måndag, oktober 12, 2009

Signalspaning - FRA - Summering

Som sagt, jag fortsätter att föra dialog kring viktiga men svåra frågor – både principiella och tekniska - kring den underrättelseverksamhet som bedrivs för att skydda och förebygga allvarliga yttre hot mot landets säkerhet genom signalspaning i etern och i tråd över landsgränsen som avser utländska förhållanden.

Och där alliansen successivt - mycket beroende på den intensiva diskussionen och den starka kritiken och mycket genom Centerpartiets lyhördhet och dialog med kritiker - byggt in allt fler åtgärder (tillstånd, kontroll, uppföljning mm) för att begränsa risken för intrång i integriteten så långt möjligt.

Kritikerna har påverkat i högst väsentlig grad men en del kritiker känner sig ändå som förlorare eftersom man inte har lyckats att förhindra all signalspaning i kabel över landsgränsen. Inget parti i riksdagen är dock berett att ta ansvar för en sådan radikal linje, med tanke på det ansvar för landets och medborgarnas säkerhet som faktiskt åvilar riksdagen. Det är ett faktum att länderna i vår omvärld bedriver signalspaning.

De betydande förstärkningar ur integritetssynpunkt som byggts in i de lagar som kommer att gälla från den 1 december går jag igenom nedan, i detta inlägg som inför riksdagsbeslutet på onsdag har en summerande karaktär och som även behandlar de omdebatterade områdena trafikdata och utvecklingsverksamhet.

Jag är medveten om att det blir sannolikt mera ris än ros för det jag kommer att skriva, i vanlig ordning.

Men varför skriver du då, frågar mig ibland både de som står bakom lagstiftningen och de som starkt kritiserar den. Du är nog ett troll, har några sagt. Du identifieras med den underrättelseinhämtning som riksdagen anser nödvändig och får ta den kritik som egentligen de borde ta som främst drivit på för behovet av signalspaning, du och vi i Centerpartiet har ju kämpat hela vägen för att begränsa den, vi har lyssnat på kritiken och tagit den till oss och vi har ju i riksdagsgruppen några som betytt så mycket för de förstärkningar som gjorts….Ändå får de och du bara fortsatt kritik och får ta nästan huvudansvaret för att signalspaning tyvärr behövs så som världen omkring oss ser ut.

Om jag gjort rätt eller fel, det vet jag inte, men orsaken till att jag lagt så mycket energi på denna fråga, och på kontinuerlig dialog, är i grunden en oerhörd respekt för frågans allvar och dignitet, och för De/Er som så starkt känner för och engagerar sig i den av principiella och tungt vägande faktiska integritetsskäl.

Därför för jag en löpande dialog med Er på denna blogg och i andra sammanhang, med risk för att få kritik för att jag inte är specialist i frågorna, vilket jag ju inte är. Och med risk för att någon gång ha fel i denna komplicerade materia. Många kritiker är ju mycket insatta och kunniga.

Någon brukar påpeka att jag är agronom i botten, vilket faktiskt stämmer. Alla riksdagsledamöter har ju en bakgrund och ett jobb/yrke där man mest har levt och verkat tidigare.

Jag fortsätter alltså dialogen sedan flera år, detta är svåra frågor med koppling till både landets säkerhet och till intrång i den personliga integriteten, därför tar jag och Centerpartiet dem på så stort allvar, och därför respekterar jag fullt ut Er som gör detsamma, känner oro och kan vara mycket kritiska.

Ämnesområdet är komplicerat och jag har läst och lyft frågan på olika sätt, och ska försöka att ge min bild av den.

Vad handlar då frågorna kring trafikdatalagring och FRAs utvecklingsverksamhet för att följa förändringar i signalmiljön mm om. En startpunkt var säkert Mark Klambergs m fleras debattartikel i DN för ca ett år sedan. Och på Olofs (Bjarnason) blogg ges också en god bild över den oro som kritikerna känner.

Jag citerar DN-artikeln:
"Tillsammans med tidigare regelverk ger den nya lagen FRA rätt och möjlighet att registrera alla medborgares sociala nätverk. Det sker med hjälp av vad som är känt i olika register om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackförening eller sexualliv. På så sätt kan FRA ofta ha bättre kunskap om en människas liv än vad denna själv har."

