onsdag, oktober 07, 2009

Kommentarsrekord på Expressen igår

Svåra frågor måste få diskuteras i en demokrati, även när det finns stora laddningar i dem. Om detta inte tillåts består laddningarna och kan växa. Vår motion om tydliga gränser för när hela ansiktet får döljas - burka och niqab - ledde till nedanstående tittarrekord på Expressens nätsidor. 12.000 personer har uttryckt en uppfattning i frågan, med den rätt tydliga fördelningen 96-4. Det ledde Expressen till en uppföljningsartikel med rubriken "Folk är bestörta över förslaget"....

Mitt inlägg "Dialog..." från igår är mitt bästa försök att resonera i denna svåra avvägning om tydliga gränser för att helt dölja sitt ansikte i skolor, på arbetsplatser och i offentliga miljöer. Kritisera gärna detta, jag lyssnar på argumenten från andras uppfattningar. Men lyssna också på mig och avstå från enkla fördömanden.


Från Expressen, digitala medier:

4 189 artikelkommentarer… burkan uppenbarligen
I går, tisdag, hade vi hela 4 189 artikelkommentarer på Expressen.se och Interaktiv Säkerhet tvingades ta in extra personal för att hinna moderera. Vi hade flera förhandsmodererade artiklar ute, och därför blev det stundtals lite väntan på publicering. Vi beklagar förstås det, men ibland är det en nödvändighet för att vi ska kunna rensa bort exempelvis rasistiska inlägg.
Mest debatterat i går var nyheten om riksdagsmännen som vill förbjuda burka i Sverige, samt socialdemokraternas skuggbudget.
Jag tror att 4 189 artikelkommentarer under ett dygn är rekord för oss, och vill tacka alla läsare som tyckte till – och kollegorna på Interaktiv Säkerhet som gjorde det möjligt. Jag tycker att vi har en bra och effektiv moderering på sajten.

Skrivet av Thomas Mattsson, Expressen Digitala Medier den 7 okt 11:32

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Mina motioner till riksdagen - i Östergötland

Idag har vi 7 allianskollegor på östgötabänken presenterat våra 4 gemensamma "östgötamotioner" för Östgötamedia i Linköping och i Norrköping, på centerlokalen i båda städerna. Samt summerat 3-4 av de enskilda motioner som vi var och en ville lyfta fram som angelägna.
Riktigt intressant, även för mig, att ta del av mina (!) och kollegornas prioriteringar.

Inte lätt att intressera media i vårt län, tycker vi ibland, och inte heller att få intresse för våra motionsansträngningar. Så vi försökte detta"historiska grepp", att gemensamt göra en presentation.
Och det var faktiskt flera tidningar som kom och hörde av sig, vi får se vad de skriver..!

Flera frågade om burka-motionen, trots att den ej prioriterats av mig...

Här är en lista på de 18 egna motioner som jag vill få prövade av riksdagen:

Staffan Danielsson – sammanställning av motioner i riksdagen skrivna av mig september 2009

Motionsrätten ifrågasätts, och visst är många motioner tunna och snabbt tillkomna. Men det är ändå ett instrument för att fånga upp åsikter från medborgarna i stort och smått som riksdagen äger inflytande över. Jag tar allvarligt på att ”motionera” och försöker lägga genomtänkta motioner i frågor som jag driver och kommer i kontakt med, ofta genom direkta kontakter med medborgare. Här är detta års 18 enskilda motioner som jag varit huvudförfattare till:

• Offentliga matinköp bör ställa miljö- och djurskyddskrav enligt svensk standard. Det är inte rimligt av stat och kommuner att ställa hårda krav på jordbruket, och sedan köpa mat som inte alls uppfyller dessa kvaliteter.

• Bygglov även i områden med lukt och buller genom avtalsservitut. I t ex Linköpings tätort och landsbygd läggs nu en död hand över byggnation genom stränga miljöregler. En lösning är att medge bygglov men att fastigheten i fastighetsregistret åtager sig att tåla de störningar som finns.

• Socialtjänstens ansvar för misshandlade kvinnor. Idag kan misshandlade kvinnor som flyr från sina män hamna mellan samhällets stolar och inte ens få hjälp med att hämta sina tillhörigheter. Socialtjänsten bör få ett samlat ansvar för att berörda kvinnor snabbt får det stödet

• Åldersgräns för omskärelse. En åldersgräns bör införas – t ex myndighetsåldern – som reglerar när omskärelse tidigast får ske. Självfallet ska den ende som kan fatta ett sådant oåterkalleligt beslut – att operera bort en del av könsorganet – vara den enskilda människan – mannen – själv.

• Tydliga gränser för burka och nikab. Människans ansikte – ögon, näsa, mun – är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor, och att tänka sig ett öppet samhälle där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i t ex offentliga miljöer samt på sina arbeten och i skolor känns inte som en framtidsväg.

• En billigare Alfakassa utan koppling till det ofta politiserade facket. A-kassorna driver Alfakassan som sägs vara fristående. Medlemsavgiften är högre och utbetalningar sker sent. Nytt huvudmannaskap och bättre service.

• Liberalisera skogsvårdslagen. Inom jordbruket uppmuntrar staten extensivare och ekologisk produktion, medan skogsvårdslagen kräver obligatorisk maxproduktion genom kalhygges- och planeteringskrav.

• Bättre mobilteletäckning på landsbygden. Basstationer bör samutnyttjas och PTS bör använda frekvensförsäljningspengar till fler basstationer.

• Ett realistiskt vattendirektiv. Sverige har EUs största vattentillgångar. De nya reglerna för att skydda dessa får inte bli så stränga att de driver jordbruksproduktion och jobb ut ur Sverige.

