fredag, april 03, 2009

Anders Erikssons utredningsdirektiv

Eftersom flera bloggare knyter an till Mats Knutssons analys i TV igår kväll och menar att det inte ingick i allianspartiernas uppgörelse i höstas om signalspaning att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalens behov av underrättelser kan tillgodoses, så lägger jag ut Justitiedepartementets pressmeddelande från den 9 oktober när utredningsdirektiv och utredare fastställdes.

Dessa utgår ifrån alliansöverenskommelsen där en punkt var att en utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser.

Jag länkar också än en gång till Mark Klambergs blogginlägg som nog håller god doktorandkvalitet, om jag får uttrycka en uppfattning!
Pressmeddelande
9 oktober 2008
Justitiedepartementet


Utredning om underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov
Regeringen har i dag gett Anders Eriksson, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, i uppdrag att utreda hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden kan tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Den 1 januari 2009 träder nya regler i kraft för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Från och med den 1 oktober 2009 är det möjligt att inom ramen för sådan verksamhet signalspana i tråd. Enligt den politiska överenskommelse i 15 punkter som nyligen träffades ska Försvarets radioanstalt endast få bedriva signalspaning efter inriktning av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. Detta väcker frågan om hur Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelser om utländska förhållanden ska kunna tillgodoses. Enligt den politiska överenskommelsen ska därför en utredning tillsättas för att se över denna fråga.

Regeringen har därför i dag beslutat att ge Anders Eriksson uppdraget att kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning. Utredaren ska, med beaktande av bland annat skyddet för den enskildes personliga integritet, föreslå hur detta behov ska kunna tillgodoses på ett rättssäkert och effektivt sätt. Till stöd för utredarens arbete ska en referensgrupp med representanter för riksdagspartierna inrättas. Utredaren ska redovisa sina förslag senast den 30 juni 2009.

- Säkerhetspolisen behöver kvalificerad underrättelseverksamhet i sin uppgift att förhindra brott. Signalspaning är för det ändamålet av stor betydelse. För Rikskriminalpolisens kamp mot till exempel människohandel, narkotikasmuggling eller barnpornografi gäller samma sak. Därför har vi arbetat snabbt för att tillsätta denna utredning, säger justitieminister Beatrice Ask.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Ska SÄPO signalspana på egen hand?

Debatten om signalspaning har blossat upp igen, efter Aktuellts "nyhet" att den utredning som leds av Anders Eriksson faktiskt finns och därtill avser att lägga förslag..!

Henrik Alexandersson och Mark Klamberg har snabbt kommenterat Aktuellts uppgifter.

Klamberg är till skillnad från Alexandersson inte överraskad, eftersom utredningens direktiv ju är "kartlägga Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens behov av underrättelseinhämtning avseende utländska förhållanden genom signalspaning."

Vilket följer allianspartiernas uppgörelse från i höstas. Alexandersson verkar anse det motsatta, och bör således upp till bevis.

Henrik Alexandersson liksom även SvDs Maria Abrahamsson har med positiva förtecken resonerat om att SÄPOs behov av signalspaning borde kunna utföras av dem själva, här Maria Abrahamsson i SvD den 9 mars:

"Det var för att Säpo skulle kunna beskydda riket och medborgarna mot inre hot som jag i somras påpekade att Säpo under kontrollerade former borde få monopol på den hemliga övervakning som trots allt behövs. Henrik Alexandersson, förra årets kanske främsta FRA-bloggare, är inne på samma spår: Om Säpo får sköta sitt kan den militära signal- spaningen överlåtas till FRA eller ännu hellre militären, skriver han i sin blogg (3/3).

Säpo skriver nu i sitt remissvar att om myndig-heten, i enlighet med förslaget, avlövas sin tillgång till signalspaning kommer man inte att kunna anpassa brottsförebyggande insatser till rådande hotbilder. Det låter onekligen som ett dråpslag mot Säpos möjligheter att värna personer och annat som man är skyldig att skydda."

Det är bl a kring detta som Anders Erikssons utredning ska göra överväganden. Jag har tidigare deklarerat att jag har lite svårt att se hur integriteten skulle främjas av att signalspaning skulle få bedrivas både av Försvarets Radioanstalt och parallellt av Säkerhetspolisen, vilket vad jag förstår Hax och Maria Abrahamsson hävdar. Eller har jag missförstått dem?

Nåväl, låt oss se vad Anders Erikssons utredning kommer att föreslå så får vi fortsätta diskussionen då.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Ska SÄPO få del av signalspaning?

En nyhetskanal "avslöjar" att en utredning ska lägga förslag som berör SÄPO och deras behov av underrättelser genom signalspaning.

Det ligger ingen dramatik i detta. I uppgörelsen mellan allianspartierna som våra riksdagsgrupper står bakom lyder punkt 7 så här:

"7. En utredning ska tillsättas för att se över polis och säkerhetspolisens behov av underrättelser."

Den utredningen - ledd av Anders Eriksson - kommer säkert inom kort med sina förslag. Ett av de allvarliga yttre hoten mot Sverige är kopplade till grov terrorism. Bl a SÄPO bekämpar denna. Det är möjligt och nog sannolikt att man under de strängt reglerade former som signalspaningen ska bedrivas i kan behöva få del av underrättelseinformation kopplad till grov terrorism och yttre hot mot Sverige.

Vi får se vad utredningen kommer att föreslå, vilket självfallet ska granskas noga, remitteras och diskuteras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,