måndag, juni 29, 2015

Facebooksmervärden! Och Sanandaji!

Jag märker att bloggen ibland kommer lite i skymundan på grund av inlägg jag gör i intressanta facebooksdebatter. Bloggen når dock ut mycket bredare, därför lägger jag in några FB-inlägg jag gjort idag.

1. Tack FB-vänner för vänliga inlägg på min FB-sida, just nu 593 stycken. Att runt 25 % av mina många FB- bekanta varit uppkopplade och skänkt mig en tanke gläder mig stort. Trots att jag kan vara envis och besvärlig. Jag gillar ju sociala medier och munhuggning och lägger kanske för mycket tid på det. Men det ger mycket tillbaka i kunskap och lära känna människor och att borra djupare i olika frågor. Och jag är glad över att både ha många partivänner som kontakter men också över er alla andra, i andra partier eller oparti-ska! Tack och trevlig sommar, alla!

2. Hör ni alla kommun- och regionpolitiker som kan ert utjämningssystem. En professor Bergström kom just med en migrationsrapport om samhällsvinsterna. Många vittnar engagerat om asylinvandringens betydelse ekonomiskt för många kommuner.  Läs ekonomen Tino Sanandajis motbild här, om det kommunala utjämningsstödet på 1990-talet och nu. Lägre i Norrland och flerdubbling till Malmö och andra större städer. Hans analys oroar mig på djupet, lugna mig och visa var han tänker fel...;

måndag, juni 22, 2015

får och lamms skräck och lidande när vargen attackerar - hur kan djurvänner acceotera det?

Jag ser ett hemskt foto från en fårlada där 10-15 lemlästade får- och lammkroppar ligger blodiga, ihjälbitna och utspridda.

Jag får inte ihop det att många djurvänner accepterar att vargen dödar massor av skräckslagna får och lamm. Gäller djurskydd bara människors skötsel av djur, inte rovdjurs massdödande?

 Genom att rovdjur accepteras i bygder med levande lantbruk, t ex får och lamm, så kommer många får och lamm att dödas under fruktansvärd skräck och stress, när vargen biter ihjäl ett efter ett av de försvarslösa djuren. De politiker som beslutar att vargen ska finnas i dessa bygder har naturligtvis ett ansvar för dessa djurs lidande.

Jag menar att eftersom husdjur omfattas av en så rigorös djurskyddslagstiftning, de får inte fara illa, så blir det märkligt när acceptansen av rovdjur i bygder med får och lamm leder till lidanden för dessa över alla gränser nu och då. Argumentet att eftersom "djur äter varandra" ( dock inte får vargar, vad jag vet) så får massdödande av får och lamm accepteras när rovdjur accepteras i får- och lammbygder. Jag accepterar inte detta fårlidande som fotot visar, men noterar att många djurvänner uppenbarligen gör det.

Djur är inte människor men får och lamm är husdjur vilkas välmående och trygghet människor har ansvar för, både bonden men även de politiker som tillåter rovdjur i samma områden. Jag tycker att politiker som kräver att får och lamm ska vara trygga och må bra på sina betesmarker visar dubbelmoral när man accepterar rovdjur som ibland dödar många får och lamm under skräck och ångest.

Jag är mycket tveksam till att rovdjuren finns i bygder med levande jordbruk och där får och lamm betar. Jag kan inte försvara de lidanden och den skräck som dessa djur utsätta för när vargen dödar dem ett efter ett.

Lönsamheten är bräcklig i lammuppfödningen. Med rovdjur runt knuten krävs kostsamma och fortlöpande insatser för stängsel och vaknätter med mera. Alltfler uppförare slutar, betsmarkerna växer igen och Sverige kan återgå till vad det en gång var, ett skogrikt land med mycket rovdjur. Skillnaden är ett fåtal allt större städer som miljövännerna ibland kan lämna för att njuta av vildmark och rovdjur i ett orört landskap.

söndag, juni 21, 2015

Jag utesluter inte lokala tiggeriförbud

Jag har skrivit några blogginlägg tidigare om tiggerifrågan, bl a efter en resa till Rumänien.

I en debattartikel skrev jag så här; "Jag är en varm alliansvän och en självständig politiker som vågar diskutera även känsliga frågor, som migration och tiggeri. Jag är tveksam till om tiggeri ska kunna ske till exempel i bostadsområden och på landsbygden eller på allmänna kommunikationer, och jag tycker i grunden att människor i behov av försörjningsstöd i Sverige ska kunna få det genom allmänna medel." Länk här.

