fredag, oktober 23, 2015

Migrationsuppgörelsen - Rätt riktning, mer kommer att behövas.

Jag har i flera år diskuterat migrationsfrågor och haft uppfattningen att Sverige måste anpassa sina mer generösa asylregler i EU-riktning. För detta har jag fått utstå mycken kritik i höga tonlägen och där hemska epitet ibland har klistrats på mig.

Med dagens stora flyktingströmmar har det blivit uppenbart att Sverige måste vidta många åtgärder, däribland de jag föreslagit. 

Min bedömning av dagens situation med stort inflöde i landet av asylsökande och ekonomiska migranter är att den är allvarlig, med dålig yttre och inre gränskontroll och med mycket stora ekonomiska och andra utmaningar vad gäller mottagande, bostäder, utbildning, jobb osv.

Idag har 6 av riksdagens partier överenskommit om en rad åtgärder för bättre integration och fler jobb och snabbare utbildning mm, samt även åtgärder vad gäller asylregler och anhöriginvandring.

Detta är en helt nödvändig migrationsuppgörelse (MU) som jag välkomnar. Jag är glad över att Centerpartiet deltar i MU och har gjort stora avtryck för bättre integration och fler jobb och snabbare asylhantering och mer kommunstöd och utökat RUT mm!

Vad gäller uppehållstillstånd och anhöriginvandring innebär uppgörelsen steg i EU-riktning, men fortfarande torde Sverige ha betydligt mer generösa regler. Eftersom därtill väldigt många som fått avslag ändå kommer att stanna i Sverige och ansöka om asyl igen är frågan vilken effekt uppgörelsen kommer att få.

Jag är övertygad om att denna uppgörelse är otillräcklig och att det inom rätt kort kommer att behövas ytterligare radikala åtgärder av olika slag, sannolikt i formen av fler överenskommelser som denna. Vi får se.

Vad gäller de 4 att-satser från Östergötland som Centerstämman med bedövande enighet avslog så ingår 3 av dem till stora delar i MU, liksom även att Sverige ska driva på för fler lagliga vägar in till EU. Vår kritik mot C-linjen att Sverige ensamma ska bevilja asyl på sina ambassader har också fått gehör, detta ingår inte i MU.

Tillagt 4 nov: Här blogginlägg i frågan om ålderskontroll av barn under 18 som kan faktiskt vara betydligt äldre. Jag skrev redan i april 1012 om denna fråga på DN-Debatt.

Några tidningskommentarer, här K-G Bergström och Anna Dahlberg i Expressen, och som motvikt Politism (vänster) och Dagens Arena.
Jag länkar också till några oftast utmärkta ledarskribenter, liksom Bergström och Dahlberg, till, Alice Teodorescu i Göteborgsposten och Lena Mellin i Aftonbladet.

torsdag, oktober 22, 2015

Min JO-anmälan mot migrationsverkets GD - igen

Jag har i flera år diskuterat asylregler - utifrån utgångspunkten att Sverige inte uthålligt kan ligga långt före övriga EU-länder i sina regelverk. Många, inte minst inom mitt eget parti, håller inte med.

Flyktingströmmen till EU och Sverige ökar nu extremt mycket. Invandrarverkets GD på 1990-talet, Christina Rogestam, skriver igår i Expressen och har samma uppfattning som jag.

Jag JO-anmälde i juni Migrationsverkets GD Anders Danielsson med följande motivering:


Migrationsverket fastställer regler som är långt mer generösa än övriga EU-länders. Effekten blir att en allt större andel av de som söker asyl i EU söker sig till Sverige. Med växande flyktingströmmar ökar antalet asylsökande till Sverige så mycket att vi får allt svårare att klara mottagning, bostäder, integration och arbete. Istället växer utanförskap och långtidsarbetslöshet.

Sverige utgör ca 2 % av EUs befolkning. De ensamkommande asylsökande under 18 år ökar som andel av flyktingströmmen till EU och andelen som söker sig till Sverige har bara de senaste åren  flerdubblats. Detta är extremt höga andelar som jag menar inte är långsiktigt uthålligt möjliga.

