tisdag, januari 09, 2018

Min KU-anmälan i rättsskandalerna om åldersbedömningar.

(Tillagt den 12 januari 2018: SvD sammanfattar pressen på myndigheter och regering, Merit Wager summerar experternas starka varningar, hos TV4 vägrar en överläkare i rättsmedicin att bedöma, svensk sjuksköterskeförening kräver en paus, DN redovisar på ledarplats samma uppfattning som jag haft sedan länge, Ingvar Persson i Aftonbladet kräver att regeringen lyssnar...osv osv...)

(Tillagt den 13 januari: Nena Zeba redogör i Dagens Samhälle för vilka som bär ett stort ansvar för haveriet om åldersbedömningar, barnläkarföreningen samt myndigheter, och kanske regeringen, som fallit undan för påtryckningar, Merit Wager redovisar också historiken i denna rättsskandal).

Jag engagerade mig för snart 6 år sedan i frågan om vikten av att ett rättssäkerhets - och rättvisesamhälle behandlar medborgarna, och ev blivande medborgare, på just det sättet. Är man barn under 18 år och söker asyl är reglerna mycket gynnsammare i en rad avseenden än om man är vuxen man mellan t ex 20 och 30. Incitamenten att när man inte har några id-handlingar uppge att man är under 18 år är givetvis mycket starka och många 1000-tals vuxna män har säkert fått asyl som barn under en lång rad av år.

Därför var det en rättsskandal när Migrationsverket så många år utan egentlig kontroll valde att godta den åldersuppgift som den asylsökande uppgav, vilket naturligtvis gjorde att flyktingsmugglarna rekommenderade Sverige mycket högt.

Och därför var det helt nödvändigt att snarast återuppta de medicinska åldersbestämningarna när alltfler av de ensamkommande till EU valde att söka sig till Sverige.

Tyvärr är vi nu mitt inne i nästa rättsskandal. Istället för att  välja den beprövade metod för åldersbestämning som fanns och som andra länder använder (tand- och handledsröntgen) valde rättsmedicinalverket i ev samråd med Socialstyrelsen att komplettera tandröntgen med en oprövad magnetkamaeraundersökning av knäled, i hopp om att risken för att några under 18 år skulle bedömas som vuxna skulle minimeras.

Metoden mötte stark kritik från svenska och internationella experter från början, och resultat visar nu på en förfärande osäkerhet och på att många hundratals (eller fler) asylsökande under 18 år istället fått avslag och utvisningsbeslut som vuxna.

Jag har nu JO-anmält rättsmedicinalverket och migrationsverket för att de trots detta fortsätter att låta osäkra utlåtanden från rättsmedicinalverket avgöra asylbesluten.

Jag kommer också att KU-anmäla migrationsminister Helen Fritzon och justitieminister Morgan Johansson för att passivt låta detta fortgå utan att vidta åtgärder.

TV4 belyser detta i denna nyhetssändning. 
SVT har också belyst frågan i Rapport och Aktuellt idag. (länkar kommer).

För den intresserade så kommer nedan min JO-anmälan och därefter den KU-anmälan som snart är klar att lämnas in.

(Här några länkar om mina tidigare artiklar, blogginlägg och JO-anmälningar i dessa frågor).

