måndag, oktober 12, 2009

Signalspaning - FRA - Summering

Som sagt, jag fortsätter att föra dialog kring viktiga men svåra frågor – både principiella och tekniska - kring den underrättelseverksamhet som bedrivs för att skydda och förebygga allvarliga yttre hot mot landets säkerhet genom signalspaning i etern och i tråd över landsgränsen som avser utländska förhållanden.

Och där alliansen successivt - mycket beroende på den intensiva diskussionen och den starka kritiken och mycket genom Centerpartiets lyhördhet och dialog med kritiker - byggt in allt fler åtgärder (tillstånd, kontroll, uppföljning mm) för att begränsa risken för intrång i integriteten så långt möjligt.

Kritikerna har påverkat i högst väsentlig grad men en del kritiker känner sig ändå som förlorare eftersom man inte har lyckats att förhindra all signalspaning i kabel över landsgränsen. Inget parti i riksdagen är dock berett att ta ansvar för en sådan radikal linje, med tanke på det ansvar för landets och medborgarnas säkerhet som faktiskt åvilar riksdagen. Det är ett faktum att länderna i vår omvärld bedriver signalspaning.

De betydande förstärkningar ur integritetssynpunkt som byggts in i de lagar som kommer att gälla från den 1 december går jag igenom nedan, i detta inlägg som inför riksdagsbeslutet på onsdag har en summerande karaktär och som även behandlar de omdebatterade områdena trafikdata och utvecklingsverksamhet.

Jag är medveten om att det blir sannolikt mera ris än ros för det jag kommer att skriva, i vanlig ordning.

Men varför skriver du då, frågar mig ibland både de som står bakom lagstiftningen och de som starkt kritiserar den. Du är nog ett troll, har några sagt. Du identifieras med den underrättelseinhämtning som riksdagen anser nödvändig och får ta den kritik som egentligen de borde ta som främst drivit på för behovet av signalspaning, du och vi i Centerpartiet har ju kämpat hela vägen för att begränsa den, vi har lyssnat på kritiken och tagit den till oss och vi har ju i riksdagsgruppen några som betytt så mycket för de förstärkningar som gjorts….Ändå får de och du bara fortsatt kritik och får ta nästan huvudansvaret för att signalspaning tyvärr behövs så som världen omkring oss ser ut.

Om jag gjort rätt eller fel, det vet jag inte, men orsaken till att jag lagt så mycket energi på denna fråga, och på kontinuerlig dialog, är i grunden en oerhörd respekt för frågans allvar och dignitet, och för De/Er som så starkt känner för och engagerar sig i den av principiella och tungt vägande faktiska integritetsskäl.

Därför för jag en löpande dialog med Er på denna blogg och i andra sammanhang, med risk för att få kritik för att jag inte är specialist i frågorna, vilket jag ju inte är. Och med risk för att någon gång ha fel i denna komplicerade materia. Många kritiker är ju mycket insatta och kunniga.

Någon brukar påpeka att jag är agronom i botten, vilket faktiskt stämmer. Alla riksdagsledamöter har ju en bakgrund och ett jobb/yrke där man mest har levt och verkat tidigare.

Jag fortsätter alltså dialogen sedan flera år, detta är svåra frågor med koppling till både landets säkerhet och till intrång i den personliga integriteten, därför tar jag och Centerpartiet dem på så stort allvar, och därför respekterar jag fullt ut Er som gör detsamma, känner oro och kan vara mycket kritiska.

Ämnesområdet är komplicerat och jag har läst och lyft frågan på olika sätt, och ska försöka att ge min bild av den.

Vad handlar då frågorna kring trafikdatalagring och FRAs utvecklingsverksamhet för att följa förändringar i signalmiljön mm om. En startpunkt var säkert Mark Klambergs m fleras debattartikel i DN för ca ett år sedan. Och på Olofs (Bjarnason) blogg ges också en god bild över den oro som kritikerna känner.

