torsdag, februari 23, 2012

Allmän A-kassa åt alla! S motverkar solidaritet, M utan glöd!

Jag hade tillsammans med min tyvärr framlidne kollega Jörgen Johansson denna debattartikel i dec 2008 på DN debatt. Den gäller i lika hög grad idag!

DN kommenterade artikeln i en utmärkt ledare. Man har också bra reportage och ledare i denna vecka; här och här och något lite (Reinfeldt..) här.

Jag har motionerat om detta i både riksdagen och Centerpartiet, och skrivit på bloggen; här och här.

Socialdemokraterna och facket är de som i denna fråga trots mycket fagert tal är de som bromsar solidaritet och rättvisa genom en allmän arbetslöshetsförsäkring likt sjukförsäkringen och folkpensionen.

Centerpartiet kämpar i denna fråga för rättvisa och grundtrygghet vid arbetslöshet som ska omfatta alla som har uppfyllt "arbetsvillkoren". För egen del anser jag att strävan måste vara att alla som söker arbete och är inskrivna på arbetsförmedlingen borde omfattas av ett grundskydd i en allmän a-kassa i nivå med t ex socialbidraget men utan dess krav på integritetesgrannlaga genomgångar av hela den personliga ekonomin.

Eftersom A-kassan till allra största delen finaniseras av allmänna skattemedel är det för mig stötande att de som lyckats kvalificera sig in i den erhåller en betydande ersättning utan inkomstprövning, även om deras gjorda inbetalningar till A-kassan endast handlar om ett antal tusenlappar.

Den som t ex jobbat men något för lite ställs helt utanför de mycket stora statliga inflödena till a-kassan, i nuläget kanske 70 procent av utbetalningarna, om S får som de vill kommer staten att stå för 90-95 procent...

Detta är inte rimligt, enligt min uppfattning.

Centerpartiet och miljöpartiet står varandra rätt nära i dessa viktiga frågor, och jag hoppas att denna axel kan spela en roll för en rättvisare och bättre samlad arbetslivsförsäkring omfattande både sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Jag arbetar för att Centerpartiet ska driva frågorna ovan samt nedan:

* en allmän A-kassa införs, gärna som en del i en samlad arbetslivsförsäkring.

* Nuvarande arbetsvillkor behöver ses över, allra helst så att alla omfattas som söker arbete.

* A-kassan borde likt sjukförsäkringen kunna administreras av staten.

* Grundbeloppet i en allmän A-kassa borde ligga i nivå med socialbidraget, men alltså utan en integritetskänslig genomgång av den personliga ekonomin.

* taket i A-kassan bör höjas en del, t ex till nivån 22.000 kr.

* Medlemsavgifterna till a-kassorna varierar idag mellan ca 100 kr och 400 kr per månad. Oftast är det akademiker och höglönebranscher som betalar lägst och låglönebranscher som betalar högst. Ambitionen var att detta ska påverka val av yrke, vilket inte fungerar. Därför bör medlemsavgiften i en allmän a-kassa vara enhetlig.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

tisdag, februari 21, 2012

Ekoodlarna: Höj miljö- och djurskyddskraven för gårdsstöden!

Miljö- och jordbruksutskottet hade idag en utfrågning av minister, myndigheter och organisationer om förslaget till förändringar i EUs jordbrukspolitik, CAP.

Många var där, bl a Ekologiska Lantbrukarna. Ur deras remissvar till Landsbygdsdepartementet vill jag lyfta fram några av deras krav och synpunkter med direkta citat:

"Ekologiska Lantbrukarna anser att alla jordbruksstöd på sikt ska utformas som villkorade ersättningar och att de i första hand ska användas för att stimulera omställningen till en långsiktigt hållbar produktion".

"Som komplement ser vi gärna att det införs utökade miljö- och djurskyddsvillkor även för gårdsstöden, som idag bara förutsätter att lantbrukaren inte bryter mot nationell miljö- eller djurskyddslagstiftning".

"Ekologiska Lantbrukarna ser inga legitima skäl till att behålla skilda stödnivåer vare sig inom eller mellan medlemsländer".

vad gäller förgröningskraven: "Vi föreslår ett minimikrav på åtminstone 15 % baljväxter eller baljväxtblandningar".

