onsdag, augusti 21, 2019

Konstgödsel kan skada barns hälsa, påstår Sveriges Radio. Jag anmäler till Granskningsnämnden.


Till Granskningsnämnden för Radio och TV
Jag hänvisar till min utskrift av programmet och min argumentation enligt nedan.
Linköping den 21 augusti 2019
Staffan Danielsson
Agronom och f.d riksdagsledamot
Erikstad gård
585 93 Linköping
staffandan@gmail.com


P1 Morgon 190821
”Ny rapport: Konstgödsel kan skada barns hälsa”

Jag skriver ut de nära 7 mycket tendensiösa minuterna på bästa morgonsändningstid när inslaget sändes:
Programledare Anna Hernek, P1 Morgon = PL
Ekots globala hälsokorrespondent Johan Bergendorff = JB

PL:
”Det gäller morgonens rapport att konstgödsel kan skada barns hälsa. Världsbanken varnar i en ny rapport att kvävet från konstgödsel förorenar dricksvatten över hela världen, och skadar barnen så att de blir kortväxta. Och därför avråder världsbanken nu från stora subventioner av konstgödsel.
Huvudförfattaren, ekonomen Richard Damanja (hans röst spelas upp): ”Nitrogen is important for growing crops. It also, when use in excess, it shorten lifes, it shortens peoples height, it shrinks the income and the relibity to develope in the future””
PL:
”Damanja, om hur konstgödsel bl a kan leda till kortväxthet bland barn. Johan Bergendoff, global hälsokorrespondent”:
”Enormt viktiga resultat, konstgödsel är ändå det som mycket driver de stora skördar som jordbruket lyckas få fram, att vi är många miljarder fler på jorden idag.
Att världsbanken nu ifrågasätter de här väldigt stora mängderna konstgödsel som sprids på åkrarna idag över hela världen, det får konsekvenser om nu regeringar lyssnar på det här, för då måste man hitta på något annat sätt att få skördarna lika höga.”
PL:
”Hur allvarligt är kortväxthet hos barn?”
JB:
”Tecken på att barnet inte har utvecklats normalt. I vissa länder är 30-40 % av barnen kortväxta, det är minst 150 miljoner barn på jorden under fem år, tecken på att de ej fått tillräckligt med näring, fått massa diarreer.., man har förut trott att det mest har berott på det, på orena avlopp mm .
Men nu visar världsbanken att det är mycket annat skit i vattnet som dom dricker och då just kväveföreningar nitrat och nitrit, kortväxtheten gör att hjärnan inte utvecklas normalt, det är det mest sorgliga eftersom barnen inte får samma chans i skolan, och då får dom heller inte lika bra jobb, och det här har världsbanken räknat på så att det blir flera procent mindre inkomster per person när dom blir vuxna, det får ju också konsekvenser för de här fattiga ländernas ekonomiska utveckling.”
PL:
”Och det här har ju du sett med egna ögon, eller hur?”
JB:
”Ja, men absolut. Jag var i Kongo, vid en sjukstuga, barn vägde 7-8 kg, hade det varit mina barn hade de väl varit ett år men de här barnen var tre år, så då förstår man här har kroppen under flera år inte fått vad den behöver, och jag tänkte att det måste bero på att de inte fått tillräckligt med mat, och det är naturligtvis en del av det, men det är också de ständiga diarreerna.
Vad kan det vara i det här kvävet som är farligt för kroppen, man vet att kvävet påverkar kroppen så att man får för lite syre, det är det som kan orsaka blue baby syndrom, som bäbisar kan dö av.
Men vad världsbanken har tittat på är vad som händer med alla bäbisar som inte dör, och då visar det sig, de ger ett räkneexempel, du lägger på 1 kg konstgödsel, du får kanske en skördeökning på 5 procent men du får också 15 % mer kortväxthet hos barnen, och då kan en regering börja räkna på det här, oj då, jaha, det kanske inte är det smartaste vi kan göra.”
PL:
”Man undrar ju vad man kan göra åt det här och hur ser viljan ut att göra något åt det här överhuvudtaget?”
JB:
”Det finns ändå en del hopp i den här rapporten, man pekar på att det finns lösningar idag, för det första har det varit ganska okänt för båda regeringar och för jordbruket att konstgödsel kan ha hälsoskadande effekter på global nivå, hur ska man kontrollera, och man tittar inte bara på konstgödsel utan också på läkemedel och på saltvatten och på mikroplats och sådana saker.
Man måste ju få fabrikerna och sluta att släppa ut, hur ska man kontrollera det när de bara mutar inspektörerna? Nu finns det mätutrustningar som man kan sätta i floderna som är mycket svårare att hålla på att fuska med, …, då kan också fattiga länder ha råd att kontrollera fabriker, eller jordbruket.”
PL:
”Men samtidigt, detta måste vara en svår politisk fråga, fabriker har ju ofta mycket starkare röster än sjuka barn.”
JB:
”Så är det. Absolut. Det gäller att regeringar också räknar på, men vad kostar det att en stor del av vår befolkning kanske i fattiga länder 30-40 procent av de här barnen aldrig kommer att nå sin fulla potential när dom blir vuxna, det är ju några år framåt, politiker sitter ju oftast några år. Så visst, det är inte en lätt kalkyl det här men jag tror ändå, idag sprids kunskap så snabbt så när världen nu får koll på den här nya kunskapen så kommer också fler oroliga föräldrar att säga, vi vill inte ha den där skiten i våra vatten, sluta att sprid så enorma mängder konstgödsel.
Världsbanken säger inte att man helt ska sluta att gödsla, dom säger att man måste göra det mycket mindre, man måste göra det mycket smartare och man ska vara medveten om att ungefär hälften av konstgödseln leder till ökade skördar, resten åker upp i luften och ökar på klimatförändringen med lustgas, eller ut i vattnet då.”
PL:
”Säger Johan Bergendorff.”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Radio- och Tv-lagen för Public Service säger bl a detta:
Att vara opartisk är att ha ett neutralt förhållningssätt till något utan att blanda in vinklade åsikter. För en programverksamhet innebär opartiskhet i huvudsak tre saker.
  • Om någon blir klart utpekad och kritiserad ska denne få möjlighet att bemöta kritiken.
  • Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas på ett ensidigt sätt.
  • En representant för programföretaget får inte ta ställning i en kontroversiell fråga.

