onsdag, mars 15, 2017

Rimligare körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 3.

I mars 2014 hände något utomordentligt glädjande. Min motion om att en utredare måste tillsättas för att se över de svenska hårda regelverken i ett internationellt perspektiv så att de svenska regelverken kan mildras fick fullt och starkt stöd från S och MP i trafikutskottet, som krävde detta i ett tillkännagivande till dåvarande alliansregeringen.

För detta förtjänar de som hade modet att ta denna klara ställning stor heder och beröm!

Här är deras starka och entydiga reservationstext, en bit ner:

Staffan Danielsson har länge, tillsammans med många drabbade, och i dialog med trafikforskare och Diabetes- och Glaucomförbunden, kämpat för att personer som ser bra men har vissa brister i sitt synfält ska kunna behålla och ta körkort. Idag har Sverige världens strängaste regelverk samtidigt som Transportstyrelsen skärper kraven på läkare att anmäla personer för synkontroll. Transportstyrelsen hoppas att antalet körkortsindragningar ska öka från dagens ca 40.000 per år till uppåt 95.000 stycken (Obs, synfältsproblemen endast en liten del därav).

Staffan Danielsson och flera drabbade JO-anmälde transportstyrelsens chefsläkare Lars Englund för några månader sedan, utan resultat. (se nedan).  Nu återstår den politiska vägen. Idag ska riksdagen besluta om min motion i frågan, med krav på bl a att en utredare ska analysera de nästan rigida svenska regelverken i ett internationellt perspektiv.

Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna och Miljöpartiet bifaller min motion i en stark reservationstext. Jag ser det som ett genombrott och hoppas att en kommande regering – oavsett sammansättning – kommer att låta utreda denna viktiga fråga, säger Staffan Danielsson, som kommer att delta i riksdagsdebatten.

Här länk till debatten, scrolla långt ner:

 Här är S och MPs reservations text:

16. Äldre och personer med synnedsättning, punkt 18 (S, MP)

av Monica Green (S), Lars Mejern Larsson (S), Suzanne Svensson

(S), Leif Pettersson (S), Lars Johansson (S), Stina Bergström (MP)

och Roza Güclü Hedin (S).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 18 borde ha följande

lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i

reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2013/14:T299 av Staffan Danielsson (C) och

avslår motionerna

2013/14:T225 av Susanne Eberstein och Ingemar Nilsson (båda S) och

2013/14:T374 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M).

Ställningstagande
Det är inte acceptabelt att många personer trots att de ser bra och ofta har kört prickfritt i flera decennier blir fråntagna sitt körkort. Orsaken är att de har vissa brister i sitt synfält som innebär att när de ser rakt fram uppfattar de inte riktigt lika många synintryck från sidan som de som har perfekt syn gör. Många drabbade kämpar med överklaganden och visar att de klarar synfältstester, uppkörningsprov och test i bilsimulator, och sannolikt hade dessa personer fått behålla sitt körkort i andra länder i Europa eller i USA, men inte längre i Sverige. I Sverige har Transportstyrelsen valt att låta synfältstesten nästan helt avgöra körkortsfrågan. Samtidigt som det är viktigt att ställa krav på t.ex. omdöme, kunskaper och synförmåga på svenska körkortsinnehavare måste man alltid avväga hur långt kraven ska sträckas. Att förlora rätten att köra bil trots att man ser bra men har brister i sitt synfält är en oerhört långtgående frihetsinskränkning. Det finns också empiriska studier som tydligt visar att en person som har brister i synfältet vanligen kompenserar detta i betydande grad genom att röra huvudet mer och flytta blicken oftare. Vi vill framhålla att frågan om på vilka grunder ett körkort ska dras in när man har god men inte perfekt syn inte är enbart en ögonspecialist- eller myndighetsfråga. Vi anser att det också är ett politiskt ansvar att avgöra hur högt ribban för perfekt syn ska sättas relativt hur man klarar uppkörningar och test i körsimulator. Utöver att vi anser att det behövs fortsatta forskningsmedel m.m. för att stödja utvecklingen av bra testmöjligheter i avancerad körsimulator i Sverige är det angeläget att en utredare ges i uppdrag att tillsammans med ögon- och trafikexpertis analysera de svenska regelverken i ett internationellt perspektiv. Detta i syfte att lämna förslag om en mer rimlig praxis så att människor som ser bra men har begränsade synfältsproblem i betydligt högre grad än i dag kan behålla sina körkort.

Vad vi nu anfört bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.Läs reservationen noga. jag är glad och tacksam att dessa båda partier har tagit till sig mitt resonemang, och hoppas att detta dels ska få Transportstyrelsen att tänka efter, samt dels få denna eller nästa regering (vilken den nu blir) att tillsätta en oberoende utredning i frågan!
Det andra genombrottet är att prov med körsimulator ska kunna göras från sommaren 2014. Det är bra, men jag är som sagt lite betänksam inför att Transportstyrelsen kanske ställer upp alltför stränga krav, vi får se.Rimligare körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 2.

