söndag, december 30, 2012

På Newsmill i debatt med Federley och Heimersson.

Det förs en djärv och öppen diskussion i Centerpartiet med anledning av ideprogramgruppens förslag. Jag har gjort flera blogginlägg kring detta, bl a en löpande uppföljning av press- och andra röster som speglar diskussionen och som jag rekommenderar till läsning för den intresserade.

Med anledning av debattartiklar av Fredrick Federley på Newsmill och Staffan Heimersson i Atfonbladet, som försvarar vikten av att Sverige i närtid öppnar sina gränser för fri invandring, replikerar jag idag på Newsmill, där jag också ger min bild av Centerpartiet och vår position i politiken.

 

fredag, december 28, 2012

Ett modigt och öppet Centerparti - idag kl 17 i P1.

Socialdemokraterna lär också arbeta med ett nytt partiprogram, även om jag inte hört mycket om det.

Centerpartiet har en frisk och öppen dialog kring ett djärvt idéprogramförslag från en arbetsgrupp. Jag är en del av den dialogen på möten, i sociala medier och i media liksom även t ex gruppens ordförande Per Ankersjö. Jag vill vara en öppen och transparent politiker och har i flera blogginlägg lugnt och sakligt (min uppfattning) redovisat min kritik på några punkter, bl a här.

Studio Ett i P1 kommer idag kl 17 att diskutera förslaget till idéprogram med bla mig och Per Ankersjö. Vi är självfallet överens om mycket, men det kommer ju inte att dominera diskussionen utan istället de punkter där vi skiljer oss åt, och som jag utförligt redovisat i mina tidigare blogginlägg. Jag har full respekt för Per och hans arbetsgrupp och deras visioner, men kommer alltså att sätta upp några som jag menar viktiga frågetecken.

Syftet med min tydliga position i denna viktiga programfråga är givetvis att jag vill påverka partistyrelsen till att förändra programmet en del i socialliberal riktning så att det kan vinna en bred majoritet på partistämman. Jag utnyttjar alltså min möjlighet som medlem i Centerpartiet till att delta i denna viktiga dialog och hoppas att många medlemmar, kretsar och distrikt gör sammalunda!

Här kommer jag att länka till Studio ett-debatten (öppna fil 2, tror jag!)

torsdag, december 27, 2012

Nyckelmeningar i C:s idéprogram, min analys!

Centerpartiets idéprogramgrupp har verkligen satt fart på diskussionen inför partistyrelsens förslag till stämman i början av februari, och sedan stämman den 22-24 mars. Med så lite tid så måste man vara tydlig och gärna använda sociala medier för att kunna påverka partistyrelsen, och stämman. Ska vi vara Sveriges mest öppna parti så förpliktar det, och jag vill gärna bidra till det!

Jag har valt att vara tydlig i min kritik på den punkt som gruppens ordförande, Per Ankersjö, valt att i media lyfta fram som den viktigaste, i flera blogginlägg.

Nu har jag läst programmet som naturligtvis har många förtjänster, men dem går jag inte in på (98 procent av texten..?)!. Istället vill jag i detta inlägg rikta uppmärksamheten på några skrivningar som tål att övervägas noga, som kanske ska vara kvar eller förändras eller tas bort. Kanske någon medlem, krets eller distrikt kan ha nytta av någon synpunkt i sitt remissarbete.

Mikael Jonsson i Västmanland har gjort en liknande tänkvärd genomgång.

Sidan 3, Inledning:
Skrivningarna om frihet är flera och viktiga. Starkare skrivning behövs om rättvisa, fördelning och solidaritet.
"Centerpartiet är en öppen och sekulär folkrörelse", återkommer om det.

Sidan 4, Centerpartiet, Sverige och världen:
Gärna starkare skrivning om Centerpartiets kamp för och solidaritet med de svaga i samhället, de med lägst pension eller i störst behov av ett grundskydd av olika slag. Gärna också utvecklat i ett särskilt avsnitt i programmet, därockså begreppen frihet och rättvisa, solidaritet och trygghet kan utvecklas och balanseras samt även statens roll och storlek diskuteras.

Sidan 4-5, Från fattigdom till välstånd:
"Sverige är idag en centraliserad enhetsstat som saknar förmåga att hantera de skilda förutsättningar som gäller för städer och landsbygd". Nja. Visst är drivkrafterna starka för urbanisering och stadstillväxt, och avfolkning av landsbygden. men nog går det att utjämna förutsättningarna även inom dagens ramar, med t ex kommunalskatteutjämning, skattefördelar och stödinsatser.

"Den som vill begränsa utbytet med omvärlden vill därför också begränsa Sveriges och mänsklighetens möjligheter att utvecklas". Nja. Kan nog tolkas som att är man för fortsatta regelverk för att t ex komma till Sverige så begränsar jag mänskligheten. Lite pretentiöst skrivet.

Sidan 5, För globalitet och hållbarhet:
"Vi ser det därför som självklart att den fria rörligheten inom EU bör utvidgas till att omfatta hela världen". Som vision och på lång sikt, ja. Kan behöva förtydligas.

"Nationsgränser och nationer som begrepp minskar i värde. Centerpartiet välkomnar denna utveckling".  Jag är nog positiv, men ser fram mot diskussion. Tendens i världen är nog blandad.

"Möjligheten att producera mat och förnybar energi till fler ökar hela tiden". Nja. Det finns också gränser för ökad produktion, som ökenutbredning, vattenbrist, klimatförändringar och sinande fossila bränslen.

Sidan 6, Frihet:
"Centerpartiet anser att en människas frihet i grunden endast kan begränsas av hänsyn till andra människors lika rätt till frihet". Nja. Människans frihet begränsas ju också av hänsyn till t ex andra djur och levande organismer, till miljön och till kulturarvet mm.

Sidan 6-7, Rättigheter:
"Centerpartiet förhåller sig neutralt i förhållande till religioner så länge alla människors fri- och rättigheter respekteras". Kanske någon tidigare formulering om vårt ursprung i den kristna värdegrunden ändå borde vara med?

Sidan 7, Jämställdhet och jämlikhet:
"Éndast när kvinnor och män har samma möjligheter till påverkan över sina liv och sina samhällens utveckling är demokrati och frihet en realitet". Jag förstår och sympatiserar med poängen, men i så fall är alltså demokrati ingen realitet idag i många av världens demokratier?

Sidan 8, Miljö och grön tillväxt:
"Dagligen används kemikalier vars effekter på människan och djuren är skadliga eller okända. Det är inte acceptabelt och måste upphöra". Jag förstår och sympatiserar med poängen, men meningen kan nog tolkas mycket långt. Många mediciner har t ex också negativa effekter och det finns väl alltid en "okändhetsfaktor"? En sträng kemikaliekontroll måste ju alltid avväga nytta mot risker.

Sidan 9, Klimatet:
"Frånvaron av internationella bindande avtal får inte hindra nationer och regioner från att gå före och tillämpa skärpta krav". Denna formulering har koppling till frågan om olika rösträttsålder och olika beskattningsregler mm i olika svenska regioner, t ex Östergötland? Jag förstår decentraliseringstanken, men är ändå lite tveksam. Skulle Holmens pappersbruk kunna ha högre utsläppskrav på sig i Norrköping än i Iggesund? Skulle jordbruket i Östergötland kunna ha strängare djurskyddskrav än i Skaraborg? Eller lägre? Är våra regioner tillräckligt stora för detta?

Sidan 9, Klimatet:
"Urbaniseringen har skapat nya möjligheter till miljövänliga och klimatsmarta lösningar genom effektiva transporter och samutnyttjande av gemensamma ytor. Samtidigt är en levande landsbygd en förutsättning för förvaltandet av våra naturvärden". Nja. Jag tycker att man reducerar landsbygden till något som förvaltar naturvärden. Jag ser det tvärtom. Landsbygden är grunden och "alla städers moder"!

Sidan 9, Jobb, tillväxt och företagande:
"Det offentliga ska inte konkurrera med det privata näringslivet eftersom det offentligas roll inte är att utföra det som enskilda människor, föreningar eller företag kan göra". Nja. Kan tolkas som att t ex barn- och äldreomsorg inte ska ha offentliga utförare. Behöver förtydligas. Välskötta offentliga utförare bör vara en del av mångfalden.

Sidan 10, Jobb, tillväxt och företagande:
"Centerpartiet strävar efter ett plattare skattesystem, med låga marginalskatter, som gynnar drivkrafterna bakom samhällets välstånd". Ifrågasätts av en del, men jag är främst positiv. Sverige är ett litet exportberoende land och det finns ingen vetenskaplig sanning att en marginalskatt på 55 procent, bland de högsta i världen, bäst gagnar tillväxt och internationell konkurrenskraft. Och OBS att skrivningen kan inrymma en marginalskatt på 50 eller 40 procent också.

Sidan 10, Civilsamhälle och kulturliv:
"Centerpartiet anser att civilsamhället åter måste få en avgörande roll som grund för samhällsbyggandet". Jag förstår och sympatiserar med poängen, men är tveksam till "avgörande roll". Här behöver tillskjutas skrivningar om statens roll i samhällsbygget, som också är mycket viktig.