Anmälan till KU, 10 januari 2018
Migrationsverket upphör kring 2010 att göra medicinska åldersbedömningar när åldern i asylbeslut är tveksam, efter att barnläkarföreningen och advokatförbundet ansett de etablerade metoderna, som används i hela världen, som alltför osäkra och därför bojkottat dem. Sverige (Migrationsverket) godtar sedan fram t o m 2015 den ålder som den asylsökande uppger, vilket bidrar till att alltfler lockas till Sverige, år 2015 över 35.000 ensamkommande som uppger sig vara barn under 18 år, hela 40 % av alla som kommer till EU (Sverige har 2 % av EUs befolkning).
Detta har lett till att många tusen vuxna män felaktigt givits asyl som barn, personnummer som barn och placerats på boenden med barn. Min grova bedömning är att över 30 % av de som fått asyl som barn kan ha varit vuxna män mellan 20 och 30 år, som alltså erhållit resurser och förmåner avsedda för barn. Merkostnaderna för detta uppgår till många miljarder kronor under ett antal år, eftersom kostnaden för ett barn på HVB-hem har varit över 1 miljon kr per år. Att inte kontrollera ålder utan passivt godta felaktiga uppgifter är djupt allvarliga myndighetsmissgrepp med allvarliga följder på olika sätt; för barn, för hvb-personal, för skolan med mera. Samt naturligtvis också för de som hela livet får leva med en ålder som kan vara upp till 10 år eller mer mindre än den faktiska.
Regeringen beslutar hösten 2015 att medicinska åldersbestämningar skyndsamt åter måste göras i tveksamma fall. Socialstyrelsen låter Carl-Erik Flodmark utreda frågan. Flodmark är barnläkare och har varit styrelseledamot i barnläkarföreningen som bojkottat medicinska åldersbedömningar, han är också fritidspolitiker för Miljöpartiet. Jag anser att han kan ses som jävig i dessa frågor.
Flodmark utesluter att återgå till de beprövade metoder (tand- och handledsröntgen) som barnläkarföreningen bojkottade som alltför osäkra. Istället lyfter han fram tandröntgen tillsammans med den oprövade metoden magnetkameraundersökning av knäled, i avsikt att detta ska med råge trygga att säkerhetsmarginalen vid bedömningarna ökar så att man klassas som vuxen över 18 år först vid 19-20 års ålder. Socialstyrelsen rekommenderar "flodmarksmetoden”, men först efter att den prövats i pilotförsök. Regeringen uppdrar åt Rättsmedicinalverket att välja metod och att sedan göra medicinska åldersbedömningar efter den med skyndsamhet.
Regeringen uppdrar vidare åt Migrationsverket att använda Rättsmedicinalverkets utlåtanden som tung del i asylbesluten, när tveksamhet råder om åldern är över eller under 18 år.
Rättsmedicinalverket väljer anmärkningsvärt nog inte att återgå till den beprövade metoden med tand- och handledsröntgen utan väljer trots stark kritik den oprövade tand/knäledsmetoden. Man anser sig vara överens med Socialstyrelsen om detta. Barnläkarföreningen och advokatsamfundet som bojkottade den etablerade tand/handledsröntgenmetoden accepterar nu tand/knäledsmetoden.
Svensk och internationell expertis avråder tidigt från att använda den oprövade knäledsmetoden.
Under 2017 gör ca ca 8.800 medicinska åldersbedömningar i tveksamma fall fram till den 30 november. 83 % bedöms vara över 18 år.
Kritiken växer från många rättsmedicinalläkare, bl a de i Uppsala vägrar att medverka i åldersbedömningar med denna oprövade metod. Det förefaller som om den oprövade metoden tvärtom vad som avsetts kan bedöma individer som äldre än de faktiskt är.
Rättsodontologen Håkan Mörnstad gör med hjälp av tyska specialister en second opinion i 80 fall, med det förskräckande resultatet att de gör bedömningen att hälften av utlåtandena är fel. I några fall är bildkvaliteten så dålig att de tyska experterna inte kan ta någon ställning, vilket dock inte hindrat rättsmedicinalverket från att göra det. Har de rätt har alltså barn under 18 år felaktigt nekats asyl för att istället utvisas.
Rättsmedicinalverket nonchalerar kritiken och fortsätter att bedöma enligt metoden, migrationsverket fortsätter att låta asylbesluten styras av vad rättsmedicinalverket säger.
Regeringen torde följa frågan nära men finner ingen anledning att ingripa.
Rättsosäkerheten i åldersbedömningarna anmäls av mig i november 2017 till Justitieombudsmannen för granskning, men JO meddelar per vändande post (efter bara några veckor) att det inte finns anledning för JO att vidta någon åtgärd eller uttalande med anledning av anmälan. Jag finner detta obegripligt.
Svenska Dagbladet belyser allt detta i en inträngande och stark artikelserie.
Med betydande sannolikhet torde hundratals asylsökande (eller fler) ha fått avslag på sin asylansökan på grund av felaktiga åldersbedömningar från rättsmedicinalverket, beroende på att man valt att använda en oprövad och starkt kritiserad metod.
Ansvaret faller i första hand tungt på de myndigheter som valt en oprövad metod och fortsätter att använda den i full utsträckning för utlåtanden och som tung del i asylbesluten.
Huvudansvaret ligger på rättsmedicinalverket som valde att börja tillämpa socialstyrelsens rekommendation omgående i full skala utan någon pilotstudie gjord, men socialstyrelsen har också ett ansvar genom val av utredare och en rekommendation som skulle ta lång tid att utvärdera innan några åldersbedömningar skulle kunna göras.
Frågan om hur Sverige  sedan förra året, och än idag, utför och grundar asylbeslut på medicinska åldersbedömningar, har också konstitutionella aspekter, liksom vad gäller Sveriges underlåtenhet att överhuvudtaget kontrollera ålder fram t o m 2015.
En regering ska inte utöva ministerstyre över myndigheter, det är riktigt, men en regering kan heller aldrig undandra sig det helikopteransvar den har för att med de instrument den disponerar agera och gripa in om saker och ting sker t ex rättsosäkert och med oacceptabla konsekvenser för enskilda och för samhället.
Två regeringar, med ansvariga ministrar främst migrationsminister Tobias Billström samt justitieminister Morgan Johansson, var under ett antal år passiva och ingrep inte när migrationsverket underlät att kontrollera ålder vid sina asylbeslut.
De  var inte ensamma, trots debattartiklar och enstaka motioner skulle t ex jag själv gjort mer i riksdagen för att hejda denna orimliga myndighetskollaps.
Ansvaret för att inget gjordes åvilar utöver berörda myndigheter också sju riksdagspartier och media, som nästan enbart fokuserade på rätten att få asyl och inte alls på att vuxna män felaktigt gavs asyl som barn. Kritik mot detta avfärdades ofta med att grumliga motiv låg bakom.
Denna rättsskandal, som jag betecknar den, skedde under åren 2010 t o m 2015, och har inte granskats av konstitutionsutskottet.
När jag nu vill att KU granskar statsråden Billströms och Johanssons ansvar för det som så länge pågick är jag medveten om att de hade en uppförsbacke i att kunna agera, eftersom hela samhällsandan var inriktad på att ta emot och hjälpa, inte att ställa krav och granska.
Det handlar också om två dugliga statsråd, och det känns naturligtvis tungt att begära granskning av ett statsråd i den alliansregering som jag själv alltid stödde.
Men! Ska KU äntligen granska denna fråga, vilket jag anser helt nödvändigt för att kunna utkräva ansvar, om sådant finns,  och dra slutsatser för framtiden, måste den ju anmälas för granskning. Och rent principiellt är det min uppfattning att riksdagsledamöters rätt att begära granskning handlar om frågor där regeringens och statsråds agerande bör granskas, och då inte enbart om statsråd i andra partier utan faktiskt om alla statsråd.
Jag anser vidare att med den osäkerhet som nu råder om tillförlitligheten hos den metod för knäledsundersökning som rättsmedicinalverket använder borde dessa utlåtanden inte längre få utgöra grund för migrationsverkets asylbeslut när åldern är tveksam.
Regeringen, främst migrationsminister Helen Fritzon och justitieminister Morgan Johansson, har passivt åsett den växande kritiken mot Rättsmedicinalverkets val av knäledsundersökning med magnetkamera för åldersbedömning med de konsekvenser och felaktiga asylbeslut för kanske många 100-tals asylsökanden som den kan ha fått, utan att på något vis agera, vad jag vet. Tvärtom har de uttalat fullt förtroende för rättsmedicinalverkets utlåtanden och metod.
Mot denna bakgrund vill jag att Konstitutionsutskottet granskar Tobias Billströms, Morgan Johanssons samt Helen Fritzons ansvar och agerande i de två frågor som jag tar upp.