Jag citerar DN-artikeln:
"Tillsammans med tidigare regelverk ger den nya lagen FRA rätt och möjlighet att registrera alla medborgares sociala nätverk. Det sker med hjälp av vad som är känt i olika register om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackförening eller sexualliv. På så sätt kan FRA ofta ha bättre kunskap om en människas liv än vad denna själv har."

Det är inte lätt att komma in i DN, och då krävs ofta flera författare och tillspetsning, vilket torde vara fallet även här. Sista meningen i citatet är ju oerhört långtgående.., liksom att FRA kan registrera alla medborgares sociala nätverk.

Jag försöker bena upp vad det handlar om.

Först vill jag ändå återigen slå fast att Sveriges underrättelseinhämtning genom signalspaning i helt dominerande grad handlar om internationell teletrafik helt utan kopplingar till Sverige. Signalspaningen får därtill endast ske efter tillstånd av försvarsunderrättelsedomstolen och måste innefatta de ändamål för att skydda landet som nu inskrivits i lagen.

Regeringens proposition med de förstärkningar för integriteten som allianspartiernas riksdagsgrupper står bakom är rätt kort och lättläst (hoppa fram till avsnitt 3. Ärendet och dess beredning).

Här är de hot som signalspaning endast får bedrivas mot. Ingen signalspaning får således ske mot något annat ändamål:

"Regeringens förslag:
I lagen ska anges de närmare ändamål för vilka signalspaning får bedrivas. Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får ske endast i syfte att kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,
2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och huma-nitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska in-tressen vid genomförandet av sådana insatser,
3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och an-nan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga na-tionella intressen,
4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säker-het,
7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik."

För att få bedriva underrättelseinhämtning genom signalspaning mot dessa hot måste de som kan ansöka om signalspaning - regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten - göra detta till FRA, som i sin tur ansöker hos Försvarsunderrättelsedomstolen. Signalspaning får inte ske mot trafik med både avsändare och mottagare i Sverige, utan en svensk avsändare/mottagare ska endast bli föremål för signalspaning om den kommunicerar med utlandet om allvarliga hot enligt ovan som avser utländska förhållanden.

Nu till det som frågorna om trafikdata gäller.

Signalspaning får nämligen utöver vad som ovan sagts även enligt lagen ske enligt följande:

"Om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten får signaler i elektronisk form inhämtas vid signalspaning även för att
1. följa förändringar i signalmiljön i omvärlden, den tekniska utvecklingen och signalskyddet, samt
2. fortlöpande utveckla den teknik och metodik som behövs för att bedriva verksamhet enligt denna lag."

Idag erfordras inte tillstånd för detta, men efter den 1 december måste även denna utvecklingsverksamhet erhålla tillstånd av domstolen.

Utan den här verksamheten blir själva signalspaningen mot konkreta säkerhetshot mycket ineffektiv, så den är nödvändig.

Med tanke på vad som sagts ovan så handlar även denna utvecklingsspaning i allt väsentligt om internationell teletrafik, men kan i liten omfattning även beröra avsändare/mottagare i Sverige.

Det sägs också i proposition 2006/07:46 att skulle vid utvecklingsspaning enligt ovan information framkomma som har koppling till pågående tillståndsgiven spaning mot allvarliga säkerhetshot, så får denna information användas där. Annan säkerhetshotande information utan koppling till pågående tillståndsgiven spaning som kan tänkas framkomma vid teknisk utvecklingsspaning får däremot inte användas.

Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet.

Oron hos kritikerna rör nu om FRA vid utvecklingsspaning inhämtar och kartlägger vanliga svenskars kommunikation i stor omfattning som inte har koppling till allvarliga säkerhetshot över landsgränsen. Jag ser inte att lagparagrafen på något sätt ger detta utrymme. Denna signalspaning får ju endast ske om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten och enligt signalspaningslagen, som beskrivits ovan. Och deras inriktning är ju entydig.