I januari 2014 JO-anmälde jag samt Thomas Hammarström och Daniel Lindgren, som båda drabbats av Transportstyrelsens mycket stränga och fyrkantiga regelverk, chefsläkare Lars Englund och professor Bertil Lindblom, båda kopplade till Transportstyrelsens trafikmedicinska råd och mycket inflytelserika.

JO brukar ofta ha stort förtroende för sina myndighetskollegor, så även denna gång, anmälan ledde inte till något.

Jag klistrar in den nedan, klicka på länken ovan om ni vill ha tillgång till länkarna i inlägget;

Pressinformation 31 januari 2014!

Många som ser bra fråntas sina körkort efter stresstest i syntestmaskin. Riksdagsledamot och två drabbade JO-anmäler de ansvariga bakom reglerna.

Sverige torde ha strängast regler i världen där en del med vissa brister i sina synfält inte tillåts uppkörning och helhetsbedömning utan fråntas sina körkort helt beroende på testresultat i ofullkomliga syntestmaskiner. Särskilt drabbade är ofta människor med diabetes eller glaucom.

Thomas Hammarström har länge engagerat sig i frågan utifrån egna erfarenheter, och har nu tillsammans med Daniel Lindgren JO-anmält chefsläkare Lars Englund och professor Bertil Lindblom, båda kopplade till Transportstyrelsens trafikmedicinska råd,  vilket även Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C), har gjort.

Thomas driver en facebooksgrupp för Rättvisa körkortskrav; där våra JO-anmälningar finns inlagda: https://www.facebook.com/#!/events/535605799789956/?fref=ts

Daniel har senaste året genomgått tester i olika syntestmaskiner och har både misslyckats och lyckats med att klara de mycket detaljerade krav som transportstyrelsens trafikmedicinska råd har ställt upp. Han anser att maskinerna och deras handhavande är behäftade med brister och fel, vilket han belyser utifrån sina egna erfarenheter.

Staffan Danielsson har följt dessa frågor i ett antal år, och har i riksdagen lagt motioner och även interpellerat infrastrukturministern för ett år sedan, här länkar till detta:Våra JO-anmälningar syftar till att transportstyrelsen och dess trafikmedicinska råd ska minska den helt avgörande roll som syntestmaskinernas resultat idag innehar och likt andra länder låta en helhetsbedömning av personens körförmåga gälla där praktiska körprov eller prov i körsimulator också vägs in.

Vi vill också att regeringen ska låta utreda Sveriges regelverk utifrån den kritik som trafikforskaren professor Kjell Ohlsson vid Linköpings Universitet för fram med stöd i mångas erfarenheter, och göra jämförande studier med regelverken i andra länder. Vår uppfattning är att Sveriges regler är alltför hårda både i förhållande till andra länder och till hur människor med synfältsfel på grund av t ex ålder behandlas, där det egna omdömet i hög grad får avgöra.

(För att erhålla Kjell Ohlssons avhandling så eposta till Staffan Danielsson).

Kontakt Staffan Danielsson; mobil 0703-228199, Staffan.Danielsson@riksdagen.se

Kontakt Thomas Hammarström, mobil 0707-955135, thomas.hammarstrom74@gmail.com

Kontakt Daniel Lindgren, Mobil 0705-683218, daniel7203@hotmail.com

Rimligare körkortskrav för de med mindre brister i sitt synfält - 1.

Jag ställde i december 2012 denna interpellation till dåvarande infrastrukturminister Svärd. Jag klistrar in den nedan, klickar ni på länken får ni tillgång länkarna i bloggtexten från 2012.

Jag hade då arbetat med denna fråga i sex år, om hur hårt och fyrkantigt som Sverige tillämpar världens strängaste regler för dem som ser bra men som har någon/några brister i sitt sidoseende/synfält.

Jag ska nu åter interpellera och summerar därför i några blogginlägg läget idag, och med mer information som belägger vilken förundran och kritik som Sveriges agerande väcker hos andra länders myndigheter och hos erkänd expertis.

Sverige har nu just börjat ge möjlighet för de som förlorat körkortet och har råd att testa sig i en körsimulator på VTI i Linköping för ca 20.000 kr, man ges denna chans en enda gång. Detta är ett steg i rätt riktning men det räcker inte alls, Sverige måste liksom övriga länder i EU och USA och Australien mm också ge möjlighet till ett utvidgat körprov.