"Om det som kommissionen kallar ekologiska fokusområden (EFO) ska ge de avsedda miljövinsterna, är deras utformning och placering mycket viktigare än storleken i sig. För att de ska kunna utgöra refuger för biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster måste det finnas EFO-arealer i anslutning till varje åker".

"Vi vill inte helt utesluta möjligheten att tillåta vissa kopplade stöd, men vi menar att medlemsländerna liksom hittills ska uppmuntras att i första hand välja frikopplade stödformer".

Jag ställde en fråga:

"Riksdagen har ett mål om att svensk jordbruk ska vara konkurrenskraftigt. Hur uppfylls det målet?

Den svenska livsmedelsproduktionen har minskat med ca 1/3 på 25 år samtidigt som importen av mat ökat från ca 25 till över 45 procent. Ekoproduktionen har ökat från under 1 procent till mellan 4 och 5 procent, så hela minskningen har drabbat det moderna miljövänliga jordbruket med 95 procent av produktionen.

Nu ska CAP reformeras, nu väntar en skattechock på drivmedel på 500 milj kr samtidigt som det finns förslag i riksdagen (oppositionen) på ytterligare någon halvmiljard.

Hur bedömer Ni utvecklingen av det svenska jordbrukets konkurrenskraft de närmaste åren? Kommer importen att fortsätta öka eller kommer utvecklingen äntligen att brytas? Riskerar Sverige att snart köpa över hälften av sin mat genom import och vara ett av Europas länder med allra lägst självförsörjningsgrad, eller är ett trendbrott på gång?"

Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson visade på ökad konkurrens från andra världsdelar och var pessimistisk. LRFs Palle Borgström sa att CAPreformen med ytterligare byråkrati och regelverk försvagar konkurrenkraften..

Här finns en ko på isen och massor att göra!!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

lördag, februari 18, 2012

Sveriges livsmedelsberedskap allt sämre, bra Folkochförsvardebatt!

Folk och Försvar genomför nu en rad intressanta seminarier om Sveriges säkerhet och ökade sårbarhet, vad gäller livsmedelsförsörjning, oljeberoende, elberoende osv.

I går deltog jag i en debatt om vårt alltmer utsatta läge vad gäller försörjningen med livsmedel tillsammans med andra politiker - Kew Nordqvist (MP) och Claes-Göran Carlsson (S) - samt med företrädare för LRF, Sveriges dagligvaruhandlare samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Här länk till videoinspelningen. DN skriver också om detta, "vår beredskap är usel"
Det hedrar Folk och Försvar och dess nuvarande generalsekreterare Lars Ekeman att man uppmärksammat det faktum att Sveriges konsumtion av livsmedel snart till 50 procent består av import, vilket tillsammans med Norge (som inte kan producera mer) placerar Sverige i EU(ropa)botten vad gäller försörjningsförmåga.

Seminariet visade att Sveriges försörjning med mat är mycket bräcklig om störningar uppträder i matdistributionen genom t ex bortfall av el eller andrav störningar. Det finns idag ingen stor lagerhållning av mat vare sig i handeln eller i beredskapslager och skulle utdistributionen av mat stanna av blir läget snabbt mycket allvarligt.

För länderna som upplevde andra världskriget lever minnet av matbrist och där slår man vakt om en egen livsmedelsproduktion, medan Sverige tar rätt lätt på det faktum att vi nu är bland de mest importberoende länderna i Europa.

Jag gav mitt recept för hur landets sårbarhet ska minska genom att den inhemska matproduktionen ökar; Stärk jordbrukets konkurrenskraft, bredda riksdagens mål för jordbruket till att omfatta det moderna jordbruket som står för 95 procent av produktionen, ta fram en ny livsmedelsstrategi (vilket jordbruksministern håller på med) och kraftsamla med alla goda krafter för att vända utvecklingen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

7-partiuppgörelse om försvarsmaterielförsörjning..

En rätt osannolik rubrik, kan man tycka..
De rödgröna och alliansen i skön harmoni i synen på upphandling av försvarsmateriel..

Utskottsbetänkandet behandlar dels en skrivelse från regeringen angående riksrevisionens granskning av försvarets internationella materielsamarbeten, samt motioner från S och SD om försvarsindustristrategier.

Utskottets viceordf. Cecilia Widegren (M) kommenterar så här. Och ordförande Peter Hultqvist (S) så här. Båda med stort statsmannaskap!

