lördag, juli 03, 2010

Sveriges kostnader för försvaret

Jag verkar vara korrekt citerad i Svenska Dagbladet idag. Här är mitt resonemang lite utförligare:

Alliansen och Centerpartiet står bakom årets statsbudget och bakom propositionen om försvarets inriktning från juni förra året. Där anges nuvarande försvarsbudgetnivå gälla realt till 2014.

Samtidigt har jag i några år fört ett resonemang kring vad Sverige satsar på sitt försvar i förhållande till jämförbara länder. Det grova mått som ofta anges i dessa jämförelser är vad försvaret kostar i procent av landets BNP.

Stormakterna ligger på 4 procent och mer, Nordkorea på 20 procent ca.., Sverige 1939 låg kanske på 80 procent osv.

Nato har riktmärket 2 procent vilket många länder inte följer, t ex Tyskland på 1,3 procent.

EUs länder ligger i snitt kring 1,7 procent.

För 25 år sedan låg Sverige tillsammans med Norge i täten bland de nordiska länderna med ca 2,5 procent av BNP till försvaret.

Idag ligger Sverige i botten bland de nordiska länderna tillsammans med Finland på ca 1,3 procent. Norge och Danmark ligger plus 1,5 procent någonstans. Finland och Norge har båda inriktningen att öka försvarsanslagen något realt.

Mot denna bakgrund har jag sedan försvarsberedningen 2008 i riksdagsdebatter och i andra sammanhang inom och utom centerpartiet lyft fram dessa siffor och sagt att detta bör analyseras och diskuteras inför kommande försvarsbeslut och i kommande försvarsberedningar eller liknande sammanhang.

Centerpartiet tycker ju att försvarsfrågorna är så viktiga att de bör diskuteras med representanter för alla riksdagspartier i t ex försvarsberedningen. Och jag anser att det är dags för regeringen att låta försvarsberedningen börja arbeta igen.

Detta är vad jag nu också sagt till SvD. Sverige ska ha ett tillräckligt starkt försvar, i sig och även i jämförelse med länder i vår omvärld. Och ser man de siffor jag redovisat talar detta för att försvarsanslagen bör höjas, och i varje fall att de snarare bör höjas än sänkas så kraftigt som den splittrade oppositionen vill.

Det är självfallet alltid viktigt för Sverige att noga följa utvecklingen i Ryssland. Mycket positivt har förvisso hänt sedan kommunismen föll, men under 2000-talet finns också en hel del som inger oro. Även detta bör självfallet beaktas inför kommande försvarsbeslut, och är en viktig faktor till att förnyade omvärldsanalyser bör göras.

Folkpartiet har ju redan innan bläcket hunnit torka på det färska beslutet om försvarets inriktning fram till 2014 lagt fram ett antal precisa detaljförslag om fler brigader, att befästa Gotland osv., vilket tydligen ska träda i kraft först om ett antal år.

Jag tycker att detta är att ta allvarliga saker i fel ordning. Nu ska försvarsbeslutet implementeras med fullt fokus på det. Sedan bör förnyade omvärldsanalyser göras där även nuvarande försvarsbeslut utvärderas, vilket sedan leder till slutsatser för tiden efter 2014.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,