lördag, januari 31, 2015

Rättsövergepp från Staten mot skånelantbrukare vid djurskyddstvångsomhändertagande.

Jag har JO-anmält Länsstyrelsen i Skånes agerande när man tvångsomhändertog en bondes kor och jag med viss bestörtning följt hur den länsstyrelsen - och andra - agerar när man tvångsomhändertar kor som sannolikt far illa eller i vart fall borde få det bättre.

Länsstyrelsens tjänstemän agerar med mycket makt och är nära lierade med länsveterinär och polis. Deras beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol, som endast egentligen prövar formfrågorna, inte om tvångsomhändertagandet var en för radikal åtgärd eller ej.

En bonde som av olika skäl har brister i sin djurhållning ska naturligtvis i första hand få råd och stöd så att den blir bättre. Måste djurhållningen upphöra borde i första hand bonden själv eller via någon "god man" åläggas att inom viss tid försälja djuren. När länsstyrelsen tvångsomhändertar utan förvarning drabbas lantbrukaren inte bara av näringsförbud utan också av väldiga kostnader och förluster genom ofta låga försäljningsvärden och mycket höga omhändertagande- och installningskostnader.  Straffen är minst tredubbla, näringsverksamheten förbjuds, stora kostnader uppstår som kan medföra konkurs och man blir "varg i veum" i bygden.

Jag har motionerat i riksdagen om att länsstyrelsen borde gå till tingsrätt när man vill omhänderta en lantbrukares djur, så att frågan kan prövas och djurägaren kan hävda sin ståndpunkt.  Far djuren akut illa borde de i första hand vara kvar på gården under sträng tillsyn medan lantbruken säljer dem och först i sista hand tvångsomhändertas och säljas.

När en lantbrukare får tillsynsbesök av länsstyrelse, eller polis (se nedan), borde också LRF vid behov bistå med en betrodd avdelningskollega eller med regiontjänsteman. Ensam med tjänstemännen eller polisen är man i väldigt underläge och ser säkert inte alltid klart.

Ett pinfärskt upprörande fall från Skåne beskrivs i en artikel i Land lantbruk, och i en bra ledare om det skedda. (Jag utgår ifrån att artikeln speglar verkligheten korrekt, och eftersom de berörda lantbrukarna är så upprörda att de står för uppgifterna med sina namn).

Statens representanter i Skåne - polis och länsstyrelse - borde göra bot och bättring och tagga ner, och bistå med råd och stöd till berörda lantbrukare istället för att ibland agera som elefanter i en porslinsbutik, med stora följdverkningar på enskilda människor.

En person i hemtjänsten anmäler (anonymt?) till polisen att en hund brukade stå bunden i löplina. Polisen (?) ryckte genast ut (?)  och bedömde att gårdens två hundar for så illa att de omedelbart måste omhändertas. Motivet var löplinan och att den andra hunden sov på en halmbädd i stallet  bakom korna och inte antogs (?) våga dricka vatten...

Polisen tag akutbeslut som djurskyddsexperter istället för att länsstyrelsen rimligen kunde kollat upp det hela inom några dagar. Man tillkallade djurambulansen,  som är TV4-stjärnor i en utlämnande djurskyddsserie.

Ulrika Månsson - matte - ringde dagen efter till djurskyddsambulansen och uppfattade att även gårdens  120 nötkretur kunde tvångsomhändertas.

Håkan Olsson - husse - blev livrädd och handlade i panik, trots att länsstyrelsen ju inte ens varit där och påtalat brister i djurhållningen (vad jag vet). Han sålde omedelbart all djuren till slakt, i rädsla för att länsstyrelsen och för de mycket höga förluster och kostnader som drabbar en lantbrukare vars djur tvångsomhändertas.

Efter några dagar kom länsstyrelsen - 2 inspektörer - ut till gården och hade ingen kritik mot djurhållningen som varit. Man upphävde även polisens beslut att omhänderta hundarna.

Detta låter som ett stort rättsövergrepp som mycket hårt drabbat en vanlig lantbrukare, på grund av en anmälan till polisen och ett mycket märkligt polisingripande. Men även länsstyrelsen, Jordbruksverket och LRF borde ta en mycket allvarlig funderare över hur rädda hedervärda lantbrukare kan vara för länsstyrelsens - och polisens - makt att tvångsomhänderta  hundar och framförallt en hel kobesättning. Skånes länsstyrelses ageranden i ett antal fall - ofta kopplat till specifika djurskyddsinspektörer  vad jag förstår - har uppenbarligen varit fyrkantigt och okänsligt och spridit skräckvågor i lantbrukarled.

