torsdag, april 09, 2009

S riskerar trovärdigheten i vår militära alliansfrihet

Försvars- och säkerhetspolitik är centrala frågor för varje land. Sverige har i likhet med de allra flesta länder i vår omvärld övergått från det territoriella invasionsförsvaret till ett mindre, vassare och mer tillgängligt insatsförsvar. Dess grundorganisation ska finnas på olika platser i Sverige och hela Sverige ska självfallet försvaras.

Försvarets utformning bygger på analysen att det under överskådlig tid inte finns något invasionshot mot Sverige och att vår fred och säkerhet främst tryggas genom ett nationellt försvar som också verkar tillsammans med andra i internationella insatser för fred och säkerhet.

Sveriges säkerhet är nära sammankopplad med våra grannars och Europeiska Unionens säkerhet, och det är viktigt för Sverige som militärt alliansfritt land att ta sitt ansvar vad gäller försvar och fredsinsatser på ett med länderna i vår omvärld jämbördigt sätt. Det är också mycket positivt med planerna på ett närmare samarbete med länderna i Norden och i Östersjöområdet.

Centerpartiet har tagit ställning för en könsneutral rekrytering av män och kvinnor till försvaret, vare sig detta sker med värnplikt eller med frivillighet. Vi är öppna för att de 5 -10.000 soldater som årligen behöver rekryteras och utbildas av årskullen på 100.000 bör rekryteras på frivillig grund där pliktlagen är vilande. Att i fredstid behålla värnplikten samtidigt som endast 5-10 procent av årsklassen kallas in bedömer vi som ett mindre bra alternativ av bl a rättviseskäl och från motivationssynpunkt.

Centerpartiet står bakom alliansregeringens målsättning att öka Sveriges internationella fredsinsatser, och att Sveriges försvar ska vara insatsberett för uppgifter nationellt, i närområdet och internationellt.

Hemvärnet har mycket viktiga uppgifter och dess utveckling till nationella skyddsstyrkor är positiv. Centerpartiet vill ha ett hemvärn över hela landet och så nära nuvarande numerär som möjligt. Hemvärnet är en del av försvaret men spelar också en stor roll även vid kriser och katastrofer av icke militär art.

Försvarsbudgeten har länge legat runt 40 miljarder kronor. Den förra året aviserade besparingen på försvarsmateriel på upp till 4 miljarder stannade vid 2,3 miljarder. Kriget i Georgien utspelade sig. Det är mycket positivt att regeringen låter nästan hela beloppet – 2,2 miljarder – stanna kvar i det svenska försvaret.

Vi har från Centerpartiet under en tid analyserat och diskuterat Sveriges försvarskostnader jämfört med länderna i vår omvärld. Ett av flera jämförelsemått som används är försvarskostnader i procent av BNP. Länderna i Nato har målsättningen att avsätta 2 procent av BNP till försvaret, men många ligger lägre. EU:s länder avsätter i genomsnitt 1,75 procent. Sverige låg för två decennier sedan i topp bland de nordiska länderna med 2,5 procent av BNP, men ligger nu lägre med under 1,3 procent av BNP.

Inför den kommande inriktningspropositionen om försvaret fastställde regeringen i full enighet i november planeringsanvisningar som anger en realt oförändrad försvarsbudget för tiden fram till 2014. Inga ytterligare besparingar alltså.

Mot denna bakgrund är de rödgröna oppositionspartiernas olika budgetförslag mycket anmärkningsvärda. Att de spretar kraftigt mellan miljöpartiets internationella inriktning och vänsterpartiets närmast isolationistiska linje är en sak. Men när det gäller att skära ner försvaret drar de alla åt samma håll. I årets budget skär Socialdemokraterna ner vårt svenska försvar mer än t o m Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna anslår faktiskt minst pengar av alla partier till Sveriges internationella fredsinsatser. I treårsbudgeten avsätter V, S och MP mellan 4 och 8 miljarder kronor mindre till försvaret än regeringen.

Detta är djupt oroande.

Centerpartiet och Socialdemokraterna slår båda sedan mycket länge vakt om Sveriges militära alliansfrihet. Denna förutsätter en trovärdig försvarspolitik, en trovärdig försvarsbudget och trovärdiga internationella fredsinsatser.

Socialdemokraternas växande ambition att tillsammans med sina rödgröna partners sänka Sveriges försvarskostnader riskerar därför att urholka trovärdigheten i Sveriges militära alliansfrihet.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot i försvarsutskottet (C)


Hej du som har läst så här långt, du måste vara rätt intresserad av försvarsfrågor!

Då ska du få bakgrunden till den här debattartikeln, som jag skrev ihop för några månader sedan. Det intressanta försvarsdebatten förs i betydande del i Svenska Dagbladet, och jag hoppades att ett inlägg från en centertalesman om försvarets ekonomi och militär alliansfrihet mm. sku´lle kunna ges plats.

Tyvärr inte, så det bidde en debattartikel i några regionala tidningar istället, med mig och andra centerladamöter som undertecknare. Samt nu detta blogginlägg, och inlagt också på minst en annan blogg!

och jag fört samma resónemang i några riksdagsdebatter också.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

en objektiv syn på Annika Östlund Deasy - min förstås..!

Annika Deasy kommer till Sverige efter drygt 27 år i fängelse. Och media lanserar henne som en jättesensation.

Hennes brott var mycket allvarligt, och hon var uppenbarligen djupt inblandad i morden på två människor, varav en polis. Hon greps och hon har straffats. Detta är inget att glorifiera, tvärtom!

Hennes roll i brottet har nog tonats ner av svenska media.

Men, det var faktiskt inte hon som sköt. Och hon har suttit 5 gånger så lång tid i fängelse i USA som om hon dömts i Sverige. Hon har fått sitt straff och i den meningen sonat sitt brott.

Så utan all dramatik, det är bra att Annika överförs till svenskt fängelse, och blir fri inom något år.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,