söndag, augusti 04, 2013

Djurskydd och rättssäkerhet, Värmland

Självklart ska kor och grisar ha det bra i svensk djurhållning, och självklart ska detta kontrolleras och åtgärder vidtas när djur far illa, och för att förebygga att så sker.

Samtidigt har jag uppmärksammats på att djurskyddslagen ger staten/länsstyrelserna en oerhört stark ställning som ibland kan göra att enskilda djurägare upplever sig vara i ett orimligt underläge när det gäller att få sin sak prövad i domstol. Länsstyrelsen kan utan domstolsprövning tvångsomhänderta hela  djurbesättningar efter 3 förelägganden (enligt praxis som förmodligen ska ändras) om djurinspektör och länsveterinär (ungefär) är överens. Någon domstolsprövning där båda parter kan hävda sin uppfattning behövs inte. Om djurägaren överklagar och menar att djuren hade det någorlunda bra är detta svårt att bevisa eftersom omhändertagandet redan skett och djuren är borta. Länsstyrelsen hävdar då också naturligtvis sin uppfattning med dokumentation av olika slag som naturligen är mycket negativ mot den vars djur man tvångsomhändertagit, och domstolarna går i princip alltid regelmässigt på myndigheternas gjorda bedömningar.

Jag följde på avstånd ett mångårigt infekterat djurskyddsärende i Skåne, som Lantbrukets Affärer skildrar i denna artikel. Lantbrukstidningen ATL kommenterade det hela i en ledarartikel.

Jag och Erik A Eriksson lade i höstas denna motion till riksdagen om djurskyddet, som avslogs av riksdagen med hänvisning till pågående arbete (som oftast sker..) Vi ville där att ett så omvälvande beslut som att tvångsomhänderta en lantbrukares alla djur borde prövas i domstol, samt att måste lantbrukaren upphöra med sin djurhållning borde försäljningen av djuren kunna ske mer flexibelt och till mindre väldiga kostnader än som ofta blir fallet idag.

Johan Linander, (C i justitieutskottet) skrev i våras en debattartikel om djurskydd med flera undertecknare.

Med anledning av ett djurskyddsfall i Värmland, där en stor nötkreatursbesättning i våras tvångsomhändertogs efter många års tillsyn från länsstyrelsen med flera förelägganden om bättring, skrev jag denna debattartikel i Land Lantbruk i juni.

Länsstyrelsen informerar om beslutet på sin hemsida, och Foodmonitor och NWT skrev artiklar  om omhändertagandet. Land Lantbruk behandlar djurskyddsfrågan på ledarplats.

Lantbrukaren som fråntogs djuren menar att beslutet kom överraskande och att han planerade att avveckla produktionen men nu drabbas av att hans näringsverksamhet rycks undan samtidgt som kostnaderna för polis,transport, uppstallning och försäljningstapp blir mycket stora. Länsstyrelsen har sannolikt uppfattningen att det efter många års problem nu var nödvändigt att ingripa.

Lantbrukaren som av länsstyrelsen uppdrogs att stalla upp djuren ger i ATL sin bedömning att beslutet var välgrundat, och refererar till obefogad kritik i sociala medier mot honom, och även hot. (hot är naturligtvis fullständigt oacceptabelt).

Länsstyrelsen och LRF i Värmland bjöd mot bakgrund av fallet in till presskonferens om djurhållningen och djurskyddet i länet. Den föranledde inga stora avtryck i media, men rimligen ställde man sig bakom hanteringen av det aktuella ärendet samtidigt som man torde ha framhållit att djurhållningen i Värmland (och Sverige) är bra och i världsklass.

Miljömagasinet, med tidigare kopplingar till antikärnkraftsrörelsen och Miljöpartiet, skriver om deras bild  som på bloggar och i media engagerat sig för en som man menar bättre rättssäkerhet vid myndigheternas djurskyddstillsyn.

Detta är svåra frågor och djurens bästa motiverar naturligtvis en stark djurskyddslag och extraordinära beslutsbefogenheter för myndigheterna vid akuta djurlidanden. Jag menar att vid den översyn av djurskyddslagstiftningen som nu bereds på landsbygdsdepartementet efter den utredning som gjordes av landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson, så bör den enskildes möjligheter att få sin sak prövad i domstol eller enligt Johan Linanders förslag stärkas. Likaså bör om djurägaren måste upphöra med sin djurhållning mer flexibla och mindre kostnadskrävande sätt att åstadkomma detta möjliggöras i linje med min motion och debattartikel i Land Lantbruk.