Se t ex intervjun (i ett senare blogginlägg) med hur Norge, med färre trafikdödade per invånare än Sverige, som inte har tillgång till simulator men som tillåter utvidgad uppkörning.TISDAG, DECEMBER 04, 2012


För stränga synfältskrav för de som ser bra! Interpellation

Jag har sedan min första tid i riksdagen för 6-7 år sedan engagerat mig i deras situation, som ser bra men har vissa brister i sidoseendet (i sina synfält) och som ibland fråntas eller inte erhåller körkort p g av för stelbenta regelkrav på testresultat i olika "maskiner".

Jag har skrivit flera motioner och jag har diskuterat detta med Transportstyrelsens ansvariga och med Diabetes- och Glaucomförbunden, eftersom de som drabbas av dessa sjukdomar ibland kan berövas sina körkort på grund av synfältsbrister, ibland korrekt men ibland också, enligt min uppfattning, på grund av alltför stränga och fyrkantiga regelverk.

Jag har också haft kontakt med många människor som fråntagits sina körkort trots mångårig prickfri körning och ibland trots att man klarat testerna i vissa maskiner men inte andra, eller vissa gånger men inte alla.Och med ett antal som kämpar och har kämpat för sina körkort, men som sällan lyckas om man har kommit in i Transportstyrelsens "rullor".

Här några länkar till mediareportage om denna viktiga fråga, här från ett värdefullt dialogmöte arrangerat av svenska Diabetes- och Glaucomförbunden, här en pressrelease från Glaucomförbundet i Östergötland, här en DN-artikel kring dessa frågor, här i Aftonbladet om Thomas Hammarströms kamp, här i Expressen om Tony Svensson, här utvecklar chefsläkare Lars Englund på Transportstyrelsen Sveriges fastställda regelverk och ytterligare sin syn här, , här en artikel i Smålandsposten med bl a trafikforskaren professor Kjell Ohlsson, här en intervju med Kjell Ohlsson i Ögontrycket.


Jag har arbetat med denna fråga sedan 2006 och inser att vad som gäller är transportstyrelsens medicinska råds och ögonläkares bedömning och alltmer exakta regelkrav vid olika synfältstester i olika "maskiner" där man bara får se framåt med huvudet fixerat. Har man då vissa brister i detta oerhört stressande test så ryker körkortet. Nästan ingen möjlighet finns att genom uppkörning och genom en samlad bedömning kunna erhålla eller återfå körkortet, trots att man ser bra och kört prickfritt mycket länge.

I andra länder tillämpas vanligen en mer samlad bedömning där inte synfältsmaskinen lyfts upp till den nästan enda avgörande faktorn.

I aktuell synkravsdebatt i Sverige försvarar transportstyrelsen att människor med successivt sämre syn och åldersbetingade förändringar i t ex synfältet ändå kan anförtros avgöra om man kan fortsätta att köra eller ej. Jag stöder den uppfattningen. Detta motiverar också en lite större flexibilitet i behandlingen av en människa som ser bra men har vissa brister i sitt synfält, anser jag.


Genom att kraven har skärpts på läkares anmälningsplikt kommer allt fler människor att nu få genomgå tester i olika synfältsmaskiner och fråntas sina körkort så snart man inte klarar de exakt uppställda villkoren.

Mot denna bakgrund lyfte jag denna viktiga fråga till debatt i Sveriges riksdag genom denna interpellation i december 2012 till Trafikminister Catharina Elmsäter-Svärd.
Jag hoppas få till stånd en utredning kring detta, samt att mer forskningsmedel satsas på att utveckla körsimulatorer.


Min senaste motion i frågan från september 2016 redovisar nuläget och ger en samlad bild över varför visserligen den nya körsimulatormöjligheten vid VTI i Linköping är ett steg i rätt riktning, men att samtidigt det är fortsatt helfel att genast frånta personer körkortet när även en liten synfältsbrist konstaterats i testmaskinen och lika helfel att vara det enda landet i vår omvärld som trots att EU uppmanar till det inte tillåter att de med mindre brister i sitt synfält kan göra ett utvidgat körprov för att få sin körduglighet prövad.

Läs gärna motionen som just nu behandlas i trafikutskottet.

Visst är PUT, och fri invandring, bäst!

(OBS; Detta skrevs ca november 2015, men publiceras på min blogg först nu, när jag just upptäckte att det inte publicerats då)


Flyktingströmmen till EU ökar, och därmed också till Sverige eftersom Sverige ger asyl åt ca 20 % av alla som får asyl i hela EU, och till ca 40 % av de ensamkommande under 18 år. Det är extremt höga andelar med tanke på att Sveriges befolkning utgör bara 2 % av hela EUs.

Kostnaderna för att ordna bostäder och mottagande åt de asylsökande ökar kraftigt och närmar sig försvarsbudgeten och vårt u-landsbistånd i storlek, över 30 miljarder per år på väg mot 40. Enbart mottagandet av de beräknade 8.000 ensamkommande pojkarna (av 20.000 till hela EU) beräknas kosta 8 miljarder.