Programledare, reportrar och andra som kan uppfattas som företrädare för programföretaget får inte göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor.
Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas.
Det är förbjudet att otillbörligt gynna kommersiella intressen. Bestämmelsen innebär att program inte får uppmuntra till köp eller hyra eller framhäva en vara eller tjänst på ett otillbörligt sätt. Syftet är bland annat att förhindra smygreklam.
………………………………………………………………………………………………………………

Jag anser att inslaget ovan  i P1  Morgon om att konstgödsel skadar barns hälsa är subjektivt och tendensiöst och gravt felaktigt i det man påstår, och bryter mot radio- och TV-lagen på alla de punkter jag citerar ovan.
Inslaget är också mycket osammanhängande och skiftar mellan olika påståenden och ämnen. Den röda tråden är att världsbanken och deras ekonomer sammanställt olika statistiska uppgifter som visar att fattiga barns kortväxthet snarare beror på kväveföreningar från konstgödsel i vattnet än på undernäring, diarreer och förorenat avloppsvatten.
Detta framställs som en ny oerhört viktig kunskap som världens regeringar ska agera efter genom att mycket kraftigt minska användningen av konstgödsel.
Johan Bergendorrff tar helt och hållet ställning för att världsbankens påståenden är korrekta, att statistiksammanställningen t ex visar att 1 kg konstgödsel gör att 15 % av barnen blir kortväxta… Han påstår också att kväve i kroppen påverkar barnen så att de får för lite syre. Plötsligt kommer han, och programledaren, in på att fabrikerna måste sluta att släppa ut och inte muta inspektörerna, samt slutar med när världsbankens nya kunskap blir känd så kommer fler oroliga föräldrar att säga att vi vill inte ha den här skiten, sluta att sprid så här enorma mängder konstgödsel.
Ingen röst får komma till tals som kan ifrågasätta världsbankens uppenbart orimliga slutsatser, och vare sig Bergendorff eller programledaren ifrågasätter någonting.
Jag vet sedan tidigare att FN-organ och Fao-dito, och nu även världsbanken kan producera undermåliga och gravt felaktiga rapporter. Det kan t ex vara brinnande ekoförespråkare och –forskare som ”bevisar” ekojordbrukets överlägsenhet, som bevisar att ekojordbruket i Afrika kan ge högre skördar än vad ett modernt jordbruk med växtnäringstillförsel ger.
Det är alldeles uppenbart att världsbankens ekonomer inte har kompetens att genom statistiksammanställningar få fram t ex sambandet att det är just användningen av ”konstgödsel”/mineralgödsel som till stor del gör att fattiga undernärda barn blir kort växta. Statistiken omfattar ju så många variabler med undernäring, förorenat vatten, diarreer, kemikalier, saltvatten, mikroplaster och massor mera. Att utifrån generell statistik kunna dra slutsatsen att just kväveföreningar i vatten är det som främst orsakar att undernärda barn blir kortvuxna är fullständigt vetenskapligt orimligt och omöjligt.
Ska sådana långtgående hypoteser prövas ska naturligtvis inte världsbanken ekonomer göra detta genom statistiksammanställningar utan det ska forskare inom naturvetenskap och medicin mm göra.
Hade Johan Bergendorff hävdat att världsbanken rapport bevisar att kväve är farligt och ger syrebrist hos barn och leder till kortvuxenhet hos fattiga barn så hade han, och kanske världsbanken, skrämt och vilselett alla lyssnare och skapat djup oro utan grund alternativt på felaktiga grunder.
Så får naturligtvis Public Service, som många litar på, inte agera. Det är djupt allvarligt.
Än mer allvarligt är att Bergendorf och P1 Morgon och Sveriges Radio inte nöjer sig med detta, de påstår som en bevisad sanning att det som orsakar kortvuxenheten hos svältande och undernärda barn inte är kväve i vatten i sig, utan endast kväve i vatten som kommer från ”konstgödsel”/mineralgödsel. Detta är också ett fullständigt orimligt och felaktigt påstående.
Övergödning i vatten kommer från växtnäring i både naturgödsel, jordrester och mineralgödsel mm. Kväveatomen och –föreningarna är identiska, vare sig de kommer från det ena eller det andra.
