fredag, februari 13, 2015

ATL går på ekoskördpropaganda

Världen över satsas det resurser på att utveckla jordbruket i mer resurshushållande och miljövänlig riktning. Det är naturligtvis mycket bra, och allt jordbruk bör naturligtvis sträva i denna riktning, både det jordbruk som använder modern teknik som t ex mineralgödsel och det organiska som säger nej till detta.

Något "ekologiskt jordbruk" i begreppets betydelse finns ju inte eftersom allt jordbruk innebär stora ingrepp i naturen genom uppodling och plöjning osv. I Europa har det organiska jordbruket tillåtits ta monopol på begreppet ekologi - läran om samspelet i naturen. Detta är anmärkningsvärt. Än allvarligare blir det när anhängare av detta odlingskoncept nu stämplar allt annat jordbruk som "oekologiskt", t ex Naturskyddsföreningen, Krav och en och annan företrädare för livsmedelsverket. Detta förleder människor att tro att det bara finns ett miljövänligt odlingskoncept, vilket inte är sant. Därför är det bättre att använda t ex begreppet organiskt jordbruk, vilket är beteckningen i t ex USA.

Företrädare för det organiska jordbruket och forskare som är särskilt inriktade på detta vill gärna tolka forskning och statistik till det bästa, vilket innebär att resultaten ibland blir alltför positivt speglade till det organiska jordbrukets fördel och vice versa.

Ofta söker man att direkt eller indirekt mena att organisk mat ger bättre hälsa för stora och små. Man lyfter t ex fram lite skillnader i aminosyror som kan upptäckas beroende på skillnader i utfodring, t ex. En vetenskaplig studie från Stanford hittar inga sådana belägg.

Företrädare för det organiska jordbruket utgår nuförtiden ofta ifrån att det inte finns någon brist på mat i världen, trots att bevisligen ca 1.000 miljoner människor hungrar och många fler är väldigt fattiga. Beläggen för detta är att matsvinnet är stort och att maten fördelas ojämnt mellan rika och fattiga länder och att alltför många äter kött. Med det resonemanget har man trollat bort hungern, och förmodligen har den väl aldrig funnits trots att 100-tals och 1.000-tals miljoner människor bevisligen har hungrat och svultit på jorden det senaste halvseklet.

Detta argument tas också ofta fram för att försvara att det organiska jordbruket kan försörja världen om mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel och genteknik och gröna revolutionen och annat förbjöds. Det finns ju alldeles för mycket mat.

Jag tycker det är ansvarslöst och cyniskt att påstå att det inte finns någon matbrist i världen trots att så många hungrar och svälter. Matsvinnet och mindre köttkonsumtion kommer att ta många decennier att minska och förändra, och under den tiden måste människor ha mat.

Man påstår också gärna med olika förment vetenskapliga "studier" att det organiska jordbruket producerar nästan lika mycket mat som det moderna teknikjordbruket. Synar man "studierna" närmare finns det regelmässigt stora brister och betydande välvillighet i tolkningarna till det organiska jordbrukets fördel.

En studie från "Berkeley Food Institute" marknadsförs nu som "den största någonsin" och påstås visa att skillnaden i skörd mellan det organiska jordbruket och det moderna teknikjordbruket bara är 20 %. Dessutom, om det organiska jordbruket bara börjar odla fler grödor samtidigt på samma fält och börjar med växtföljder så skulle skördeskillnaderna minska med ytterligare 9 respektive 8 %, enligt studien. Är innebörden att man kan lägga ihop detta så att skillnaden bara skulle bli 3 %? Så verkar det.

Växtföljder är därtill redan den vanligaste odlingstekniken i stora delar av världen, och det torde dröja innan man i stor skala kommer att odla flera grödor (kaffe och vete t ex) på samma fält i syfte att höja skördarna.

Vad är då "Berkeley Food Institute". Det har uppenbarligen sin grund i att utveckla ett miljövänligare jordbruk och påminner lite om SLUs Epok som med riktade statliga forsknings- och informationspengar ska informera och utveckla det organiska/ekologiska  jordbruket.

Berkeleystudien väcker kraftiga varningssignaler och deras påstådda resultat, att en sammanvägning av forskningsresultat visar att det organiska konceptet uppnår skördar på 80 % av det moderna teknikjordbruket, med potential att bara ligga 3 % under om man börjar med flera grödor på samma fält och med växtföljder, måste tyvärr ligga mycket långt ifrån verkligheten. När denna verklighetsbild trummas ut över världen, att den växande världsbefolkningen kan försörjas även om mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel förbjuds, är det mycket allvarligt och riskabelt, eftersom politiker och länder kan dra farliga och felaktiga slutsatser vilket kan leda till hungerkatastrofer.

Min verklighetsbild överenstämmer väl med de 4 mycket respekterade forskare på Lantbruksuniversitet som belägger att skördarna i det organiska/ekologiska jordbruket ligger 30-60 lägre.

Allvaret i den desinformation som nu sprids över världen visas genom en redaktionell kommentar i lantbrukets affärstidning, ATL. ATL menar att "myter ska avslöjas" och ställer de 4 respekterade SLU-forskarnas uppfattning mot "den största jämförande studien från Berkeley".

ATL skriver: "Nyligen konstaterades i den största jämförande studien från Berkeley att ekobönder i snitt får 19 % lägre skördar än konventionella odlare. Att det skulle bli världssvält med ekoodling har hittills ingen kunnat leda i bevis".

Om ATL med hull och hår går på propagandan från Berkeley så gör ju Expressen och Svenska Dagbladet det i än högre grad. För att inte tala om regering och riksdag...

Min fråga till ATL blir alltså, är det er uppfattning att Berkeley-studien beskriver verkligheten och är det er uppfattning att ett jordbruk utan mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel skulle kunna försörja världens växande befolkning? Och hävdar ni alltså att de 4 respekterade SLU-forskarnas bild av skördeskillnaderna mellan olika odlingskoncept inte stämmer?

Och anser ATL att dessa summerande rader i Berkeley-studien är verklighetsbaserade och stämmer ?

"The researchers conducted a meta-analysis of 115 studies — a dataset three times greater than previously published work — comparing organic and conventional agriculture. They found that organic yields are about 19.2 percent lower than conventional ones, a smaller difference than in previous estimates..
The researchers pointed out that the available studies comparing farming methods were often biased in favor of conventional agriculture, so this estimate of the yield gap is likely overestimated. They also found that taking into account methods that optimize the productivity of organic agriculture could minimize the yield gap. They specifically highlighted two agricultural practices, multi-cropping (growing several crops together on the same field) and crop rotation, that would substantially reduce the organic-to-conventional yield gap to 9 percent and 8 percent, respectively."