tisdag, mars 21, 2017

1.000-tals berövas orättmätigt sina körkort - Interpellation

Jag begär i denna interpellation att statsrådet Anna Johansson, och gärna också transportstyrelsen, ska analysera och ändra Sveriges alltför stränga regelverk för de som ser bra men har mindre brister i sitt synfält. (att de med allvarliga brister inte ska ha körkort är vi självklart överens om). 
Andra länder har rimligare regler och använder körprov. Transportstyrelsens krav gäller endast de som kommer till deras kännedom, någon uppsökande verksamhet mot de mångdubbelt fler med samma synfältsbrister som de som berövas sina körkort förekommer inte. Likaså kör tio- och hundratusentals med körkort från andra länder bil och lastbil i Sverige, många med samma synfältsbrister som Sverige inte accepterar, utan att transportstyrelsen ingriper. 
Norge, med lägre trafikdödlighet än Sverige, har ingen körsimulator och testar kördugligheten i praktiska körprov, medan Sverige kräver fixerade tester i syntestmaskiner och i den färska körsimulator som just tagits i bruk. Sverige tillåter inte praktiska körprov som andra länder gör.
Riksdagen den 21 mars 2017
Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Här nedan utdrag ur interpellationen, här länk till de 15 blogginlägg med fakta som jag gjort och här, igen, länk till själva interpellationen!

Jag har i tiotalet år som riksdagsledamot arbetat för att de tiotusentals eller hundratusentals personer som har mindre brister i sina synfält, varav ett antal tusen anmälts till Transportstyrelsen av läkare som har anmälningsplikt, ska kunna behålla eller ta körkort efter utvidgad uppkörning eller prov i körsimulator.
I dag ställer Transportstyrelsen de strängaste kraven i världen på de med mindre brister i sina synfält, något som det åligger läkarna att rapportera till Transportstyrelsen, medan alla de mångdubbelt fler, ofta äldre, som har samma brister men som inte gått till läkare obehindrat kör vidare utan att Transportstyrelsen bedriver någon uppsökande verksamhet alls.
Transportstyrelsen visar med detta agerande att deras stränghet mot det relativt få personer som rapporteras in inte är försvarbart.
Norge har till exempel mindre trafikdödade per miljon invånare än Sverige trots att det där inte finns någon körsimulator och rejäla uppkörningsprov kan göras i hela landet. Detta vederlägger givetvis helt Transportstyrelsens linje att synfältsdrabbade ska klara extremt höga krav i omtvistade syntestmaskiner, under oerhörd stress och med huvudet fixerat, och att detta test är helt avgörande, medan körprov unikt nog förbjudits.
Hundra- och tusentals människor med mindre brister i sitt synfält har på grund av Transportstyrelsens rigida stränghet fråntagits sitt körkort trots att de ser bra; detta väcker ofta desperation och trauman, företag och sommarstugor får säljas och rörelsefriheten kan begränsas mycket starkt.
Internationella forskare och ledande trafiksäkerhetsexperter och ögonläkare förstår inte vad Sverige håller på med.
S- och MP-gruppen i trafikutskottet våren 2014 ställde sig våren 2014 bakom min motion om att regeringen snarast skulle låta en utredare granska Sveriges regelverk i en internationell jämförelse samt beakta kritiken från trafiksäkerhetsexperter och ögonläkare i Sverige. S- och MP-gruppen förtjänar att hedras för sitt mod i denna rättvise- och rättssäkerhetsfråga och för att de lyssnat inte bara på Transportstyrelsen utan också på de många som drabbats så hårt av de unikt stränga svenska regelverken.
Jag hoppas att undersökande och grävande journalister på Uppdrag granskning eller Kalla fakta eller på vilka seriösa tidningar eller etermedier som helst granskar denna enligt min åsikt skandal, som fortfarande pågår. 
Utredare och andra granskare har tillgång till allt material de behöver, skulle jag tro, genom att jag just har gjort 15 blogginlägg som redovisar de fakta som styrker att Sveriges särklassigt hårda och fyrkantiga krav berövar många rätten att köra bil trots att de ser tillräckligt bra för att göra det.
Här är länken till mina inlägg: http://staffandanielsson.blogspot.se/2017/03/rimliga-regler-for-de-med-mindre.html
Medan många svenskar har förlorat den frihet som ett körkort innebär kan alla de från andra länder som kan uppvisa ett körkort, oavsett kvaliteten på det, obehindrat köra i Sverige trots att många inte skulle ha haft något körkort om de svenska reglerna hade tillämpats.
Jag hoppas att mina blogginlägg och denna interpellation ska få Transportstyrelsen och regeringen att agera.
Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

Är statsrådet mot bakgrund av det material jag har presenterat beredd att till exempel tillsätta en oberoende utredare för att granska de svenska regelverken i denna fråga i ett internationellt perspektiv, i syfte att anpassa de svenska reglerna till internationell praxis eller till till exempel regelverken i Norge som har bland världens lägsta dödlighet i trafiken?
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/korkortsregler-for-de-med-mindre-brister-i-sitt_H410383