Det är inte lätt att komma in i DN, och då krävs ofta flera författare och tillspetsning, vilket torde vara fallet även här. Sista meningen i citatet är ju oerhört långtgående.., liksom att FRA kan registrera alla medborgares sociala nätverk.

Jag försöker bena upp vad det handlar om.

Först vill jag ändå återigen slå fast att Sveriges underrättelseinhämtning genom signalspaning i helt dominerande grad handlar om internationell teletrafik helt utan kopplingar till Sverige. Signalspaningen får därtill endast ske efter tillstånd av försvarsunderrättelsedomstolen och måste innefatta de ändamål för att skydda landet som nu inskrivits i lagen.

Regeringens proposition med de förstärkningar för integriteten som allianspartiernas riksdagsgrupper står bakom är rätt kort och lättläst (hoppa fram till avsnitt 3. Ärendet och dess beredning).

Här är de hot som signalspaning endast får bedrivas mot. Ingen signalspaning får således ske mot något annat ändamål:

"Regeringens förslag:
I lagen ska anges de närmare ändamål för vilka signalspaning får bedrivas. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och huma-nitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska in-tressen vid genomförandet av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och an-nan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga na-tionella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säker-het,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik."

För att få bedriva underrättelseinhämtning genom signalspaning mot dessa hot måste de som kan ansöka om signalspaning - regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten - göra detta till FRA, som i sin tur ansöker hos Försvarsunderrättelsedomstolen. Signalspaning får inte ske mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige, utan en svensk avsändare/mottagare ska endast bli föremål för signalspaning om den kommunicerar med utlandet om allvarliga hot enligt ovan som avser utländska förhållanden.

Nu till det som frågorna om trafikdata gäller.

Signalspaning får nämligen utöver vad som ovan sagts även enligt lagen ske enligt följande:

"Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att
1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag."

Idag erfordras inte tillstånd för detta, men efter den 1 december måste även denna utvecklingsverksamhet erhålla tillstånd av domstolen.

Utan den här verksamheten blir själva signalspaningen mot konkreta säkerhetshot mycket ineffektiv, så den är nödvändig.

Med tanke på vad som sagts ovan så handlar även denna utvecklingsspaning i allt väsentligt om internationell teletrafik, men kan i liten omfattning även beröra avsändare/mottagare i Sverige.

Det sägs också i proposition 2006/07:46 att skulle vid utvecklingsspaning enligt ovan information framkomma som har koppling till pågående tillståndsgiven spaning mot allvarliga säkerhetshot, så får denna information användas där. Annan säkerhetshotande information utan koppling till pågående tillståndsgiven spaning som kan tänkas framkomma vid teknisk utvecklingsspaning får däremot inte användas.

Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet.

Oron hos kritikerna rör nu om FRA vid utvecklingsspaning inhämtar och kartlägger vanliga svenskars kommunikation i stor omfattning som inte har koppling till allvarliga säkerhetshot över landsgränsen. Jag ser inte att lagparagrafen på något sätt ger detta utrymme. Denna signalspaning får ju endast ske om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten och enligt signalspaningslagen, som beskrivits ovan. Och deras inriktning är ju entydig.

Min bedömning, som jag inte haft anledning att korrigera, är att källdatabasen förvisso kan vara betydande, men att den i allt väsentligt handlar om internationell teletrafik och om trafikdata kopplade till inriktnings- och utvecklingsspaning i enlighet med lagens inriktning.

Centerpartiet – jag och Annie Johansson - föreslog ju i ett tidigt skede att den nya lagstiftningen skulle innefatta en kontrollstation, som redan år 2011 skulle utvärdera den nya lagstiftningen, inte minst från integritetssynpunkt. Därtill ska Datainspektionen löpande följa FRAs behandling av personuppgifter ur ett integritetsskyddsperspektiv. En kommitté bestående av parlamentariker ska också tillsättas som utifrån ska följa FRAs verksamhet generellt ur ett integritetsperspektiv fram till kontrollstationen (Annie Johansson för Centerpartiet). Denna kommitté ska också knutas till Datainspektionen som referensgrupp. Kommittén ska tillsätta ett integritetsombud som har till uppgift att vid tillståndsprövningen bevaka integriteten för personer bosatta i Sverige. Utöver detta ska Kontrollmyndigheten (Försvarets inspektion av försvarsunderrättelseverksamheten) ha löpande kontroll av FRAs samlade verksamhet.

