måndag, september 03, 2012

Ska JAS Gripens uppgradering utredas på nytt?

Det pågår en livlig debatt om det svenska försvaret på de anonyma försvarsbloggarna och i Svenska Dagbladet, framförallt, men även i andra riksmedia.

Det är bra att försvarsfrågor diskuteras!

Ett inlägg från en FOI-analytiker på SvD Brännpunkt är ett bra exempel på varför det är så viktigt att försvarsberedningen analyserar Sveriges militära samarbeten utifrån olika aspekter, inte minst vad gäller hur långt det samarbete i Norden som "alla" förespråkar kan drivas givet nuläget och var gränserna går, men även hur olika framtida handlingsalternativ kan påverka resursavvägningen mellan olika försvarsgrenar. Självfallet ska analysen ske utifrån olika framtida handlingsalternativ och vad de innebär för försvarets inriktning.

En del av debatten sker mellan besvikna försvarsbloggare och SvDs ledarsida om att alliansens försvarsbudget är alltför knapp relativt hur stor den borde vara. Detta kan givetvis alltid diskuteras, och även jag har ju tydligt redovisat att i det finns en hel del som talar för att budgetnivån borde höjas i kommande inriktningsbeslut, vi får se var försvarsberedningens analyser landar.

Jag borde kanske inte blanda mig i debatten om moderaternas "svek", som SvDs P J Anders Linder framställer det. Men ändå, någon synpunkt.

P J Anders Linder skriver om 2004 års "olyckliga" försvarsbeslut, och det är riktigt att riksdagsdebatten då fördes i ett högt tonläge från framförallt M som kanske inte helt korresponderade med den faktiska skillnaden mellan de rödgröna och den allians som höll på att formas.

Jag vill minnas att skillnaden handlade om 400 mkr det första budgetåret, samt att Arvidsjaurs verksamhet inte skulle läggas ned. Den omfattande nedläggningen i övrigt av många garnisoner hade ett brett stöd i riksdagen, och jag vet inte om Linder menar att ett antal av dessa borde funnits kvar?

Efter regeringsskiftet 2006 visade det sig att de rödgröna med S i spetsen ändå hade "bjudit till" 2004, eftersom de rödgröna budgetarna i opposition visade sig ligga runt 2 miljarder kr lägre än alliansens försvarsbudget. Först under Håkan Juholts korta ordförandetid ökade S plötsligt på sin budget med 2 miljarder upp till alliansens nivå, medan V och MP fortfarande vill skära ner med denna summa. Denna "Juholteffekt" har knappast noterats men är förvisso anmärkningsvärd.

Ser man den positivt är det bra att S så plötsligt kunde lägga till 2 miljarder! Ser man den negativt är det anmärkningsvärt att S la sig så platt för V och MP i de rödgröna budgetarna 2006 till 2010.

Socialdemokraternas kraftiga höjning av sin försvarsbudget innevarande budgetår kan möjligen indikera att det kan finnas utsikter för att även försvarsberedningens analyser kan röra sig i samma riktning, vi får som sagt se.

Försvarsbloggaren Wiseman - kanske med särskilda kunskaper om stridsflyget - kritiserar i ett inlägg på SvDs ledarblogg regeringens förslag att anskaffa 40-60 JAS Gripen EF utan att enligt honom anslå tillräcklig finansiering. (Han är dock i grunden positiv till att JAS Gripen ska uppgraderas).

Han menar att regeringen inte lyssnar på ÖB och att man agerar innan försvarsberedningens omvärldsanalyser är klara.

Visst är regeringens förslag vad gäller antalet JAS Gripen lägre än vad ÖB har föreslagit (40-60, där jag förespråkar 60, istället för ÖBs 60-80). Men Försvarsmakten och ÖB har efter genomgripande analyser kommit fram till att det är JAS Gripen-systemet som ska uppgraderas och utgöra vårt stridsflyg åtminstone fram till ca 2040, och här delar regeringen helt ÖBs uppfattning. (ÖBs och regeringens intervall möts också, som framgår, i siffran 60. Vi får se var försvarsutskottet kommer att landa.)

Här har också regeringen stöd av en bred riksdagsmajoritet, som vid flera tillfällen uttalat att man förväntar sig att regeringen i närtid återkommer med förslag till riksdagen om JAS Gripens uppgradering. Vid riksdagens beslut om att på oppositionens förslag tillsätta en luftförsvarsutredning för tiden efter år 2040 markerades det också tydligt att en grundförutsättning i det arbetet skulle vara den uppgradering av JAS Gripen som riksdagen ska besluta om.

Skulle, som Wiseman möjligen menar, frågan om JAS Gripens uppgradering börja analyseras på nytt av försvarsberedning och/eller luftförsvarsutredning, skulle beslut i frågan skjutas flera år framåt samtidigt som den industri som tillverkar planen skulle leva i osäkerhet och Schweiz likaså.

Jag anser att detta vore olyckligt ur flera aspekter och står helt bakom den tidsplan som regeringen och en bred riksdagsmajoritet har lagt fast. Det innebär också att jag har fullt förtroende för de noggranna analyser som försvarsmakten och ÖB har gjort och som utgör grunden för kommande beslut om JAS Gripens uppgradering.