Migrationsverket agerar inte alls mot bakgrund av denna alarmerande utveckling, gör inga analyser av vad den beror på, anpassar inte sina beslutade asylregler i EU-riktning och lägger inte fram några förslag till regeringen med olika handlingsalternativ. 

Därför JO-anmäler jag nu migrationsverkets 2 senaste generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielsson. De brister allvarligt i sina tjänsteansvar. 

JO avskrev, som brukligt är, anmälan, efter bara några veckor.


Idag har GD Anders Danielsson på presskonferens lagt fram prognos på fördubbling och mer av antalet asylsökande till Sverige till över 160.000. Han fick då frågan om Sverige genom att EU-anpassa sina mer generösa asylregler skulle kunna minska andelen flyktingar som söker sig till Sverige. Han vägrade svara med hänvisning till att detta är politiska frågor som inte Migrationsverket har synpunkter på.

Jag vidhåller att det är tjänstefel av en myndighetschef att inte svara på allmänhetens och medias frågor, samt att inte själva ta initiativ och analysera vilka effekter olika svenska regelförändringar och andra åtgärder inom asylområdet skulle ge för effekter på t ex flyktingtillströmningen. 
Jag inser att JO inte håller med, men vill ändå redovisa min oförändrade uppfattning i detta blogginlägg.
fredag, oktober 09, 2015

Hur kommer dagens "Luciabeslut" att se ut?

Jag är djupt bekymrad över flyktingsituationen i närområdet samt inom EU och i Sverige. Världssamfundet FN är lamslaget och har "inget" gjort för att stoppa inbördeskriget i Syrien och Irak, trots Assadregimens helikopterbombningar över bostadsområden med hemska oljefatsbomber och trots IS fasansfulla terrorregim.

FN har t o m svårt att upprätta flyktingläger och förse flyktingar där eller på flykt i området med mat, och än mer övriga nödvändigheter. Ett katastrofalt misslyckande.

Jag har en tid varnat för att Sverige riskerar att "gå in i väggen" om vi uthålligt fortsätter att ta emot 20 % och mer av alla de som flyr till EU. Vi närmar oss nu, slår olika röster larm om, risken för en "systemkollaps". Våra mottagningsresurser är utnyttjade till bristningsgränsen och fler flyktingar än någonsin kommer varje dag till vårt land.

Min bedömning av läget är att det är så allvarligt att det sannolikt kommer ett nytt "luciabeslut" när som helst om regeringen är handlingskraftig och kan ta ansvar för Sverige i nuvarande krisläge. Om inte regeringen kan enas, t ex om MP vägrar vara med, kan en regeringskris inträffa. Min prognos är dock att MP även på detta område kommer att dagtinga med sina vallöften och sina hjärtefrågor, vi får se. Gör de inte det "riskerar" vi att ha både flykting- och regeringskris.

Vad kommer då ett "luciabeslut" modell 2015 att innehålla? (Det som s-regeringen Carlsson tog på 1990-talet innebar ju att gränserna i stor utsträckning stängdes för många på flykt).

Jag kan gissa att Sverige temporärt anpassar sina asylregler till de som gäller i övriga EU-länder vad gäller t ex PUT och anhöriginvandring. Jag gissar också att någon finansieringslösning presenteras på de skenande kostnaderna (inrikesminister Ygeman sa nyligen att de ökar extremt snabbt), t ex en upplåning på många tiotals miljarder eller att någon öronmärkt ny skatt införs kombinerat med prognoser för många kommunala skattehöjningar. Jag gissar också att det handlar om beredskapsliknande beslut om extraordinära insatser och befogenheter, kanske också ökade yttre och inre "gränskontroller".

Varför då anpassa asylregler? Min uppfattning är alltså att Sverige uthålligt i nuvarande läge inte klarar att ta emot så höga andelar av de som söker asyl i något EU-land. Orsaken till att så många väljer att ta sig till Sverige är starka s k "pullfaktorer" som att vi är ett rikt land med goda sociala trygghetssystem samt att många redan har släkt och vänner här. Ovanpå det har vi valt att ha betydligt mer generösa asylregler. Min bedömning är att Sverige åtminstone temporärt måste anpassa dem i EU-riktning.