Sidan 11, Staten och det offentliga samhället:
"Centerpartiet anser därför att staten bör vara så liten som möjligt". Nja. Den är för stor idag men den behövs på en rad samhällsområden t ex för att utföra uppgifter, garantera trygghet och fördela resurser. Ny formulering.

Sidan 12, Decentralisering och federalism:
"Centerpartiet har som mål att omvandla Sverige i enlighet med federalismens principer". Nja. Jag står bakom decentralisering, eller subsidiaritet som EU väl kallar det, men jag är nog tveksam till om regioner och kommuner ska ha egna skattebaser och egen lagstiftning i vårt ändå rätt lilla land. Riktningen är rätt, men "omvandla Sverige" låter lite som en revolution. Intressant diskussion, detta!

Sidan 12, Integritet:
"Därför motsätter sig i grunden Centerpartiet övervakning av medborgare". I princip är jag självfallet med, vi ska verkligen stå upp för människors rätt till integritet. Samtidigt behöver tyvärr polisen, SÄPO och försvaret under sträng kontroll kunna förebygga grova brott och militära hot genom förebyggande spaning. Meningen kanske inrymmer detta, och i så fall är den OK.

Sidan 13, Integritet:
"Människor måste själva få besluta över sina privatliv, relationer och tillgångar. Politiken bör varken avgöra hur många människor man får leva tillsammans med, gifta sig med eller vem som ska ärva ens tillgångar". Nej, bör omarbetas och kortas ner! Det är möjligt att frågan om laglotten och dess storlek behöver diskuteras, vilket Anders W Jonsson ju öppnat för, men det bör ske på annat sätt än i ett nytt idéprogram.

Sidan 13, livskraft i hela landet:
"Genom decentraliserad lagstiftnings- och beskattningsrätt får varje del av Sverige redskap för att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar". Som sagt, jag förstår och bejakar den goda intentionen men är lite tveksam. Ser fram mot en spännande diskussion!

Sidan 14, utbildning:
"Skolplikt bör förändras till läroplikt". Ser fram mot en spännade diskussion kring detta!

Sidan 15, En fri och fredlig värld:
"Tyvärr är det alltjämt motiverat med ett militärt försvar". Analogt fri invandring skulle denna mening kunnat formuleras "Centerpartiets vision är en värld utan gränser, försvar eller krig".  Men OK som det står!

Sidan 15, Migration och integration:
"För ett parti som värnar friheten och bygger sina värderingar på alla människors lika rätt och värde finns inget annat logiskt ställningstagande än att man är för en fri invandring". "Därför bör inte heller nationsgränser utgöra ett hinder mot denna frihet". Som vision på lång sikt är ju detta ju närmast en självklarhet. Kanske borde det stå "fri migration", rätten att röra sig över gränserna ska ju gälla i båda riktningar, i alla fall så länge gränserna finns kvar. Men jag hänvisar till mina andra blogginlägg, fri migration är inte möjlig i överblickbar tid som världen ser ut med enorma klyftor, flyktingströmmar och arbetslöshet. Även detta bör framgå av programmet, kan jag tycka.

Sidan 16, Ett demokratiskt Europa:
"Istället för att styras indirekt av medlemsländernas regeringar bör rådet och Europaparlamentet ersättas av ett tvåkammarparlament." EUs framtida utveckling är en viktig diskussion som bör föras i unionens länder och i Bryssel. Även centerrörelsen bör fördjupa sin diskussion om detta, och gärna i rådslag över hela landet. Däremot menar jag att det är för tidigt att sätta ner foten redan i kommande idéprogram.

Tillagt 28 dec: Noterar också två reservationer, Per Ankersjö och Bosse Svensson vill inte att det ska finnas några betyg i framtidens skola, vilket överraskar mig storligen. Och Eva Nypelius och Ulrika Liljeberg vill stryka meningen om läroplikt istället för skolplikt, mindre överraskande.

 

onsdag, december 26, 2012

Slutreplik till Per Ankersjö

Jag kritiserade Per Ankersjös vidhållande av att Sverige ska öppna sina gränser, sedan arbetsmarknads- och integrationsreformer enligt Centerpartiets  förslag har genomförts.

Per svarar nu genom att vidhålla att hans vision är på lång sikt, inte i närtid, dock utan att bemöta min kritik att det handlar uppenbart också om närtid.

Tyvärr insinuerar han åter att jag och andra kritiker inte står upp för alla människors lika rätt och värde, eller för humanismen, när vi fullt ut står bakom dagens öppna och generösa migrationspolitik, men inte är beredda att öppna upp för fri invandring efter det att arbetsmarknadsreformer genomförts.

("Jag svarar Staffan Danielsson om visionen om fri invandring. Det är viktigt att Centerpartiet en gång för alla står upp för portalparagrafen om alla människors lika rätt och värde, och för humanismen.")

Per lyfter också fram några andra frågor som jag har diskuterat. Jag står för det jag har fört fram och har kommenterat det i några blogginlägg, här och här.
 
Slutligen anser Per att:
"En vision om ett framtida samhälle utan gränser och med en fri invandring, baserat på Centerpartiets portalparagraf ”alla människors lika rätt och värde” ger en tydlig bild av partiet som humant, medkännande och medvetet om framtidens demografiska utmaningar i vårt land.
Staffan Danielsson starka vilja att motarbeta visionen tycker jag säger något annat."


Jag är fullt ut med på den underbara visionen om en värld utan gränser, och utan krig och terror. Detta motarbetar jag självfallet inte.
Min kritik gäller förslaget att Sverige ensidigt ska öppna sina gränser efter det att arbetsmarknads- och integrationsreformer genomförts.

Nu väntar en viktig diskussion inom Centerpartiet fram tills att partistyrelsen sätter ner foten för sitt förslag till stämman, och fram till stämmans beslut. Min bedömning är att det är bra att diskussionen har rivstartat, med tanke på laddningen i en del frågor och den korta tiden till stämman.

Jag har sansat och sakligt försökt att bidra till detta i respekt för programgruppen och dess förslag, men med kritik på vissa punkter.


 

Dialog med Per Ankersjö

Centerpartiets idéprogramgrupp har under Per Ankersjös ledning presenterat detta förslag.

Per har i olika utspel och mediakommnentarer puffat för de, antar jag, viktigaste delarna av programmet och främst för det om fri invandring.

Jag har formulerat min kritik av att förespegla fri invandring som möjlig inom överblickbar tid i detta blogginlägg.

Programmet har fått en del positiva ledare- och andra kommentarer men de negativa torde ändå dominera. Jag har samlat de flesta i detta blogginlägg, som nog ger en bra överblick. Det är bra att ha koll på hur omvärlden resonerar.

Per har i ett blogginlägg på juldagen sökt bemöta kritiken och förtydliga just förslaget om fri invandring. Han hänvisar till att det är en vision som ingen borde kunna invända emot, och att denna funnits med även i tidigare program.

OK, och då har ju ingen stor ´diskussion uppstått i media eller i centerrörelsen.

Men varför då nu?

För det första, som jag ser det. Visionen är starkt och tydligt formulerad och förefaller även handla om nutid.

För det andra: Pers uttalanden i media går knappast att missförstå utan har en klar nutidsprägel, t ex i Aftonbladsintervjun: "Att öppna gränserna är nödvändigt till följd av bristen på arbetskraft och flykten från glesbygden, enligt idéprogramsgruppen
– Vissa delar av Sverige håller på att dö ut. Och det finns ett väldigt stort behov av arbetskraft i vissa typer av jobb som svenskar inte vill ta, säger Per Ankersjö."

Vår migrationspolitiske talesperson Johan Hedin skriver i Aftonbladet så här: "Utan att föregripa stämmans beslut vill jag personligen uttrycka mig positiv till förslaget om fri ­invandring, även om man måste vara fullständigt klar över att det kommer att behövas genomgripande förändringar inom flera ­politikområden för att göra den visionen till verklighet."

Pers motiv i AB är inte enbart visionära utan direkt kopplade till nuläget som han ser det; "brist på arbetskraft och flykt från glesbygden". Och Johan menar helt klart att genomförs genomgripande förändringar inom flera politikområden - främst på arbetsmarknadsområdet - så kan våra gränser öppnas. Per har även uttryckt detta mycket tydligt.

För det tredje:Pers försök till klargörande blogginlägg betonar först att det är en vision, men sedan landar han återigen i att den är möjlig för Sverige att ensidigt realisera i närtid. Genomförs Centerpartiets arbetsmarknads- och integrationsprogram, skriver Per, så kan våra gränser öppnas. Och han understryker detta genom att hävda att " Med rätt politik blir varje person som kommer hit ett tillskott i ekonomin". Oavsett hur många, alltså. Och han understryker åter att vår framtida välfärd bygger på att många invandrar hit samt att människor i fattigdom och förtryck måste ges möjlighet att få det bättre genom att flytta.