Min bedömning, som jag inte haft anledning att korrigera, är att källdatabasen förvisso kan vara betydande, men att den i allt väsentligt handlar om internationell teletrafik och om trafikdata kopplade till inriktnings- och utvecklingsspaning i enlighet med lagens inriktning.

Centerpartiet – jag och Annie Johansson - föreslog ju i ett tidigt skede att den nya lagstiftningen skulle innefatta en kontrollstation, som redan år 2011 skulle utvärdera den nya lagstiftningen, inte minst från integritetssynpunkt. Därtill ska Datainspektionen löpande följa FRAs behandling av personuppgifter ur ett integritetsskyddsperspektiv. En kommitté bestående av parlamentariker ska också tillsättas som utifrån ska följa FRAs verksamhet generellt ur ett integritetsperspektiv fram till kontrollstationen (Annie Johansson för Centerpartiet). Denna kommitté ska också knutas till Datainspektionen som referensgrupp. Kommittén ska tillsätta ett integritetsombud som har till uppgift att vid tillståndsprövningen bevaka integriteten för personer bosatta i Sverige. Utöver detta ska Kontrollmyndigheten (Försvarets inspektion av försvarsunderrättelseverksamheten) ha löpande kontroll av FRAs samlade verksamhet.

En viktig uppgift för dessa kontrollorgan blir givetvis att liksom Försvarsunderrättelsedomstolen säkerställa att även utvecklingsspaningen sker på ett från integritetssynpunkt godtagbart sätt. Och det här blir en av flera viktiga analysområden att utvärdera vid kontrollstationen år 2011. Även i dessa viktiga avseenden har säkerligen kritikernas granskning och frågor betydelse och relevans för det arbete som enligt ovan kommer att ske för att granska FRAs verksamhet ur ett integritetsperspektiv.

Jag är medveten att min samlade bild enligt ovan kommer att ge utrymme för ytterligare frågor. Vänd Er gärna även till andra för att få deras bedömningar. Men jag kommer självfallet att fortsätta att följa dessa frågor och att tränga än djupare in i dem, gärna i fortsatt dialog med Er kritiker.

Jag anser kontrollstationen mycket viktig, då en första avstämning samlat ska göras över hur denna underrättelseinhämtning fungerar. Ett antal kontrollorgan följer verksamheten enligt ovan, och kommer säkert att föra en dialog med engagerade medborgare och samhällsorgan.

Jag har föreslagit att en samlad redovisning bör göras inför kontrollstationen över denna underrättelseinhämtnings värde i arbetet för att förebygga och hindra de allvarliga säkerhetshot som är preciserade i lagen. Det är ju på dessa två punkter som kritkerna kommer till en annan slutsats än riksdagens partier; dels accepterar inte kritikerna säkerhetshotens dignitet och därav följer att man inte anser att det finns underrättelsebehov för signalspaningen i kabel över landsgränsen . Just därför skulle det ha ett betydande värde att göra en sådan redovisning, även om jag är fullt medveten om svårigheterna på grund av områdets mycket känsliga karaktär.

Och jag har också varit öppen för och förespråkat en genomlysning av FRAs verksamhet under t ex detta sekel, med tanke på frågetecken som har fört fram och som kan behöva rätas ut. Den bild som jag har fått av den civila myndigheten Försvarets radioanstalts verksamhet är god, med ett stort professionellt kunnande och en stark vilja att utföra sin viktiga verksamhet på bästa sätt inom de ramar som riksdag och regering uppställer.

Centerpartiet har ett öppenhetsmanifest som lägger fast att vi ska arbeta stenhårt för ett öppet och liberalt samhälle där människors integritet respekteras. Vi har lyssnat och drivit fram viktiga förbättringar för att skydda integriteten när det gäller underrättelseinhämtning för landets säkerhet.
Tyvärr har vi likt riksdagens övriga partier tvingats att acceptera behovet av underrättelseinhämtning genom signalspaning i strängt reglerade former i den svåra avvägning som varit ofrånkomlig mellan omsorgen både om landets säkerhet och om medborgarnas rätt till skydd för sin integritet.