Sverige ska vara ett rättssamhälle där förvisso djur ska ha det bra och där de som sköter djuren illa ska förändra sin djurhållning till det bättre och i sista hand ska djuren kunna tvångsomhändertas. Dock borde detta prövas i en framställan till en tingsrätt istället för att länsstyrelsen själva fattar ett oåterkalleligt beslut som sedan i efterhand faktiskt inte går att pröva eller ändra.

Jag hoppas att lantbrukaren, gärna med hjälp av LRF, stämmer staten på kompensation för lidande och kostnader genom dels polisens felaktiga beslut , och dels den rädsla som finns för länsstyrelsens inspektörer och deras makt att utan förvarning tvångsomhänderta en hel djurbesättning med 3-dubbla straff som drabbar oerhört hårt.

Jag hoppas också att någon/några JO-anmäler berörda myndigheter, i första hand polisen denna gång men JO borde även granska länsstyrelsens i Skånes arbete mot bakgrund av denna dokumenterade rädsla för den och de tidigare JO-anmälningar som riktats mot den i olika fall.

Jag vet att Kristina Yngwe, riksdagsledamot (C)  följt upp mina motioner på området med en egen motion i höstas. Mycket bra, och hoppas att hon kan engagera sig kanske även i detta fall och i hur LRF och staten ska kunna förbättra länsstyrelsernas viktiga men grannlaga arbete i dessa frågor. 

Bör Sverige ta emot fler asylsökande till EU än idag?

Centerpartiet föreslår 20 punkter för bättre integration av nyanlända. Det är bra förslag i rätt riktning.

Jag anser ju att därutöver så behöver några asylregler ses över. Detta mot bakgrund av att en hög andel av asylsökande till EU söker sig till Sverige, och att vi - trots de nya centerförslagen - kan riskera att "gå in i väggen" med växande svårigheter med mottagning,  att klara integration och få i arbete.

På ett sätt finns det en parallell i dagens debatt till Centerpartiets idéprogramsdebatt. Vid presentationen gällde "fri invandring" som slogan och ifrågasattes detta stämplades man lätt som "osolidarisk" och kritisk till "alla människor lika rätt och värde".

Nu gäller Migrationsverkets beslut om Permanent UppehållsTillstånd (PUT) och anhöriginvandring som samma skiljelinje, besluten är närmast heliga och vill man se över dem något i EU-riktning beskylls man genast för att vara ute på djupa vatten.

Det är trist.

Varför är det då rimligt att kunna diskutera t ex PUT? Jo, helt enkelt därför att övriga EU-.länder inte utfärdar sådana utan istället temporära som sedan förlängs.

Jag kan gärna hålla med om att det naturligtvis är tryggare och bättre för flyktingar att genast få besked om PUT och medborgarskap, liksom det naturligtvis vore för alla asylsökande eller invandrare till Sverige att de får samma besked, dvs att gränserna är öppna, alla får stanna.

Bekymret är ju verkligheten, Sverige är en del av Europa och världen och om våra - principiellt riktiga - regler ligger långt före övriga EU- och europaländer i generositet så blir naturligen följden att flyktingar helst söker sig till Sverige. Om vår avsikt är detta, och det finns en stark förankring hos medborgarna för det, så ska naturligtvis reglerna ligga fast eller rimligen bli ändå mer generösa, t ex genom att låta flyktingar söka asyl på Sveriges alla ambassader i världen och genom att utfärda PUT till flyktingar från de flesta flyktingländer.

Vi som bedömer att Sverige vid fastställandet av sina asylregelverk inte enbart kan beakta vad som är principiellt riktigt utan även måste väga in verkligheten omkring oss, t ex hur övriga EU-länders regler är utformade, måste kunna föra fram och diskutera kring detta, vilket är just vad jag gör.

Det är anmärkningsvärt att över 20 % av alla som ges asyl i EU erhåller det i Sverige med 2 % av EUs befolkning. Och än mer, naturligtvis, att ca 35 % av de ensamkommande barnen till EU väljer att söka sig till Sverige.

En i hög grad bidragande orsak till detta är naturligtvis att Sverige har betydligt generösare regler vid asylprövning än alla övriga EU-länder. Min uppfattning är att utmaningen för Sverige att klara mottagning, integration och få i arbete på ett bra sätt nu är så stor att vi kan riskera att "gå in i väggen". Detta skulle kunna ge stora negativa effekter på olika sätt, som i längden skulle kunna hota en fortsatt uthålligt generös migrationspolitik.