Min kritik av idéprogrammet på migrationsområdet som Per och Johan tolkar det kvarstår. De menar klart och tydligt att Sverige bör öppna sina gränser givet att Centerpartiets arbetsmarknads- och integrationsreformer har genomförts. Det är detta som har givit mediarubriker och en laddad diskussion i centerrörelsen.

Min uppfattning är oförändrat att som världen ser ut med väldiga klyftor, 800 miljoner som hungrar , över 40 miljoner människor på flykt och flera tiotals miljoner arbetslösa bara inom EU så klarar inte Sverige att ensamt öppna sina gränser. Däremot tar vi redan ett betydande ansvar. Vi ger kanske mest i utvecklingsbistånd och vi har en generös politik för arbetskraftsinvandring och för människor på flykt. Jag står fullt ut bakom vår nuvarande inriktning.

Jag är övertygad om att det kommande behovet av fler som arbetar kommer att lösas genom successiv arbetskraftsinvandring till ett av världens rikaste länder samt genom att vi tar vårt ansvar för människor på flykt. Jag ser inte något akut problem med att bemanna välfärden i ett läge med en arbetslöshet på runt 8 procent, och som ökar. Och jag ser uppenbara risker att en kraftigt ökad invandring och flyktingmottagande långt över dagens internationella tätposition kan ge ökad arbetslöshet och fresta våra trygghetssystem.

Per, med all respekt så tycker jag att du fortfarande resonerar "naivt och extremt liberalt". Min uppfattning är att programmet tydligare bör markera en långsiktig vision där detta behöver lyftas fram (t ex fri invandring eller övergång från militärt till civilt försvar, båda egentligen orealistiska tankar i närtid i vars banor främst Miljöpartiet har resonerat ) och likaså vara tydliga i hur vi i rimlig närtid vill utveckla politiken och samhället.
 

fredag, december 21, 2012

Några pressröster om Centerns programförslag

Centerpartiets partiprogram "där människor får växa" är mycket bra och beslutades 2001.

Nu har en idéprogramgrupp föreslagit ett nytt, "En hållbar framtid".

Det har fått en del välvilliga rescensioner, t ex av CUF (fantastiskt), Västerbottens-Kuriren (ett dokument med idéer och visioner) , Norra SkåneHela Hälsingland (uppfriskande, liberalt och frihetligt), DN (fri invandring ogenomförbart men principliberalt riktigt), Dagen (nyttiga infallsvinklingar), Gotlänningen (alla människors lika rätt och värde), Örnsköldsviks Allehanda (kan bli ett lyft) och SvD.

Sydsvenskan undrar om "federalism och ultraliberalism är rätt medicin". Göteborgs-Posten tycker ansatsen är god men ultraliberal och behöver handfast knådning. Aftonbladets rubrik (byfånar) är hårdare än texten men programmet bedöms "liberterianskt". Borås Tidning (modigt och hedervärt men vem ska rösta för), Sydöstran (S) (ökenvandring) och Smålandsposten (ostadigt).

Inom Centerpartiet är t ex distriktsordförande Magnus Svensson i Gävleborg positiv liksom många centralt i partiet, landstingsrådet Christer Jonsson i Kalmar noterar extrema ställningstaganden och efterlyser kompletteringar medan kommunfullmäktigeledamoten Lars Vikinge ifrån Linköping är mycket kritisk i en debattartikel på Newsmill (högerliberalt).

Jag läser nu programmet och ska snart återkomma med min analys över vad som behöver tas bort, justeras och läggas till. Naturligtvis är det allra mesta säkert riktigt bra! Klart är dock att ska partistyrelsen kunna göra de ändringar som jag och en del andra anser nödvändiga så är det helt nödvändigt att många medlemmar, avdelningar, kretsar och distrikt framför det till partistyrelsen snarast möjligt, i år eller i början av januari! Tidsplanen är ju att partistyrelsen ska besluta om sitt förslag till stämman i månadsskiftet januari-februari och stämman är ju redan den 22-24 mars. (Jag läser nu  - 14.30 den 21 dec - på vice partiordförande Anders W Jonssons blogg att partistyrelsen först i slutet av februari ska besluta om förslaget till stämman, bra!). Kristina Jonäng skriver och intressant på SvD Brännpunkt att C ska vara både bråkstake och brobyggare!

Tillagt 22 dec:

Jag glömde Yngve Sunessons mycket tänkvärda ledare i Hallands Nyheter. Balansera frihet mot rättvisa. Och så skriver Widar Andersson i Folkbladet alltid tänkvärt. Och förre riksdagsledamoten och eldsjälen Håkan Larsson är också tänkvärd.

Tillagt 23 dec: I Skånska Dagbladet skriver blivande chefredaktor Lars J. Eriksson kritiskt och betonar Centerpartiet som socialliberalt, inte nyliberalt.

Tillagt julafton...: Min företrädare i riksdagen Roland Larsson är i Corren kritisk till vad han kallar elitism och egoism. Hans Stigsson Michajlov på ledarsidan i Norrköpings tidningar gillar egentligen idéprogramgruppens tankar men oroas ändå över att de kan gagna SD och ge Centern problem. Johan Hakelius skriver underfundigt i Aftonbladet med ris och ros om ett "näpet självmord". Bloggen "Makthavare" talar om politisk harakiri.

Tillagt annandag jul: Den liberale eller nyliberale tänkaren Johan Norberg anser i Metro det realistiskt med fri invandring och försvarar Centerpartiet. Ett av hans motiv är att det är omöjligt att ha stängda gränser. Per Ankersjö försvarar i ett färskt blogginlägg fri invandring, markerar att det främst är en vision men att Sverige behöver fler i äldreomsorg och vård och att hela världen tjänar på fri migration.

Tillagt 27 dec: Östgöta Correns huvudledare tycker det är förståeligt om många av partiets gräsrötter finner programmet magstarkt, men välkomnar om Centerpartiet kan etablera sig som ett liberalt avantgarde i svensk politik. Tidningen Dagen väljer mellan att kalla programmet för djärvt eller dumdristigt.

Tillagt 28 dec: Sydsvenskan och Expressen speglar kritiska reaktioner, och positiva, på programförslaget. Göteborgsposten intervjuar bl a Martin Ådahl som betonar att programmets vision om fri invandring ligger 15-25 år framåt i tiden. Sörmlands Nyheter (C) kommenterar på ledarplats. Barometern gör det också, och ifrågasätter bl a "nedmonteringen" av Sverige i regioner. Maria Kristoffersson, medlem i prgramgruppen, försvarar programmet som hon menar är inriktat på decentralisering och på att återföra vinsterna från vattenkraft, mineraler och skog till re regioner de kommer ifrån.

Tillagt 29 dec: Förre ordföranden för Centerpartiets Högskoleförbund, Ilan Sadé, är mycket kritisk i en Newsmillartikel. Fredrick Federley skriver en lång betraktelse på Newsmill om att Sverige behöver fri migration och behöver bättre stå upp "för alla människors lika rätt och värde". Journalisten Staffan Heimersson deklarerar i Aftonbladet att han nog ska rösta på Centerpartiet. Den erfarna riksdagsledamoten (C) Kerstin Lundgren ger intressanta reflektioner kring processen kring programförslaget och den korta tiden till partistämman.

tillagt 30 dec: Bl a ordföranden för Centerpartiets internationella HBT-nätverk skriver på SvD Brännpunkt om vikten av fri invandring mot bakgrund av Rysslands förtryck av homosexuella. De menar att fri invandring inte automatiskt ska ge tillgång till de svenska välfärdssystemen, och att fri invandring troligtvis inte kommer att leda till en invasion av migranter till Sverige. Alfred Askeljung och Caspian Rehbinder, centerstudenter och stureplanscentern,  försvarar på Newsmill programförslaget. Alf Wesik diskuterar i Västerviks-posten programförslaget utifrån mediainslag med bla "landsbygdspartister" och föreslår en kriskommission.
Staffan Danielsson replikerar på Newsmill på Federley och Heimersson och ger sin bild av Centerpartiets politik.
Kerstin Lundgren i ett nytt mycket intressant blogginlägg om frihet och rättvisa! Och i ett nytt lika intressant inlägg om statens roll och storlek (Kerstin är statsvetare i grunden) kritiserar Kerstin programmet för att anknyta för mycket till konservativa/kristliga/republikanska tankar om att banta staten.
Hallandsdistriktet är i flera inlägg positiva till programförslaget inklusive skrivningarna om fri invandring. Riksdagsledamot Ola Johansson lyfter dock fram förändringsförslag på 14 punkter, mest intressant att han vill slopa federalismbegreppet och även delvis innehållet.

Tillagt 1 jan: Riksdagsledamoten och medlemmen i programgruppen Emil Källström försvarar i Västerbottens Folkblad och i Norran (den 7 jan..) programmet som han menar är inriktat på decentralisering och på regionala skatter och lagstiftning.