Det som framförallt läcker till t ex östersjön är från animaliegårdar med mycket stallgödsel och från ekogårdar, där stallgödsel ofta spelar en mycket viktig roll tillsammans med kvävefixerande grödor och mekanisk jordbearbetning och ogräsbekämpning. Allt detta mineraliserar kväve som frigörs i betydande del när ingen gröda kan ta upp den. Mineralgödsel sprids på grödor som är etablerade och som tar upp växtnäringen, och därför blir läckagen små.
Ekonomen som är huvudförfattare till rapporten säger inte heller att det är ”konstgödselkväve” som vid övergödning kan ge skador på barn, utan han säger bara nitrogen/kväve. Däremot påstår Sveriges radio och de båda medverkande endast och konsekvent att rapporten endast handlar om kväve från  ”konstgödsel”.
Läser man en summering av rapporten nämns där fertilizer vilket betyder ungefär gödningsmedel. Man skriver inte ”chemical fertilizer”, vilket är mineralgödsel/”konstgödsel”.
Det förefaller vara så att rapporten felaktigt anser sig bevisa att gödningsmedel innehållande kväve ger dramatiska effekter på barns längd i fattiga länder. Detta är illa nog, men är det så att Sveriges Radio på eget bevåg därutöver tolkar rapporten som att endast handla om kväve i konstgödsel är brottet mot radiolagen exempellöst, typ.
Programledaren påstår i inledningen att världsbanken avråder från stora subventioner av konstgödsel. Även detta är ett märkligt påstående. Ekojordbruket erhåller ju stora subventioner/stöd från många länders statsbudgetar men mig veterligt finns det inte subventioner till mineralgödsel/”konstgödsel? Påstår världsbanken verkligen detta? Och på vilken verklighet grundar man sig då?
De många som som lyssnade på P1 Morgon-inslaget blev naturligtvis djupt oroade och skakade, och drog naturligtvis slutsatsen att undvika mat från jordbruk som använder mineralgödsel och istället endast köpa mat från det s.k ”ekologiska jordbruket”. Därigenom innebär programmet ett allvarligt brott mot radiolagens förbud mot att otillbörligt gynna kommersiella intressen (eller allvarligt skada kommersiella intressen utan grund).
Agronomie doktor Kersti Linderholm som besitter djupa kunskaper om jordbruk och miljöpåverkan reagerade efter radioinslaget med denna epost till Sverige radio och reportern. Jag ställer mig bakom det hon skriver och vill tillfoga det i min anmälan:


Kersti Linderholm: Jag sände nyss dessa rader till reportern o Sveriges radio efter att jag hade funnit rapporten på nätet: 

Hej, Idag hade ni en nyhet som baseras på rapporten "Ouality unknown the invisible water crisis". Ni har även ett litet inslag med en av författarna ekonomen Richard Damania. Både i radioinslaget och på er hemsida upprepas påståendet att rapporten och Richard Damania anger att "konstgödsel" är det stora problemet för vatten och barns hälsa.

Men både i rapporten och i det korta inslaget med Richard Damania anges "fertilizer" eller "nitrogen fertilizer". Korrekt översatt innebär det " gödsel" eller "kvävegödselmedel". Frågan är varför vår oberoende public service går ut stort och förmedlar negativa nyheter om "konstgödsel" och dessutom utelämnar att problemen med övergödning är minst lika stora (ofta större) med organiska gödselmedel.

De enda som frekvent använder ordet "konstgödsel" och inte det mer korrekta vetenskapliga ordet mineralgödsel, är de som tjänar pengar på konceptet "ekologiskt". Organic Sweden, KRAV, Ekologiska lantbrukarna m. fl har fått minst 8 miljoner/år att bedriva "information" för. Det är inte första gången senaste månaden där en nyhet känns som planterad med hjälp av dessa pengar. Man har aviserat en stor drive för ekologiskt nästa månad och har redan börjat förbereda detta genom olika inslag i massmedia.

Vår oberoende statligt finansierade massmedia borde vara mer observant på hur man förmedlar nyheter och kontrollera hur korrekta "tipsen" är som kommer in till redaktionerna.

Med vänlig hälsning,

Kersti Linderholm”