mjölkproduktionen eller använda den möjlighet till nationellt stöd som finns eller kommer att öppnas. Mer av landsbygdsprogrammet bör användas för riktade miljöersättningar till mjölkgårdarna.

Vid frågor kontakta:
Riksdagsledamot Staffan Danielsson, 072-558 77 21
Distriktsordförande Karin Jonsson, 073-205 42 60
Mjölkproducent och distriktsstyrelseledamot Magnus Berge 070-344 90 69
Mjölkproducent och LRF-styrelseledamot i länet Per Frännek, 070-245 34 50
Mjölkproducent och vice ordf. i Arlas Norrköpingskrets Magnus Svensson,

Utgångspunkt:
Jordbruk och livsmedelsproduktion är en ursprunglig basnäring som i världen och Sverige också måste vara en framtidsnäring. Världens, och Sveriges, produktion behöver stadigt öka i takt med befolkningstillväxt, allt torrare klimat i stora områden, åkerasfaltering mm.
Jordbruket betyder oerhört mycket för Sverige och Östergötland och för vår landsbygd och miljö. Mjölkproduktionen är i djup kris och måste få stöd på olika sätt.
Vi anser att två viktiga grundbultar som livsmedelsstrategin ska bygga på är de goda förslagen från den konkurrenskraftsutredare som landsbygdsminister Eskil Erlandsson tillsatte, samt de förslag som jordbruksnäringen själv genom böndernas företrädare LRF fört fram.
Först och främst är det nödvändigt att sätta upp tydliga mål, typ att nuvarande åkrar och betesmarker i allt väsentligt ska fortsätta att brukas, att mjölkproduktionen måste stöttas genom dagens stora kris, att värdet av den svenska livsmedelsproduktionen bör öka med 60 % på 15 år eller mer samt att 80 % av maten i offentlig sektor ska ha svenskt ursprung.

De starka tillbakahållande faktorer som bl a förklarar kräftgången på tunga områden de senaste decennierna som fördyrande regelverk och högt kostnadsläge måste angripas genom fortsatt intensivt förenklingsarbete och sänkta skatter och avgifter.
Regering och riksdag ska lägga fast gemensamma visioner och mål, samt genomföra en bred översyn över skatter och avgifter och fördyrande regelverk så att kostnader sänks rejält i EU-riktning och gärna mer och byråkratin likaså.
Konkreta åtgärder:
1. Det finns inget bättre sätt att snabbt minska kostnaderna för alla bönder än genom att sänka nettoskatten för drivmedel (diesel) till genomsnittlig eller helst lägsta EU-nivå. Idag ligger den högst. Detta skulle minska jordbrukets kostnader med en halv till en miljard kronor vilket skulle ha en avgörande betydelse för att öka konkurrenskraften utan att EU skulle kunna invända något. Vi menar att denna minskade skatteintäkt snabbt kommer att betala sig i takt med att jordbruket kommer i tillväxt. Samtidigt bör riktade insatser göras så att de som har eller kommer att satsa på förnybara drivmedel i traktorerna (ännu en liten del) kan fortsätta att lönsamt göra detta.
2. Landsbygdsprogrammet måste ligga kvar på den nivå som Centerpartiet lyckades få med alliansen och riksdagen på, och omprioriteringar bör göras till förmån för det aktiva jordbruket, t ex genom en miljöersättning på runt 1.000 kr per ko.
3. Jordbruket bör liksom skogsnäringen ges förtroendet att när lagregler anpassas istället bygga in branschkrav som ger mervärden som kan tas ut på marknaden med en fortsatt god miljö- och djurskyddsnivå. Det främjar miljö- och djurskydd i Sverige att jordbruket bibehålls med gott miljö- och djurskydd, även om enstaka regler ses över och anpassas. Det sämsta är om reglerna behålls och skärps, och därmed jordbruket minskar och importen ökar från länder med sämre miljö- och djurskyddskrav.
4. Offentlig upphandling ska kräva mat som kommer från djur som fötts upp med regler motsvarande de svenska miljö- och djurskyddslagarna. Jämförelser kommuner emellan ska i första hand handla om detta, och först i andra hand om vilket certifieringskoncept som använts.
5.Mjölkproduktionens kris har från regeringen hittills främst bemötts med vackra ord men tyvärr väldigt lite handling. Utöver våra åtgärdsförslag ovan som på sikt minskar kostnaderna och ökar möjligheterna till högre marknadspris måste snarast riktade åtgärder vidtas, t ex
bör som i andra länder överenskommelser söka träffas med låneinstituten om temporärt lindrade amorterings- och räntekrav och även statsmedel bör tillskjutas för att underlätta detta.

6. Sverige bör pröva frivilliga produktionsbegränsningar i mjölkproduktionen eller använda den möjlighet till nationellt stöd som finns eller kommer att öppnas. Mer av landsbygdsprogrammet bör användas för riktade miljöersättningar till mjölkgårdarna.
7. Det behövs en bred nationell kampanj för att stötta svensk miljövänlig mjölkproduktion genom att rekommendera medborgarna/konsumenterna att prioritera mjölk, ost och fil som är producerad i Sverige under goda miljö- och djurskyddsbetingelser. Inget torde så stödja Sveriges mjölkbönder som att alltfler prioriterar ursprungsmärkt svensk ost, fil och andra mjölkprodukter!

8. Många EU-länder agerar också för att hjälpa. Frankrike sänker till exempel arbetsgivaravgifter och i Italien har regering och banker överenskommit om amorterings- och räntefrihet under några år. Centerpartiet arbetar ständigt för lägre arbetsgivaravgifter åt främst mindre företag och Östgötacentern anser att detta bör genomföras i Sverige.