Så här skrev jag i ett annat blogginlägg; "Som jag har förstått EUs fria rörlighet gäller den i tre månader för att söka jobb eller resa runt, givet att man kan försörja sig (ungefär). Jag tvekar om den är avsedd till att tigga under stora delar av året, samtidigt som man inte har resurser till ett rimligt boende och annat. Jag har inte föreslagit förbud, men diskuterat om inte lokal ordningsstadga kunde begränsa tiggeri i t ex bostadsområden och på landsbygden, och på allmänna kommunikationer.". Länk här.

Nu öppnar Göteborgsposten på ledarplats för lokala tiggeriförbud. 7 partier är säkert emot detta, men jag utesluter det inte.

Det gör dock Hallands Nyheter (C) kategoriskt i en ledare.

Synpunkter?

tisdag, juni 16, 2015

Därför JO-anmäler jag Migrationsverkets GD!

Jag har länge engagerat mig i migrationsfrågorna, och hävdar att Sverige i den värld och världsdel som vi lever i inte bara ska fastställa sin asylregler efter hur de borde vara utformade i en perfekt värld, utan OCKSÅ måste beakta hur t ex övriga EU-länder utformar sina regler.

Det gör inte migrationsverket.

De fastställer regler som är långt mer generösa än övriga EU-länders. Effekten blir att en allt större andel av de som söker asyl i EU söker sig till Sverige. Med växande flyktingströmmar ökar antalet asylsökande till Sverige så mycket att vi får allt svårare att klara mottagning, bostäder, integration och arbete. Istället växer utanförskap och långtidsarbetslöshet.

Sverige utgör ca 2 % av EUs befolkning. De ensamkommande asylsökande under 18 år ökar som andel av flyktingströmmen till EU och andelen som söker sig till Sverige har bara de senaste åren  flerdubblats till mellan 40 och 50 %. Detta är extremt höga andelar smom jag menar inte är långsiktigt uthålligt möjliga.

Migrationsverket agerar inte alls mot bakgrund av denna alarmerande utveckling, gör inga analyser av vad den beror på, anpassar inte sina beslutade asylregler i EU-riktning och lägger inte fram några förslag till regeringen med olika handlingsalternativ.

Därför JO-anmäler jag nu migrationsverkets 2 senaste generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielsson. De brister allvarligt i sina tjänsteansvar. (anmälan, se nedan).

Jag skriver också på SvD Brännpunkt om detta ( se nedan), och föreslår att regeringen ska tillsätta en parlamentariskt migrationsberedning, typ försvarsberedningen.
"JO-anmälan mot Migrationsverkets 2 senaste Generaldirektörer, Dan Eliasson och Anders Danielson

Anmälan gäller Migrationsverkets totala passivitet både vad gäller att analysera och diskutera den dramatiskt ökande andelen av ensamkommande flyktingbarn till EU som väljer att ta sig till Sverige, och handlingsförlamningen i att varken själv agera eller föreslå åtgärdsalternativ till regeringen i vare sig den ena eller den andra riktningen.

En myndighet ska följa utvecklingen inom sitt område och rapportera till regeringen om anmärkningsvärda trender utvecklas och vad de beror på, och vad de innebär ekonomiskt och på andra sätt. Myndigheten ska då också föreslå åtgärder eller argumentera för att inga åtgärder alls bör vidtas. Migrationsverket har allvarligt brustit i att redovisa detta till regeringen de senaste åren, och särskilt inte under de senaste åren.

Anmälan avser att främst Migrationsverket inom ramen för sitt mandat givet av regering och riksdag beslutat om och tillämpat asylregler för ensamkommande asylsökande under 18 år som är betydligt mer generösa än vad som gäller i övriga EU-länder. Detta torde vara en avgörande faktor bakom att en helt oproportionerligt hög andel av alla ensamkommande barn till EU väljer att ta sig till Sverige.

Trenden är också dramatiskt eskalerande.
För 2015 beräknas nu ca 10.000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket motsvarar mellan 40 och 50 % av alla som lyckas ta sig till EU. För 10 år sedan valde drygt en tiondel att söka asyl i Sverige, för 3 år sedan ca 25 % , nu är andelen mellan 40 och 50 % till en årskostnad på upp till 10 miljarder kr, ca 10 gånger mer än för tio år sedan.

För innevarande år 2015 har Migrationsverkets prognos om 8.000 ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år till Sverige av totalt beräknade 20.000 till EU nu räknats upp till 10.000.