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)


JO-anmälan

Svenska Dagbladets journalist Negra Efendic har i ett antal färska artiklar avslöjat häpnadsväckande interiörer i hur rättsmedicinalverket har valt metod för medicinsk åldersbedömning, och hur rättsmedicinalläkare sedan tillämpar den.
Här är en samlingslänk till de flesta artiklarna, vilkas innehåll är häpnadsväckande och enligt min mening djupt allvarligt.
4 rättsläkare vid rättsmedicinalverket i Uppsala skriver detta på SvD Debatt den 12 november 2017:
Några av oss rättsläkare känner oss djupt bekymrade för de som drabbas av Rättsmedicinalverkets otillförlitliga åldersbedömningar. Vi känner stor oro för vår myndighets och vårt yrkes heder och trovärdighet. Samtliga rättsläkare vid den rättsmedicinska ­enheten i Uppsala har enhälligt avstått från att göra åldersbedömningar och flera rätts­läkare slutar.
Inget annat land använder Rättsmedicinalverkets modell och forskarna bakom den största studien av magnet­kamera­undersökning av knä anser att metoden är ­direkt olämplig för att bestämma 18-års­gränsen.”
Vidare från SvD den 11 dec 2017: ” En av världens främsta experter på medicinska åldersbedömningar, Andreas Schmeling skrev nyligen i ett mejl till Rättsmedicinalverket att metoden som används i Sverige för medicinska åldersbedömningar inte är förenlig med principerna för evidensbaserad medicin.”
Rättsodontologen Håkan Mörnstad, vars företag Forodont gjort 1.000-tals åldersbedömningar intervjuas i SvD den 30 dec 2017 och konstaterar följande: ” Nu upphör andrahandsutlåtanden på Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar. I över hälften av 80 fall gör experter en bedömning som går tvärtemot RMV:s.
– Det är inte meningsfullt att fortsätta. Systemfelet är uppenbart, säger rättsodontologen Håkan Mörnstad.”

