torsdag, september 21, 2017

Gränspolisen, Marocko, 93,5 % fel ålder

Jag har skrivit på SvD Debatt och i replik på Migrationsverket med ömsesidig laddning, om de tusentals nya svenskar (befintliga och blivande) vars ålder och personnummer och pass är 2-10 fel eller mer. Jag har också redovisat exakta uppgifter från Gränspolisen om uppgiven ålder samt verklig ålder (ursäkta bristande lau-out).

Gränspolisen gör ett mycket bra arbete när de har fått fram facit för en gångs skull i den svåra frågan om att bedöma ålder när inga handlingar finns och när starka incitament finns för att uppge låg ålder under 18 år, dvs klassas som barn.

Sektionschef Patrik Engström vid Gränspolisen har skickat 2 PM till justitiedepartementet, jag lägger in den senaste och purfärska här nedan.

Nog är det sensationellt att 93,5 % av de "gatubarn" från Marocko som utsiktslöst söker asyl i Sverige uppger felaktig ålder med i genomsnitt 4,5 år. Det är också mycket anmärkningsvärt att de vuxna män det nästan genomgående handlar om av Migrationsverket under lång tid placeras på HVB-hem och i familjehem till stora kostnader som de barn de påstår sig vara, tillsammans med riktiga barn.

PM 1 (1)
Datum 00.01
2017-09-15
Diarienr (åberopas)
A413.611/2017
Polismyndigheten
Nationella operativa avdelningen
Operativa enheten
Gränspolissektionen

PM 170814


Uppdaterad sammansställning rörande nya identiteter i verkställighetsärenden till Marocko
Inom ramen för samverkan mellan Sverige och Marocko har länderna kommit överens om en rutin för identifiering av individer med ärenden för verkställig-het till Marocko. Ansvarig för samordningen av Polismyndighetens kontakter med Marocko i dessa ärenden är Gränspolissektionen vid Nationella operativa avdelningen.
Den 12 maj 2017 skickade Gränspolissektionen vid Nationella operativa av-delningen en sammanställning rörande nya identiteter i verkställighetsärenden till Justitiedepartementet. Sedan skrivelsen skickades har Gränspolissektionens samt Migrationsverket erhållit ytterligare 211 accepter från marockanska myndigheter. Totalt har nu 288 accepter mottagits.
Utifrån mottagna accepter från Marocko och de identitetsuppgifter som inri-kesministeriet överlämnat har gruppen för ambassadsamordning vid Gränspo-lissektionen åter analyserat uppgifterna. Sammanställningen nedan är gjord på samtliga accepter som erhållits sedan den nya rutinen med marockanska myn-digheter infördes den 16 februari 2017.
 Av totalt 288 accepter hade 237 personer en annan identitet än vad de själva uppgivit när de ansökte om asyl. (82 % felaktiga identiteter)
 Av de 199 som vid tidpunkten för asylansökan uppgett att de var min-deråriga var endast 13 minderåriga. (93,5% felaktigt uppgiven ålder)
 Antalet utresta som fått accepter enligt den nya rutinen är 67 personer. Ytterligare 4 personer kommer att resa inom 2 veckor.
 I dagsläget är 168 personer, som identifierats och accepterats för åter-tagande enligt den nya rutinen, registrerade som avvikna.
Patrik Engström
Sektionschef
Tel: 010-564 11 01
Fax: 010 -564 11 49
patrik.engstrom@polisen.se