Sveriges befolkning är 2 % av EUs, och redan att 10 % av ensamkommande flyktingbarn till EU i början av 2000-talet tog sig till Sverige är en hög andel. Att Sverige nu tar emot nära hälften av alla ensamkommande under 18 år till EU är en extremt hög andel, 20-25 gånger högre än vår andel av EUs befolkning.
Årskostnaden första året för en ensamkommande asylsökande under 18 år ligger kring någon miljon, och har alltså ökat från under en miljard kronor kring 2006 och tidigare år till beräknade uppåt 10 miljarder i år.

Statsminister Stefan Löfven har ofta uttalat att statens kostnader för ROT och RUT har ökat med några miljarder per år vilket gör det helt nödvändigt att vidta åtgärder. Med samma måttstock borde även en tiodubbling till 10 miljarder av årskostnaden för ensamkommande asylsökande ha föranlett en djupgående analys av Migrationsverket vad gäller orsaker och olika handlingsalternativ borde ha presenterats regeringen. Så har alls inte skett de senaste åren, trots ökade budgetkostnader bara från 2014 till 2015 på kring 3 miljarder kronor och från 2013 till 2015 med kring 6 miljarder kronor.

Gåtfullt nog verkar denna dramatiska utveckling vad gäller andel och kostnader även ha gått media förbi.

Migrationsverket har alltså inte starkt och tydligt lyft fram denna mycket anmärkningsvärde utveckling i sina rapporter till regeringen och framförallt inte analyserat vad som orsakar denna utveckling och diskuterat eventuella åtgärder med anledning av den. På grund av denna underlåtenhet bör JO rikta allvarlig kritik mot Migrationsverkets nuvarande och tidigare Generaldirektör.

Underlåtenheten från ansvarig migrationsansvarig minister i regeringen, Justitieminister Morgan Johansson, att begära in redovisning och handlingsalternativ från Migrationsverket med anledning av att mellan 40 och 50 % av alla ensamkommande asylsökande under 18 år till EU söker sig till Sverige borde också anmälas till och granskas av Riksdagens Konstitutionsutskott.

Varför har då på 10 år andelen av de ensamkommande flyktingbarn under 18 år till EU som söker sig till Sverige nära femdubblats från en tiondel till nära hälften, och i antal 10-dubblats?

Jag anser att den viktigaste orsaken är de svenska asylregler som främst Migrationsverket fastställt, och som är betydligt gynnsammare och mer generösa än i övriga EU-länder; t ex vad gäller att Permanenta Uppehållstillstånd ofta utfärdas i Sverige medan övriga EU-länder utfärdar Temporära som sedan kan omvandlas, vad gäller att Sveriges regler för anhöriginvandring är långt mer generösa samt att Sverige knappast alls kontrollerar de asylsökandes ålder genom t ex tand- och handledsröntgen vilket mer regelmässigt sker i övriga EU-länder.

Naturligtvis ska flyktingar som söker asyl i EU beviljas detta om de har asylskäl. Däremot kan Sverige välja att som nu ha betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder, vilket ger effekten att en extremt stor andel av de ensamkommande till EU väljer att ta sig till Sverige, eller välja att anpassa sina regelverk en del i EU-riktning vilket naturligtvis skulle påverka andelen nedåt.

Migrationsverket har endast i sina rapporter nöjt sig med att stå bakom de mer generösa asylreglerna utan några sidoblickar alls på hur praxis är i övriga EU-länder. Verket argumentererar endast för att de svenska reglerna är objektivt sett de bästa för de som söker asyl. Det stämmer naturligtvis, och det vore också möjligt att fastställa än mer generösa regler för t ex anhöriginvandring och än mer Permanenta Uppehållstillstånd, om man så skulle vilja.

Migrationsverket har däremot inte alls analyserat de svenska asylreglernas större generositet jämfört med övriga EU-länders, och vad detta betytt för att nära hälften av alla asylsökande under 18 år till EU nu väljer Sverige och för att antalet tiodubblats på ett decennium.

Jag anser alltså att Migrationsverket allvarligt brustit i att starkt och tydligt redovisa den utveckling jag här har redovisat, allvarligt brustit i att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna och framförallt allvarligt brustit i att redovisa och analysera varför andelen ensamkommande asylsökande under 18 år till Sverige så har exploderat och hur åtgärder kan vidtas för att både ytterligare öka andelarna, eller minska dem (beroende på migrationsverkets förslag och regeringens/riksdagens beslut), samt ta egen ställning till vad som bör göras eller ej. Migrationsverket har därför gravt underlåtit att leva upp till det myndighetsansvar som åvilar varje myndighet när kostnaderna skenar och analyser och åtgärdsförslag därför måste tas fram och redovisas till regeringen.