Tillagt 2 jan: SvD resonerar i en ledare om programförslaget är visionärt eller i närtid, och undrar om ändå inte Ankersjö tar i väl mycket när han ifrågasatt om kritiker som jag står upp för människors lika rätt och värde (hon nämner att jag har några diskutabla åsikter, antar att det handlar om "burkaförbud" i skola, barn- och äldreomsorg samt att det offentliga luftrummet ska vara restriktivt med religiös och annan propagande genom t ex böneutrop). Liberalen Dick Erixon ansluter sig i ett blogginlägg till SvDs kritik om lågt i tak från Ankersjös sida.  Göteborgsposten tycker att vridningen av programmet i extremt individualistiskt riktning är betänklig. Centerpartiets gruppledare i Södertälje Tage Gripenstam menar i Länstidningen att visionen om en värld utan gränser är riktig men ohållbar idag. Kerstin Lundgren återkommer med ett ytterligare tänkvärt resonerande blogginlägg om programmets liberalism och statens roll.

Tillagt 3 jan: CUFs ordförande Hanna Wagenius bloggar åter om idéprogrammet. Hon betonar att fri invandring bygger på en arbetsmarknad med lägre trösklar och en integrationspolitik som inte passiverar.

Tillagt 4 jan: Per Ankersjö replikerar på SvDs ledare, medger att det inte går att införa fri invandring nu på måndag, samt välkomnar att debatten har nyanserats. Hela hans replik är här, där han kritiserar mig och Tobias Billström som "pläderar för hårdare tag". Staffan Danielsson replikerar och menar att det måste vara OK att diskutera olika regler inom ramen för en generös migrationspolitik. Mikael Andersson (C) från Tingsryd skriver sympatiskt på Newsmill om debatten och lyckas rätt väl förena de lite olika utgångspunkterna. Robert Peterson, kommunkretsordförande i Linköping, skriver med engagemang, känsla och med mycket innehåll om programmet.

Tillagt 5 jan: Aftonbladet skriver om idéprogrammet, huvuddelen av partistyrelsen gillar förslaget med smärre förändringar. Staffan Danielsson kommenterar på sin blogg bloken "Migrationens kraft"som starkt rekommenderats av Per Ankersjö, men där slutsatsen faktiskt är att fri invandring i relativ närtid  kan hota välfärdssamhället. (Också på Newsmill).  Dagen Nyheter skriver att några kritiska distrikt försöker samordna sina synpunkter. I Östersundsposten ger två centerprofiler sin bild av förslaget. Mikael Palmqvist (C) ger i VLT partiets syn på processen.

Tillagt 6 jan: Två ledande C i Södertälje, Tage Gripenstam och Aphram Melki, skriver på SvD Brännpunkt att fri invandring på lång sikt är rätt men idag är det ohållbart. Både Rapport och TV4 väljer att ställa två stockholmare mot varandra,Hans Lindkvist (C) mot Per Ankersjö (C), i två närmast identiska inslag. (jag var tillfrågad men ingen intervjukapacitet i Linköping..). Riksdagsledamot Per Åsling (C) säger i P4 Jämtland att gruppen gjort ett bra arbete, mycket är väldigt spännande och totalen är bra.

Tillagt 7 jan: I Arbetarbladet i Gävle dominerar i en artikel lugnande uttalanden från ledande C-företrädare som tycker att programmet i grunden är bra. I DN kritiserar förre chefredaktören Svante Nycander näringslivet och Timbro för att påverka de borgerliga ungdomsförbunden till för mycket "nyliberal frihetsretorik". Östersundsposten menar i en ledare att Annie Lööf nu får sitt elddop, och att programmet behöver omformuleras. Sydsvenskan intervjuar Lennart Pettersson, ordförande för Centerpartiets skånedistrikt. Han kräver betydande förändringar av idéprogrammet. Barometern diskuterar på ledarplats Centerpartiets "djärva tankar om friheten"! CUFs ordförande Hanna Wagenius argumenterar för vikten av fri invandring i ett debattinlägg på sajten Migro. Eva Bofride skriver i Gotlänningen att en del sticker ut men grundanslaget är bra och att kritiken rätt mycket kommer från män i högre medelålder..Skövde Nyheter intervjuar flera ledande C-företrädare i regionen. Yngve Sunesson skrev i Hallands Nyheter en kritisk analys när programgruppen utsågs.

Tillagt 8 jan: Riksdagsledamot Ola Johansson (C) skriver i Hallands Nyheter. Han föredrar begreppet decentralisering före federalism och kritiserar programmet som för långtgående, men tycker i övrigt att programmet är bra och markerar mot SD. I Östran i Kalmar län skriver Peter Akinder om uttalanden i olika riktning inom Centerpartiet. Yngve Sunesson gör i Hallands Nyheter analysen att debatten kan stärka Centerpartiet om partistyrelsen hanterar frågan rätt! (Jag delar helt hans analys).
Håkan Boström skriver intressant i DN om "Liberalismens många ansikten", med anledning av Svante Nycanders artikel den 7 jan. Centerpartiet i Östergötland ger sina medlemmar chansen att ge synpunkter på ett bearbetat programförslag (se t ex min blogg) som i Aftonbladet naturligvis beskrivs i mer laddadade termer. Aftonbladets skickliga journalist Elisabeth Marmorstein har snabbt gjort en jämförelse om vad som skiljer Ög-förslaget mot programgruppens. SVT Nyheter (Aktuellt) gjorde dels ett inslag med en rundringning till alla distriktsordförande som alla var emot något i programmet (inte så underligt) samt intervjuer från Skåne med, tycker jag, balanserad kritik samt med avståndstagande från några förslag av Anders W Jonsson (Det gjorde ju Annie redan för någon vecka sedan). TV4-nyheterna kl 22 hade ett reportage från Östergötland mm.

Tillagt 9 jan. I Expressen en begynnande öppning mellan Per Ankersjö och Östergötland, hoppas jag. Statsrådet Anna-Karin Hatt går in i debatten i en intressant debattartikel i Göteborgsposten och Hallands Nyheter och Östgöta Corren m fl tidningar, med ett - tycker jag - socialliberalt anslag. Debattartikeln finns också i Norrtelje Tidning, och Reidar Carlsson tycker det är bra att "Hon tar avstånd från alla de kontroversiella förslagen och vill istället ha ett tydligare socialt ansvar och en starkare rättviseprofil". Ledarskribenten Martina Jarminder i Norra Skåne menar att debatten om fri invandring är ingen nyhet eftersom den dominerade Maud Olofssons sista stämma, Nybyggarlandet Sverige. VLT menar att stormen mot partiledningen till dels är orättvis. Iréne Wennemo (LO) skriver i Sydöstran och gillar inte att bondförnuft ersätts av nya principet. LUFs och CUFs ordförandor försvarar i lugnt tonläge i DN sina kontakter med näringslivet. Göran Engström (C) intervjuas i Dalademokraten och jämför nyliberala idéströmmar med repubikaner och tea party. Även Alexander Voronov (antar jag) i Eskilstunakuriren hänvisar till att Timbro satsat resurser gentemot yngre borgerliga politiker. Lena Mellin filosoferar i Aftonbladet rätt lugnt om det viktiga för ordförande Annie Lööf att sätta ner foten rätt för att samla stämman. Ledamoten i programgruppen Eva Nypelius skriver i Hela Gotland om programförslagets förtjänster så att debatten kring det närmast blir obegriplig. Hon och 3 andra ledamöter i gruppen skriver lika odramatiskt i Östersundsposten om sitt förslag. Annie Lööf avbryter sin semester (trist men) och intervjuas i Aftonbladet och Expressen. Anna-Karin Hatt intervjuas i DN. Staffan Danielsson (Ok, egotrip..) manar i radio Ög partistyrelsen att sätta ner a la arbetsmaterialet från Ög.