Mörnstads företag har låtit ledande tyska experter göra en second opinion i 80 fall. Hälften av rättsmedicinalverkets utlåtanden bedömdes vara fel. I så fall har sannolikt dessa asylsökande nekats asyl trots att de borde ha fått det.

I tre av de 80 fallen anser de tyska forskarna att bildkvaliteten är så dålig att det inte går att göra en bedömning. Det har dock inte hindrat rättsläkare Carl Johan Winberg från att ha kunnat tolka bilderna så att de talar för att den undersökta är 18 år eller äldre. Märkligt och mycket allvarligt, enligt min bedömning.

Jag har tidigare JO-anmält myndigheternas hantering av de nystartade åldersbedömningarna för granskning, men JO har med i princip vändande post meddelat att det inte finns någon anledning till åtgärd eller uttalande. Också ett mycket anmärkningsvärt beslut, enligt min uppfattning.

Detta var en bakgrund.

Min JO-anmälan har sin grund i dels det jag nu har anfört, dels i ett konkret fall, när migrationsverket nyligen med ledning av ett utlåtande från rättsmedicinalverket beslutade att Abbas Yosefi inte var under 18 år utan sannolikt 18 år eller äldre.


Jag har själv träffat Abbas, och hans gode man Frans Schlyter i Norrköping för en dryg månad sedan. Jag kan helt ansluta sig till de uppfattningar som framförs av socialtjänsten, en överläkare i psykiatri och en lärare, att Abbas är under 18 år.