Men vi kommer att följa den nya lagstiftningen och verksamheten mycket noga, med stor kraft och energi, och vi kommer att lägga mycket stor vikt vid den utvärdering av signalspaningen som ska göras vid kontrollstationen år 2011.

Jag vet inte om jag då finns i riksdagen, men jag hoppas att fler centerpartister än idag kommer att kunna följa upp det intensiva arbete vi har lagt ner under denna mandatperiod. Kanske kommer några nya att heta t ex Magnus, Per eller Erik, vad vet jag.

Vi lever i en fin demokrati, och medborgarna avgör i demokratiska val vilka som ska avgöra dessa - och andra - oerhört viktiga frågor. Och medborgarna granskar och sätter också press på sina representanter under mandatperioderna.

Det kan jag verkligen intyga och understryka värdet av.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

31 kommentarer:

Niklas Starow sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

Staffan,
Jag får tacka dig för svaret, även om det kom sent i debatten.

Jag uppfattar att vi nu i huvudsak har samma uppfattning då du skriver följande: "Den information som FRA erhåller vid signalspaning mot allvarliga säkerhetshot respektive vid teknisk utvecklingsspaning lagras i en källdatabas. Lagring begränsas enligt den nya lagen till max 12 månader. I denna kan FRA söka efter information som har koppling till tillståndsgivna inriktningar som rör allvarliga hot mot landets säkerhet."

Sådan lagring och möjlighet till sökning ser jag som ett betydande intrång som borde diskuteras mer.

En liten korrigering är befogad. Begränsningen till 12 månader ska göras genom ändring i en förordning, inte genom lag. Jag hade hellre sett att ni reglerat sådana frågor i lag, förordningar kan som bekant ändras av regeringen.

Jag ska försöka fortsätta i den goda tonen när du nu skrivit detta inlägg. Det är mer än vad flera andra gjort i denna debatt. Jag vill uppmärksamma att lagen inte sätter upp någon gräns för överföring av den data som FRA har i sina databaser utan sådan överföring är uttryckligen tillåtet. Riksdagen har överlåtit kontrollen över detta till regeringen. Jag hyser ingen förhoppning om att det kan begränsas av riksdagen nu på onsdag, men jag anser att ni borde göra det i samband med den kontrollstation ni upprättat 2011.

Jonas B sa...

Bra, Staffan. Äntligen bekräftar du att FRA får samla in enskildas trafikuppgifter i sin utvecklingsverksamhet. Precis som du skriver behöver dessa data vid inhämtningstillfället inte ha någon koppling till yttre hot. Det är också precis vad vi kritiker hävdat.

Du bekräftar också att informationen lagras i en källdatabas och att FRA sedan kan utföra sökningar i materialet inom ramen för godkända spaningsuppdrag. Även detta är något vi kritiker hävdat i snart 2 år.

Nu vill vi också höra svaret på några frågor i anslutning till detta:

Varför ges FRA dessa befogenheter att inhämta enskildas trafikdata, svenska eller ej? Varför skulle det inte räcka med andra typer av data, icke-känsliga sådana från integritetssynpunkt?

Är det inte uppenbar ändamålsglidning att samla in känsla uppgifter för ett syfte och sedan också använda det för ett annat?

Har du inte just bekräftat att FRA på egen hand skulle kunna bygga upp en parallell till datalagringsdirektivet, här avseende utländsk och gränsöverskridande svensk trafik? Varken du eller jag kan ju säga något bestämt om omfattningen. Lagen ger heller ingen vägledning.

Hur får FRA förfoga över detta material i det internationella informationsutbytet?

Anonym sa...