Min och Centerpartiets grundsyn i försvarspolitiken är att det är ett viktigt politikområde där strävan bör vara en bred samsyn, om möjligt. Därför är det bra med denna uppgörelse om vikten av att Sverige definierar nationella säkerhetsintressen som enligt EUs regelverk kan motivera avsteg från konkurrensupphandling.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte känner så mycket för svensk försvarsindustri accepterar att nationella säkerhetsintressen definieras, och även Socialdemokraterna nöjer sig med det och accepterar i detta läge att inte få igenom sin motion om en försvarsindustristrategi.

En sådan strategi kan ges ett innehåll som varierar från en genomgång av sektorn och samhällets insatser för den, och hur dessa insatser kan avvägas vidare, till ett mer renodlat "branschprogram" vilket S förespråkar på flera områden.

Centerpartiet har en öppenhet för att försvarsindustrins verklighet kan behöva redovisas och analyseras i en strategi, men avser då en genomgång enligt ovan, inte ett branschprogram.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag, februari 15, 2012

FNs ansvar för mänskorna i Syrien och Nordkorea!

Idag har riksdagens utrikespolitiska debatt varit, länk kommer. Det handlade mycket om Palestina, och Centerpartiet och Kerstin Lundgren hade en central roll.

Stefan Löfven debuterade i kammaren som bisittare åt Urban Ahlin på tjänstemännens stolar framme till höger.

Mitt inlägg i debattrunda 2 handlade om internationella fredsinsatser samt åt lidandet i Syrien och i Nordkorea, se nedan.


Jag vill kort beröra Sveriges internationella fredsinsatser, samt den fruktansvärda situationen för människor i delar av Syrien och i Nordkorea. Det finns många fler länder i världen med förtryck, uppslitande inbördeskrig och terror samt i hungersnöd, men tiden är kort.

Sverige har nu ett insatsberett försvar för att försvara Sverige samt vara en resurs för stabiliteten i vårt närområde men även vid internationella fredsinsatser under FNs mandat.

Läget i Afghanistan är fortsatt instabilt med motstånds- och terrorgrupper i betydande områden. ISAF-insatsen kommer de närmaste åren att minska och övergå till att stödja Afghanistans armé och polis med utbildningsinsatser. Låt oss hoppas att detta av inbördeskrig så länge plågade land ska kunna gå mot ökad stabilitet, även om vi alla vet att resan är svår, osäker och kan bli lång. Även om FNs – och därmed Sveriges – fredsinsats nu trappas ned och ändrar form är det oerhört viktigt att världssamfundet fortsätter att stödja Afghanistan med fortsatt säkerhetsstöd samt med stora civila biståndsinsatser.

Detta ökar möjligheterna för Sverige att kunna göra fredsinsatser i andra oroshärdar i världen. Jag vill rikta blickarna mot Afrika som plågas av inbördeskrig och konflikter i olika länder. Jag kan t ex nämna Kongo, Sudan och Somalia, där lidandet för stora delar av civilbefolkningen är en verklighet sedan länge i förfärliga former.

Här finns FN-insatser, men ofta helt otillräckliga. Här borde Sverige och andra EU-länder kunna ta ett större ansvar, och även pröva att i ökad utsträckning deltaga under FNs direkta ledning. Fredsinsatserna måste vara under FNs mandat och efterfrågade, och det måste vara hög kvalitet på genomförandet.

Den internationella folkrätten förhindrar andra länder att ingripa mot förtryck och militära attacker och andra övergrepp mot civilbefolkningen, om inte FNs säkerhetsråd givit mandat för detta. FN har åtagit sig en skyldighet att skydda – responsibility to protect – vilken ledde till ingripandet i Libyen. Trots att situationen i Syrien är lika fruktansvärd, och trots arabförbundets vilja, blockerar Ryssland och Kina nu världssamfundet från att ingripa genom sina veton. Ansvaret för vad som nu utspelar sig i delar av Syrien, med reguljära militära anfall och bombningar av stadsdelar med stor civilbefolkning och med fruktansvärda skildringar av följderna för civilbefolkningen, bärs nu utöver av den syriska regimen även av Ryssland och Kina.

Sverige måste, enligt min uppfattning, intensifiera sina ansträngningar för att öka pressen på Ryssland och Kina att godta att FN agerar. Ett led i detta är att uttala stark kritik mot deras agerande som låter attackerna fortsätta.