Det vore rätt förfärligt om mina farhågor skulle besannas, och jag hoppas verkligen inte det. Men för att förebygga en sådan utveckling argumenterar jag för att några asylregler behöver ses över och anpassas i EU-riktning.

Detta avfärdas blankt av Centerpartiet, all regler är rätt utformade eller för lite generösa och vi ska se till att övriga EU-länder istället anpassar sina regler till de svenska. Det är en god ambition men tyvärr ser jag inga öppningar i den riktningen under överskådlig tid. Och det innebär att Sverige under samma överskådliga tid kommer att ta emot en växande andel av den växande strömmen av asylsökande till EU.


 

torsdag, januari 29, 2015

Migration, motionsmall till C-stämma 2015


Centerpartiet har sina kommundagar nu i Norrköping. Inga öppningar skönjs för att se över några asyl regler i EU-riktning, vilket jag anser nödvändigt.
Jag kommer därför naturligtvis att motionera till kommande centerstämman i Falun i september 2015, se min motion nedan.
Ju fler centermedlemmar som motionerar i samma riktning, ju bättre! Och det är mycket lätt att bli medlem, gör det enkelt här; http://www.centerpartiet.se/bli-medlem/
Ni som delar mina resonemang, ha gärna min motion som en grund när ni gärna lägger motioner till stämman. Ni kan motionera direkt på nätet som enskild medlem, se denna länk; http://centralen.centerpartiet.se/Organisationsstod/Motesplatser/Partistammor/Partistamma-2015-Falun/Motioner/
Ni kan också gärna lägga samma motion till er krets-eller distriktsstämma på vårvintern, med yrkande att den ska föras vidare till riksstämman. Bör i så fall nog göras snarast inom de närmaste veckorna.
Centerpartiet har också en bra möjlighet för sina medlemmar att när som helst kunna föreslå partistyrelsen medlemsinitiativ, som ska besvaras inom viss tid; här länk till detta;
Här några länkar till mina tidigare blogginlägg inom detta viktiga område;
 
Motion till Centerpartiets stämma 2015

En öppen och ansvarsfull asyl- och flyktingpolitik

En opinionsundersökning från DN/Ipsos den 29 januari ställer frågan vilket partis politik som är bäst i integrations- och invandringsfrågor. Centerpartiet sticker ut genom att ligga lägst med 2 %.

Ändå har inte Centerpartiets stämmobeslut 2013 att Sverige som enda land ska bevilja flyktingar i världen asyl på våra ambassader fått genomslag i media. Beslutet är oerhört radikalt och skulle flerdubbla, eller mer, flyktingströmmen till Sverige. Den är redan mycket hög i förhållande till övriga EU-länder.

Sverige har 2 % av EUs befolkning. Sverige beviljade 2013 fler människor asyl än något annat EU-land, över 20 % av alla som beviljades asyl i något EU-land fick asyl i Sverige. Av ensamkommande flyktingbarn till EU beviljades ca 35 % asyl i Sverige, ex extremt hög andel.

Detta gör att Sveriges mottagning av asylsökande är mycket ansträngd. Tyvärr ligger Sverige alltjämt dåligt till i EU vad gäller integration och få i arbete. I Östergötland är t ex 18.000 arbetslösa. Av dessa är 6.000 utlandsfödda, en ökning med 4.500 sedan 2008. Både andelen och ökningen är naturligtvis mycket oroande.

Centerpartiet har många goda förslag för bättre integration och att fler ska komma i arbete, t ex genom lägre trösklar på arbetsmarknaden. Det är bra. Däremot säger partiet ingenting om att några asylregler behöver anpassas i EU-riktning, eftersom de ligger långt före övriga EU-länders regelverk och därmed bidrar till att så hög andel av de som söker asyl i EU väljer att ta sig till det avlägsna Sverige.

Sverigedemokraternas mycket stora tillväxt beror i hög grad på att övriga partier inte diskuterat utmaningarna i migrationspolitiken tillräckligt öppet. Nu börjar detta ske, och KD och FP lägger förslag att anpassa några regelverk i EU-riktning.

Centerpartiet går aktivt emot dessa förslag och står istället sida vid sida med Miljöpartiet i dessa frågor. Miljöpartiet har här, liksom på andra områden, en radikal politik som inte skyr några kostnader.

Sverige bör enligt min mening, utöver kraftfulla insatser på bättre integration och fler i arbete, också anpassa några regelverk enligt nedan i riktning mot övriga EU-länder för att uthålligt kunna trygga en fortsatt generös politik i EU-tät. Sker inte detta är risken uppenbar att Sverige går in i väggen, opinionen svänger och politiken blir mycket restriktiv. I så fall vilar ansvaret tungt på de som inte gjorde rimliga förändringar i tid.