Staffan,

Du skriver att spaningen inom ramen för utvecklingsverksamheten "endast får ske om det är nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten och enligt signalspaningslagen". Jag läser också lagen så.

Men till skillnad från dig ser jag inte vari den egentliga begränsningen ligger.

För att FRA ska kunna välja signalbärare i den reguljära spaningen måste ju FRA veta vilka sändare/mottagare som typiskt kommunicerar i varenda signalbärare. Det blir då en logisk konsekvens att omfattande, regelbunden, bred tillgång till samtliga signalbärare blir just "nödvändigt för försvarsunderrättelseverksamheten". Så har de tekniker jag pratat med tolkat FRA arbetsmetoder, och så skriver FRA själva i det läckta dokumentet från den 16 juni 2008.

Det finns ju inget som hindrar detta, om bara FRA anser att det är nödvändigt. Så när du skriver att du inte ser lagstödet för den breda spaningen inom utvecklingsverksamheten, så menar jag att det beror på att du inte förstår FRA arbetssätt så att du inser vad FRA kommer att betrakta som "nödvändigt".

Jag återkommer här med en utmaning: vågar ni som sitter i kontrollfunktionerna redovisa hur många signalbärare FRA haft tillgång till, under hur lång tid, och vilka trafikmängder som alltså skickats till FRA, inom respektive verksamhet?

Om du har rätt ska dessa volymer vara mycket små. Upp till bevis inför 2011!

Till skillnad från Mark noterar jag också att du inte svarat på min feedback om signalbärares kapacitet.

Johan T sa...

Hur förhåller det sig med förtsägbarheten för den enskilde här? När har man skäl att befara att ens trafikuppgifter samlas in av FRA?

Förstår jag dig rätt? Du menar att det är OK om dina trafikdata fångas in av FRA så länge det "bara" rör sig om teknik- eller metodutveckling?

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mark Klamberg sa...

För protokollets skull, jag delar Mikaels Nilssons (och Post- och telestyrelsens) bedömning av att FRA kommer få tillgång till samtliga signalbärare.

Jag hittade en passage som stödjer detta i den första utredningen om FRAs kabelspaning där bl.a. Ingvar Åkesson medverkade, sid. 123-124 i SOU 2003:30.

"Liksom all signalspaningsverksamhet bygger en effektiv signalspaning från FRA:s sida på att stora trafikvolymer och i princip all trafik kan spanas av för att få en bild av det normala trafikflödet."

Leo sa...

Staffan,

Medborgarna är förlorare om FRA-lagen röstas igenom på onsdag. Inte för att någon inte vill ha signalspaning över gränsen, utan för att FRA-lagen i dess nuvarande form rent tekniskt och praktiskt innebär massavlyssning av den egna befolkningen.

Signalspaning vill nog de flesta ha, däremot inte massavlyssning.

Den debattartikel som jag skrev som svar till Tolgfors förra sommaren är lika aktuell idag. Läs gärna den igen.

http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/forside?profile=1338

Leo sa...

Länken blev fel. Här är korrekt länk:

http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080731/TYCKTTANKT/643726039/1028

Mark Klamberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Johan T sa...

En sak till, Staffan:
Tycker du inte att frågan om FRA:s trafikdatalagring borde ha presenterats på ett tydligare sätt i lagstiftningen?

Det här är ju i själva verket en jättefråga. Även om det mest skulle handla om utländsk trafik (vilket vi inte vet). Det kan ju bland annat vara en fantastisk grogrund för signalspaningstjänsterna att kringgå nationella regelverk. Om inte tyskarna får spana på sina egna, så kan de ju få trafikdata från sina utländska kollegor etc.

Jag befarar också att större delen av riksdagen inte har kunskap om trafikdatalagringen. Hoppas ändå att du har upplyst de dina. Även om det förstås blir din version av "det strikta regelverket" ;-)

Anonym sa...

