fredag, november 24, 2006

Oj, har det verkligen redan gått en vecka...Jag kikade in på min kollega Johan Linanders utmärkta blogg och blev riktigt trött av att bara läsa hans digra veckoprogram. Och det är klart, tiden går snabbt när många bollar är uppe i luften.

Min vardag är ju rätt mycket försvarsutskott och EU-nämnd, så här i början. Inläsning och sammanträden, förmöten och andra möten, besök och träffar osv.

Tillsammans med en delegation politiker och tjänstemän från EU-nämnden var jag två dagar i Helsingfors i veckan på "Cosac-möte", två gånger per år sedan några decennier träffas representanter från medlemsländernas parlament till informationsutbyte och samråd i aktuella frågor. Finland är ju ordförandeland för EU detta halvår, och vi lyssnade till både statsminister Matti Vanhanen, talman Paavo Lipponen, president Tarja Halonen och ryska dumans ordförande i "Eu-utskottet". "Den nordiska dimensionen" var en viktig fråga som Finland - och Sverige - drivit sedan EU-inträdet, ett samarbete likt det i medelhavsområdet. Konferensen var mycket välorganiserad, och min partiska uppfattning är att vi vår nordliga dimension är duktiga på organisation och rätt effektiva i att tydliggöra och driva på.

Mina intryck av EU-nämnden är att regeringens och ministrarnas förankring i riksdagen före och efter ministerrådsmöten m.m. i Bryssel är mer omfattande än jag riktigt har insett. Under EU-nämnden på riksdagens hemsida finns efter varje sammanträde en ordagrann stenografisk medteckning av allt som sagts (frånsett vissa begränsade delar som kan hemligstämplas)med dialogen mellan respektive minister och nämnden.

Ju mer jag följer EUs krångliga men ända fungerande samarbetsformer (humlan som flyger) ju gladare är jag över att Europas länder hittat ett redskap för samarbete och fredliga lösningar, och där ständigt fler länder knackar på dörren och vill vara med. Naturligtvis behöver detta växande EU en förändrad "konstitution" och det är spännande att få vara med och diskutera hur detta nu ska genomföras, efter de folkliga nejen i några folkomröstningar.

I det svenska valets vallokalundersökning ställdes frågan om man var positiv eller negativ till Sveriges EU-medlemskap, och siffrorna verkade vara mycket glädjande, med t ex ca 50 % för och ca 25 % emot i centerpartiet.

Jag och några till var också bjudna till slottet i veckan. Det var mycket trevligt, och jag har nog aldrig varit där förut måste jag bekänna. Rikssalen var en upplevelse där de fyra stånden från 16/1700-talet och till 1866 träffades under Kungens ordförandeskap, och där riksdagen öppnades fram till 1975. Även övriga salar var pampiga med mycket tradition och kultur.
Rent prinicipellt må jag erkänna en stark tvekan inför att man i vår moderna tid kan ärva ett helt kungadöme, men visst har Sverige en djup tradition på detta område och visst sköter sig vår kungafamilj utmärkt. Smoking var anbefalld som klädsel, vilket jag alltid haft svårt för...
Och "jag och några till" var ju riksdagen och regeringen, men det förstod ni säkert.

fredag, november 17, 2006

regeringen föreslår - jag kanske röstar ja...

Med lite aktuell touch en synpunkt på hur partiers samregerande kanske inte bör gå till.

Regeringen lägger ett förslag, förankrat i alla partier. Det kan finnas skönhetsfläckar som bör justeras, givetvis, vilket ska ske i första hand i regeringens beredning av sitt förslag och i andra hand i utskottets behandling av förslaget i riksdagen.

Miljöpartiet drev förra mandatperioden ofta sina frågor parallellt i både förhandlingar med regeringen och genom utspel i media. Oftast genom en företrädare för partiets förhandlingslinje, ibland någon eller några enskilda ledamöter som gjorde utspel. Det är ett sätt att se på hur man förtroendefullt samarbetar.

Skulle partier i den samspelta Alliansen frekvent börja ägna sig åt åt sådana parallella strategier där t ex enskilda riksdagsledamöter ställer sina egna villkor för att rösta än si, än så så kan den här resan bli gungigare än vad den behöver bli.

