söndag, januari 14, 2018

SIDA måste återställa biståndet till jordbruket i Afrika!

Inge Gerremo har länge arbetat på SIDA med bl a att genom bistånd utveckla Afrikas jordbruk. Han skriver här mycket tänkvärt om att Afrika är en rik kontinent men att jordbruket, där de flesta arbetar, står och stampar med låg avkastning.

Han kritiserar starkt att det svenska biståndet sedan en del år fokuserar mera på annat än på att tillsammans med berörda biståndsländer utveckla jordbruket och ge det förutsättningar att utvecklas.

"Förutom traditionella mål som ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning ska regeringar idag också arbeta mot en mängd olika mål inom ramen för Agenda 2030: klimathänsyn, jämställdhet, biologisk mångfald med mera. Alla är viktiga och avgörande på lång sikt, men det går inte att, som ofta sker nu, låta jordbrukssektorn bli mer eller mindre en restpost i de utvecklingsansträngningarna. Det är också ett synsätt som alltmer kommit att prägla den svenska regeringens biståndsambitioner. I stället måste man börja från andra hållet och se den helt nödvändiga utvecklingen av jordbruket som just utgångspunkten och möjligheten till att också integrera och utveckla dessa andra viktiga mål i de afrikanska ländernas arbete."

Jag har i motioner och debattartiklar mm också förespråkat att t ex nordens länder går samman för att samla resurser och visa på den framgångsrika nordiska modellen för att utveckla jordbruket i dialog mellan lantbrukare, livsmedelsindustri och samhället.

SIDA måste enligt min uppfattning återställa en betydligt större del av biståndet att gå till att utveckla det afrikanska jordbruket.