Jag yrkar därför att centerpartiets stämma beslutar att

·        Sverige inte ensidigt ska gå före övriga länder och bevilja asyl i stor skala på sina ambassader. Denna väg ska istället öppnas tillsammans med övriga EU-länder.

·        Sverige i likhet med övriga EU-länder ska ge temporära uppehållstillstånd som huvudregel. Permanenta uppehållstillstånd som grundprincip bör införas i takt med övriga EU-länder.

·        Sverige ska se över sina regler för anhöriginvandring till de med uppehållstillstånd i riktning mot praxis i övriga EU-länder. Mer generösa regler bör sedan införas tillsammans med övriga EU-länder.

·        Sverige ska anpassa sina regler för åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn till EU-praxis. Många är betydligt över 18 år och ska då söka asyl som vuxna och inte som barn, klassas de ändå som barn är detta orättvist både mot de vuxna som söker asyl som vuxna och mot de barn som placeras tillsammans med betydligt äldre.

Sverige den

Staffan Danielsson

torsdag, januari 08, 2015

Migrationsdebatten har öppnat sig, bra. Här länkar,läsvärt.

Jag har länge arbetat för att de viktiga migrationsfrågorna ska kunna diskuteras som andra politiska frågor, i sak och med respekt för varandra. Äntligen börjar detta att ske, och jag ska länka till några bra exempel på detta de senaste veckorna.

Göran Hägglunds och KDs förslag på DN debatt är ett bra exempel, vilket mitt förra blogginlägg handlade om.

Expressens Anna Dahlberg är chef för ledarredaktionen och välkomnar liksom mig att KD vågar bryta tabuet att det är förbjudet att föreslå att migrationsregler kan anpassas i EU-riktning.

Nationalekonomen Tino Sanandaji är en intressant skribent och visar här att arbetslösheten hos invandrare har ökat sedan 2006.

S-bloggaren Johan Westerholm är också läsvärd och skriver här om de stora utmaningarna inför 2015, samt om ett intressant uttalande av näringsminister Damberg.

Observera också ett mycket viktigt debattinlägg på SvD Brännpunkt av ordförande för Sveriges Pensionärsförbund, tidigare GD för migrationsverket, Christina Rogestam. Hon kräver en kriskommission i dessa frågor, har modet, eller dumdristigheten, att försvara Ingvar Carlssonregeringens "Luciabeslut" och anser att det nu behövs bl a signaler typ de KD föreslagit. Det händer stora saker i migrationsdebatten nu!

Tankesmedjan Fri Världs förre chef Stefan Olsson analyserar också utmaningarna på migrationsområdet och SDs framväxt. Han är moderat och vill påverka, och har i flera intressanta blogginlägg diskuterat t ex detta samt även om ökningen av asylsökande samvarierar med SDs ökningar, har tagit fram statistik på kommuner som är bäst och sämst på att ta emot asylsökande, återigen sambandet med röster, och här en analys om att det räcker inte med enbart bättre integrationspolitik.


Historikern Dick Harrison skrev på SvD Brännpunkt om migrationens enorma vinster överallt och alltid, ungefär. Och har blivit vederbörligen hyllad som sanningssägare. Och visst är migration viktig och eftersträvansvärd. Dock kan den också m...edföra kostnader och ge minus i vissa lägen och tider. Harrison hänvisar till arbetskraftsinvandring och överför sedan analysen att gälla även för asylinvandring. Ekonomen Tino Sanandaji vederlägger Harrisons delvis mkt tunna argumentation i en substansfylld analys, tycker jag.  SDs migrationstalesperson Markus Wiechel replikerar också, rätt balanserat, vilket visar på risken att som Harrison ta ut svängarna för mycket.
Och jag själv skriver på SvD Brännpunkt om att effekten av DÖ kan bli långvariga s-minoritetsregeringar, om inte alliansen rör sig i KD-riktning i migrationspoliken.

Tillagt den 10 jan: Chefredaktören för Dagens Samhälle, Mats Edman, skriver om migrationspolitikens utmaningar, att antalen spelar roll och att fler jobb och jobbreformer är mycket viktigt. Där ligger Centerpartiet i slagläge medan S och M blockerar. Däremot vägrar tyvärr C att ändra någonting som migrationsverket bestämt, tyvärr. Även en statlig myndighet kan komma lite snett, och man är ju bunden av direktiv ovanifrån, också.