Med en gemensam borgerlig värdegrund och inför ansvaret att finna gemensamma lösningar utifrån valmanifest och i andra frågor utgår jag ifrån att det bara blir i verkligt besvärliga frågor där vår spänstiga inre dialog ev. behöver kombineras med offentliga villkor och krav i olika mediautspel.

lördag, november 11, 2006

svensk millimeterrättvisa ger byråkrati och krångel

Jag har motionerat om det orimliga körjournalskrånglet i små företag, sannolikt även annorstädes. För 15 år sedan och tidigare fick man uppskatta andelen procent som en företagsbil användes i företaget resp för privata ändamål. Det gick utmräkt i många decennier. Man fick alltså göra troligt vad en rimlig andel företags- resp. privatresor av de samlade milkostnaderna var beroende på företagets utseende och omsättning mm.

Detta ansågs vid skattereformen alltför grovt, och istället infördes krav på att en företagsbil - t ex en liten skåp eller flakbil - alltid ska föra körjournal, om volymen privat mil är fler än 100 mil per år (ca 5 km per dag). Alltså tvingas 100.000-tals småföretagare varje gång man sätter sig i företagsbilen anteckna mäterställning vid start och framkomst på varenda resa, från någon km till många mil. Och avgöra om resan är i företaget eller privat (självfallet blir också en hel del resor av blandad karaktär). Risken för fusk blir på intet vis mindre än med schablonregeln, enligt min uppfattning, eftersom företagsresor lätt kan konstrueras av den som vill fuska. Jag anser att schablonbedömning beroende på företagets utseende och omsättning ger snarast mindre utrymme för oegentligheter samtidigt som systemet är mycket mindre byråkratiskt och tidsödande.

Skatteutskottet gjorde tummen ner för min motion, ingen förenkling här inte.

Mobiltelefonkostnaderna sjunker nu för varje år, och summorna blir allt mindre. Här finns samma bedömning kring företagsabonnemang, och hur ev privat användning av mobilerna ska uppskattas eller kontrolleras. Självfallet är det enklaste även här att göra en schablonbedömning av andelen privatsamtal, mot bakgrund av frekvensen samtal i tjänsten beroende på tjänstens art och totalvolymen samtal. För telefoner på arbetsplatserna föreligger ju delvis samma situation, och måste mobilernas samtal - vart och ett - fördelas på privat eller i tjänsten borde ju samma teknik tillämpas även för de fasta telefonerna.
Vi får ett Sverige där alla ropar efter behovet av förenklingar för företag och organisationer men där skatterättvisans millimeterbyråkrati firar allt större triumfer genom att företagaren - eller den anställde - tvingas lägga en rätt betydande energi på att vid många tillfällen under dagen tänka efter "vart ska jag köra och vad ska jag göra" respektive "till vem ska jag ringa och vilket är ändamålet".

Vi ska inte sila mygg och svälja kameler, jag tror på vettiga schablonlösningar för sådana här frågor där sedvanliga skattekontroller får granska skäligheten i gjorda fördelningar.

Det är bra att även ledande beslutsfattare får känna av hur dagen skattemässiga regelverk fungerar och tillämpas, kanske kan då regelverken förenklas och byråkratin minskas.

Detta skrivet mot bakgrund av en diskussion om även riksdagsledamoternas kostnader och redovisningsprinciper för vårt kanske förnämsta arbetsredskap, mobiltelefonen.

torsdag, november 09, 2006

Kort om Staffan Danielssons (c) riksdagsmotioner okt-nov 2206:

Antalet enskilda motioner under allmänna motionstiden har minskat från ca 4.000 till ca 2.500, ungefär. Det tar tid att hitta sina roller, eller också är det vad som faktiskt har skett. I regeringsställning har jag begränsat mina motioner till ca 20 mot ca 35 tidigare år. Det blir lite blandat med bäring på Östergötland, på engagemang i vissa frågor och på initiativ av några väljare. Varsågor:


Kort om Staffan Danielssons (c) riksdagsmotioner okt-nov 2206:

• Östergötlands infrastruktur
Flerpartimotion om vikten av mer resurser till Östergötlands vägar, järnvägar och hamnar. En kraftfullare järnvägsförbindelse mellan länet och Stockholm – Ostlänken – är trängande nödvändig liksom väginvesteringar vid Söderköping, Motala och Vadstena samt sammanbindningslederna (väg och järnväg) mellan Östergötland och Kalmar och norrut.