Linköping den 11 juni 2015
Staffan Danielsson
Epost: staffandan@gmail.com
f.d riksdagsledamot och samhällsdebattör"

Min debattartikel på SvD Brännpunkt;


I Sverige diskuteras hur asylsökande ska fördelas över landet med morötter och piskor. Däremot anses det osolidariskt att diskutera varför så stor andel av de som söker asyl i EU väljer att ta sig till just lilla Sverige med bara 2 % av EUs befolkning.

I maj kom rekordmånga ensamkommande flyktingbarn till Sverige, 1.157 stycken. Årskostnaden för stat och kommuner beräknas första året till uppåt en miljon kr per barn.

För 2015 beräknas nu ca 10.000 ensamkommande barn söka asyl i Sverige, vilket motsvarar mellan 40 och 50 % av alla som lyckas ta sig till EU. För 10 år sedan valde drygt en tiondel att söka asyl i Sverige, för 3 år sedan ca 25 % , nu är andelen mellan 40 och 50 %  till en årskostnad på upp till 10 miljarder kr, ca 10 gånger mer än för tio år sedan.

Barnen är främst pojkar och unga män i ålder mellan 15 till 18 år, en betydande del torde dock vara betydligt äldre men uppger sig vara under 18 eftersom det är mycket mer fördelaktigt att ansöka om asyl som barn än som vuxen.

Dessa fakta blir nästan ingen nyhet i media som granskas och diskuteras. Migrationsverket gör ingen analys mer än att alla som flyr har rätt att söka sig till Sverige. Ansvarig minister och 7 partier är också ansvarslöst passiva.

Orsakerna till att 20 % av alla asylsökande till EU, och mellan 40 och 50 % av ensamkommande barn, söker sig till avlägsna Sverige är naturligtvis flera, vi är ett av världens rikaste länder med god social trygghet, många har redan släkt och vänner i Sverige, flyktingsmugglarna rekommenderar Sverige osv.

Men de kanske viktigaste faktorerna torde ändå vara Sveriges betydligt mer generösa regler för asyl än alla övriga EU-länders; vi utfärdar Permanenta UppehållsTillstånd istället för Tillfälliga som sedan omvandlas, vi har de i särklass mest generösa reglerna för anhöriginvandring och vi bestämmer ålder för ensamkommande mycket mer generöst. Migrationsverket borde självfallet analysera detta och redovisa åtgärdsförslag för hur mer EU-anpassade svenska asylregler skulle påverka andelen asylsökande i EU som väljer Sverige. Även än mer generösa asylregler kunde föreslås som underlag för politikers ställningstagande, och för den allmänna debatten, om man vill ytterligare öka andelen asylsökande till Sverige.

Redan har Sverige mycket stora problem med att skaffa bostäder åt den växande flyktingskaran, samt med att integrera och få de som flyr hit och deras anhöriga i arbete. Även om självfallet migration är en positiv kraft som växer och ger stora fördelar finns det gränser för hur många som ett land uthålligt kan ta emot och integrera på ett bra sätt på kort tid. Årskostnaderna för Sverige har flerdubblats och uppgår nu till runt 30-50 miljarder eller mer.

Jag känner stark oro för att Sverige riskerar att gå in i väggen, vilket inte vore bra för vare sig land eller asylsökande.

Myndigheternas och politikernas passivitet i dessa frågor måste nu brytas. För att få myndigheternas och ansvariga politikers bristande ansvar att granskas kommer jag att JO-anmäla migrationsverkets ledning, likaså borde justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i regeringen att KU-anmälas för upprörande passivitet i dessa frågor. Statsministern har ju satt normen genom att uttala att när kostnaderna för ROT och RUT ökar med några miljarder kr så måste analys ske och åtgärder vidtas.

Jag föreslår också att regeringen snarast tillsätter en parlamentarisk migrationsberedning, enligt modell försvarsberedningen, för att analysera de växande utmaningarna på migrationsområdet och för att söka finna en bred samsyn i att föreslå skyndsamma och kraftfulla åtgärder på kort och lång sikt som stabiliserar situationen och förbättrar integration och få i arbete samt ser över Sveriges asylregelverk.

Staffan Danielsson

f.d. riksdagsledamot, samhällsdebattör


lördag, juni 13, 2015

Heder åt Miljöpartiet! Vill utreda aktiv dödshjälp!