Bara för att det mesta är utrikestrafik behöver inte betyda något. Antag att svensk kommunikation bara utgör 5 % av det som FRA lagrar. Då ska man tänka på att det bor 180 miljoner människor i Ryssland varav 80 % av deras internationella internettrafik går genom Sverige. Lägg till grannländer som Polen, Tyskland, Norge, Danmark och Finland så finner man nog att 5 % i FRAs databaser motsvarar några miljoner svenskars kommunikation.

Mikael Nilsson vill ha redovisat vilka trafikmängder som skickas till FRA, det är helt rimligt.

Unknown sa...

Det bästa med klausulen som säger att de får handla fritt med all data är att de kan "tvätta" datalagringen genom att sälja och köpa tillbaks den. Efter att ha gjort det kan de helt bortse från alla restriktioner i FRA-lagen som bara gäller den information som inhämtats via s.k. "singnalspaning i kabel", inte den som de köpt från andra länder. Smart, va?

För i hel... FRA-lagen är inte riktigt klok, mitt i fredstid och alla bedömmare konstaterar att det inte finns något terroristhot mot Sverige. Nej, inte ens i krigstid skulle jag tycka att FRA-lagen var skälig. Information genom massövervakning är desinformation och värt ungefär lika mycket som information som inhämtats genom tortyr. Riv upp, gör inte om, lägg ner.

Anna Petersson sa...

Hej Staffan!

Du kritiserar debattartikeln på DN som bland andra jag signerat. Du skriver

"Sista meningen i citatet är ju oerhört långtgående.., liksom att FRA kan registrera alla medborgares sociala nätverk."

Det var ju oerhört glädjande att du inser att det skulle vara allvarligt om FRA kan utläsa en enskild människas sociala nätverk.

Genom att applicera statistiska metoder på sina gigantiska mängder trafikdata ska FRA avgöra om en människa kan vara terrorist, är inblandad i yttre hot, är utsänd av främmande makt etc. Problemet är att samma statistik och samma databas även indikerar alla andra avsikter, förhoppningar, intressen och egenskaper som en människa kan ha,
såsom exempelvis religösa och politiska åsikter, sexuella läggningar etc.

Därför är det av oerhörd vikt att FRA inte får tillgång till stora mängder trafikdata. Som du vet är FRA:s tillgång till trafikdata inte begränsad på något sätt, det kallas "att följa signalmiljön" och innebär att med statistiska metoder ur trafikdata ta reda på vilka trafikmönster som kan knytas till vilka typer av människor.

Nu vet du:
Stora mängder trafikdata + statistik = kartläggning av egenskaper, sociala nätverk mm.

Det är tyvärr inte så att det på något sätt är olika sorters statistik som behövs i de olika fallen. För att ta reda på någons politiska åsikter när man sitter med en gigantisk trafikdatabas räcker det typiskt att skriva ett kommando vid prompten och vänta en millisekund. Så effektiv kan man göra statistiken med hjälp av stora datorer.

Anna Petersson
Civilingenjör och Teknologie licentiat i matematik

Anonym sa...

Skönt att veta att Staffan och hans kompisar i riksdagen vet vad de röstar igenom med öppna ögon. Då behöver man inte tveka en sekund när man står vid valurnan om ett år. Riksdagen inför en sorts obligatorisk kommunikationsdeklaration genom FRA. 2009? 1984!

Bengt Svensson sa...

Alla som vill veta vad UD och regeringen hade för sig julhelgen 2004, utgör ett hot mot rikets säkerhet. Det är väldigt många svenskar det.

Anders G sa...

Det är lite svårt att se hur denna nya information skulle kunna lugna våra nordiska grannar. Tvärtom får de väl här sina värsta farhågor besannade.

Det är vämjeligt att signalspaningsorganisationerna dessutom betraktar människors kommunikation som handelsvara.

Det var precis så Ingvar Åkesson beskrev informationsutbytet i en tevesänd debatt med bl.a. Anne Ramberg i fjol.

