onsdag, december 26, 2012

Slutreplik till Per Ankersjö

Jag kritiserade Per Ankersjös vidhållande av att Sverige ska öppna sina gränser, sedan arbetsmarknads- och integrationsreformer enligt Centerpartiets  förslag har genomförts.

Per svarar nu genom att vidhålla att hans vision är på lång sikt, inte i närtid, dock utan att bemöta min kritik att det handlar uppenbart också om närtid.

Tyvärr insinuerar han åter att jag och andra kritiker inte står upp för alla människors lika rätt och värde, eller för humanismen, när vi fullt ut står bakom dagens öppna och generösa migrationspolitik, men inte är beredda att öppna upp för fri invandring efter det att arbetsmarknadsreformer genomförts.

("Jag svarar Staffan Danielsson om visionen om fri invandring. Det är viktigt att Centerpartiet en gång för alla står upp för portalparagrafen om alla människors lika rätt och värde, och för humanismen.")

Per lyfter också fram några andra frågor som jag har diskuterat. Jag står för det jag har fört fram och har kommenterat det i några blogginlägg, här och här.
 
Slutligen anser Per att:
"En vision om ett framtida samhälle utan gränser och med en fri invandring, baserat på Centerpartiets portalparagraf ”alla människors lika rätt och värde” ger en tydlig bild av partiet som humant, medkännande och medvetet om framtidens demografiska utmaningar i vårt land.
Staffan Danielsson starka vilja att motarbeta visionen tycker jag säger något annat."


Jag är fullt ut med på den underbara visionen om en värld utan gränser, och utan krig och terror. Detta motarbetar jag självfallet inte.
Min kritik gäller förslaget att Sverige ensidigt ska öppna sina gränser efter det att arbetsmarknads- och integrationsreformer genomförts.

Nu väntar en viktig diskussion inom Centerpartiet fram tills att partistyrelsen sätter ner foten för sitt förslag till stämman, och fram till stämmans beslut. Min bedömning är att det är bra att diskussionen har rivstartat, med tanke på laddningen i en del frågor och den korta tiden till stämman.

Jag har sansat och sakligt försökt att bidra till detta i respekt för programgruppen och dess förslag, men med kritik på vissa punkter.


 

Dialog med Per Ankersjö

Centerpartiets idéprogramgrupp har under Per Ankersjös ledning presenterat detta förslag.

Per har i olika utspel och mediakommnentarer puffat för de, antar jag, viktigaste delarna av programmet och främst för det om fri invandring.

Jag har formulerat min kritik av att förespegla fri invandring som möjlig inom överblickbar tid i detta blogginlägg.

Programmet har fått en del positiva ledare- och andra kommentarer men de negativa torde ändå dominera. Jag har samlat de flesta i detta blogginlägg, som nog ger en bra överblick. Det är bra att ha koll på hur omvärlden resonerar.

Per har i ett blogginlägg på juldagen sökt bemöta kritiken och förtydliga just förslaget om fri invandring. Han hänvisar till att det är en vision som ingen borde kunna invända emot, och att denna funnits med även i tidigare program.

OK, och då har ju ingen stor ´diskussion uppstått i media eller i centerrörelsen.

Men varför då nu?

För det första, som jag ser det. Visionen är starkt och tydligt formulerad och förefaller även handla om nutid.

För det andra: Pers uttalanden i media går knappast att missförstå utan har en klar nutidsprägel, t ex i Aftonbladsintervjun: "Att öppna gränserna är nödvändigt till följd av bristen på arbetskraft och flykten från glesbygden, enligt idéprogramsgruppen
– Vissa delar av Sverige håller på att dö ut. Och det finns ett väldigt stort behov av arbetskraft i vissa typer av jobb som svenskar inte vill ta, säger Per Ankersjö."

Vår migrationspolitiske talesperson Johan Hedin skriver i Aftonbladet så här: "Utan att föregripa stämmans beslut vill jag personligen uttrycka mig positiv till förslaget om fri ­invandring, även om man måste vara fullständigt klar över att det kommer att behövas genomgripande förändringar inom flera ­politikområden för att göra den visionen till verklighet."

Pers motiv i AB är inte enbart visionära utan direkt kopplade till nuläget som han ser det; "brist på arbetskraft och flykt från glesbygden". Och Johan menar helt klart att genomförs genomgripande förändringar inom flera politikområden - främst på arbetsmarknadsområdet - så kan våra gränser öppnas. Per har även uttryckt detta mycket tydligt.

För det tredje:Pers försök till klargörande blogginlägg betonar först att det är en vision, men sedan landar han återigen i att den är möjlig för Sverige att ensidigt realisera i närtid. Genomförs Centerpartiets arbetsmarknads- och integrationsprogram, skriver Per, så kan våra gränser öppnas. Och han understryker detta genom att hävda att " Med rätt politik blir varje person som kommer hit ett tillskott i ekonomin". Oavsett hur många, alltså. Och han understryker åter att vår framtida välfärd bygger på att många invandrar hit samt att människor i fattigdom och förtryck måste ges möjlighet att få det bättre genom att flytta.

Min kritik av idéprogrammet på migrationsområdet som Per och Johan tolkar det kvarstår. De menar klart och tydligt att Sverige bör öppna sina gränser givet att Centerpartiets arbetsmarknads- och integrationsreformer har genomförts. Det är detta som har givit mediarubriker och en laddad diskussion i centerrörelsen.

Min uppfattning är oförändrat att som världen ser ut med väldiga klyftor, 800 miljoner som hungrar , över 40 miljoner människor på flykt och flera tiotals miljoner arbetslösa bara inom EU så klarar inte Sverige att ensamt öppna sina gränser. Däremot tar vi redan ett betydande ansvar. Vi ger kanske mest i utvecklingsbistånd och vi har en generös politik för arbetskraftsinvandring och för människor på flykt. Jag står fullt ut bakom vår nuvarande inriktning.

Jag är övertygad om att det kommande behovet av fler som arbetar kommer att lösas genom successiv arbetskraftsinvandring till ett av världens rikaste länder samt genom att vi tar vårt ansvar för människor på flykt. Jag ser inte något akut problem med att bemanna välfärden i ett läge med en arbetslöshet på runt 8 procent, och som ökar. Och jag ser uppenbara risker att en kraftigt ökad invandring och flyktingmottagande långt över dagens internationella tätposition kan ge ökad arbetslöshet och fresta våra trygghetssystem.

Per, med all respekt så tycker jag att du fortfarande resonerar "naivt och extremt liberalt". Min uppfattning är att programmet tydligare bör markera en långsiktig vision där detta behöver lyftas fram (t ex fri invandring eller övergång från militärt till civilt försvar, båda egentligen orealistiska tankar i närtid i vars banor främst Miljöpartiet har resonerat ) och likaså vara tydliga i hur vi i rimlig närtid vill utveckla politiken och samhället.