• Ursprungsmärkning av livsmedel. Regeringen bör inför den process som nu väntar inom EU i positiv anda överväger de förslag om obligatorisk ursprungsmärkning som kan bli föremål för beslut.

• Utredning om förbud mot opinionsundersökningar dagarna före riksdagsvalet.

• Mobil handsfree. Bilkörning bör ske med händerna fria.

• Utökad möjlighet till muntligt körkortsteoriprov. Proven är svåra, och internationellt sett väl ambitiösa.

• Körkort om synen är rimligt god. Äldre får köra bil när synen försämras men den som ser bra men har begränsat synfält förvägras detta till skillnad från i andra länder.

• Beskatta europadiesel som svensk diesel (MK1). Inom EU i övrigt sker nu en övergång till en svavelfri Europadiesel som miljömässigt har förbättrats och närmat sig MK 1.

• Brytning av uran kan förhindras genom ett kommunalt veto. Man bör pröva möjligheten att stärka det kommunala medinflytandet redan i prospekterings- och provborrningsskedet.

• Översyn av den svenska modellen med förment självständiga myndigheter contra övriga länder i världen där de ingår i ministerier.

• Enklare aktiebeskattning i nivå med länderna i vår omvärld.

Dialog om att dölja hela sitt ansikte för varandra

Efter en lång dag har jag snabbt skummat en del kommentarer. Eftersom dialog är färskvara vill jag kort resonera vidare kring den svåra och känsliga fråga som jag och Lennart Pettersson väckt en enskild motion om, principfrågan om hur ett öppet, demokratiskt och liberalt samhälle ska förhålla sig om ett växande antal människor vill välja att dölja hela sitt ansikte i skolor, på arbetsplatser och i offentliga miljöer.

Just motionsinstrumentet i riksdagen - som ofta ifrågasätts - kan vara ett sätt att väcka en fråga till diskussion, som behöver diskuteras. Jag är väl medveten om att det inte är "mainstream" att vilja eller våga resonera kring detta, och att det anses utomordentlig känsligt och fel från många - inte minst i politiken - att göra detta.

Jag tror snarare att det är nödvändigt att våga resonera kring den problematik vi tar upp, även om den ju verkligen är svår och känslig. En indikation i vart fall på behovet av dialog kring detta må kanske ändå vara den läsaromröstning hos Expressen, där nu över 9.000 personer röstat, varav 96 procent ansluter sig till vårt förslag.

Motionen har detta konkreta förslag:

"Människans ansikte – ögon, näsa, mun – är hennes kontaktyta mot omvärlden och mot andra människor, och att tänka sig ett öppet samhälle där alltfler människor döljer ansiktet för varandra i t ex offentliga miljöer samt på sina arbeten och i skolor känns inte som en framtidsväg.

Religionsfrihet är en oerhört viktig grundlagsskyddad rättighet, men det finns gränser även för denna. Vi menar att en gräns rimligen går vid att vilja eller åläggas att dölja sitt ansikte i t ex offentliga miljöer och på sitt arbete. Här bör ett öppet demokratiskt samhälle överväga att sätta en gräns, och vi föreslår att regeringen låter utreda denna fråga."

Det handlar idag främst om burka eller nikab från länder med mycket konservativa eller speciella traditioner.

Men rent principiellt kan det komma att handla om även andra grupper om de skulle välja att helt dölja sina ansikten i någon klädnad. Om t ex MC-gäng skulle behålla sin stängda hjälmar på på jobbet eller i andra offentliga miljöer skulle även det begränsas av ett eventuellt regelverk.

Vi är ju självfallet för ett öppet och liberalt samhälle, och bejakar helt centerpartiets arbete för öppenhet, integritet och integration.

Men även ett liberalt samhälle måste sätta upp gränser i vissa frågor.

Sverige har starka regelverk på alkoholens område, från förbud att bränna själv till att sälja vin i en gårdsbutik. Som kan ifrågasättas, men som finns.

Tillhör jag en naturnära organisation som vill gå utan kläder i offentliga miljöer är detta inte accepterat, och föranleder sanktioner.

Människans ansikte "speglar hennes själ", och kommunikation mellan människor i skolor och på arbetsplatser och andra offentliga miljöer begränsas i hög grad om ansiktet döljs. För den som hör lite sämre kan inte läpparna läsas, och man förlorar en stor del av de intryck som ger oss en bild av varandra och hur vi reagerar och kommunicerar.

Kan samhället reglera att vi måste ha någon form av kläder på skolor, arbetsplatser och i offentliga miljöer kan det också vara rimligt att påbjuda att våra ansikten ska synas i dessa sammanhang.

Sveriges två stora lärarförbund vädjar till regeringen att fastställa riktlinjer för detta i landets skolor, och vill att ansiktet inte ska få döljas där. Regeringsföreträdare har sagt att skolorna har instrument för att själva avgöra detta, men många värjer sig för uppslitande debatter, olika riktlinjer och ständig förvirring.

Vi tycker att den här svåra frågan tål att diskuteras, och vår enkla motion är ett sätt att göra detta. Vi förespråkar alltså liksom lärarförbunden behovet av centrala riktlinjer och breddar detta till även utanför skolans värld. Är detta verkligen inte relevant att kunna diskutera?

Frågan blir självfallet extra känslig av att den drivs av Sverigedemokraterna. Jag menar att detta inte får hindra att man vågar diskutera den om man tycker att det finns skäl.
Att lämna Sverigedemokraterna ensamma och avstå från debatt även där den kan vara befogad kan snarare föra dem in i riksdagen än tvärtom, är jag rädd för.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
.