måndag, november 28, 2011

Riksdagsmotioner med Östgötakoppling

Av mina ca 20 motioner till årets riksdag har ju flera en stark koppling till Östergötland, och jag lyfter här fram 4 stycken.

* Riktvärden för flygbuller

En mycket angelägen fråga. Linköpings utveckling hotas genom att Naturvårdsverket vill tillämpa miljöbalken på ett stelbent sätt utan att ta hänsyn till att flygbuller sedan länge är en del av verkligheten i Linköping. Med Andreas Norlén som förstanamn ställer sig hela östgötabänken bakom att flygbullerproblematiken måste behandlas på ett realistiskt sätt, och att Naturvårdsverket måste ansluta sig till Boverkets mer verklighetsinriktade linje.

* Enklare och billigare studentbostäder

Det ställs höga krav i en rad avseenden på hur bostäder ska byggas i Sverige. Och med all rätt. För studenbostäder bör dock kraven kunna förenklas en i del avseenden.
Idag finns ett stort antal föreskrifter i Boverkets byggregler som exempelvis reglerar badrummens storlek, förrådsutrymmen, tillgången på solljus och cykelrum. Eftersom studentboende till sin natur är tillfälligt, besittningsrätten upphör när studierna avslutas, bör sådana bostäder alltid få undantas från ett flertal av föreskrifterna i Boverkets byggregler, BBR.

* Utred EWK-muséets framtid

Utan ett årligt anslag för driften i storleksordningen en miljon kronor kan inte Arbetets museum långsiktigt behålla en intendent för EWK-museet och verksamheten får i stort begränsas till att bevara EWK:s samlade verk. Jag anser att möjligheten att bevilja Arbetets museum statsbidrag för att driva EWK-museet vidare och kunna visa en världsunik samling samt genom detta hålla den politiska illustrationskonsten levande för en bred allmänhet bör utredas.

* Tjustbanan och riksväg 35 Linköping - Västervik

"Mot denna bakgrund är det mycket angeläget att även denna del av Sverige får sin rättmätiga moderna infrastruktur genom att både järnvägen och riksväg 35 i kommande långtidsbeslut angående infrastrukturinvesteringar på både läns- och riksplanet erhåller en betydande tilldelning i enlighet med de behov jag redogjort för."

(Ostlänkens förverkligande fortsätter jag att arbeta för på olika sätt inom Alliansen och i dialog med regeringen, och där ligger ju fortsatt planering och dubbelspår mellan Linköping och Norrköping högt på listan)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,