onsdag, januari 26, 2011

Centerpartiets framtida vägval! Mina 8 recept!

På 1970-talet var Centerpartiet det stora borgerliga partiet med 25 procent av rösterna, och med en socialliberal politik för hela Sverige där grundtrygghet och rättvisa var ledstjärnor.

Tyvärr fastnade Centerpartiet i kärnkraften. Hur rätt vi än hade i vår skepticism så gjorde Centerpartiets fixering vid frågan att man krympte till ett enfrågeparti.

Centerpartiet bottnade vid 5,1 procent i valet 1998. Maud Olofsson tog över och återknöt till framgångsreceptet från 1970-talet. Detta ledde till att Allians för Sverige formades som nu har vunnit två val, samt att Centerpartiet lämnade fixeringen vid kärnkraften till förmån för en mer resultatinriktad och framsynt energipolitik.

Som bränsle i en nödvändig framtidsdialog inom Centerpartiet, en del av den svenska borgerligheten, lyfter jag fram följande 7-punktsrecept:

1. Centerpartiet bör hålla fast vid sin politiska plattform; med ett starkt socialliberalt grundpatos, med miljö- och resursfrågorna i fokus tillsammans med en offensiv näringspolitik, med kamp för tillväxt i hela Sverige och med stor tyngd vid öppenhets- och integritetsfrågorna
.
2. Centerpartiet har liksom tidigare en samlad politik för alla samhällsområden och den får inte reduceras till enbart våra ministrars fögderier. Så har i betydande utsträckning skett och det är en farlig utveckling.

3. Partiledarens enorma arbetsbörda som både partiledare och minister gör det viktigt att aktivt söka bredda ledarskapet. Därför bör vi välja en vice partiledare med tyngd och befogenheter, som kan avlasta en erfaren eller eventuellt ny partiledare och tydligt föra fram Centerpartiets politik utifrån vår riksdagsplattform och våra stämmobeslut.

4. Det är utmärkt att Centerpartiet så starkt driver rättvisefrågor som ungas rätt till jobb, högre lägstapensioner och den grundtrygghet och solidaritet som en allmän A-kassa skulle innebära. Men vår röst måste ljuda mycket starkare och bredare. Vår gamla paroll om Grundtrygghet måste lyftas fram, vi måste ryta till om att människor inte får falla mellan ramarna. En allmän A-kassa koordinerad med sjukförsäkringen under en gemensam myndighet skulle ge en inkomsttrygghet utan det integritetsintrång som socialbidragsprövningen utgör, och skulle vara en befrielse för alla dem som idag orättmätigt knuffas ut ur systemen eller aldrig släpps in i dem.

5. Det finns ingen motsättning mellan Centerpartiets arbete för tillväxt i hela landet och att vi äntligen åter börjar tränga in i de större städerna, tvärtom. Orsaken till att vi gick tillbaka på landsbygden är inte svår att analysera Vår lojalitet med de kompromisser som träffats inom alliansen vad gäller landsbygdens utveckling gjorde att alliansen framstod som enad och moderaterna som lika goda pådrivare som Centerpartiet i frågorna.
Vi som sett det hela inifrån vet att det alltjämt är Centerpartiet som driver dessa frågor i regeringen, ofta i kamp med moderaterna och finansdepartementet. Exempel på detta kan vara skilda uppfattningar om behovet av mer resurser till järnvägsinvesteringar, och på moderat motstånd mot att likställa jordbrukets skatter med omvärldens.
Centerpartiet måste inom ramen för ett fortsatt framgångsrikt allianssamarbete våga bli mycket tydligare i vad vi vill genomdriva, vad vi får igenom men också var vi mött övermäktigt motstånd.

6. Centerpartiet måste också starkt fortsätta att driva de viktiga integritetsfrågorna. Vi fick ju kritik i frågan om signalspaning (FRA-lagen). Att ta regeringsansvar innebär dock att ha även de plågsamt svåra avvägningarna i knäet, t ex mellan att både hävda människors integritet men också landets säkerhet. Centerpartiet drev fram en rad viktiga åtgärder för att stärka integritetsskyddet med ledning av vårt öppenhetsprogram, i lyhördhet också med den engagerade kritik som framfördes. Att vi likt andra länder och en mycket bred majoritet i Sveriges riksdag - och säkert i befolkningen – tvingas acceptera signalspaning under sträng kontroll, det är tyvärr realiteter som dagens värld och hotbilder motiverar och som varje ansvarstagande regering måste förhålla sig till.

7. Integrationen för dem som invandrar eller flyr till Sverige har i stor utsträckning misslyckats, och här behövs krafttag. Självfallet ska Sverige ha en fortsatt öppen och generös politik på detta viktiga område. Det är rimligt att börja diskutera riktlinjer för hur många som Sverige årligen klarar av att ta emot och integrera. Idag sätter vi ett indirekt tak genom de regelverk vi har uppställt och den prövning som sker utifrån dem. Det är den naturliga grundprincipen, och det är ju uppenbart att med så oerhört många flyktingar i världen - tragik - klarar inte Sverige att ta emot alla som vill komma hit. Det är viktigt att sätta in stora biståndsinsatser i och kring konfliktområdena, och det är sannolikt att Sverige här kan göra mer.

8. Inför nästa försvarsbeslut år 2014 bör frågan om försvarets resurser noga analyseras. Min bedömning är att mycket talar för att försvarsbudgeten bör höjas. Det är också rimligt att Sverige likt andra länder som en naturlig del i en kommande omvärldsanalys också behandlar frågan om våra militära samarbeten. Centerpartiet öppnade vid sin senaste partistämma för att "finns en bred politisk samsyn är centerpartiet berett att delta i en bred politisk analys av hur Sveriges militära samarbeten fungerar och kan utvecklas med länderna i EU, Norden och Nato."
Centerpartiet känner en stor trygghet i det värde vi lägger vid Sveriges militära alliansfrihet. Men vi är samtidigt ett parti som vågar och vill analysera och diskutera utifrån hur verkligheten ser ut och utvecklas. Det har skett mycket stora förändringar i vår omvärld de senaste decennierna. Järnridån har fallit, många länder i Östra Europa är nu medlemmar i både EU och i Nato, och EUs försvars- och säkerhetspolitiska samarbete har utvecklats i hög grad. De nordiska länderna kommer att öka samarbetet på försvarsområdet, och var går gränserna för detta? Sverige har utsträckt sin deklarerade solidaritet om det värsta skulle hända till att utöver EU-länderna gälla även Norge och Island. Den tekniska utvecklingen på försvarsområdet gör länder alltmer beroende av ett nära och förtroendefullt samarbete med varandra.
Finland är liksom Sverige militärt alliansfritt, och har regelbundet utan någon dramatik analyserat verkligheten även vad gäller sina militära samarbeten, medan Sverige knappast gjort detta i modern tid.
Centerpartiets beslut ansluter också väl till det som en enig försvarsberedning konstaterade i december 2007; att Sveriges bi- och multilaterala militära samarbeten behöver analyseras och utvecklas.

Det är min övertygelse att Centerpartiets framtid är ljus. Vår politik utvecklar hela Sverige och är bra för både tätorter, städer och landsbygd.

Sverige behöver ett socialliberalt parti med Centerpartiets unika koppling till både stad och land, till både liberal utveckling och social rättvisa och till både ökad företagsamhet och ett starkt miljöengagemang.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Jag länkar till Robert Petersson, Linköpings C, tänkvärda synpunkter i eftervalsdebatten och hans ytterligare länkar där.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,