Men: ”Rättsmedicinalverket fann att de genomförda undersökningarna talar för att han är 18 år eller äldre.
Abbas visdomstand bedömdes inte ha uppnått slutstadium medan knät bedömdes som fullmoget.”
Och migrationsverket avslog Abbas asylansökan och beslutade att han skulle utvisas till Afghanistan.
Därefter: ” Inför överklagan av Migrationsverkets beslut vände sig Frans Schlyter till företaget Forodont för en second opinion av den medicinska åldersbedömningen.
Två tyska forskare, vars resultat ligger till grund för RMV:s mätmetod, kommer fram till att Abbas knä inte är färdigvuxet. Deras utlåtande talar alltså tvärtemot RMV:s.”
Detta rörde dock inte migrationsverket i ryggen:
Migrationsverket avfärdar samtliga intyg samt de argument som framförts av det offentliga biträdet där rättsmedicinalverkets åldersbedömningar ifrågasätts.
Migrationsverket vidhåller att den bedömning som Rättsmedicinalverket gör är den mest tillförlitliga metoden att säkerställa underårighet med dagens tillgängliga teknik" skriver myndigheten – och beslutar att Abbas ska utvisas till Afghanistan.”
SvD ber ansvarig rättsläkare om en kommentar till de 2 tyska forskarnas bedömning som går helt emot hans egen.
Svaret är sensationellt och häpnadsväckande:
” Nu vill Sixten Persson, rättsläkaren som satt sin signatur på RMV:s utlåtande om Abbas ålder, inte ta ansvar för de bedömningar myndigheten gjort. Han säger att dokumentet han skrivit under färdigställts av en algoritm.
– För en utomstående betraktare kan det tyckas något märkvärdigt att man signerar något som man inte kan stå för, vilket jag nu lite i efterhand är benägen att hålla med om, säger han.”
Och han säger vidare:
”Sixten Persson hänvisar till att de tandläkare och röntgenläkare som RMV anlitar för mognadsbedömningar av tänder och knäleder är externa konsulter.
– Svaret på deras mognadsbedömningar matas in i datorn som med en algoritm färdigställer ett utlåtande. Rättsläkarens uppgift är att kontrollera att uppgifterna kommit in, signera och sedan skicka utlåtandet på elektronisk väg till Migrationsverket, förklarar han.
Sixten Persson påpekar att han inte gör några åldersbedömningar. Han har dock skrivit under "ett antal hundra" utlåtanden om ålder.
– Sedan en tid tillbaka har jag valt att pausa, dels beroende på en ökad arbetsbelastning på grund av en omfattande omorganisation och medarbetare som sagt upp sig, och dels beroende på att jag för närvarande känner mig tveksam till metodens tillförlitlighet efter den kritik som framförts på senare tid.”
Jag inser att Abbas fall nu avgörs av domstol, då det överklagats. Samtidigt fortsätter migrationsverket att med rättsmedicinalverkets utlåtanden som ofta helt avgörande grund fatta nya beslut på lika lösa boliner som de och det som jag har redovisat.
Därför vill jag att JO granskar hur rättsmedicinalverket har kunnat välja den oprövade magnetkameraundersökningen av knäled som en av de två metoderna för att fastställa ålder.
Jag vill också att JO granskar om det är acceptabelt från rättssäkerhetssynpunkt att när en second opinion av gjorde utlåtanden ger resultatet att 50 % av utlåtandena är fel, och när ett antal rättsläkare vägrar att utföra åldersbedömningar grundade på den oprövade metoden, ändå fortsätta att utfärda utlåtanden (rättsmedicinalverket) och fatta asylbeslut grundade på dem (migrationsverket).
Rakt på sak, vilken är JOs uppfattning om dessa två myndigheter när de inte stoppar utlåtanden med uppenbart stor felmarginal och beslut grundade på dem, handlar man korrekt eller inkorrekt?
Jag vill också att JO bedömer om det är acceptabelt att en rättsläkare som utfärdat det utlåtande som migrationsverket har som grund för att fatta avslags- och utvisningsbeslut vid fråga tar avstånd från och inte står för sin egen bedömning, och om migrationsverket i ett sådant fall verkligen kan eller ska stå fast vid sitt beslut? Borde inte då beslutet omedelbart dras tillbaka?
Min anmälan riktar sig mot rättsmedicinalverkets ledning, som fattat beslut om att införa en oprövad ny metod för åldersbedömning som avgör tusentals människors öden, och som när tunga fakta läggs på bordet som indikerar att metoden inte är rättssäker ändå fortsätter med utlåtanden grundade på samma osäkra metod?
Min anmälan riktar sig också mot migrationsverkets ledning som trots kännedom om den starka kritiken mot rättsmedicinalverkets oprövade knäledsmetod för åldersbestämning ändå fortsätter att fatta avgörande asylbeslut som är oerhört viktiga för berörda människor.
Min anmälan riktar sig också mot den rättsläkare som i efterhand tar avstånd från sitt eget utlåtande i ett enskilt fall, samt mot migrationsverkets ledning som får vetskap om detta avståndstagande men som hittills ändå låter sitt beslut stå fast.

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)

Staffan Danielsson

Riksdagsledamot (C)(Jag ska snart utveckla varför jag även vill att KU ska granska Morgan Johansson och ävenTobias Billström, som ju var migrationsminister under alliansen, och som sådan visade prov på mod och integritet. När jag vill att han granskas så är det ju också en granskning av mig, som ju stödde alliansen och inte agerade i riksdagen de åren. Jag skrev debattartiklar och blogginlägg, men inte mer.

Jo, även min insikt om det oerhörda rättshaveri som migrationsverket svarade för när man vek ner sig för barnläkarföreningens bojkott och utan kontroll gav nästan alla asylsökande som uppgav att de var barn under 18 år asyl som barn osv har vuxit med åren, även om jag var tidigt på spåret i april 2012.

Det är rättsskandalen då som bäddar för rättsskandalen nu, där val av metod tyvärr har kopplingar till barnläkarföreningens bojkott. Därför bör den första rättsskandalen granskas tillsammans med den nuvarande, och därför går det inte att bara granska Morgan Johansson utan även Billström måste granskas.
Det är säkert extremt ovanligt att man JO-anmäler något statsråd från en regering man stöder men anmälan riktar sig ju egentligen mot en frånvaro av åldersbedömning som myndigheter samt 7 riksdagspartier och media (som aldrig granskade detta) är inblandade i och har ansvar för. Jag tycker att det vore beklämmande om denna skandal inte granskades av riksdagen, för att utvärdera och dra lärdom inför framtiden. Hur kunde det gå så snett utan att nästan någon reagerade?
Att granskningen skulle resultera i en prickning är ju inte troligt eftersom "alla" stod bakom att de som vill fick asyl som barn, typ).