Jag har arbetat för individens frihet att vid svåra lidanden i livets slutskede ha rätten att besluta om självvald död lite i förtid, enligt stränga regelverk. Detta måste utredas, vilket den statliga medicinsk-etiska kommitten har föreslagit. Individens frihet står mot Statens makt att allt bestämma för individens räkning.

Jag har motionerat och lagt interpellationer i riksdagen och skrivit debattartiklar. jag har inte än fått med mig vare sig mitt eget parti eller riksdagen. Men vi hade en bra debatt på Östgötacenterns distriktsstämma i april, och en jämn omröstning, tyvärr förlust men ett stort kliv framåt, frågan lever!

Och just nu mentometerröstade Miljöpartiets kongress med liten men klar majoritet för att Miljöpartiet vill utreda aktiv dödshjälp!

Heder år Miljöpartiet som i denna fråga har modet att tydliggöra den folkmajoritet som enligt alla opinionsundersökningar vill detta!

torsdag, juni 11, 2015

Mina minnen i bokform

Jag har skrivit massor genom åren, men knappast medverkat i någon bok.

Därför lite mer info till er som kanske vill införskaffa en prisvärd pocketbok för sommarläsning. 8 intressanta skribenter medverkar i antalogin "Kluvet land" där mina "minnen" är ett bidrag.

Här länk till vad boken innehåller, samt hur man enkelt beställer den. Den lär komma från trycket nästa vecka.

Och här lite mera kött på benen om vad jag bl a skriver om;

Om 1990 års förödande jordbrukspolitiska beslut, möjliggjort genom LRFs spårbyte.

LRFs goda utväxling när föreningsbanken räddades.

Landshypoteks sjunkande marknadsandelar, dags för ägarna att sälja?

LRFs framgångsrika affärer för 20 år sedan, och fiaskot med SPIRA.

Skandalöst höga LRF-pensioner beslutade i skumrask.

Valberedningens förslag till LRF-ordförande, men "Juholtsvarning" fällde mig. No hard feelings, dock.

Riksdagslistan i Östergötland under 20 år, omväxlande etta och två men i skuggan av Lena Ek.

Min värsta stund i riksdagsgruppen, Reinfeldt/Borg fick C att acceptera att jordbrukets dieselskatteryggsäck återinfördes, 600 mkr i höjd skatt...

Göran Persson en kompetent statsminister med god vilja för lantbruket, till skillnad från sin efterträdare vad gäller lantbruket.

Det stora livsmedelshyckleriet och fiaskot för den svenska modellens jordbruk.

Välj Närodlat före organiskt/"ekologiskt" från hela världen.

Något "ekologiskt" jordbruk finns ej, fel att ett certifieringssystem får ta monopol på ett vetenskapligt begrepp och missbruka det genom att tillvita annat jordbruk som "oekologiskt".

Väldigt mycket talar för det odramatiska att Sverige går från mycket nära samarbete till medlemskap i Nato.

Låg takhöjd i riksdagsgruppen för att driva frågor utanför partilinjen, kanske förståeligt till en del i regeringsställning men öppenhet för debatt ett liberalt partis signum.

Om FRA-striden och uppskattning för Annie Lööf och Fredrick Federley, som stod för sin uppfattning och fick gehör för mycket.

Om Nybyggarlandet Sverige, ideprogrammet och östgötacenterns betydelse.

Om migration och asyl och om vikten av ett öppnare debattklimat, och att svenska asylregler inte kan ligga alltför långt före övriga EU-länders.

Om vikten av att individens vilja respekteras vid svåra lidanden i livets slutskede, Staten ska inte bestämma allt.

Körkortsproven är alltför komplicerade och körkorten alltför dyra. Och Sveriges rigida stränga regler för de med brister i sina synfält bör bli humanare och mer likt andra länders.

Statens och länsstyrelsernas, djurskyddsinspektörernas, övermakt i tillsynen av lantbrukets husdjur måste ses över och balanseras, tvångsomhändertagning och djurförbud ska prövas i domstol i förväg och inte i förvaltningsdomstol i efterhand.

Allemansrättens skyldigheter måste stärkas, och lagändring ske så att en markägare som vill avhysa vildcampare kan få omedelbar hjälp av Polisen, orimligt att som nu behöva bedriva polisarbete med identifiering och vända sig till kronofogden.

fredag, juni 05, 2015

Mina "memoarer" i boken Kluvet Land, bara 120 kr!