Det är nu, med all ny kunskap i bagaget, som det vore läge att skissa på hur en lagstiftning egentligen borde se ut. Det är nu debatten skulle börja.

Unknown sa...

Jo, om det där med folks privata kommunikation som handelsvara, det är inte så lite hykleri att staten ska få tillgång till precis ALLT som kommuniceras på Internet och även kunna sälja det vidare, samtidigt som vi medborgare inte får ladda ner en mp3-fil från nätet ens för privat bruk. Borde inte jag äga information om mig och mitt privatliv lika mycket som en upphovsman äger sina verk? Svara gärna på det, Staffan.

ConnyT sa...

Rätta mig om jag har fel Staffan. Med FRA är det lagligt att...

1. Sverige skickar rådata med material som innehåller saker som inte FRA får spana på till en samarbetspartner utomlands. Detta kan sedan bearbetas och återvända till FRA i "laglig" form. På detta sätt kan FRA enkelt gå runt lagen om man vill ha information om svenskar i Sverige.

2. FRA kan skicka uppgifter utomlands (rådata) som t.ex. kan innehålla mina inloggningsuppgifter till min arbetsplats, Google, hotmail etc etc

Jag hittar inget i lagen som stoppar detta. Gör du?

ConnyT sa...

En annan tanke:

Staffan - du har varit mycket tydlig med att det vore ett hot mot rikets säkerhet att INTE ge FRA dessa befogenheter.

Det betyder, enligt din egen definition, att personer som aktivt jobbar mot FRA utgör ett hot mot rikets säkerhet och de är därmed legitima mål för FRA's avlyssning!?

Man ska nog vara försiktig med att kritisera FRA framöver. T.ex. genom att skriva på denna blogg som jag antar finns utomlands.

Anonym sa...

"3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen"

Staffan, vad är grov gränsöverskridande brottslighet idag? Imorgon? Om 5 år?

Den här lagen är en riktigt "tuggummilag" som i princip kan anpassas till vilket syfte som helst.

En annan sak som slår mig är att en lag med så många kontrollstationer, uppföljningar, övervakningsinstanser och tillståndsprövningar måste i grunden vara en högst osäker och riskfylld lag, annars hade inte allt det där behövts (det är nästan som om ni är rädda för FRA). Känns inte helt bekvämt att den typen av lagar införs i vårt land.

/A

Anonym sa...

ODE TILL FRA-LAGEN

- Varför bråkar man så när en
stat vill lyssna på folket i tråd?
- Vi som värnar privata sfären!
sa Fredde, Jöjja, Janne och Maud.

-Vi tar bara en miljon i sänder,
i fibern som signalerna bär.
-Vi tvår nu våra händer,
och hoppas man är nöjd "over there".

”Domstol Viksten” och FUN är garanter.
Inget kommer att gå snett.
- Vi vill inte lyssna på gamla tanter,
sa Ingvar och log brett.

-Nej det är mest Titan vi vill fylla,
med vem?, var? och när?
Det skapar FRA:s mylla.
Sånt vet nu en hel bloggosfär.

-Sen byter vi data kors och tvärs
med andra runt hela klotet.
Ja, det är en viktig kommers.
Större än själva yttre hotet!

-Eh? Vadå? Jag fattar inte ett jota.
Det har vi aldrig hört, sa ledamoten.
-Men det är nog bäst att inte rota,
annars lär man väl få foten.

-Nja, något borde vi göra, sa Fredrick, och torka' en tår.
-Hur ska vi annars rädda oss själva?
-Jag har det! skrek Annie, från sin korridor:
-Vi kränker på prov till tvåtusenelva!

Gurra G sa...

Att just Annie av alla människor på denna jord ska va den som granskar FRA känns ju som ett stort hån mot det svenska folket. Kvinnan som står symbol för hela FRA-lagen. Räck upp en hand, den som tror att hon kommer komma fram till att hon haft fel hela tiden!