Klara Sverige att uthålligt ge asyl åt en så stor andel av de som flyr till EU utan att riskera att "gå in i väggen", dvs klara mottagning, boende, integration och få i arbete allt sämre? Jag tror inte det, med dagens växande flyktingströmmar. Skulle detta hända riskerar opinionen att svänga och Sveriges regler att ändras i mycket restriktiv riktning.

Varför väljer så oproportionerligt många att söka asyl i just Sverige? Naturligtvis spelar det roll att vi är ett av världens rikaste länder med goda trygghetssystem och att vår generösa migrationspolitik gör att många har släkt och vänner här. Men det beror också i betydande grad på att Sverige har de mest generösa regelverken när man söker asyl, bl a genom migrationsverkets beslut att alla som flyr från Syrien och Eritrea ska erhålla Permanenta Uppehållstillstånd (PUT).

Eftersom det i realiteten är Miljöpartiets extremt liberala (relativt övriga EU-länder) politik som både alliansen och nu Socialdemokraterna anslutit sig till står en förkrossande majoritet i Sveriges riksdag bakom PUT. Dock har 3 av alliansens partier med dödsförakt nu öppnat för att återgå till den princip som övriga EU-länder tillämpar genom att först ge asylsökande Tillfälliga Uppehållstillstånd ( TUT) vilka sedan kan leda till PUT och medborgarskap.

"Vi gör detta för att integration och få arbete ska fungera bättre, inte för att minska flyktingströmmen till Sverige", bedyrar de 3 partierna. Det stämmer tyvärr inte, det handlar säkert om både och där signalpolitiken gentemot omvärlden är en viktig del. Debattklimatet i Sverige är dock fortfarande sådant att självbevarelsedriften tvingar fram orddraperier.

Mot de 3 partiernas försöksballonger har Miljöpartiet starkt reagerat liksom regeringskollegan Socialdemokraterna med fullt stöd också av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det finns också en intern opposition inom främst Fp och M mot de nya tongångarna.

Jag föreslog redan för 3 år sedan på DN debatt att Sverige borde tillämpa samma principer för att bestämma ålder på ensamkommande under 18 år som övriga EU-länder, eftersom Sveriges mycket mer generösa bedömningar är väl kända i omvärlden och delvis förklarar att så extremt många söker sig till just Sverige. Så har dock inte skett, istället reagerar läkare och andra mot att inte tro de asylsökande på deras ord, typ, och menar att åldersbedömningar är osäkra och måste ha mycket stora säkerhetsmarginaler. Och alltfler ensamkommande, varav en del säkert betydligt över 18 år, väljer att ta sig till avlägsna Sverige.

Jag argumenterar också för att förutsättningen för att uthålligt kunna trygga en fortsatt generös svensk asylpolitik i EU-tät är att närma Sveriges asylregler till övriga EU-länders så att de mycket höga andelar av asylsökande till EU som söker sig till Sverige minskar. Alternativet, att Sverige riskerar att gå in i väggen, kan enligt min mening ge en betydligt mer restriktiv politik på sikt. Ansvaret för det åvilar i så fall de partier som bara vill gasa, aldrig bromsa, och som ser sig själva som öppenhetens och godhetens garanter.

Jag har därför motionerat till Centerpartiets stämmor i den riktningen, att Sveriges asylregelverk behöver anpassas i EU-riktning vad gäller bl a PUT och åldersbestämning. Distriktsstämman i Östergötland i april biföll med stark majoritet mina förslag.

Debatten om PUT har likheter med debatten om fri invandring, som var aktuell för några år sedan. Är inte öppna gränser och fri invandring, och PUT för de som söker asyl, bäst för de på flykt och som är extremt fattiga? Jovisst!

Men med dagens väldiga flyktingströmmar, och med de enorma klyftorna i dagens värld, kan inte ett enskilt land ensamt öppna sina gränser, eftersom miljoner människor genast skulle köa för att få komma in, med oöverblickbara följder för arbetsmarknad och trygghetssystem.

Kan Sverige då som enda land ha betydligt mer generösa asylregler vad avser PUT, anhöriginvandring och åldersbestämning? Jo, uppenbarligen, så är ju läget idag. Dock ökar påfrestningarna och utmaningarna när så stor andel av de asylsökande till EU väljer att ta sig till Sverige. Jag är ärligt starkt oroad för att Sverige riskerar att "gå in i väggen". Det skulle inte gagna vare sig land eller asylsökande.

Därför bör Sverige, för att slå vakt om en fortsatt generös asylpolitik i EU-tät, paradoxalt nog anpassa några asylregler, där Sverige ligger långt före, i EU-riktning.

Staffan Danielsson
F.d riksdagsledamot, samhällsdebattör (C)