Tillagt 10 jan: Hallandsposten (lib?) menar att framtiden talar för Centerpartiet! Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren skriver på DN Debatt att "För mig blir det nu helt avgörande om Centerpartiet med frihetsbegreppet som bålverk vill omforma Sverige till ett mer socialdarwinistiskt samhälle med maximal frihet för marknaden eller om vi ser att uppdraget är grönt, frihetligt och solidariskt". Alexander Bard menar i Aftonbladet att Centern håller på att byta kläder från ett socialliberalt konservativt landsbygdsparti till ett liberalt, frihetligt storstadsparti, och menar att man kan "tillåta fri invandring utan att en enda invandrare får fri tillgång till det svenska välfärdssystemet". Centerdebatten inspirerar Göran Greider i Dalademokraten till kamp mot högerkrafter inom S..Expressen räknar i en ledare inte ut Centerpartiet. Hela Hälsingland gör det inte heller. Idédebattörerna (lib) Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt uppmanar i Expressen Centerpartiet att stå fast vid visionen om en värld utan gränser och fri rörlighet. Jag instämmer, och det är ärligt och bra att de medger att "Helt fri migration på global nivå är en utopi som är svår att förverkliga". Aftonbladet "kartlägger spelet bakom C-krisen" genom analys och intervjuer.  Olof Johansson (C), f.d partiordförande, skriver på SvT Debatt att det finns ett timbroproblem i Stockholmsdistriktet men partiets problem kommer att lösas vid partistämman. Aftonbladet interjuar centerpartister efter Annie Lööfs telefonmöte efter hemkomsten från Thailand. Statsvetaren Andreas Johansson Heino skriver intressant om månggifte och tycker det är synd att Centerpartiet stänger debatten i förtid. Även Nyheter24 gör en balanserad analys kring bl  a detta. Anders Lindberg svingar vildsint i Aftonbladet och benämner bl a Sveriges migrationspolitik som "hänsynslös"...SvD analyserar diskussionen i Centerpartiet. PR-konsulren Paul Ronge menar på SVT Debatt att Annie Lööf har två alternativ. Ville Nordström på den liberal Frihetssmedjan försvarar idéprogrammet väl och menar att det inte är "nyliberalt".SvD redovisar kritik mot C-presidiets inhopp i debatten och försvar för förslagen, men också kritik mot förslagen och gruppen. Statsvetaren Ulf Bjereld (S) frågar om Alexander Bard och Eskil Erlandsson kan vara med i samma Centerparti. (Mitt svar är ja). Dagens Industri intervjuar bl a Skånska Dagbladets chefredaktör Lars J Eriksson som menar att programmet bör göras om i grunden. Riksdagsledamot Per Åsling är främst positiv till programförslaget. Veckans affärer följer Annie Lööf en dag i Småland.

tillagt 11 jan: Lena Mellin i Aftonbladset ger Annie Lööf högsta betyg för sin krishantering. Centerpartiets ordförande Annie Lööf skriver med glödande engagemang i DN. Skånsk kritik mot Löfvens programförslag. (Oj, slank med av misstag..).Två statsvetare skriver på SvD Brännpunkt om Centerpartiets liberala utveckling. Norrköpings tidningar skriver om centerdebatten och om en Centerpartist som försvarsminister rookie..:). Tidningen Dagen intervjuar bl a Värnamos ledande centerpolitiker. Per Gudmundsson i SvD kopplar Centerpartiets nedgång till en bestämd yrkesgrupps minskning. Widar Andersson i Folkbladet är alltid intressant!. Johannes Åman i DN menar att Annie Lööf måste samla hela partiet och även tala om frihetens gränser. Maria Wetterstrand uppmanar i Sydsvenskan: "Sluta hacka på Centerpartiet"! Statsvetaren Jonas Hinnfors skriver i Dagens Arena, med "rätt" agerande kan Annie Lööf stärkas. I DN säger Fredrick Federley att han "kommer att ta strid för vissa värden", och Kerstin Lundgren intervjuas också. Hans Dahlgren óch Christer Jonsson kritiserar tänkvärt i SvD förslaget om egna skattebaser i län/regioner. Ola Nordebo i Västerbottens-Kuriren (lib) försvarar programgruppen starkt och kritiserar kritikerna. Markus Uvell, VD på Timbro, försvarar i DI idéprogramförslaget som inriktat på tilltro till marknadsekonomi, omsorg om näringslivet och personlig frihet. Statsvetaren Malena R. Sundström anser i DN att programförslaget är nyliberalt. Gudrun Schyman avdramatiserar  tänkvärt på SVT Debatt förslaget om sammanlevnad ("månggifte"). Stefan Hanna i Uppsala föreslår på sin blogg att Centerpartiets ideologi bör benämnas devenism, inom vilken t ex socialliberalism och federalism ingår. Liberala Frihetssmedjan menar att programkritikerna har ett gemensamt, hög ålder..Robert Sundberg i Dalademokraten betecknar programförslaget som högerliberalt till skillnad från socialliberalt eller ekohumanistiskt.

Tillagt 12 jan: Karin Ernlund från programgruppen lyfter fram grunddragen i förslaget i UNT. Peter J Olsson i Kvällsposten menar Centerpartiets programarbete är nygammalt och fräscht, synd om de "interna kverulanterna" sågar det. En insändare i Dala-Demokraten sågar programmet som Ayn Rand och Teapartyinspirerat. Distriktsordförande Birgitta Andersson ger i VLT sin syn på förslaget. Per Åsling och Håkan Larsson tycker i Östersundsposten olika och ser fram mot stämman. 3 ledande CUF:are anser på politikerbloggen idéprogrammet socialliberalt och inte nyliberalt.DN plus skriver om "falangen som tog grepp om Centern", denna länk fungerar 24 timmar. Håkan A Bengtsson skriver i Dagens Arena om Timbro som ett borgerlighetens femte parti. Statsvetaren Jenny Madestam anser i Expressen att C:s (Ankersjös?) lansering av idéprogrammet är ett föredöme för andra partiet! Allehanda (lib) (Örnsköldsvik?) menar att Centerpartiet har en mer pragmatisk än ideologisk tradition..Ystads Allehanda skriver om Centerpartiet som en god pralin, och försvarar programförslaget. Jonas Morian med S-rötter skriver respektfullt och Centerpartiets programarbete som har förtjänster relativt motsvarande i S. Dick Erixon med bakgrund i C är en mycket spännande skribent. Han totalsågar på sin blogg programförslaget om fri invandring mycket mer begåvat än vad jag själv lyckats med, i alla fall i närtid. En rad kommunalråd (C) med Christian Ottosson i spetsen skriver konstruktivt på SvD Brännpunkt med ledorden decentralisering, hållbarhet och trygghet! Programgruppens ordförande Per Ankersjö intervjuas i ekots lördagsintervju!

Tillagt 13 jan: Anna Dahlberg i Expressen menar att C och KD tagit över moderaternas roll som nyliberaler som vill montera ner staten, och är kritisk. Centerns ledande namn i Östhammar, Jacob Spangenberg, berömmer somt och är kritisk till somt. Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johan Hedin hoppas att det ska bli en god kompromiss om programmet, och rescenserar debatten.
Ilan Sadé,f. ordf i högskoleförbunder, menar på Newsmill att mer socialliberal tyngdpunkt inte räcker, det behövs ocksp konservatism och kommunitarism. DN menar att programförslaget inte är dåligt, men.
http://hn.se/asikter/ledare/1.1906315-fri-invandring-ar-en-utopi
tillagt 14 jan: Ernst Klein oroas i Corren över programförslagets nyliberalism och menar att Sverige är för litet för att brytas ner i regioner enligt förslaget. PR-konsulten Hans Vindeland menar på SvD Brännpunkt att Annie Lööf borde styrt idéprogramgruppen mer, ungefär. Martina Jarminder i Laholms tidning välkomnar idédebatten. Olle Svenning i DagensArena analyserar C:s historia, som han ser den, och kritiserar programförslaget som i strid med den. Aftonbladet skriver om Sveriges försvar (hur kom den länken in, ett misstag..!). Håkan Larsson (C), bl a folkrörelsehistoriker, skriver om Timbro och Centerpartiet i Stockholm/CUF.

Tillagt 15 jan: Alfred Askeljung bloggar om invandring och sin "klassiska liberalism" och att staten endast ska skydda människors negativa rättigheter. Annie Lööf och distriktsordf (C) i Jönköping skriver en debattartikel i P4 Jönköping.(?) Robert Petersson, kretsordf. (C) i Linköping, skriver om programförslagets positiva sidor. NWT i Värmland skriver på ledarplats med rosor till C-debatten och vikten av var den landar. Karl Malmqvist, centerstudenter, skriver begåvat på SvD Brännpunkt att programförslaget bör antas, att ynge gillar det och att partistyrelsen inte bör skrämmas av de "ängsliga attackerna". Rasmus Persson, kommunalråd (C) skriver lika välformulerat i Nerikes Allehanda om programtextens förtjänster. Christian Engström m fl (piratpartiet) rosar programmet, vill ta efter och kritiserar riksdagsbeslut om fildelning och FRA som Alliansen (och C) röstat igenom. Marika Lindgren Åsbrink (S) som skriver på S-programmet uppskattar idédebatten men tycker att c-förslaget är delvis oklart och drar inte ut konsekvenserna. Anna Sandström, ordf centerstudenter, intervjuas i dagens eko med stöd till programmet och platt skatt.

Tillagt 16 jan: Anne-Marie Pålsson (M) menar i Trelleborgs allehanda att C är ett offer för ungdomskulten.  Anna-Karin Hatt skrev den 9 jan ett ingående blogginlägg med sina synpunkter kring programmet. Yngve Sunesson, ledarskribent i Hallands Nyheter (C), analyserar förslaget om fri invandring ur olika aspekter. CUFs ordförande kritiserar i Kinda-Posten Östgötacenterns bearbetade programförslag för att bl a "försämra för bönder" (lite oklart hur). Partiordförande (C) Annie Lööf skriver i Vimmerby (och andra tidningar) med distr.ordf i Jönköping om Centerpartiet om "den folkliga och jordnära liberalism som är Centerpartiet".