En viktig uppgift för dessa kontrollorgan blir givetvis att liksom Försvarsunderrättelsedomstolen säkerställa att även utvecklingsspaningen sker på ett från integritetssynpunkt godtagbart sätt. Och det här blir en av flera viktiga analysområden att utvärdera vid kontrollstationen år 2011. Även i dessa viktiga avseenden har säkerligen kritikernas granskning och frågor betydelse och relevans för det arbete som enligt ovan kommer att ske för att granska FRAs verksamhet ur ett integritetsperspektiv.

Jag är medveten att min samlade bild enligt ovan kommer att ge utrymme för ytterligare frågor. Vänd Er gärna även till andra för att få deras bedömningar. Men jag kommer självfallet att fortsätta att följa dessa frågor och att tränga än djupare in i dem, gärna i fortsatt dialog med Er kritiker.

Jag anser kontrollstationen mycket viktig, då en första avstämning samlat ska göras över hur denna underrättelseinhämtning fungerar. Ett antal kontrollorgan följer verksamheten enligt ovan, och kommer säkert att föra en dialog med engagerade medborgare och samhällsorgan.

Jag har föreslagit att en samlad redovisning bör göras inför kontrollstationen över denna underrättelseinhämtnings värde i arbetet för att förebygga och hindra de allvarliga säkerhetshot som är preciserade i lagen. Det är ju på dessa två punkter som kritkerna kommer till en annan slutsats än riksdagens partier; dels accepterar inte kritikerna säkerhetshotens dignitet och därav följer att man inte anser att det finns underrättelsebehov för signalspaningen i kabel över landsgränsen . Just därför skulle det ha ett betydande värde att göra en sådan redovisning, även om jag är fullt medveten om svårigheterna på grund av områdets mycket känsliga karaktär.

Och jag har också varit öppen för och förespråkat en genomlysning av FRAs verksamhet under t ex detta sekel, med tanke på frågetecken som har fört fram och som kan behöva rätas ut. Den bild som jag har fått av den civila myndigheten Försvarets radioanstalts verksamhet är god, med ett stort professionellt kunnande och en stark vilja att utföra sin viktiga verksamhet på bästa sätt inom de ramar som riksdag och regering uppställer.

Centerpartiet har ett öppenhetsmanifest som lägger fast att vi ska arbeta stenhårt för ett öppet och liberalt samhälle där människors integritet respekteras. Vi har lyssnat och drivit fram viktiga förbättringar för att skydda integriteten när det gäller underrättelseinhämtning för landets säkerhet.
Tyvärr har vi likt riksdagens övriga partier tvingats att acceptera behovet av underrättelseinhämtning genom signalspaning i strängt reglerade former i den svåra avvägning som varit ofrånkomlig mellan omsorgen både om landets säkerhet och om medborgarnas rätt till skydd för sin integritet.

Men vi kommer att följa den nya lagstiftningen och verksamheten mycket noga, med stor kraft och energi, och vi kommer att lägga mycket stor vikt vid den utvärdering av signalspaningen som ska göras vid kontrollstationen år 2011.

Jag vet inte om jag då finns i riksdagen, men jag hoppas att fler centerpartister än idag kommer att kunna följa upp det intensiva arbete vi har lagt ner under denna mandatperiod. Kanske kommer några nya att heta t ex Magnus, Per eller Erik, vad vet jag.

Vi lever i en fin demokrati, och medborgarna avgör i demokratiska val vilka som ska avgöra dessa - och andra - oerhört viktiga frågor. Och medborgarna granskar och sätter också press på sina representanter under mandatperioderna.

Det kan jag verkligen intyga och understryka värdet av.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,