Per Mogren sa...

Nu kan vi alltså slå fast att FRA försökt vilseleda såväl politikerna som allmänheten. FRA har velat ge sken av att man bara laborerar med mycket precisa sökbegrepp, som liknats vid välagnade metkrokar. Och att dessa sällan drabbar enskilda.

I själva verket bygger hela konceptet på inhämtning i stora mängder av känslig kommunikation som inte alls behöver ha med yttre hot att göra.

Det mest förvånande är att ni politiker också köpt detta. Det är väl ändå ni som ska diktera för FRA vad som är "nödvändigt" och inte tvärtom?

Varför har ni inte förbjudit FRA att lagra enskildas trafikdata inom teknik- och metodutvecklingen?

Anders G sa...

Ställde just en fråga till Sten Tolgfors i DN-chatten:

Anders G: Medger verkligen lagen att FRA får samla in enskildas trafikuppgifter utan att det behöver finnas en koppling till yttre hot?

Sten Tolgfors: Nej


Jag tycker du säger en sak, Staffan, och Tolgfors en annan.

Lars sa...

Fritt efter HC Andersen:

- Han har ingenting på sig, är det ett litet barn som säger; han har ingenting på sig !

- Han har ju ingenting på sig! ropade slutligen allt folket; och det kröp i Staffan, ty han tyckte, att de hade rätt; men han tänkte som så: Nu måste jag hålla god min till processens slut. Och så höll han sig ännu rakare, och ledamöterna gick och bar på släpet, som alls icke fanns.Och där stod Staffan och tittade upp mot den fria etern - utan en tråd.

Unknown sa...

Den bild som du nu ger av FRA:s verksamhet är en annan än tidigare, Staffan.

Det både FRA och ni beslutsfattare hävdade inför förra omröstningen var att FRA inte samlar in data som sedan genomsöks i efterhand. Nu säger du tvärtom att det är precis detta man gör.

Dessutom säger du själv att det kan handla om stora mängder och att även svenska medborgares utlandstrafik kan beröras. Det är ju fullkomligt sensationellt!

Till på köpet samlas uppgifterna in inom ett lagrum som handlar om teknikutveckling. Trots detta tycker du att det är helt i sin ordning att dessa personuppgifter ska få behandlas inom ramen för de gängse underrättelseuppdragen. Nej, det tycker inte jag.

Och varför kommer denna viktiga information först nu, alldeles före voteringen?

Jag är benägen att hålla med tidigare kommentator. Det är ni politiker som ska förbjuda FRA att inhämta enskildas trafikdata i utvecklingsverksamheten. Inte tillmötesgå FRA:s önskemål och tillåta den.

Nu vill vi också veta hur länge du suttit på denna information, Staffan.

Johan sa...

Ofta är det fruktsamt att försöka sätta sig in i motsidans argument. Vi får väl se om jag har tolkat dig rätt, Staffan.

Du menar att när FRA fått tillstånd att avlyssna i en viss signalbärare inom ramen för försvarsunderrättelseverksamheten bör de också få massinhämta trafikdata i samma fiber. Ja, kanske rentav tömma signalbäraren på vitala trafikuppgifter dygn efter dygn, vecka efter vecka. Även enskildas trafikdata. Under förutsättning att detta är "nödvändigt".

Menar du då i likhet med försvarsministern att trafikdatainhämtningen genomförs med koppling till yttre hot?

Staffan Danielsson sa...

Ursäkta, många kommentarer till mitt summerande inlägg, tack för dem.

Jag har i riksdagsdebatten och i senare kommentarer berört flera av frågeställningarna.

Anonym sa...

Vad gäller våra nordiska grannar verkar de hålla på med samma sak som FRA nu ska påbörja! Se http://klamberg.blogspot.com/2009/11/overvakning-i-en-rattsstat-och.html