Tillagt 17 jan: Timbros VD Markus Uvell skriver tänkvärt i Expressen om värdet av olika tankesmedjor och idédebattörer i ett samhälle. Den moderata bloggerskan "moderata karameller" imponeras av Annie Lööf, roligt! Jacob Spangenberg, kommunaråd (C) i Östhammar, skriver i UNT. Flamman (oberoende socialistisk) har bl a intervjuat Olof Johansson. Hanna Marie Björklund, centerstudenter, skriver på Newsmill om värdet av att Timbro och andra främjar debatt och ideologisk bildning. Lars Vernersson i ATL hittar inget kontroversiellt i idéprogrammet. Tre (3) talespersoner för feministiskt initiativ stöder på Newsmill fler samlevnadsformer och fri invandring, bara den innebär avtalsenliga löner (ung). Ulf Kristoffersson låter i TV4 News CUFs ordförande Hanna Wagenius debattera centerprogrammet med Lars Vikinge, skogsföretagare och doktor i etik, som skrivit Östgötacenterns bearbetade förslag (drygt halvvägs in i klippet).

Tillagt 18 jan: Ynge Sunesson beskriver i Hallands Nyheter historiken och skillnaden mellan social- och nyliberalism och betecknar nuvarande debatt som avgörande för partiets framtid. Åke Hällzon i Hemmets Vän kritiserar förslaget om "månggifte". Alf Ronnby i Länstidningen Z betecknar programmet som ett nyliberalt adjö till landsbygdscentern. Fokus skriver om programgruppens förslag och reaktionerna. (Två sakfel, Lars Vikinge bor i Melskog och Gösta Gustavsson förespråkade Anna-Karin Hatt). Ohlininstitutet och liberal debatt diskuterar fri invandring med bl a Johan Hedin, migrationspolitisk talesperson (C) (video). Birger Schlaug (MP), riksdagspensionär,gillar visionen om fri invandring, liksom fred på jorden, men riktar kritik. Gösta Gustavsson, ordf Ög-C, svarar i Folkbladet Hanna Wagenius.

Tillagt 19 jan: Landstingsrådet Johan Örjes skriver i UNT att centerideologen Gustav Jonnergård redan på 1960-talet klassade Centerpartiet som socialliberalt parti med stor känsla för de svaga och mot maktkoncentration. Riksdagsledamot Kerstin Lundgren resonerar åter på djupet om den aktuella centerdebatten på sin blogg, och har däe flera tidigare intressanta inlägg. Gruppledaren i Västra Götaland Kristina Jonäng bloggar om idéprogrammets brister vad gäller orättvisor och problem. Johan Hedin, migrpol talesperson (C), anser i NorrbottensKuriren att fri invandring är "en enorm plusaffär för Sverige". Sydsvenskan menar i en huvudledare den 11 jan att Centerpartiet gör en strålande insats för demokratin, möjligen till priser av att partiet går under. Roya Hakimnia i Dagens Arena menar att fri invandring är vänsterpolitik och måste förenas med socialistisk politik. Mattias Karlsson i Trelleborgs Allehanda finner Centerpartiets idédebatt uppfriskande, och lanserar begreppen solidaritetsliberalism och samhällsindividualism. I SVT Agenda den 13 jan intervjuas Johan Hammarqvist och Emilie Löthgren om "centerkrisen" (scrolla in ca 2/3 av programmet).

Tillagt 20 jan: SvD/SIFO antyder att Ankersjöförslagen välkomnats negativt. GP påstår att KD vinner på landsbygden från C. Centerpartiets partisekreterare kopplar i SvD nedgången i Sifo till idédebatten. K-G Bergström skriver i Expressen om läget för C. Professor Bo Rothstein menar i Expressen att forskningen visar på behovet av en stark stat för att för att trygga en bred välfärd. Stefan Hanna (C) i Uppsala skriver på sin blogg om att garantera/kräva "samhällsarbete/tjänst" åt alla arbetslösa. Två distriktsordf (C), Gösta Gustavsson och Per Schöldberg, kommenterar lugnt i SvD opinion och program.

Tillagt 21 jan: Maria Schottenius skriver på DN Kultur om att idéprogrammet nog borde föregåtts av analys. CUFs ordförande, lantisen Hanna Wagenius, skriver på Newsmill att hennes barndoms bygd inte vill ha bidrag utan friheten på en fri marknad. Centerstudenter försvarar i Norrtelje tidning det tolfte idéprogrammet sedan 1912! Widar Andersson drar i Folkbladet paralleller till S-krisen. Ilan Sadé skriver intressant på Newsmill att socialliberalism är för snävt, lite konservatism och kommunitarism behöver adderas också.

Tillagt 22 jan: Johannes Åman funderar i DN över Centerpartiets vägval. Riksdagsledamot Göran Lindell (C) gläder sig i Jmini.se åt C.s idédebatt. Filosofiprofessorn Torbjörn Tännsjö stöder på Newsmill  helt att ta bort arvsrätten och vill även införa en hög arvsskatt. Karl-Erik Olsson, programgruppen, ställer sig i Norra Skåne bakom idéförslaget frånsett 4 ord, och att låta debatten ha sin gång. K-G Bergström skriver i Expressen under rubriken Fel taktik. Oscar Fredriksson anser på Newsmill att Centerpartiet ska ta krafttag för att göra fri invandring till praktisk politik, och inte ställa upp i kyrkovalet.

Tillagt 23 jan: Riksdagsledamot Per Åsling betecknar i Östersundsposten Centerpartiet som "liberalt och decentralistiskt". Dalacentern har i Dalarnas tidning lite olika ingångar. Aftonbladet uppmärksammar vår partiledares senaste framträdanden. Tidningen Kristdemokraten menar att C-förslaget står för extrem individualism medan Kd står för gemenskap, dock ej statlig. Noracenterns Pia-Maria Johansson skriver i 24i Bergslagen om idéprogrammet och den facebooksgrupp som några Nora- C skapat.

Tillagt den 24 jan: Expressen/GT skriver om landsbygden och nya partier, samt att landsbygdsministern ska utreda jordbrukets konkurrenkraft. Forskaren Tina Sanandaji visar på DN debatt att den mycket liberala debattboken "migrationens kraft" överdriver migrationens vinster (se även min egen Newsmillsartikel). En "dålig dotter" undrar i Östersundsposten varför hon ska förlora sin laglott och förvägras att ärva. Hallandscenterns ledning skriver i Hallandsposten och välkomnar nya C-medlemmar. Statsvetenskapsforskare på bloggen Politologen analyserar Centerpartiet och olika varianter av liberalism samt jämför idéprogrammen 2001 och 2012-förslaget. Johan Norberg intervjuas i Dagens Opinion om kritiken i DN mm. Statsvetaren Andreas Johansson Heinö kommenterar på sin blogg Sanandajis DN debatt, rätt i sak men omedveten. Per Ankersjö svarar på DN debatt Sanandaji och förespråkar fri invandring, människor är inte kostnader och lika mycket värda.

Tillagt den 25 jan: De liberala idédebattörerna Norberg/Segerfeldt replikerar på DN debatt, fri invandring är lönsam och riktig och somalier får trots allt högre sysselsättning i Sverige än i Somalia. Emma Henriksson (KD) och Solveig Zander (C) diskuterar i tidningen Inblick föräldraansvar och statens och civilsamhällets roll. Smålandsposten kommenterar på ledarplats debatten i DN. S-debattören Anne-Marie Lindgren kritiserar i Arbetet nyliberalismen och menar att C istället kunnat utveckla sin socialkonservativa ådra. C-veteranen Karl-Olof Andersson är kritisk i Hallands Nyheter. Smålandsposten diskuterar i en ledare DN-debatten i frågan. Johan Örjes (C) skriver i Hallands Nyheter om Centerpartiets opinionssiffor de senaste decennierna. Två socialdemokrater (student) skriver på SvD Brännpunkt att S bör lära av C. Tino Sanadaji slutreplikerar i DN om migrationen.

Tillagt den 26 jan. Widar Andersson i Folkbladet kommenterar debatten i DN med försiktighet. Frida Johansson Metso (FP och tidigare LUF-ordförande). F. kommunalrådet Gerhard Olsson (C) menar i Länsposten att kritiken mot programförslaget är överdriven.

Tillagt den 27 jan: David Nyström analyserar i Gefle Dagblad "nyliberialismen" och spår att den liksom på 1990-talet kommer att förlora striden. Kommunalrådet Lisbeth Lennartsson i Borgholm diskuterar i Barometern planeringssvårigheter p g av Sveriges generösa asylregler. Linköpings kommunkrets (C) för i SvT fram synpunkter i östgötariktning. Luleåcentern resonerar liknande.

Tillagt den 28 jan: CUFs ordf. Hanna Wagenius förklarar i Östersundsposten att man vill avskaffa laglotten för "vuxna barn". Nils-Erik Sandberg (f.d ledarskribent i DN) argumenterar i Ystads Allehanda för poängen med platt skatt.