• Upprustning av vägar och järnvägar mellan Östergötlands och Kalmar län
(Motion tillsammans med Anders Åkesson, Kalmar.)
I statsbudgeten görs nu rejäla satsningar på infrastrukturinvesteringar samtidigt som man öppnar för nya sätt att finansiera den nödvändiga utbyggnaden. Samtidigt med detta måste det regionala inflytandet öka över var och hur investeringar görs. Våra respektive län är öppna för andra kompletterande sätt att finansiera transportinfrastruktur än enbart direkt över statsbudgeten. Resurstilldelningen har tidigare varit för njugg till denna del av Sverige, och nu måste Stångådals- och Tjustjärnvägarna mellan Linköping och Kalmar respektive Västervik rustas upp liksom t ex E 22 förbi Söderköping och väg 35 mellan Linköping och Västervik.

• Gräv ned Sydlänken!
Svenska Kraftnät överväger nu hur kraftledningen Sydlänken ska dras mellan Hallsberg och Hörby. Ett alternativ är öster om Vättern. Mot traditionell luftledning med stora intrång och jättelika stålskelett öppnas nu möjlighet till en elegant markkabellösning. Regeringen bör sträva efter att en markkabellösning kan förverkligas.

• Bort med TV-avgiften!
När alla har TV är det inte rimligt att inkassera en TV-avgift med stor byråkrati och med ett bortfall av 10-20 procent (flera hundra tusen hushåll) som inte betalar. Regeringen bör därför utreda en annan finansiering av public service, i första hand via skattsedeln eller genom en kortlicenslösning via digitalboxen.

• Utred förbud mot opinionsundersökningar dagarna före riksdagsvalet!
Egentligen borde ett ev förbud mot partpolitiska opinionsundersökningar vara otänkbart. Men det finns i andra länder, och uppenbarligen kan olika undersökningsresultat nära inpå valet faktiskt påverka valutgången. Frågan bör därför prövas av regeringen.

• Ge Afrikas bönder bättre förutsättningar!
Fantastiska framsteg har skett i jordbruket i t ex Asiens länder, mycket beroende på en nationell jordbrukspolitik som utvecklar landsbygden och jordbruket. I Afrikas länder styrs den nationella politiken oftast av urbaniserade krafter som istället håller tillbaka och suger ut jordbruket. Det är ett upprörande faktum att Afrikas fattiga bönder i flera länder inte ens erhåller halva eller tre fjärdedelar av världsmarknadspriset för sina produkter. Sverige bör därför i samband med sina biståndsinsatser agera för en rättfärdig nationell jordbrukspolitik, vilket egentligen är en förutsättning för att vårt bistånd ska få rimlig effekt.

• Miljöstöd även till Östergötlands åkrar!
Miljöersättning erhålles för åtgärder för minskat växtnäringsläckage – fånggröda och vårplöjning – i slättbygder i södra och mellersta Sverige undantaget Östergötland. Även jordar i Östergötland kan må väl av dessa åtgärder, och dessa miljöstöd bör även innefatta Östergötland.

• Tillåt miljövänlig ogräsbekämpning genom avslagning!
Jordbruksverket tillåter en del lantbrukare att slå av ogräsen på mark ur produktion (träda), men förbjuder nu denna urgamla metod för de flesta bönder. Härigenom ökar behovet av kemisk ogräsbekämpning. Att vilja främja biologisk mångfald på åkermark genom ökad kemisk bekämpning är ologiskt och förbudet mot miljövänlig ogräsbekämpning bör snarast tas bort. Stöd även den miljövänliga vedeldningen.