Jag har fått förmånen att skriva mina "memoarer" tillsammans med spännande medförfattare i Anders Bockgårds antologi "Kluvet Land". Om mina strider i LRF och i riksdagen, rätt många faktiskt.
Överraskande prisvärd bok, måste jag säga, 300 sidor för 120 kr. Beställ gärna bums! Sommarläsning och gebortbok! Mina öppenhjärtliga avslöjanden skrevs som pensionär, men publiceras när jag åter snart är riksdagsledamot, så var det inte tänkt...

Anders Bockgård: "Antologin KLUVET LAND, som i olika avsnitt bl.a. behandlar den ökade klyftan mellan land och stad, beräknas komma ut den 15/6. Boken är i pocketformat och omfattar drygt 300 sidor. Priset är 120 kronor plus 35 kr i frakt vid köp av en bok. (vid köp av flera böcker blir det betydligt billigare frakt per bok). Boken beställs på bockgard@tryserumgardar.se eller genom att sätta in pengarna på Anders Bockgårds pg 62 91 17-3. Glöm inte att ange namn och tydlig adress."

Jag klarar inte att kopiera in bokens omslag (se Anders Bockgårds FB-sida) men här är bakomslagstexten:
Boken är en antologi om klyftan mellan stad och land.
Staffan Danielsson, agronom och f.d riksdagsman för Centerpartiet, numera stridbar pensionär, skriver om sina strider i LRF och i riksdagen.
Lars-Håkan Halldin har varit lantbruksdirektör i Sparbankerna och startade tidningen Lantbrukets Affärer. Han vägar säga vad många inte ens vågar höra, i detta fall en analys av SD.
Annelie Sjöberg är gymnasielärare i svenska och franska, socialliberal icke-feminist som anser att kön inte ska spela något roll och tar här temperaturen på svensk feminism.
Martin Moraeus är lantbrukare i Orsa, civilingenjör i matematisk fysik och ordförande i LRF Dalarna. Han skriver kunnigt om äganderättens principer.
Åsa Nilsson Vallenberg är skogsentreprenör och renägare utanför Luleå. Hon berättar om delvis självupplevda konflikter i Sameland.
Karl Danielsson är agronom med 30 års erfarenhet som lantbruksmäklare och kan svensk fastighetsmarknad som få. Här penetrerar han vargfrågan ur olika perspektiv.
Per-Ola Olsson är lantbrukare och frilansjournalist som har blivit kallad allt från dagboksskrivande pajas till skicklig bloggare, som i Dackes och Mobergs anda kämpat mot fogdevälde och rättsröta. Här skriver han en omskakande berättelse om "djurskydd" i Skåne.
Anders Bockgård, bokens redaktör, är jord- och skogsbrukare i gränslandet mellan Östergötland och Småland och har sedan tidigare ett antal böcker på sitt samvete. Här synar han kritiskt Den tredje statsmakten, dvs media, ur ett landsbygdsperspektiv.

Vad handlar då mina "staccatomemoarer" om? Hår en del frågor som berörs:

Lite om mig. Om LRFs radikala och felaktiga "spårbyte" under Bo Dockered. Om Dockereds, Jonssons och Trapps ohemult slösaktiga pensioner, i det fördolda. Om LRFs och Statens välmenande men delvis fiaskoartade strategi "Den svenska modellens jordbruk". Om att "Organic" inte bort få ta monopol på begreppet ekologi. Om att nästan bli LRFs ordförande. Om FRAs signaspaning och om C-konvulsioner från Annie Johansson (Lööf) och Federley. Om Centerpartiets idéprogramsdebatt och om fri invandring som mantra. Om åsiktskorridoren och om heliga svenska asylregler. Och om dödshjälp, om för stränga synfältskörkortskrav, om statliga djurskyddsövergrepp och om allemansrättens fokusering på rättigheter men inte skyldigheter.


Hårdare tag mot vildcampare

Jag skrev flera riksdagsmotioner och debattartiklar under min riksdagstid för att markägare som drabbas av att vildcampare som bryter mot allemansrättens skyldigheter snabbt ska kunna få polisen att avhysa dessa.

I Stockholm, Malmö och Norrköping m flera platser har kommunerna nu svårt att få polishjälp att avhysa asfaltläggare och tiggare som i strid med reglerna använder parkeringsplatser, tomter eller parker som illegala campingplatser. Jag har uttalat mig i Norrköpings tidningar, det är skandal att alliansen under sina 8 år inte skärpte regelverken.

Och jag skriver en debattartikel i Motala Tidning.