Tillagt den 29 jan: Per-Ola Eriksson,tidigare  riksdagsledamot (C) och landshövding har åter varit på centermöte, kritiserar programgruppens förslag och blickar framåt. David Lundqvist (S) kritiserar på politikerbloggen programgruppens förslag om regionala skattebaser och regional miljö- och annan lagstiftning. 4 ledande centerpartister ger på SvD Brännpunkt Per Ankersjö rätt om fri invandring och hävdar att menar att det är en myt att hög invandring är ett hot mot jobben och välfärden.

Onsdag den 30 jan: Reidar Carlsson i Norrtelje Tidning noterar att centerväljarna är mest emot platt skatt och förstår inte programgruppen. Expressens Eric Erfors ger Anders W Jonsson och programgruppen fullt eldunderstöd ifråga om arvslaglotten. Fil.dr Nils-Erik Hallström är i Skånska Dagbladet kritisk, att tala om fri invandring när integrationspolitiken misslyckats faller på sin egen orimlighet menar han. Dala-Centern vill i SvT Gävle-Dala ha "ett varmt och grönt socialliberalt parti".

Torsdag 31 jan: En krönika i Skånska Dagbladet från ledarredaktionen anser att om C (och de 4 centerpartisterna den 29 jan) har lösningen på reformer för att öppna gränserna bör man föra ut dem tydligare. Centerns 1:e v distriktsordf. i Östergötland Karin Jonsson, intervjuas i Radio Östergötland om Ög-centerns slutliga programförslag. Jens Runnberg i Dalarnas tidning påtalar  bl a det anmärkningsvärda att programgruppen vill ha minsta möjliga stat. SVT intervjuar Lars Vikinge (C) och några c-medlemmar om idéförslaget. Marika Formgren i Smålandsposten skriver intressant om synen på nationalstaten som drar nya gränser i politiken och där t ex radikala liberaler och socialister går hand i hand. 4 ledande centerpartister skriver på SvD Brännpunkt och kritiserar idéförslaget, vill bl a se en starkare social profil samt en vision för hela Sverige.

Fredag 1 feb: Annie Lööf i stor intervju i Expressen. 6 centerveteraner skriver i Aftonbladet om politisk hemlöshet efter programförslaget. Aftonbladet intervjuar olika centerpartister i Örebro som sluter fred. Annie Lööf tydlig och bra i tal på kommundagarna i mellansverige, här TT i NT. Tomas Rambergs analys i Ekot påstår att all centerliberalism ryms i Annie Lööfs ord "social, decentralistisk och grön". Kanske det, kortversion = socialliberal! 3 skånska centerpartister kräver i Kristianstadsbladet ökad invandring som förbättrar Sveriges ekonomi. SvD intervjuar olika C-företrädare. Peter Persson är i Smålands Folkblad kritisk till "nyliberal" folosofi. Intervju i P1 Studio ett med Annie Lööf och två C-ledarskribenter samt bl a riksdagsledamot Kerstin Lundgren. Yngve Súnesson kommenterar i Hallands Nyheter Annie Lööfs tal och är positiv.

lördag 2 feb: Widar Andersson i Folkbladet är på Centern kommundagar. Göran Eriksson i SvD menar att en konflikt med M skulle göra C intressant. Charlotte Boström i Sörmlands Nyheter ser möjligheter för ett modernt liberalt parti, och tror inte på återgång till Bondeförbundet. Stefan Olsson, chef för tankesmedjan Frivärld, skriver intressant i NT att han inte tror på fri invandring. Ingrid Runsten i Helsinborgs Dagblad anser att Annie Lööf visar en imponerande styrka i motgång. P J Anders Linder anser i SvD att Annie Lööf har bestått sitt elddop. Lena Mellin menar i Aftonbladet att det har vänt för Annie Lööf, som är en tuffing. Den insiktsfulle statsvetaren Peter Santesson, nu på Timbro, skriver i Nerikes Allehanda om det Sverige som backar och hur det kan lyftas. Helena Vilhelmsson, v. ordf. i Närkescentern, skriver där om idédebatten. Expressen/GT skriver i en ledare att Centerpartiet får se upp för Landsbygdspartiet. Thomas Gur skriver i en kolumn på SvD att en nation har rätt att fastställa regler för invandring. Expressen skriver om Centerpartiet som det nya välfärdspartiet efter Hans Dahlgrens intressanta inlägg på kommundagarna. Sydöstran (S) sågar "Teaparty-idéer" men ger ändå Annie Lööf erkännandet av "en god krishantering och ett starkt tal". Östersundspostens Per Hansson skriver på ledarplats att Lööfs retoriska offensiv föder hopp hos Centern. Riksdagsledamoten och tidigare ledarskribenten i SvD Maria Abrahamsson noterar på sin blogg att Lööf gorde bra ifrån sig, liksom att manliga reportrar är njuggare än kvinnliga.. Smålandsposten menar på ledarplats att utmaningen för Centerpartiet är att åter bli Centerpartiet. Bloggaren Kjellberg är "lite småkär i Annie Lööf". Bloggaren Mårtensson, Värmdö, har några intressanta reflektioner.

Söndag 3 feb: Karin Eriksson gör i P1 Godmorgon Världen ett reportage om Annie Lööfs väg till partiledare (inslaget börjar 7 minuter in). Staffan Danielsson, Gösta Gustavsson och Hanna Wagenius intervjuas.

Måndag den 4 feb: Bengt Wernersson skriver i Hallands Nyheter både om ula opinionssiffror och Annie Lööfs genombrott. Dagens Nyheter menar i en huvudledare att Annie Löög är en engagerad politiker som kan kompromissa. Leif Pagrotsky (S) skriver i Folkbladet om Centerpartiets fiasko när man, enligt honom, övergav landsbygden.

Tisdag den 5 feb. Jönköpingscentern vill i Jmini inte ha federalism i sitt remissvar. Göran Greider gillar i Metro att Annie Lööf inte är nyliberal. Sakine Madon rosar i Norran programgruppen för modet att gå emot strömmen.

Onsdag den 6 feb: Riksdagsledamot Emil Källström (C) från programgruppen stöder deras förslag och remissvaret från Västernorrland. Gruppledarna (C) från Norrtälje och Huddinge välkomnar i Norrtelje tidning svensk historias mest öppna idéprogramarbete. Distriktsordf. Harald Lagerstedt redovisar i Hallands Nyheter en del förändringar som hallandscentern för fram. Torsten Dandberg kritiserar i Skånska Dagbladet nyliberalismen. Hans Dahlgren (C) pläderar i UNT för ökad arbetskraftsinvandring. Ulrika Liljeberg i programgruppen diskuterar i Dalademokratenartikel förslagen på ett c-möte.

Torsdag den 7 feb: Widar Andersson i Folkbladet beklagar att hyggliga politiker och partier inte vågar diskutera kring invandringen. Annika Gustafsson skriver i Arbetaren lite osammanhängande om att gränserna ska öppnas, men på rätt grunder.

Fredag den 8 feb: Eva Bofride diskuterar på Hela Gotland om "den sista öppna processen".

Tisdag den 12 feb. Skånska Dagbladet diskuterar i en ledare partistyrelsens balansgång mellan "traditionella centerpartister" och "mer liberala", prognosen är positiv.

Onsdag den 13 feb: Stureplanscenterns ordf. Johanna Jönsson skriver på Newsmill om visionen fri invandring. Riksdagsledamot Johan Linander (C) intervjuas i SvD och tycker som programgruppen om laglotten vid arv, den borde bort.

Fredag den 15 feb: Staffan Danielsson (C) svarar på Newsmill att den viktigaste frihets- och rättvisefrågan för Centerpartiet idag är att få fler i arbete och förbättra integrationen. Nils-Fredrik Aurelius (M) betecknar i Östran Centerpartiet som "ganska socialliberalt". Marcis Priftis diskuterar i Dagens Arena visionen fri invandring från vänster. I SvD analyseras bloggdebatten om programmet, c-bloggar dåligt representerade och mest positiva, antagligen "mer progressiva" säger Brit Stakston avslöjande. TV4-nyheternas Ann Tiberg analyserar centerpartiets programdiskussioner. Aftonbladet intervjuar Danielsson och Ankersjö inför partistyrelsens beslut om idéprogrammet. DN rapporterar att partistyrelsen enats, men att det finns reservationer från bl a CUFs ordförande.

Lördag den16 feb: En ledare i Norrköpings tidningar betecknar mer socialliberalism i C som "steg åt vänster".

Söndag den 17 feb: Johan Linander utvecklar på sin blogg varför laglotten bör minskas/tas bort. Per Ankersjo bloggar om idéprogrammet.

Måndag den 18 feb. Norrköpings tidningar menar att fri invandring är ekonomiskt omöjligt, särskilt utan reformer. DN redovisar att 1/3 av partistyrelsen reserverar sig om laglotten vid arv, en relevant fråga att diskutera. Dagens eko intervjuar Annie Lööf och Östgötacenterns distriktsordf Gösta Gustavsson, som både är tillfreds med balansen mellan individuell frihet och ansvar för de svaga i programmet. Dagens Arena (vänster) ger Annie Lööf credd för både idéprogram och presskonferens. GP publicerar en TT-artikel där Norrland ställs mot Skåne ( ch t ex Ög..) vad gäller regionala skattebaser. Mats Knutsson, SVT, analyserar partistyrelsens förslag. K-G Bergström kommenterar i Expressen, Annie Lööf kan gå stärkt ur detta. Per Ankersjö är i DN nöjd med partistyrelsens förslag. Studio Ett, P1, diskuterar PS-förslaget.