• Stöd även den moderna miljövänliga vedeldningen!
Det finns statliga investeringsstimulanser för att värma bostäder med vattenburna förnybara energialternativ istället för med olja och el. I stor omfattning växer nu användningen av träpellets, vilket är bra. Däremot är det obegripligt att stöd förvägras om man vill installera en modern miljövänlig vedeldning med vedträn och energilagringstankar, som varken kräver transporter i båda riktningar eller en industriell pelleteringsprocess. Modern vedeldning bör därför likställas med träpellets vad gäller investeringsstödet.

• Effektivare körkortsprov!
Allt färre tar allt dyrare körkort på allt färre provplatser över landet. Körkort och rätt att utnyttja vårt gemensamma vägnät får inte vara något som alltmer förbehålls dem som har god studievana och har ekonomiska resurser. Denna utveckling måste brytas utan att ge avkall på trafiksäkerheten. En översyn bör därför göras av regelverken för att ta körkort; t ex genom mindre tillkrånglade teoriprov och genom att certifierade trafikskolor tillåts utfärda ”prövokörkort” vilket också ger fler provplatser över landet. Trafikkunskap bör också ges större utrymme i våra skolor.

• Översyn av regelverket för hur synfältsbegränsningar kan diskvalificera till körkort!
Självfallet ska rimliga krav på bl a kunskaper, omdöme och fysiska förutsättningar ställas på den som vill erhålla körkortstillstånd. Därför krävs bl a godkänd synkontroll. I ett internationellt perspektiv är dock de svenska regelverken strängare, och samma synfel i andra länder som ger körkortstillstånd där kan förvägras i Sverige. Genom att körkortet erhålles på livstid utan omprövning i Sverige accepteras uppenbarligen en gradvis sämre syn i olika avseenden för de som har körkort, vilket anses kompenseras genom erfarenhet och omdöme. På samma vis bör en översyn göras av dagens stränga praxis för körkortstillstånd, där körkort kan förvägras trots godkänt synprov och körkortsprov.

• Ett rimligare hundägaransvar!
Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter från 1943 delar de båda hundägarna på ansvar och kostnader om en lösspringande hund attackerar en kopplad hund under god tillsyn. Även vårdkostnader för skador på den attackerande hunden delas lika, trots att ansvaret ligger på endast den ena hunden och hundägaren. Detta är inte rimligt och det ”strikta hundägaransvaret” i lagen bör därför luckras upp så att en oskyldig hund och hundägare inte straffas för misstag begånget av andra.

• Sänk skatten på öl och vin!
Väldiga mängder av framförallt öl väller in i landet i oordnade former och försäljs i likaledes oordnade former. Situationen är ohållbar; det väldiga inflödet göder framväxten av kriminella nätverk, gör tillgängligheten till alkohol mycket stor, försvagar systembolagets ställning, minskar skatteintäkterna och hotar de svenska bryggerierna. Regeringen bör därför allvarligt överväga att sänka skatten på öl och vin.

fredag, november 03, 2006

Religion och könsstympningar

Vi upprörs många över religiösa sedvänjor i vissa muslimska grupper i Afrika och könsstympa små flickor. Människor tror sig ha fått i budskap av "Gud" att ändra hans skapelse på detta sätt.
Jag tycker 1. att det är fel att skada människokroppen genom kirurgiska ingrepp och 2. att detta i så fall först får ske genom ett medvetet beslut av den vuxna människan själv.

Lagarna i ett demokratiskt rättssamhälle ska förvisso trygga den enskildes frihet på t ex det religiösa området, men de måste också trygga den enskildes - framförallt barnets - rätt till sin kropp som den är skapad. (Och jag menar också att det finns gränser för hur religionen kan tillåtas föreskriva t ex osynliggörande av kvinnan genom att hela huvudet döljs av en slöja).

Vi talar nu mest om kvinnlig könsstympning, men det finns ju faktiskt också en manlig sådan sedan flera 1.000 år tillbaka, nämligen Judendomens tecken på att enligt sin tro vara guds egendomsfolk genom att förhuden på männen opereras bort.

Även detta borde - om det genomförs - vara ett medvetet beslut av den vuxna mannen, inte något som som föräldrar beslutar på sina barns vägnar.