Ett annat land där förtrycket är oerhört och ofattbart stort, med en repression utan dess like, är Nordkorea. De mänskliga rättigheterna respekteras överhuvudtaget inte, det finns ingen yttrandefrihet eller åsiktsfrihet och även tankefriheten bekämpas, den statliga övervakningen och kontrollen av medborgarna är total och 100.000-tals människor försmäktar i fångläger under fasansfulla förhållanden. Den ineffektiva planekonomin och frånvaron av välståndsskapande marknadsekonomi leder till återkommande enorma hungerkatastrofer med enormt lidande. Ansvaret för detta vilar blytungt på den nuvarande regimen och dess företrädare.


Låt vara att folkrätten kan tolkas som så att regimen får härja vidare med sitt förtryck. Världsamfundets paroll om skyldighet att skydda borde egentligen gälla även för Nordkoreas lidande och förtryckta befolkning, men så enkel är ju inte verkligheten. Jag ville ändå i dagens utrikesdebatt lyfta fram människornas situation i Nordkorea, ett land som gränsar till Ryssland som nästan gränsar till Sverige. Måtte deras förskräckande verklighet radikalt förändras så snart det bara är möjligt, och måtte världssamfundet öka sina ansträngningar i denna riktning!

länk DN,Svd, Svd igen, Expressen, Aftonbladet (mellan Löfven och Ahlin Anna Kläppe, utmärkt sakkunnig i utrikesfrågor hos Centerpartiet!).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

söndag, februari 12, 2012

Djur ska bedövas vid slakt i hela EU!

Jag har stor respekt för kulturella och religiösa sedvänjor. Dock har utvecklingen gått framåt de senaste 2000 åren och sedvänjor som inte är bra och åsamkar t ex djur lidande måste rimligen ändras.

Inom islam påbjöds Halal-slakt för typ 1300 år sedan, strupen skärs av djuren utan föregående bedövning. Det var förmodligen ett bra påbud då, relativt andra slaktmedoder som sälkert fanns.

Men idag borde alla djur bedövas innan slakt, så att de inte lider. Sverige har lagstiftat om detta. Dock finns ett tryck i Sverige och i andra EU-länder från muslimska företrädare som anser Halalslakten vara ett påbud som måste följas.

I övriga EU-länder, i varje fall de flesta, får därför halalslakt utföras. Eftersom detta innebär en billigare slakt - ett moment faller bort, bedövning - slaktas enorma mängder djur nu utan bedövning, i Belgien och Frankrike kanske huvuddelen m fl länder.

Detta är en tragisk utveckling, som innebär ett stort lidande för t ex kor och grisar och lamm. Rapport i SvT hade ikväll ett skakande reprotage om detta.

Jag anser att Sverige åter och åter bör föra upp denna fråga på EU-nivå, och jag hoppas att sansade krafter inom islam diskuterar detta och börjar acceptera och driva att djur ska bedövas vid slakt.

Samma tradition finns inom judendomen som kräver Kosherslakt, vilket stadgas i femte mosebok. Även här borde bedövning självfallet utföras innan slakten.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

lördag, februari 04, 2012

Putin - blockera inte FN - Stoppa dödandet i Syrien!

Fortsatt fasansfulla rapporter från Syrien, idag ett sjukhus invaderat och över 200 människor avrättade.

Regimen försöker svära sig fri, utan att alls övertyga.

Ryssland har goda relationer med Assadregimen, är en stor vapenleverantör, och bromsar nu tillsammans med Kina FN från att agera.

Detta är en orimlig linje, och Sverige och övriga länder måste nu öka pressen på Putin och Kina. Arabförbundet vill att FN ska agera.

Syrien och attackerna mot civilbefolkningen där är nu vad jag kan förstå värre än Gadaffis i Libyen, och händelserna där står i centrum för världens blickar.

Vad kan Sverige göra, och vad kan vi i riksdagen och från Centerpartiet göra? Ett sätt är att lyfta frågan till debatt i riksdagen, vilket jag överväger, så att utrikesminister Bildt kan ge regeringens syn på läget och hur man agerar för att stoppa dödandet. Genom att riksdagen diskuterar situationen ökar rimligen också pressen på Ryssland i och från vårt land.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,