fredag, september 16, 2016

Jag välkomnar GD Anders Danielssons avgång

Jag som enskild riksdagsledamot anser att Migrationsverkets underlåtenhet att kontrollera ålder vid beslut om asyl ska beviljas som barn eller vuxen är en rättsskandal, och att GD Anders Danielsson som huvudansvarig för detta bör avgå. Mitt parti anser inte detta utan har fullt förtroende för GD liksom för barnläkarnas och Socialstyrelsens bedömningar.

- Att Röda Korsets generalsekreterare skulle blivit GD på Migrationsverket hade varit otänkbart, intressant att det motsatta nu sker. Migrationsverket måste göra sitt jobb objektivt och utan känsloladdningar, haveriet ifråga om att inte kontrollera ålder får inte upprepas. Och uppgifterna om att handläggare på Migrationsverket vägrar eller inte förmår att skriva avslagsbeslut är starkt oroande, myndigheter måste arbeta rättssäkert och inte känslostyrt.

Jag skriver här slutreplik i Dagens Samhälle i debatten med Migrationsverket, tillsammans med kommunalrådet (M) MIchaela Fletcher i Österåker.

Artikeln är lite nedkortad, här är originalet:

"Sverige har som enda EU-land de senaste åren underlåtit att kontrollera ålder när oklarhet rådet om asylsökande är barn eller vuxna. Istället har i praktiken nästan alla som uppgivit sig vara barn godtagits som barn trots att kanske 20-30 % varit mellan 20-30 år eller mer.

Detta har lett till att ca 40 % av alla uppgivna ensamkommande barn till EU år 2015 på sina flyktingsmugglares inrådan valt att ta sig till Sverige. Det är mer än dubbelt så hög andel som för övriga asylsökande. Om 30 % av de uppgivna barnen kom till Sverige p g av obefintlig ålderskontroll kommer dessa att fram till sin 21-årsdag kosta staten flera tiotals miljarder kronor. Utöver att beviljas asyl som barn fastän de är vuxna män så har de placerats med barn på asylboenden över landet med påfrestningar ibland för både barn och personal.

Migrationsverket bär det fulla ansvaret för att denna orimliga situation har uppstått med mycket stora effekter på statsbudgeten och för kommuner och för barn och personal på asylboenden och HVB-hem. Verket har fallit till föga för ansvarslösa barnläkare och advokater som bojkottat medicinska åldersbedömningar. Det rättssamhälle som låter yrkesgrupper diktera politiken är mycket illa ute. Hur skulle Sverige se ut om t ex poliser vägrade verkställa utvisningar,  barnmorskor vägrade utföra aborter och barnläkare och advokater vägrade acceptera ålderskontroller trots riksdags- och myndighetsbeslut?

Migrationsverket anser nu att de minsann inte har något ansvar för att kontrollera ålder för att avgöra om uppgivna barn är barn eller vuxna män. Det ansvaret åvilar kommuner och HVB-boenden har Migrationsverket fräckheten att uttala.

Tala om att svika sitt myndighetsansvar för rättssäkerhet och likabehandling. Tala om att svaja som ett rö för vinden när oansvariga yrkesgrupper tillåts bestämma Sveriges regelverk vid asylprövning. Tala om att söka skyffla över ansvaret på barnläkare och kommuner istället för att ta det självklara ansvar man som myndighet har att skilja barn från vuxna vid asylprövning och asylbeslut och t ex uppdra åt statsanställda läkare att göra sitt jobb.

Migrationsverkets passivitet och uppgivenhet när man underkastar sig diktat från barnläkarföreningar är upprörande och utomordentligt allvarlig. Än värre är att man inget har lärt utan i sin replik i Dagens Samhälle bara vidhåller att det är helt i sin ordning att yrkesgruppers bojkotter tillåts avgöra svensk asylpolitik.

Vi står fast vid att Migrationsverket svikit sitt myndighetsansvar och t o m lastat över det på kommuner och andra. Det som skett och sker kan inte betecknas som annat än en rättsskandal som bör granskas av både JO och kanske riksdagens konstitutionsutskott och andra.

Det är nu ytterst regeringens och riksdagens ansvar att säkerställa att Migrationsverket omgående tar sitt ansvar och kontrollerar ålder på ensamkommande så att barn ges asyl som barn och vuxna män som vuxna. En förutsättning för detta är att Migrationsverket vid tveksamhet om uppgiven ålder är under 18 år klassar den ansökande som vuxen så att den berörde kan hävda sin rätt till medicinsk åldersbedömning om han så önskar. Det är absurt att migrationsverket så länge godtagit nästan allas uppgifter om sin ålder trots de mycket starka incitament som finns för att uppge för låg.

Även Justitieombudsmannens ansvar för att Migrationsverket tvingas godta allas uppgifter om sin ålder från ankomsten till Sverige och till att asylprövning sker efter idag mer än ett år måste ifrågasättas och granskas och kanske behövs lagändringar. Naturligtvis måste den prövningen ske i anslutning till att barn och uppgivna barn placeras på asylboenden så att barn och vuxna inte samplaceras. Att inte detta självklara faktum stått klart för Migrationsverk och JO är ytterst anmärkningsvärt liksom att ingen agerat för att få en ändring till stånd. Att Migrationsverket gör det nu är en sak, men hur har man kunnat acceptera det i flera år utan att slå larm?

Nu avgår migrationsverkets GD, vilket vi välkomnar. Att Röda Korsets generalsekreterare skulle blivit GD på Migrationsverket hade varit otänkbart, intressant att det motsatta nu sker. Migrationsverket måste göra sitt jobb objektivt och utan känsloladdningar, haveriet ifråga om att inte kontrollera ålder får inte upprepas.

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Michaela Fletcher, kommunalråd (M), Österåker"