söndag, oktober 30, 2016

Flyktingar i arbete efter 16 år och mer 59 %, 0-15 år 34 %

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har gjort några rapporter på mitt uppdrag om i vilken takt som flyktingar kommer i arbete.

Jag har skrivit om rapporterna i främst 2 blogginlägg, detta om den första rapporten och detta om den andra.

Jag citerar nedan några centrala avsnitt i först den ena och sedan den andra rapporten.

Min uppfattning är att rapporterna visar hur alarmerande långsamt som flyktingar kommer i arbete i Sverige. Siffrorna inkluderar också alla som har betydande lönebidrag för sina arbeten, eftersom detta inte gick att exkludera.

Jag har naturligtvis endast sökt att redovisa vad rapporterna säger. Jag hinner inte just nu borra djupare i detta, men var och en må läsa vad jag bloggat och citerar, och kan beställa rapporterna från mig. 

Den andra rapporten säger att av de flyktingar som varit 16 år eller mer i Sverige så har 59 % arbete, medan av de som varit mellan noll och 15 år så har 34 % hel- eller deltidsarbete.

Lars Lindgren, som omnämns, har epostat till mig och därefter varit i kontakt med utredaren på RUT och sedan kanske även med SCB. Hans siffror är typ identiska med de i RUT-rapport 2.

Jag har nu fått besked från RUT att alla siffror, t ex i tabell 1 i första rapporten, är aggregerade, dvs av de som varit upp till 15 år i Sverige så har 34 % arbete på hel eller deltid. Av de som varit 11-15 år har 50 % arbete på hel- eller deltid och av de som varit 16 år och mer i Sverige så har 59 % arbete. Detta ska jämföras med de siffror som genomgående används, att efter 7-8 år är 50 % i sysselsättning och efter 15 år är 66 % det. 
Jag anser dessa senare siffror förskönande och beställde därför rapporterna. Jag har uttryckt mig oklart med formuleringen att efter 15 år är 34 % i arbete, jag skulle ha sagt att av de som varit i Sverige upp till 15 år så är 34 % i arbete. Debatten här har varit klargörande, utmärkt, jag anser alltjämt att siffrorna är alarmerande.
Lars Lindgren, efter kontakt med RUT, kommer fram till samma siffror som finns i den andra RUT-rapporten som jag redovisat i ett blogginlägg.


En sak till. Jag tycker detta är en viktig diskussion, att klara ut verkligheten i denna viktiga fråga. I vilken takt kommer flyktingar i heltidsarbete utan lönebidrag. Utmärkt att mina RUT-rapporter granskas och diskuteras och förtydligas. 
Men var är
 Sveriges granskande journalister? De har för det första inte ansett att rapporterna haft något som helst nyhetsvärde, och därav har de för det andra inte granskat dem alls...Är alltså dessa uppgifter , om när flyktingar kommer i arbete, så oviktiga att nya rön inte behöver spridas. Jag begriper inte detta. En anledning jag möjligen kan tänka mig är att media ogärna, i de mest välmenande avsikter, inte vill sprida fakta som kan uppfattas negativt..Detta menar jag dels är helt oprofessionellt, dels contraproduktivt (verkligheten finns där och kommer alltid fram till slut, och media ska rapportera, inte dölja)!


Från RUT-rapporten 2016:37

Helårsanställda inkl. företagare

Om helårsanställda[1] och företagare analyseras visar det att andelen helårsanställda inkl. företagare bland den totala befolkningen i Sverige 20-64 år ligger på 69 procent.
Andelen helårsanställda inkl. företagare bland flyktingar inkl. flyktinganhöriga uppgick till 25 procent efter 8 år i Sverige och andelen efter 15 år var 34 procent.
Andelen helårsanställda inkl. företagare bland flyktingar inkl. flyktinganhöriga ökar med tiden i Sverige.
Diagram 1 Andel helårsanställda inkl. företagare efter tid i Sverige och grund för bosättning, 2013
Källa: SCB (RAKS) och utredningstjänstens beräkningar

Generellt gäller att har männen en högre andel som är helårsanställda inkl. företagare jämfört med kvinnorna. Det beror bland annat på att kvinnor i större omfattning än män är föräldralediga under hela eller delar av året.[2]
Även bland flyktingar inkl. flyktinganhöriga är andelen helårsanställda inkl. företagare bland männen högre än bland kvinnorna. Bland männen är 32 procent helårsanställda inkl. företagare efter 8 år och 40 procent efter 15 år. För kvinnor är andelen helårsanställda inkl. företagare 18 procent efter 8 år och 28 procent efter 15 år.

Källor

Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsrapport 2015, 2015-06-15
Försäkringskassan, Socialförsäkringen i siffror 2015, maj 2015[1] Personer som har fått inkomst från förvärvsarbete under hela året. Ingen hänsyn tas till om personen arbetar hel- eller deltid.
[2] Kvinnor tar ut ca 75 % av föräldrapenningdagarna. (Försäkringskassan, Socialförsäkringen i siffror 2015)Från RUT-Rapporten 2016: 664:

"Det finns drygt 350 000 personer i Sverige i åldern 20-64 år som är födda utanför EU/ESS och som är flyktingar eller flyktinganhöriga. Det innebär att man inte kan dela upp gruppen i alltför många delgrupper, för att inte röja enskilda personers identitet. Utredningstjänsten har därför valt att ta fram uppgifter om vistelsetid i Sverige i grupper om 0-5 år, 6-10 år, 11-15 år samt 16 år eller längre vistelsetid i Sverige.

Huvudanknytning till arbetsmarknaden

I RAKS kategoriseras personerna efter huvudanknytning till arbetsmarknaden. De kategorier som används är; helårsanställda, nyanställda, avgångna, delårsanställda, företagare, kombinatörer samt dem utan arbete. För definitioner av huvudanknytningarna, se bilaga 1.
År 2013 var knappt hälften av samtliga flyktingar inkl. flyktinganhöriga helårsanställda och drygt en tredjedel tillhörde kategorin utan arbete. Fördelningen mellan huvudanknytningarna till arbetsmarknaden förändras med vistelsetiden. Andelen helårsanställda ökar medan andelen utan arbete minskar med ökad vistelsetid, se tabell 1.
Tabell 1 Andel flyktingar inkl. flyktinganhöriga utifrån huvudanknytning till arbetsmarknaden och vistelsetid i Sverige, 2013, procent och antal

0-5 år
6-10 år
11-15 år
16 år eller längre
Total
andel
Totalt
antal*
Andel
hela riket
Helårsanställda
15 %
40 %
50 %
59 %
46 %
160 600
64 %
Nyanställda
8 %
8 %
6 %
4 %
6 %
20 300
4 %
Avgångna
3 %
4 %
4 %
3 %
3 %
11 100
3 %
Delårsanställda
3 %
2 %
2 %
1 %
2 %
6 400
1 %
Kombinatörer
0 %
2 %
3 %
4 %
3 %
9 500
8 %
Företagare
1 %
3 %
5 %
5 %
4 %
13 200
6 %
Utan arbete
71 %
40 %
31 %
24 %
37 %
131 700
15 %
Totalt antal*
73 800
55 800
44 100
179 300
352 900
352 900
5 582 900

* Uppgifterna är avrundade uppgifter till närmaste 100-tal."