Har jag då några belägg för att situationen är så allvarlig som jag beskriver? Eller är jag helt ute och cyklar? Ge gärna era synpunkter på detta.

Här några länkar som jag bl a bygger min analys på. Expressen menar på ledarplats att "välfärden är hotad". SKL (sv. kommuner oich landsting) varnar för stora kommunala skatteökningar. Den ofta insiktsfulle Widar Andersson (S) i Folkbladet kritiserar regeringens "handlingsförlamning". Ulf Kristersson (M) varnar för att de ökande kostnaderna hotar välfärden, och M kräver idag att gränskontroller genomförs. Mats Knutson i SVT lyfter fram situationens allvar. Ekonomen Tino Sanandaji lyfter fram statiska fakta och drar ut konsekvenserna i pilens riktning vilket får Aftonbladet att gå i taket. S-bloggaren Johan Westerholm är frispråkig och oppositionell och lika oroad. Statsvetaren Peter Santesson, opinionschef på Demoskop, är också oroad över allvaret i situationen. Författaren mm Lars Wilderäng driver en av de största bloggarna inom politik och han är också drastisk i sin analys.
 PM Nilsson i Dagens Industri vill se en ny migrationspolitik.

Jag har skrivit många blogginlägg tidigare i dessa frågor, t ex här och här och här.tisdag, oktober 06, 2015

Mina riksdagsmotioner höst 2015

Som riksdagsledamot har man rätten att i början av varje riksdagsår lägga fram enskilda motioner med förslag i olika riktningar. Det är ett sätt att lyfta frågar man anser viktiga, små och stora, och att få fram dem i ljuset och bli behandlade av utskott och riksdag. Även regeringen brukar ha koll på detta och kan ta till sig verkligheten, om t ex alltfler motionerar i samma riktning.

Jag har detta mitt elfte riksdagsår lagt 22 egna motioner, och är sedan medundertecknare på en del.

Som transparent politiker redovisar jag dem här på min blogg med länk till riksdagen (läggs in vartefter)  (utan inbördes rangordning). De ger naturligtvis en bild av vad jag bl a anser viktigt. Varsågoda!

1. Nordens och norra Europas säkerhet kräver ett mycket nära militärt samarbete.

2. Jordbruk ska ej kallas miljöfarlig verksamhet.

3. Utred mer rimliga regler för körkortsprov för personer med brister i sitt synfält.

4. Riskera inte att Ostlänken försenas.

5. Sänk jordbrukets dieselskatt till EU-nivå.

6. Bort med lagkravet på betesdrift för frigående kor i modern lösdrift.

7. Sänk dansbandsmomsen.

8. Stärk allemansrättens skyldigheter och stärk markägarens möjligheter att få hjälp med otillåtna bosättningar.

9. Se över lönebidragen för de med funktionshinder.

10. Kriminalisera terrorresor.

11. En generös invandrings- och asylpolitik.

12. Öka rättssäkerheten vid myndigheters och domstolars behandling av djurskyddsärenden för lantbruket .

13. Enklare och billigare studentbostäder.

14. Öka Sveriges bistånd till matproduktion i Afrika.

15. Rusta upp Stångådals- och Tjustbanorna.

16. Utred rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

17. Redovisa skatter och avgifter på lönebeskeden.

18.Mer forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk.

19. Organisationers rätt att överklaga miljöbeslut.

20. Avskaffa TV-avgiften.

21. Vildsvinsköttförsäljning.

22. Kvalitet i länsstyrelsernas djurskyddskontroller.


Jag har också förmånen att få medunderteckna några bra motioner från riksdagskollegor; t ex dessa:

* Vargstammens storlek och skyddsjakt på varg (Per-Ingvar Johnsson)

* Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning (Per-Ingvar Johnsson)

* Ge företagare en andra chans (Anders Ahlgren)

* Behåll och bygg ut RUT-avdraget (Helena Lindahl)

* Småskalig vattenkraft (Daniel Bäckström)