fredag, februari 25, 2011

Elpriser och friskolor - marknad eller monopol..?

Elmarknaden är avregrerad och konkurrensen ska fungera, men gör den det?

Skolverksamhet var kommunalt monopol men är nu öppnad för upphandling och olika "utförare". Några friskolor som vinner upphandlingar och ska leverera kvalitet enligt tecknat avtal går med tydligen betydande vinster, och kan även med gällande skattelagstiftning minska skatten på dessa genom registrering utomlands av riskkapitalbolag.

Uppenbarligen är konkurrensen på elmarknaden i betydande utsträckning av oligopolkaraktär, och risk finns att den fungerar dåligt. Motivet för den marginalprissättning som sker på elmarknaden är principiellt starka, se denna artikel i GP.. Samtidigt finns det även argument mot dagens ordning, väl framfört i denna blogg..

Friskolor svarar för en betydande del av skolverksamheten i dagens Sverige enligt TT: "De fristående skolorna har expanderat under en följd av år och ansvarar nu för mer än var tionde grundskoleelev. På gymnasienivå studerar ungefär var fjärde elev på en friskola. De fristående förskolorna har cirka 14 procent av barnen i de aktuella kullarna.
Sammanlagt kvitterar friskolorna ut mer än 20 miljarder kronor per år av de offentliga medlen. Mer än hälften går till förskoleverksamhet, och knappt sex miljarder kronor vardera till fristående grund- och gymnasieskolor. Resterande medel går till de fristående huvudmän som bedriver kommunal vuxenutbildning."

Friskolorna redovisar oftast vinst, kanske i rimliga proportioner? TT: "Tre av de fyra största friskoleföretagen redovisar vinster i sina senaste delårsrapporter och årsredovisningar. Men själva skolverksamheten bär sig i samtliga företag.
Academedia omsatte 1 232 miljoner kronor under de sex första månaderna i fjol, och gjorde en vinst efter finansiella poster på 121 miljoner kronor. Under helåret 2009 var omsättningen 2 103 miljoner kronor och vinsten 170 miljoner kronor.
Pysslingen omsatte 992 miljoner kronor 2009, med en vinst på 35 miljoner. Kunskapsskolans intäkter uppgick under juli-december 2009 till 369 miljoner kronor och vinsten till 15 miljoner.
John Bauer redovisar en förlust efter finansiella poster på 17 miljoner kronor, trots omsättningen på 1 137 miljoner kronor 2009. Men det beror enbart på räntekostnader - bland annat på lån tagna hos de egna aktieägarna. Rörelseresultatet var positivt med 11 miljoner kronor."


Jan Björklund ska nu utreda hur friskolors villkor ska vara. Min uppfattning är att det är bra med konkurrens, mångfald och markandsekonomi även i den offentliga verksamheten. Självklart ska konkurrensen mellan kommunalt driva och privata skolor ske på likvärdiga villkor, och självklart ska upphandlingen ske professionellt och ställa upp de kvalitetskrav som skolorna måste följa.

Uppenbarligen har här misstag skett, och OK att utreda detta då.

Vad gäller elmarknaden, så finns det även här skäl för att utreda om den fungerar tillräckligt bra, eller om det är för stort glapp mellan genomsnittsprissättning och marginalkostnadsdito!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,