tisdag, februari 21, 2012

Ekoodlarna: Höj miljö- och djurskyddskraven för gårdsstöden!

Miljö- och jordbruksutskottet hade idag en utfrågning av minister, myndigheter och organisationer om förslaget till förändringar i EUs jordbrukspolitik, CAP.

Många var där, bl a Ekologiska Lantbrukarna. Ur deras remissvar till Landsbygdsdepartementet vill jag lyfta fram några av deras krav och synpunkter med direkta citat:

"Ekologiska Lantbrukarna anser att alla jordbruksstöd på sikt ska utformas som villkorade ersättningar och att de i första hand ska användas för att stimulera omställningen till en långsiktigt hållbar produktion".

"Som komplement ser vi gärna att det införs utökade miljö- och djurskyddsvillkor även för gårdsstöden, som idag bara förutsätter att lantbrukaren inte bryter mot nationell miljö- eller djurskyddslagstiftning".

"Ekologiska Lantbrukarna ser inga legitima skäl till att behålla skilda stödnivåer vare sig inom eller mellan medlemsländer".

vad gäller förgröningskraven: "Vi föreslår ett minimikrav på åtminstone 15 % baljväxter eller baljväxtblandningar".

"Om det som kommissionen kallar ekologiska fokusområden (EFO) ska ge de avsedda miljövinsterna, är deras utformning och placering mycket viktigare än storleken i sig. För att de ska kunna utgöra refuger för biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster måste det finnas EFO-arealer i anslutning till varje åker".

"Vi vill inte helt utesluta möjligheten att tillåta vissa kopplade stöd, men vi menar att medlemsländerna liksom hittills ska uppmuntras att i första hand välja frikopplade stödformer".

Jag ställde en fråga:

"Riksdagen har ett mål om att svensk jordbruk ska vara konkurrenskraftigt. Hur uppfylls det målet?

Den svenska livsmedelsproduktionen har minskat med ca 1/3 på 25 år samtidigt som importen av mat ökat från ca 25 till över 45 procent. Ekoproduktionen har ökat från under 1 procent till mellan 4 och 5 procent, så hela minskningen har drabbat det moderna miljövänliga jordbruket med 95 procent av produktionen.

Nu ska CAP reformeras, nu väntar en skattechock på drivmedel på 500 milj kr samtidigt som det finns förslag i riksdagen (oppositionen) på ytterligare någon halvmiljard.

Hur bedömer Ni utvecklingen av det svenska jordbrukets konkurrenskraft de närmaste åren? Kommer importen att fortsätta öka eller kommer utvecklingen äntligen att brytas? Riskerar Sverige att snart köpa över hälften av sin mat genom import och vara ett av Europas länder med allra lägst självförsörjningsgrad, eller är ett trendbrott på gång?"

Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson visade på ökad konkurrens från andra världsdelar och var pessimistisk. LRFs Palle Borgström sa att CAPreformen med ytterligare byråkrati och regelverk försvagar konkurrenkraften..

Här finns en ko på isen och massor att göra!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,