Tisdag den 19 feb: Två statsvetare resonerar på SvD Brännpunkt kring partistyrelsens förslag; "en högst habil insats". CUFs ordförande Hanna Wagenius redovisar på Newsmill sina reservationer i partistyrelsen, bl a för regionala skattebaser. Daniel Braw befarar i Barometern att PS-förslaget kan vara utslätat. VLT slår på ledarplats fast att Centerpartiet etablerat sig som ett liberalt parti. SvD noterar bl a att försvarsfrågan lyfts fram. Även DN lyfter i en respektfylld ledare fram Centerpartiets "omisskännligt liberala prägel", samt funderar kring om Per Ankersjö kommer att få Bramstorpsplaketten eller "rullas i tjära och fjädrar". Hasse Boström i Dagen tror att PS-förslaget kommer att tilltala gräsrötterna. Länstidningen i Södertälje (C) noterar att PS-förslaget blivit spetsigare på flera punkter. Länstidningen i Östersund (S) är mera skeptisk. Helsingborgs Dagblad tycker det är bra att Centerpartiet lyfter målet 100 % förnybar energi. Arbetarbladet i Gävle (S) kommenterar. Borås Tidning noterar i en rätt positiv "rescension" att " ”fri invandring lät som om partiet ville dela ut fribiljetter till det svenska välfärdssystemet, inte som en vision om en värld utan gränser." Sundsvalls tidning menar att debatten kring idéprogrammet har varit upplyftande. Aftonbladets Anders Lindberg gör en liten elak AB-kommentar, "ingen poäng med Centerpartiet". Peter Akinder i Östran (S) resonerar jämförelsevis mer balanserat. Yngve Sunesson är i Hallands Nyheter nöjd med PS-förslaget. Per Hansson i Östersundsposten tror att programmet kan stärka Centerpartiet. Olof Jonmyren i Sörmlands Nyheter menar "I kärnan finns ett socialliberalt parti med ett bultande hjärta för landsbygdens villkor." Sydsvenskan skriver på ledarplats. GP anser att tumultet skadat Centerpartiet. Östgöta Corren sörjer att de "lovande liberala visionerna har försvunnit", och ger Östgöta C ett stort ansvar för detta. Mattias Svensson, samhällsmagasinet NEO, skriver i Expressen att Centerpartiet har förnyats.
Madeleine Färjhage i CUFs styrelse är besviken på Newsmill. Expressen söker spegla C:s krishantering. Göran Greider gläder sig i Dalademokraten över att det är "närapå omöjligt att kalla sig nyliberal". Lena Mellin menar i Aftonbladet att partistyrelsen både försöker att äta kakan och ha den kvar. Riksdagsledamot Johan Linander förklarar sina 3 reservationer i partistyrelsen på sin blogg. BLT/Sydöstran ger Anders W Jonsson rätt.

Onsdag den 20 feb: Håkan Larsson, riksdagsledamot (C) emeritus, skriver på Newsmill om Centerpartiets historia, och att ekohumanism bör användas tillsammans med socialliberalism. Joakim Tholén i Västervikstidningen ser en konfliktlinje i hela borgerligheten mellan traditionalister och nyliberala radikaler. Nya Wermlandstidningen tycker att Centerpartiet aldrig framstått så vilset som nu. UNT menar att det är ideprogramförslagets kritiker som bäst förstått liberalismen. Nerikes Allehanda menar att Centerpartiet bör ta itu med landsbygdens problem, men acceptera att befolkningen minskar.

Torsdag den 21 feb: Bo Pettersson i Sörmlandsbygden är positiv till PS-förslaget men menar att visionen om ett federalt samhälle tunnats ut.

Fredag 22 feb: Kristina Jonäng, partistyrelsen (C), skriver på Newsmill att C bör betona en socialliberal inriktning med reformer, inte nyliberalsim eller socialkonservatism.

Lördag 23 feb: Paulina Neuding, NEO, skriver i SvD att Centerpartiet borde slåss för frihets- och rättvisefrågor. Håkan Larsson, folkrörelsehistoriker (C), menar i Hela Hälsingland att Centerpartiet bör lära av Norges distriktspolitik och t ex låta vattenkraftskommuner få del av vinsterna. Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Johan Hedin skriver på Sveriges Resurser att fri invandring ställer utmaningar på sin spets.

Söndag den 24 feb: Göran Skytte ironiserar i SvD om idéprogram och partiprogram. Åke Gustavsson skriver i en debattartikel i UNT att arvsrätten behöver ses över.

Måndag den 25 feb: Aktuellt i Politiken (S) diskuterar C och CUF och regionala skattebaser.

Tisdag 26 feb: Hans Stergel, nyvald ordf (C) ni Västmanland, ser framåt på idéprogrammets socialliberala mittenbas. Centerstudenter och CUF har reserverat sig för liberalism och frihet.

Fredag 1 mars: Mikael Hermansson i Borås tidning skriver om begreppet frihet i idéprogrammet. Per Ankersjö och Stina Bengtsson, C i Stockholm, skriver på SvD Brännpunkt att "papperslösa" alla  borde erhålla uppehållstillstånd genom en allmän "amnesti".

Måndag den 4 mars. Staffan Danielsson replikerar på Brännpunkt att migrationen kräver regelverk som respekteras.

Lördag den 16 mars. Aktuellt i politiken (S) analyserar Stockholmscentern och idéprogrammet.

Tisdag den 19 mars: Norrköpings Tidningar menar i en ledare att det kansk blir bättre när FP lägger samma liberala förslag som Centerpartiet...

Torsdag 21 mars. Riksdagsledamot Johan Linander (C) säljer in Centerpartiets politik på sin blogg. Reidar Carlsson skriver kritiskt i Norrtelje Tidning om "totalfiaskot" med i´deprogrammet, men hoppas att Annie Lööf ska kunna vara aktiv och få ut något positivt ändå. Gustav Fridolin och Lise Nordin (båda MP) ger i Folkbladet Centerpartiet förnybara energiråd.

Fredag den 22 mars: Sverker Lindström kritiserar Centerpartiets idéutveckling på Dagens Arena. 17 kommittéordföranden på Centerpartiets framtidsstämma skriver i Dagens Samhälle om idéprogrammet. Kalmardistriktets (C) ledning skriver i Barometern inför framtidsstämman. SR Studio ett intervjuar att Annie Lööf och Per Ankersjö inför stämman.

Lördag 23 mars: Göran Greider dissar Centerpartiet i Dala-Demokraten. VLT tror på ledarplats att läget för Centerpartiet stabiliseras. Widar Andersson anser i Folkbladet Centerpartiet vara ett modernt partibygge och att Annie Lööfblir mer avspänd. Ingrid Runsten i Helsingborgs Dagblad tror att ett grönare borgerligt parti både behövs och kan hitta sina väljare. Susanne Birgersson skriver i DN om Centerpartiet. Göteborgsposten menar på ledarplats att Centerpartiet har en given plats i politiken. Elisabeth Marmorstein skriver i Expressen om centerstämman. Sveriges Radio rapporterar från C-stämman. SvD speglar debatten på stämman.

Söndag 24 mars: Lena Mellin diskuterar decentralisering och regionala skattebaser i Aftonbladet. SvD skriver om Centerstämman, och här. Riksdagsledamot Johan Hedin summerar sympatiskt C-stämman på sin blogg. Per Hansson i Östersundsposten summerar stämman och även migrationsfrågans landning. Annie Lööf summerar stämman i Aftonbladet. Anna-Karin Hatt intervjuas i SvT.

Måndag 25 mars: Dalademokraten tycker att C går för långt åt höger.Yngve Sunesson i Hallands Nyheter menar att stämman ger en god plattform för opinionslyft. SR Upplandsnytt intervjuar Hanna och Hanna om Centerpartiet. Sanna Rayman i SvD skriver insiktsfullt om C-stämman.

Tisdag 26 mars: Västerbottens (?) Folkblad menar att Centerpartiet borde satsa på landsbygden (enbart). Tomas Karlsson i Länstidningen (i Södertälje) menar att ur kaos föds ordning, bra att de udda punkterna rensades bort. VLT aktualiserar den gamla tanken från Fälldins tid på ett brett socialliberalt parti. Peter Franke i Värmlands Folkblad tycker fortfarande att C är ett otydligt parti. Med mera.

Onsdag 27 mars: Riksdagsledamot emeritus Håkan Larsson, och folkrörelsehistoriker, summerar Stämman.

Måndag 1 april: Per Gustafsson framhåller i Skaraborgsbygden Centerpartiets framgångar kopplade till en strategisk mittenpositiion.