måndag, oktober 14, 2013

Mina sista (?) 13 riksdagsmotioner!


Mina motioner till riksdagen oktober 2013


Jag har uppskattat möjligheten att få lägga egna förslag (motioner) till riksdagen sedan hösten 2004 och tills nu. I opposition 04 och 05 la jag nog 30-40 motioner per år, i regeringsställning har det nog blivit runt 15-20. I år kan det mycket väl vara sista gången, och det blev 13 st.
Motioner har ofta stor spännvidd, från stort till smått. Här är årets motioner med kort beskrivning, oftast lagda tillsammans med en centerkollega: (läs dem i sin helhet via denna länk)


 • Högre lönebidrag till dem med funktionshinder

Lönebidragen har varit oförändrade i mer än ett decennium, och bör höjas. Särskilt angeläget är det att höja dem för de med funktionshinder, eftersom antalet inskrivna med funktionshinder vid arbetsförmedlingen ökat kraftigt.


 • Allemansrätt och bärplockare

Tillsammans med Solveig Zander vill jag att man för att kunna slå vakt om allemansrätten även i framtiden ska förebygga problem som en alltför stark kommersialisering av allemansrätten kan innebära och tydliggöra gränsdragningsproblematiken i förhållande till markägaren. Likaså ska polisen vid olovlig camping snabbt kunna avhysa de som överträder allemansrättens regler.


 • Skärp reglerna vid telefonförsäljning

För att komma åt oseriösa telefonförsäljare måste lagen skärpas. Många förleds nu att teckna avtal som man inte vill ingå, inte minst äldre. Krav på skriftligt godkännande av avtal vid telefonförsäljning bör införas, anser jag och Per-Ingvar Johnsson. Bengt Walla (C) i Linköping har bl a coachat denna motion!


 • Öka rättssäkerheten i djurskyddsärenden

Missnöjet ökar med hur djurskyddsärenden hanteras och avgörs. Detta skapar otrygghet i redan pressade näringar. För att kunna öka förtroendet för Länsstyrelsernas djurskyddshantering så föreslår vi att djurägare som inte har förtroende för sin inspektör ska kunna begära en second opinion av en annan inspektör. Erik A Eriksson och jag föreslår också att förvaltningsrätterna i djurskyddsmål ska kunna kompletteras med tekniska råd och särskilda ledamöter med sakkunskap, eftersom detta ofta brister idag. (Motionens ursprung är en debattartikel av Johan Linander och mig).


 • Straff för att delta i terroraktiviteter

En översyn bör snarast göras kring kriminalisering av att delta i terroraktiviteter även om de inte innebär en grundfinansiering eller aktivt deltagande i terrorhandling. Vi vill att det införs en straffrättslig åtgärd som kan tillämpas redan vid ett initialt skede, t ex när någon aktivt deltar i terrorstämplade organisationers träningsläger eller arbetar för eller bidrar till att finansiera dessa gruppers aktivitet. Initiativtagare  till denna motion är Edward Nordén.


 • Satsning på insjöfisket

Denna motion riktar in sig på de svenska insjöarnas rikedom av fisk och den stora potentialen för att öka produktionen och fångstuttagen. Därför bör forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk öka samt bör detta vatten- och miljöarbete samordnas med de nordiska länderna. Initiativtagare till denna motion är eldsjälen för fiske Jonny Ståhl, 1:e vice ordförande i Ög C-distrikt.


 • Individens frihet vid svåra lidanden i livets slutskede

Riksdagen bör ge regeringen tillkänna att låta se över frågan om en rätt och möjlighet för en människa att själv bestämma över sitt öde vid svåra lidanden i livets slutskede.


 • Begränsade synfältsbrister ska inte föranleda körkortsindragning

Många personer som ser bra fråntas varje år sitt körkort, trots att de ofta kört prickfritt i flera decennier. Orsaken är att de har vissa brister i sitt synfält, det vill säga att när de ser rakt fram uppfattar de inte riktigt lika många synintryck från sidan som de som har perfekt syn gör. Därför bör regeringen tillsätta en utredare som analyserar de svenska regelverken i ett internationellt perspektiv, som tar in både ögon- och trafikexpertis i arbetet och som ska föreslå en mer rimlig praxis så att människor som ser bra men har begränsade synfältsproblem i betydligt högre grad än idag kan behålla sina körkort.


 • Fastighetsboxar i flerfamiljshus

Brevbärare i tätorter drabbas av arbetsskador i betydande grad, ofta av förslitningskaraktär. Man bär tungt, samt uppför och nedför trappor. Därför har de allra flesta länder infört regler som kräver att låsbara fastighetsboxar installeras i bottenvåningen i flerfamiljshus. Det är hög tid att Sverige likt andra länder åter ser över förutsättningarna för fastighetsboxar i flerfamiljshus, menar jag och Solveig Zander.


 • Regler för vildsvinsslakt- och försäljning

Reglerna för detta är lite väl ambitiösa, vilket kan göra att det utmärkta vildsvinsköttet inte når fullt ut till marknaden som det borde. Ett större förtroende och ansvar borde kunna läggas på jägaren under rimlig kontroll. Kanske skulle även kontrollverksamheten kunna utformas lite smidigare, t ex genom att någon betrodd jägare kan certifieras och anförtros detta i sitt närområde, menar jag och Göran Lindell.


 • Mindre jantelag – ge företagare en andra chans

Företagare som är nära obestånd eller har gått i konkurs behöver bättre förutsättningar från statens sida än i dag för att komma igenom en kris och få en andra chans, anser Anders Ahlgren och jag.


 • Servicegaranti i hela landet

För att hela landet ska kunna leva och utvecklas behövs en garanti för att grundläggande servicefunktioner ska kunna uppnås. En översyn av gällande regelverk behöver göras för att garantera en lägstanivå för grundläggande service i hela landet, menar Helena Lindahl och jag.